Nghị quyết 47/NQ-CP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Nghị quyết 47/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 47/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính phường, thành lập các phường thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 47/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 47/NQ-CP Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2009 NGHN QUY T V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH PHƯ NG, THÀNH L P CÁC PHƯ NG THU C THÀNH PH H I DƯƠNG, T NH H I DƯƠNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh H i Dương, QUY T NGHN: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính phư ng, thành l p các phư ng thu c thành ph H i Dương, t nh H i Dương như sau: 1. i u ch nh 15,65 ha di n tích t nhiên và 884 nhân khNu c a phư ng Thanh Bình v phư ng Lê Thanh Ngh qu n lý. Phư ng Lê Thanh Ngh có 99,59 ha di n tích t nhiên và 9.207 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Lê Thanh Ngh : ông B c giáp phư ng Tr n Phú; ông và Nam giáp phư ng H i Tân; Tây giáp phư ng Tân Bình; B c giáp phư ng Ph m Ngũ Lão thu c thành ph H i Dương. 2. Thành l p phư ng Tân Bình trên cơ s i u ch nh 261,19 ha di n tích t nhiên và 12.393 nhân khNu c a phư ng Thanh Bình. a gi i hành chính phư ng Tân Bình: ông giáp phư ng Lê Thanh Ngh và phư ng Ph m Ngũ Lão; ông Nam giáp phư ng H i Tân; Tây giáp phư ng T Minh; Nam giáp xã Th ch Khôi; B c giáp phư ng Thanh Bình và phư ng Ph m Ngũ Lão thu c thành ph H i Dương. 3. Thành l p phư ng Nh Châu trên cơ s i u ch nh 318,25 ha di n tích t nhiên và 6.824 nhân khNu c a phư ng Ng c Châu. Phư ng Nh Châu có 318,25 ha di n tích t nhiên và 6.824 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Nh Châu: ông giáp xã Nam ng; Tây giáp phư ng Bình Hàn và phư ng Quang Trung; Tây Nam giáp phư ng Tr n Hưng o; Nam giáp phư ng Ng c Châu; B c giáp xã An Châu và xã Nam ng thu c thành ph H i Dương. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính:
  2. - Phư ng Thanh Bình còn l i 271,24 ha di n tích t nhiên và 8.869 nhân khNu. - Phư ng Ng c Châu còn l i 316,21 ha di n tích t nhiên và 12.652 nhân khNu. - Thành ph H i Dương có 7.138,60 ha di n tích t nhiên và 187.405 nhân khNu; có 21 ơn v hành chính tr c thu c, g m 15 phư ng: CNm Thư ng, Bình Hàn, Ng c Châu, Nh Châu, Quang Trung, Nguy n Trãi, Ph m Ngũ Lão, Tr n Hưng o, Tr n Phú, Thanh Bình, Tân Bình, Lê Thanh Ngh , H i Tân, T Minh, Vi t Hòa và 6 xã: Ái Qu c, An Châu, Thư ng t, Nam ng, Th ch Khôi, Tân Hưng. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh H i Dương và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh H i Dương; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; Nguy n T n Dũng - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản