Nghị quyết 50/NQ-CP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
70
lượt xem
2
download

Nghị quyết 50/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2009 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 50/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 50/NQ-CP Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2009 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 9 NĂM 2009 Trong hai ngày 30 tháng 9 và 01 tháng 10 năm 2009, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 9 năm 2009, th o lu n và quy t ngh nh ng v n sau: 1. Chính ph th o lu n và thông qua các báo cáo: V công tác ch o phòng, ch ng cơn bão s 9 và các gi i pháp kh c ph c h u qu ; Tình hình kinh t - xã h i tháng 9 và 9 tháng u năm 2009, d báo v tình hình kinh t th gi i, trong nư c th i gian t i; ánh giá tình hình th c hi n và hi u qu các gói kích thích kinh t ang th c hi n và xu t các gi i pháp h tr ti p theo; ánh giá k t qu th c hi n các chính sách h tr c a Chính ph cho ngư i nghèo, vùng khó khăn; Tình hình th c hi n các cam k t và tho thu n kinh t qu c t c a Vi t Nam trong 9 tháng u năm; Công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và u tranh phòng, ch ng tham nhũng tháng 9/2009; Công tác c i cách hành chính tháng 9/2009; Tình hình so n th o và trình các d án lu t, pháp l nh c a Chính ph trong quý III năm 2009; Tình hình th c hi n Ngh quy t phiên h p Chính ph tháng 8/2009, chương trình công tác c a Chính ph tháng 9/2009, do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Ngo i giao, T ng Thanh tra Chính ph , B trư ng B N i v , B trư ng B Tư pháp và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình. a) Chính ph bi u dương và ánh giá cao nh ng n l c ch ng c a các b , ngành, a phương, các l c lư ng qu c phòng, công an..., s oàn k t chung s c, h tr , giúp l n nhau c a ngư i dân trong công tác phòng, ch ng và kh c ph c h u qu cơn bão s 9 t i các t nh mi n Trung và Tây Nguyên. Chính ph yêu c u các b , ngành, a phương, các l c lư ng vũ trang ti p t c th c hi n t t ch o c a Th tư ng Chính ph , ch ng t p trung m i ngu n l c, th c hi n các bi n pháp khNn c p kh c ph c h u qu , tìm ki m ngư i m t tích, c u ch a ngư i b thương, b trí k p th i nơi t m cho ngư i dân ph i di d i; t ch c thăm h i, c u tr , b o m cung c p lương th c, th c phNm, nư c u ng, qu n áo, thu c ch a b nh... cho nhân dân vùng b cô l p, kiên quy t không ngư i dân nào b ói do thi u lương th c. Theo ch c năng, nhi m v ư c giao, các b , ngành ph i h p v i các a phương ch ng ki m tra, ôn c vi c x lý kh c ph c nhanh h u qu bão, lũ, khôi ph c các cơ s h t ng thi t y u, b o m các i u ki n sinh ho t, s n xu t bình thư ng, b o m v sinh môi trư ng, phòng, ch ng d ch, b nh sau bão, lũ..., s m n nh i s ng và s n xu t c a nhân dân.
  2. b) Th i gian qua, dù trong i u ki n kinh t suy gi m, nhưng ng và Nhà nư c ã c bi t quan tâm n công tác b o m an sinh xã h i, nhi u chính sách h tr ngư i nghèo và vùng khó khăn ã ư c tri n khai khá toàn di n, tích c c, h tr ngư i dân phát tri n s n xu t, t o i u ki n phát tri n kinh t - xã h i, n nh và nâng cao m c s ng nông thôn, vùng nghèo, vùng khó khăn, góp ph n xoá ói gi m nghèo nhanh và b n v ng. Tuy nhiên, trong quá trình tri n khai còn t n t i m t s khó khăn, vư ng m c c v cơ ch , chính sách và t ch c th c hi n. Chính ph th ng nh t ch o ti p t c th c hi n các chính sách h tr ngư i nghèo, vùng khó khăn ã ư c ban hành; t p trung ưu tiên b trí các ngu n v n ngân sách, trái phi u Chính ph , tín d ng ưu ãi cho u tư phát tri n h t ng kinh t - xã h i các vùng khó khăn; nghiên c u s a i, b sung và hư ng d n k p th i tháo g các vư ng m c trong tri n khai th c hi n các chính sách ã ban hành. Các b , ngành, a phương liên quan ti p t c theo dõi, ch o, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các chương trình, d án; nh kỳ báo cáo k p th i, b o m vi c tri n khai th c hi n chương trình có hi u qu ; ti n hành t ng k t, ánh giá vi c th c hi n các cơ ch , chính sách h tr ngư i nghèo, vùng khó khăn th i gian qua và xu t các gi i pháp thích h p trong giai o n m i... c) V tình hình kinh t - xã h i tháng 9 và 9 tháng u năm, Chính ph th ng nh t nh n nh: M c dù ch u tác ng tr c ti p c a kh ng ho ng tài chính và suy gi m kinh t th gi i t cu i năm 2008, nhưng n n kinh t nư c ta không b rơi vào suy thoái. Chính ph ã d báo, ánh giá úng tình hình, k p th i và linh ho t ra các gi i pháp, chính sách phù h p nh m ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t , n nh kinh t vĩ mô và b o m an sinh xã h i. Vi c tri n khai th c hi n gói kích thích kinh t và b o m an sinh xã h i ã mang l i k t qu tích c c, n n kinh t ã có xu hư ng ph c h i khá rõ. T c tăng trư ng kinh t quý sau tăng cao hơn quý trư c, 9 tháng u năm t 4,56%; kinh t vĩ mô cơ b n ư c gi n nh; t c tăng ch s giá tiêu dùng ư c ki m ch m c th p; thu ngân sách t khá. S n xu t công nghi p và xây d ng ph c h i khá nhanh; s n xu t nông nghi p, lâm nghi p và thu s n phát tri n khá n nh; lĩnh v c d ch v duy trì ư c m c tăng trư ng khá cao, ho t ng thương m i, d ch v n i a t nhi u k t qu tích c c. V n u tư phát tri n tăng m nh do khai thác và huy ng ư c t nhi u ngu n. Công tác an sinh xã h i ti p t c hư ng vào xoá ói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm, chăm lo giáo d c, y t , xây d ng nhà xã h i... Công tác xây d ng lu t, pháp l nh, c i cách hành chính, gi i quy t khi u n i t cáo và u tranh phòng, ch ng tham nhũng ư c ti p t c chú tr ng và có ti n b . Vi c ký k t và tri n khai có k t qu các hi p nh và tho thu n qu c t ã góp ph n t o i u ki n thu n l i và thúc Ny hơn n a công tác i ngo i và quan h h p tác kinh t gi a Vi t Nam v i các nư c, c ng c hoà bình và nâng cao v th , uy tín c a Vi t Nam. Chính tr , xã h i ti p t c n nh, qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng... Nh ng k t qu t ư c nêu trên cho th y, trong nh ng tháng còn l i c a năm 2009, chúng ta có kh năng và i u ki n ph n u th c hi n t t nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c năm, t ư c ch tiêu tăng trư ng kinh t kho ng 5%, gi v ng n nh kinh t vĩ mô và b o m an sinh xã h i. Trong th i gian t i, d báo kinh t trong nư c có kh năng ti p t c à ph c h i, song v n còn nhi u khó khăn, thách th c: t c tăng trư ng còn m c th p; xu t khNu
  3. gi m nhi u và kh năng ch m ư c c i thi n, c nh tranh trên th trư ng xu t khNu và thu hút u tư nư c ngoài ngày càng gay g t; t ng phương ti n thanh toán và tăng trư ng tín d ng cao; giá v t tư, nguyên li u u vào ang có xu hư ng tăng, gây áp l c n m t b ng giá c , t giá ngo i t và tăng ch s giá tiêu dùng; tình hình gi i quy t vi c làm v n còn nhi u khó khăn do nh hư ng c a suy gi m kinh t ; thiên tai, d ch b nh có nh ng di n bi n ph c t p... Phát huy k t qu t ư c do tri n khai các các gi i pháp, chính sách nh m ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t , n nh kinh t vĩ mô và b o m an sinh xã h i, b o m th c hi n th ng l i nhi m v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009 và ti p t c ph n u nh m ph c h i n n kinh t m t cách v ng ch c, t o ti n tăng trư ng kinh t nhanh và b n v ng trong nh ng năm ti p theo, Chính ph yêu c u các b , ngành, a phương ti p t c th c hi n quy t li t các gi i pháp, chính sách ã ư c ra trong Ngh quy t Trung ương 9 (khoá X), các k t lu n c a B Chính tr , các Ngh quy t c a Qu c h i, Chính ph và các quy t nh c a Th tư ng Chính ph nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , phòng ng a l m phát, gi n nh kinh t vĩ mô, duy trì tăng trư ng kinh t và b o m an sinh xã h i, trong ó c n t p trung vào m t s nhi m v sau: - Ti p t c rà soát, tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c, ng th i tăng cư ng ki m tra, ôn c nh m th c hi n t t các gi i pháp kích c u u tư và tiêu dùng, thúc Ny phát tri n s n xu t, kinh doanh và xu t khNu. Trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c giao, c n t p trung ch o quy t li t nh m khai thác, phát huy cao nh t ti m năng, th m nh th trư ng trong nư c phát tri n s n xu t kinh doanh; nghiên c u và xu t các cơ ch , chính sách, gi i pháp t ch c th c hi n khai thác, phát huy các ngu n n i l c c a t nư c. - T p trung ki m tra, ôn c Ny nhanh ti n gi i ngân các công trình, d án s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, trái phi u Chính ph , v n ODA thu c các lĩnh v c k t c u h t ng, phát tri n nông nghi p, nông thôn..., c bi t chú tr ng b o m ch t lư ng các công trình, d án. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b o m t t vi c cung c p nư c tư i, phân bón, thu c tr sâu, gi ng cây tr ng, v t nuôi có ch t lư ng cho nông dân, ch ng phòng, ch ng d ch b nh lây lan trên cây tr ng, v t nuôi; ph i h p v i B Công Thương nghiên c u, xu t cơ ch xu t khNu g o có hi u qu , b o m an ninh lương th c và tiêu th lúa, g o cho nông dân. B Công Thương ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xu t vi c khai thác có hi u qu cao nh t các lo i khoáng s n l n c a t nư c. - B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c cùng các b , ngành liên quan, theo dõi ch t ch tình hình tài chính, ti n t và các cân i l n c a n n kinh t , có bi n pháp i u hành chính sách ti n t , tài khóa linh ho t b o m n nh kinh t vĩ mô, phòng ng a l m phát cao tr l i; khNn trương nghiên c u và xu t các gi i pháp chính sách ti p t c kích thích ph c h i tăng trư ng kinh t theo hư ng ph n u t m c tiêu tăng trư ng năm 2010 cao hơn năm 2009 và t o cơ s tăng cao hơn trong nh ng năm ti p theo, ng th i b o m gi v ng n nh kinh t vĩ mô, trình Chính ph xem xét, quy t nh t i phiên h p Chính ph tháng 10 năm 2009.
  4. - Các b , ngành, a phương ti p t c Ny m nh vi c th c hi n án ơn gi n hoá các th t c hành chính trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c; chú tr ng công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo và phòng ch ng tham nhũng, gi i quy t d t i m các v khi u n i, khi u ki n kéo dài. B N i v ch trì theo dõi, ôn c và ti n hành sơ k t, ánh giá tình hình th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng, báo cáo Th tư ng Chính ph . - Các b , ngành, a phương chú tr ng công tác b o m an ninh, qu c phòng và gi v ng n nh chính tr , xã h i trên a bàn; tăng cư ng tu n tra, ki m soát và x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m tr t t an toàn giao thông; ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông th c hi n t t công tác thông tin, tuyên truy n, t o s ng thu n trong xã h i. - B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n thành viên Chính ph và i bi u d h p, b sung, hoàn ch nh báo cáo v tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i 9 tháng năm 2009 và d báo năm 2010 trình H i ngh Trung ương l n th 11 và báo cáo t i Kỳ h p th 6 Qu c h i khoá XII. Các thành viên Chính ph ch o chuNn b t t các báo cáo d án lu t ư c phân công trình Qu c h i, các ý ki n phát bi u và tr l i ch t v n t i kỳ h p Qu c h i. 2. Chính ph nghe và cho ý ki n v vi c ti p thu và gi i trình ý ki n c a thành viên Chính ph i v i D án Lu t An toàn th c phNm do B trư ng B Y t và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình. Giao B Y t ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t An toàn th c phNm; B trư ng B Y t thay m t Chính ph , th a u quy n Th tư ng Chính ph ký T trình Qu c h i và báo cáo trư c U ban Thư ng v Qu c h i, Qu c h i v D án lu t này. 3. Chính ph nghe và th o lu n t trình v các n i dung trong d th o Ngh nh thay th Ngh nh s 58/2008/N -CP c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Ngh nh thay th Ngh nh s 58/2008/N -CP c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng, trình Th tư ng Chính ph ký, ban hành trong tháng 10 năm 2009. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
  5. - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo, C ng TT T; - Lưu: Văn thư, TH (5b). Nh.
Đồng bộ tài khoản