Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
182
lượt xem
13
download

Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  1. N gh Þ  quy Õ t cña Uû ban thêng vô Quèc héi Sè 755/2005/NQ­UBTVQH11  n g µ y   0 2   t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 5   Q u y   ® Þ n h   v i Ö c   g i ¶ i   q u y Õ t   ® è i   v í i  mét sè trêng hîp cô thÓ vÒ nhµ ®Êt trong qu¸ tr×nh  t h ù c   h i Ö n   c ¸ c   c h Ý n h   s ¸ c h   q u ¶ n   l ý   n h µ   ® Ê t   v µ   c h Ý n h   s ¸ c h   c ¶ i  t¹o x∙ héi chñ nghÜa tríc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1991 uû ban thêng vô Quèc héi   níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam  C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa   ViÖt Nam n¨m 1992 ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt   sè   51/2001/QH10  ngµy  25  th¸ng  12  n¨m  2001  cña  Quèc   héi   kho¸ X, kú häp thø 10; C¨n cø vµo NghÞ  quyÕt sè  23/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng   11 n¨m 2003 cña Quèc héi kho¸ XI vÒ nhµ ®Êt do Nhµ n íc ®∙   qu¶n   lý,   bè   trÝ   sö   dông   trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   c¸c   chÝnh s¸ch qu¶n lý  nhµ   ®Êt vµ  chÝnh s¸ch c¶i t¹o x∙ héi   chñ nghÜa tríc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1991; Theo ®Ò nghÞ cña ChÝnh phñ,  Quy Õ t ngh Þ : Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u   1.   NghÞ   quyÕt   nµy   quy   ®Þnh   viÖc   gi¶i   quyÕt  ®èi víi mét sè trêng hîp cô thÓ sau ®©y: 1. Nhµ ®Êt mµ chñ së h÷u tuy thuéc diÖn thùc hiÖn c¸c  chÝnh s¸ch quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña NghÞ quyÕt sè 23/2003/ QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Quèc héi kho¸ XI vÒ  nhµ   ®Êt do Nhµ  níc  ®∙ qu¶n lý, bè  trÝ  sö  dông trong qu¸  tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý  nhµ   ®Êt vµ  chÝnh  s¸ch c¶i t¹o x∙ héi chñ  nghÜa tríc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m  1991   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   NghÞ   quyÕt   sè   23/2003/QH11)  nhng   ®Õn   ngµy   NghÞ   quyÕt   nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh,   c¬  quan nhµ  níc cha cã  v¨n b¶n qu¶n lý, cha bè  trÝ  sö  dông  nhµ ®Êt ®ã; 2. Nhµ ®Êt mµ Nhµ níc ®∙ cã v¨n b¶n qu¶n lý nhng thùc  tÕ cha qu¶n lý, cha bè trÝ sö dông; 3. Nhµ ®Êt mµ Nhµ níc ®∙ trng mua nhng cha thanh to¸n  tiÒn hoÆc ®∙ thanh to¸n mét phÇn cho chñ së h÷u;
  2. 2 4. Nhµ ®Êt mµ Nhµ níc ®∙ trng dông; 5. DiÖn tÝch nhµ   ®Êt mµ  Nhµ  níc  ®∙  ®Ó  l¹i khi thùc  hiÖn chÝnh  s¸ch c¶i t¹o nhµ   ®Êt cho thuª vµ  chÝnh  s¸ch  qu¶n lý nhµ ®Êt cña tæ chøc, c¸ nh©n. §i Ò u   2.   §èi   víi   c¸c   lo¹i   nhµ   ®Êt   mµ   Nhµ   níc   ®∙  qu¶n   lý,   bè   trÝ   sö   dông   trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   c¸c  chÝnh s¸ch qu¶n lý  nhµ   ®Êt vµ  chÝnh s¸ch c¶i t¹o x∙ héi  chñ  nghÜa  tríc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1991 nhng kh«ng quy  ®Þnh t¹i NghÞ  quyÕt nµy th×  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 1 vµ §iÒu 2 cña NghÞ quyÕt sè 23/2003/QH11.  §i Ò u   3.   Trong NghÞ  quyÕt nµy, c¸c tõ  ng÷  díi  ®©y  ®îc hiÓu nh sau: 1. C¸c v¨n b¶n qu¶n lý ®îc ¸p dông khi gi¶i quyÕt c¸c  trêng hîp quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt nµy bao gåm quyÕt ®Þnh,   th«ng b¸o, c«ng v¨n, v¨n b¶n kª biªn, kiÓm kª, danh s¸ch  kiÓm kª vµ  c¸c giÊy tê  kh¸c liªn quan  ®Õn viÖc qu¶n lý,  bè trÝ sö dông nhµ ®Êt cña Uû ban hµnh chÝnh, Uû ban qu©n   qu¶n, Uû ban nh©n d©n c¸ch m¹ng, Uû ban nh©n d©n, c¬ quan  qu¶n lý  nhµ  níc c¸c cÊp, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc kinh  tÕ nhµ níc, tæ chøc x∙ héi. 2. Nhµ   ®Êt quy  ®Þnh t¹i NghÞ  quyÕt nµy bao gåm nhµ   ë  kÓ c¶ khu«n viªn (nÕu cã) vµ c¸c lo¹i nhµ kh¸c. Ch¬ng II gi¶i quyÕt ®èi víi tõng trêng hîp cô thÓ §i Ò u   4.   §èi   víi  nhµ   ®Êt  mµ  chñ   së   h÷u   tuy  thuéc   diÖn   thùc   hiÖn   c¸c   chÝnh   s¸ch   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   2   cña  NghÞ  quyÕt sè  23/2003/QH11 nhng  ®Õn ngµy NghÞ  quyÕt nµy  cã hiÖu lùc thi hµnh, c¬ quan nhµ níc cha cã v¨n b¶n qu¶n  lý, cha bè  trÝ  sö  dông nhµ   ®Êt  ®ã  th×  Nhµ  n íc kh«ng thùc  hiÖn viÖc qu¶n lý  theo quy  ®Þnh cña c¸c chÝnh s¸ch tríc  ®©y. ViÖc c«ng nhËn quyÒn së h÷u nhµ vµ quyÒn sö dông ®Êt  ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   5.  §èi víi nhµ ®Êt ®∙ cã v¨n b¶n qu¶n lý theo  quy ®Þnh cña c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý nhµ ®Êt vµ chÝnh s¸ch  c¶i t¹o x∙ héi chñ  nghÜa tríc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1991  cña c¬ quan nhµ níc nhng thùc tÕ Nhµ níc cha qu¶n lý, cha  bè trÝ sö dông nhµ ®Êt ®ã th× gi¶i quyÕt nh sau: 1. Trêng hîp nhµ   ®Êt mµ  ngêi  ®ang trùc tiÕp sö  dông  cã c¸c giÊy tê chøng minh thuéc mét trong c¸c ®èi tîng d­
  3. 3 íi  ®©y th×  Nhµ  níc kh«ng tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc qu¶n lý  theo v¨n b¶n qu¶n lý  tríc  ®©y vµ  ngêi  ®ang trùc tiÕp sö  dông  ®îc thùc  hiÖn  c¸c quyÒn vµ  nghÜa  vô  theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt: a) Ngêi lµ  chñ  së  h÷u nhµ   ®Êt t¹i thêi  ®iÓm Nhµ  níc  cã v¨n b¶n qu¶n lý; b)  Ngêi  ®îc c¬  quan  nhµ   níc cã  thÈm  quyÒn  cÊp  giÊy  chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ vµ quyÒn sö dông ®Êt theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; c) Ngêi mua, nhËn tÆng cho, chuyÓn  ®æi nhµ   ®Êt ngay  t×nh; d) Ngêi thõa kÕ hîp ph¸p cña mét trong nh÷ng ng êi quy  ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm  a, b vµ c kho¶n nµy; ®) Ngêi  ®îc c¸c  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm a, b,  c vµ  d kho¶n nµy uû  quyÒn qu¶n lý  hîp ph¸p theo quy  ®Þnh   cña ph¸p luËt t¹i thêi ®iÓm uû quyÒn; 2. Trêng hîp nhµ   ®Êt mµ  ngêi  ®ang trùc tiÕp sö  dông  lµ  ngêi thuª, mîn,  ë  nhê  tõ  tríc khi Nhµ  níc cã  v¨n b¶n  qu¶n lý  hoÆc ngêi  ®ang trùc tiÕp  sö  dông  nhng kh«ng  cã  giÊy tê  chøng minh thuéc mét trong c¸c  ®èi tîng quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy th×  Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  trung  ¬ng  (sau   ®©y gäi chung lµ  Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh) hoµn thµnh thñ  tôc ph¸p lý  x¸c lËp së  h÷u  toµn   d©n.   Ngêi   ®ang   trùc   tiÕp   sö   dông   ®îc   tiÕp   tôc   sö  dông   vµ   ph¶i   thùc   hiÖn   c¸c   quyÒn   vµ   nghÜa   vô   theo   quy  ®Þnh vÒ sö dông nhµ ®Êt thuéc së h÷u toµn d©n. §i Ò u   6.  §èi víi nhµ ®Êt mµ Nhµ níc ®∙ trng mua nh­ ng cha thanh  to¸n  tiÒn hoÆc  ®∙ thanh  to¸n  mét phÇn cho  chñ  së  h÷u th×  Nhµ  níc thùc hiÖn thanh to¸n cho chñ  së  h÷u hoÆc ngêi thõa kÕ  hîp ph¸p cña hä  theo quy  ®Þnh sau  ®©y: 1. Trêng hîp khi trng mua Nhµ níc cha thanh to¸n tiÒn  th×   Nhµ   níc   thùc   hiÖn   ®Þnh   gi¸   ®Ó   thanh   to¸n.   Sè   tiÒn  thanh to¸n ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së diÖn tÝch nhµ lóc trng  mua vµ  gi¸ nhµ   ë  x©y dùng míi cña nhµ   ë  cÊp 2, nÕu nhµ  trng   mua   lµ   biÖt   thù   th×   ¸p   dông   gi¸   x©y   dùng   míi   cña  biÖt thù  h¹ng 2 do Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh ban hµnh t¹i   thêi ®iÓm thanh to¸n; 2. Trêng hîp khi trng mua Nhµ  níc  ®∙ thanh to¸n mét  phÇn th× sè tiÒn cßn l¹i ®îc tÝnh theo phÇn tr¨m ®Ó thanh  to¸n. ViÖc x¸c  ®Þnh gi¸  ®Ó  thanh to¸n  ® îc thùc hiÖn theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.
  4. 4 § i Ò u   7.   §èi   víi  nhµ   ®Êt  mµ  Nhµ   níc  ®∙  trng   dông  th× gi¶i quyÕt nh sau: 1.  Nhµ   ë  cña  hé  gia  ®×nh,  c¸  nh©n kh«ng  thuéc  diÖn  ph¶i   thùc   hiÖn   c¸c   chÝnh   s¸ch   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   2   cña  NghÞ   quyÕt   sè   23/2003/QH11   mµ   c¬   quan   nhµ   níc   ®∙   trng  dông cã  thêi h¹n th×  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh giao l¹i  nhµ   ë   ®ã  cho chñ  së  h÷u, trõ  tr êng hîp quy  ®Þnh t¹i §iÒu  9 cña NghÞ quyÕt nµy;  2. Nhµ   ®Êt mµ  Nhµ  níc  ®∙ trng dông nhng kh«ng thuéc  diÖn  ®îc gi¶i  quyÕt  theo quy  ®Þnh  t¹i  kho¶n  1 §iÒu  nµy  th×  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh hoµn thµnh thñ  tôc ph¸p lý  x¸c lËp së  h÷u toµn d©n  ®èi víi nhµ   ®Êt  ®ã. Tæ chøc, c¸  nh©n  ®ang sö  dông  ®îc tiÕp tôc sö  dông vµ  ph¶i thùc hiÖn  c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô  theo quy  ®Þnh vÒ  sö  dông nhµ   ®Êt  thuéc së h÷u toµn d©n. §i Ò u   8.  §èi víi diÖn tÝch nhµ ®Êt ®îc ®Ó l¹i kh«ng  ph©n   biÖt   ngêi   ®îc   ®Ó   l¹i   lµ   ai,   diÖn   tÝch   ®îc   ®Ó   l¹i  nhiÒu hay  Ýt khi Nhµ  níc thùc hiÖn qu¶n lý  theo quy  ®Þnh  cña chÝnh s¸ch c¶i t¹o nhµ   ®Êt cho thuª hoÆc chÝnh s¸ch  qu¶n lý  nhµ   ®Êt cña tæ chøc, c¸ nh©n th×  Nhµ  níc kh«ng  qu¶n   lý   ®èi   víi   diÖn   tÝch   nhµ   ®Êt   nµy.   Ngêi   ®ang   trùc  tiÕp sö dông ®îc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.  §i Ò u   9.  §èi víi nhµ   ë  thuéc diÖn  ®îc giao l¹i quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 vµ  nhµ   ®Êt thuéc diÖn  ®îc c«ng  nhËn quyÒn së  h÷u quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña NghÞ  quyÕt nµy  nhng ®∙ ®îc sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi  Ých quèc gia, lîi  Ých c«ng céng, ph¸t triÓn kinh tÕ;  ®∙  bÞ  ph¸ dì  x©y dùng l¹i;  ®∙  ®îc Nhµ  níc bè  trÝ  cho ngêi  kh¸c sö  dông æn  ®Þnh,  ®∙  ®îc x¸c lËp së  h÷u toµn d©n;  ®∙  chuyÓn quyÒn së  h÷u cho ngêi kh¸c hoÆc nhµ   ®Êt  ®ã  thuéc  diÖn ph¶i gi¶i táa theo quy ho¹ch  ®Ó  chØnh trang  ®« thÞ  th×   ngêi   thuéc   diÖn   ®îc   giao   l¹i,   ngêi   ®îc   c«ng   nhËn  quyÒn së  h÷u  ®îc båi thêng, hç  trî  t¸i  ®Þnh c  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt khi Nhµ níc thu håi ®Êt, trõ trêng hîp  cã tho¶ thuËn kh¸c. Ch¬ng III tæ chøc thùc hiÖn
  5. 5 § i Ò u   10.   §èi víi nh÷ng trêng hîp Nhµ  níc  ®∙ qu¶n  lý, bè  trÝ  sö  dông nhµ   ®Êt theo c¸c chÝnh s¸ch quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 2 cña NghÞ  quyÕt sè  23/2003/QH11  ®Õn ngµy NghÞ  quyÕt nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh, chñ  së  h÷u cha cã  chç   ë  hoÆc cã  chç   ë  nhng diÖn tÝch b×nh qu©n trong hé  gia  ®×nh  thÊp h¬n hoÆc b»ng 6m2/ngêi th×  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh   bè trÝ ®Ó hä ®îc thuª nhµ ë hoÆc ®îc mua nhµ ë tr¶ gãp. §i Ò u   11.   Nguån   kinh   phÝ   ®Ó   thùc   hiÖn   NghÞ   quyÕt   nµy ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Ng©n s¸ch trung  ¬ng thanh to¸n  ®èi víi trêng hîp  nhµ   ®Êt  ®ang do c¬  quan nhµ  níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ  chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi, tæ chøc chÝnh trÞ  x∙ héi ­ nghÒ   nghiÖp cña trung  ¬ng qu¶n lý, sö  dông hoÆc nhµ   ®Êt  ®ang  ®îc   sö   dông   vµo   môc   ®Ých   quèc   phßng,   an   ninh,   lîi   Ých  quèc gia, lîi  Ých c«ng céng do c¸c c¬  quan cña trung ¬ng  qu¶n lý, sö dông; 2. Ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng thanh to¸n  ®èi víi trêng hîp  nhµ   ®Êt  ®ang do c¬  quan nhµ  níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ  chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi, tæ chøc chÝnh trÞ  x∙ héi ­ nghÒ   nghiÖp cña  ®Þa ph¬ng qu¶n lý, sö  dông hoÆc nhµ   ®Êt  ®ang  ®îc   sö   dông   vµo   môc   ®Ých   quèc   phßng,   an   ninh,   lîi   Ých  quèc gia, lîi  Ých c«ng céng do c¸c c¬  quan cña  ®Þa ph¬ng  qu¶n lý, sö  dông hoÆc nhµ   ®Êt mµ  Nhµ  níc  ®∙ bè  trÝ  cho  ngêi kh¸c sö dông æn ®Þnh hoÆc ®∙ chuyÓn quyÒn së h÷u cho  ngêi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Trêng hîp ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng quy  ®Þnh t¹i kho¶n nµy  kh«ng  ®ñ   ®Ó  thanh to¸n th×  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh ph¶i  x¸c  ®Þnh cô  thÓ  sè  kinh phÝ   ®Ó   ®Ò  nghÞ  ng©n s¸ch trung  ­ ¬ng hç trî; 3. Chñ   ®Çu t  c¸c dù  ¸n thùc hiÖn thanh to¸n  ®èi víi  c¸c trêng hîp nhµ   ®Êt ph¶i gi¶i táa  ®Ó  sö  dông vµo môc  ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ hoÆc chØnh trang ®« thÞ; 4. Tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ  nghiÖp, tæ  chøc kinh tÕ  thùc hiÖn thanh to¸n  ®èi víi trêng hîp nhµ  ®Êt mµ  Nhµ  níc  ®∙ trng mua vµ  nhµ   ë  thuéc diÖn  ®îc giao  l¹i nhng hiÖn do c¸c tæ chøc nµy qu¶n lý, sö dông.  Trong trêng hîp tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ  nghiÖp quy  ®Þnh t¹i kho¶n nµy kh«ng  ®ñ  kinh phÝ   ®Ó  thanh  to¸n th×  ph¶i lËp b¸o c¸o cô  thÓ  sè  kinh phÝ   ®Ó   ®Ò  nghÞ  ng©n s¸ch trung ¬ng hç  trî  nÕu lµ  tæ chøc cña trung ¬ng,  ®Ò nghÞ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hç trî nÕu lµ tæ chøc cña ®Þa   ph¬ng; 5. Bé  X©y dùng tæng hîp nhu cÇu kinh phÝ  thanh to¸n  quy  ®Þnh t¹i NghÞ  quyÕt nµy  ®Ó  ChÝnh phñ  tr×nh Quèc héi 
  6. 6 xem xÐt, quyÕt ®Þnh t¹i kú häp ph©n bæ ng©n s¸ch hµng n¨m  cña Quèc héi. §i Ò u   12.   Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  nhËn l¹i nhµ   ë  hoÆc  nhËn  tiÒn thanh to¸n ®îc quy ®Þnh nh sau: 1.  Ngêi  thuéc  diÖn  ®îc giao  l¹i nhµ   ë  quy  ®Þnh  t¹i  kho¶n   1   §iÒu   7   cña   NghÞ   quyÕt   nµy   ph¶i   cã   ®¬n   ®Ò   nghÞ  giao   l¹i   nhµ   ë   kÌm   theo   b¶n   sao   cã   c«ng   chøng   nhµ   níc  hoÆc chøng thùc cña Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn ®èi  víi giÊy tê  gèc vÒ  nhµ   ë  thuéc diÖn  ® îc giao l¹i vµ  giÊy  tê  chøng minh Nhµ  níc  ®∙ trng dông cã  thêi h¹n nhµ   ë  cña   m×nh; 2. Ngêi thuéc diÖn  ®îc thanh to¸n tiÒn quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 6 cña NghÞ  quyÕt nµy ph¶i cã   ®¬n  ®Ò  nghÞ  thanh to¸n  kÌm theo b¶n sao cã  c«ng chøng  nhµ  níc hoÆc chøng  thùc  cña   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   ®èi   víi   giÊy   tê  chøng   minh   Nhµ   níc   ®∙   trng   mua   nhµ   ®Êt   nhng   cha   thanh  to¸n tiÒn hoÆc ®∙ thanh to¸n mét phÇn. Ngêi cã  nhµ   ë  thuéc diÖn  ®îc giao l¹i nhng nhµ   ë   ®ã  thuéc diÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña NghÞ  quyÕt nµy th×  hå  s¬  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy  ®îc chuyÓn sang  ®Ó  ¸p  dông cho viÖc thanh to¸n tiÒn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 14  cña NghÞ quyÕt nµy. §i Ò u   13.  Tr×nh tù, thñ  tôc giao l¹i nhµ   ë   ®èi víi  trêng hîp quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 cña NghÞ  quyÕt nµy  ®îc thùc hiÖn nh sau: 1. Ngêi thuéc diÖn  ®îc giao l¹i nhµ   ë  nép hå  s¬   ®Ò  nghÞ giao l¹i nhµ ë quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 12 cña NghÞ   quyÕt nµy t¹i c¬  quan qu¶n lý  nhµ  thuéc Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh (sau  ®©y gäi chung lµ  c¬  quan qu¶n lý  nhµ  cÊp  tØnh). C¬  quan qu¶n lý  nhµ  cÊp tØnh cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm  tra hå  s¬   ®Ò  nghÞ  giao l¹i nhµ   ë, hiÖn tr¹ng nhµ   ë  thuéc   diÖn  ®îc giao l¹i vµ   ®iÒu kiÖn  ®îc giao l¹i quy  ®Þnh t¹i  NghÞ quyÕt nµy trong thêi h¹n 90 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ  hå s¬ ®Ò nghÞ giao l¹i nhµ ë;  2. Trªn c¬  së  kÕt qu¶ kiÓm tra hå  s¬, hiÖn tr¹ng nhµ  ë  víi sù  thèng nhÊt gi÷a c¸c bªn cã  liªn quan vÒ  kÕt qu¶   kiÓm tra  ®ã, c¬  quan qu¶n lý  nhµ  cÊp tØnh tr×nh Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh ra quyÕt  ®Þnh giao l¹i nhµ   ë.  Trêng hîp cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn giao l¹i th×  Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n d©n cÊp tØnh ra quyÕt ®Þnh giao l¹i nhµ ë trong thêi  h¹n   30   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   nhËn   ®îc   tê   tr×nh   cña   c¬   quan  qu¶n lý nhµ cÊp tØnh.
  7. 7 Trong trêng hîp kh«ng  ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®Ó  giao l¹i nhµ   ë  th×  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh ph¶i cã  v¨n b¶n tr¶ lêi  ®Ó  ®¬ng sù biÕt râ lý do; 3.   C¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   cÊp   tØnh   cã   tr¸ch   nhiÖm   tæ  chøc   bµn   giao   nhµ   ë   cho   ngêi   thuéc   diÖn   ®îc   giao   l¹i  trong thêi h¹n 60 ngµy, kÓ  tõ  ngµy Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh ra quyÕt   ®Þnh  giao l¹i nhµ   ë. Trong trêng  hîp   ngêi   nhËn   l¹i   nhµ   ë   lµ   c¸c   ®ång   thõa   kÕ   th×   trong  biªn b¶n bµn giao nhµ   ë  ph¶i cã  ch÷  ký  cña c¸c  ®ång thõa   kÕ   ®ã,   trõ   trêng   hîp   c¸c   ®ång   thõa   kÕ   cã   v¨n   b¶n   tháa  thuËn cö ®¹i diÖn ®Ó nhËn bµn giao nhµ ë ®ã. Tr íc khi bµn  giao nhµ ë, c¬ quan bµn giao ph¶i thu håi b¶n gèc giÊy tê   chøng minh Nhµ níc ®∙ trng dông cã thêi h¹n ®èi víi nhµ ë  ®ã ®Ó lu hå s¬. §i Ò u   14.   Tr×nh   tù,   thñ   tôc   thanh   to¸n   tiÒn   trng  mua quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 vµ  thanh to¸n tiÒn båi thêng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña NghÞ quyÕt nµy ®îc thùc hiÖn nh sau: 1. Ngêi thuéc diÖn  ®îc thanh to¸n tiÒn quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 6 cña NghÞ  quyÕt nµy ph¶i nép hå  s¬   ®Ò  nghÞ  thanh  to¸n t¹i c¬  quan qu¶n  lý  nhµ  cÊp tØnh.  Trêng hîp thuéc  diÖn  ®îc giao l¹i nhng nhµ   ë   ®ã  kh«ng  ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®îc  giao l¹i theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña NghÞ  quyÕt nµy th×  c¬  quan qu¶n lý  nhµ  cÊp tØnh sö  dông hå  s¬  quy  ®Þnh t¹i  kho¶n   1   §iÒu   12   cña   NghÞ   quyÕt   nµy   ®Ó   ¸p   dông   thñ   tôc  thanh to¸n tiÒn.  C¬  quan qu¶n lý  nhµ  cÊp tØnh cã  tr¸ch nhiÖm chñ  tr×  phèi hîp víi c¬  quan tµi chÝnh thuéc Uû  ban nh©n d©n cÊp  tØnh kiÓm tra hå  s¬   ®Ò  nghÞ  thanh to¸n tiÒn vµ  c¸c  ®iÒu  kiÖn  ®îc thanh  to¸n quy  ®Þnh t¹i NghÞ  quyÕt  nµy vµ  x¸c  ®Þnh cô thÓ sè tiÒn thanh to¸n cho tõng ®èi tîng ®Ó tr×nh  Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   ra   quyÕt   ®Þnh   thanh  to¸n trong thêi h¹n 60 ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬   ®Ò   nghÞ thanh to¸n tiÒn;  2. Trêng hîp cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn thanh to¸n tiÒn th×  Chñ   tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  ra quyÕt   ®Þnh thanh  to¸n  trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc tê  tr×nh cña  c¬ quan qu¶n lý nhµ cÊp tØnh. Trong quyÕt ®Þnh thanh to¸n   tiÒn ph¶i ghi râ  c¬  quan cã  tr¸ch nhiÖm thanh to¸n; nÕu  kh«ng   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   thanh   to¸n   th×   ñy   ban   nh©n   d©n   cÊp  tØnh ph¶i cã v¨n b¶n tr¶ lêi ®Ó ®¬ng sù biÕt râ lý do; 3.   C¬   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm   thanh   to¸n   tiÒn   ph¶i   tæ  chøc thanh to¸n cho ngêi thuéc diÖn  ®îc thanh to¸n trong  thêi h¹n 90 ngµy, kÓ tõ ngµy Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp   tØnh ra quyÕt  ®Þnh thanh to¸n. ViÖc thanh to¸n tiÒn ph¶i  lËp ho¸ ®¬n tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 
  8. 8 Trong   trêng   hîp   ngêi   nhËn   tiÒn   lµ   c¸c   ®ång   thõa   kÕ  cña ngêi  ®îc thanh to¸n th×  trong ho¸  ®¬n nhËn tiÒn ph¶i  cã ch÷ ký cña c¸c ®ång thõa kÕ ®ã, trõ tr êng hîp c¸c ®ång  thõa kÕ  cã  v¨n b¶n tháa thuËn cö   ®¹i diÖn  ®Ó  nhËn tiÒn  thanh to¸n; 4. Tríc khi thùc hiÖn thanh to¸n, c¬ quan, tæ chøc cã   tr¸ch nhiÖm thanh to¸n ph¶i thu håi c¸c giÊy tê  gèc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña NghÞ quyÕt nµy ®Ó lu hå s¬; 5.  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh cô   thÓ  kinh  phÝ   ®Ó   thùc hiÖn  viÖc thanh to¸n theo c¸c quy ®Þnh cña NghÞ quyÕt nµy.  §i Ò u   15.  §èi víi c¸c trêng hîp nhµ   ®Êt thuéc diÖn  ®iÒu   chØnh   cña   NghÞ   quyÕt   nµy   nhng   c¬   quan   nhµ   níc   cã  thÈm   quyÒn   ®∙   ra   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   quyÕt   tríc   ngµy   NghÞ  quyÕt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× xö lý nh sau: 1. Trêng hîp nhµ   ®Êt  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh gi¶i quyÕt cña   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   vµ   trªn   thùc   tÕ   ®∙   gi¶i  quyÕt xong th×  kh«ng ¸p dông c¸c quy  ®Þnh cña NghÞ  quyÕt  nµy ®Ó gi¶i quyÕt l¹i;  2. Trêng hîp nhµ   ®Êt  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh gi¶i quyÕt cña   c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn nhng cha  ®îc thùc hiÖn th×  ®îc gi¶i quyÕt l¹i theo quy ®Þnh cña NghÞ quyÕt nµy. §i Ò u   16.  ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh cña NghÞ  quyÕt nµy  ®îc thùc hiÖn  nh sau: 1.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   huyÖn,   quËn,   thÞ   x∙,   thµnh phè thuéc tØnh gi¶i quyÕt lÇn ®Çu ®èi víi c¸c tr êng  hîp khiÕu n¹i liªn quan  ®Õn Uû  ban nh©n d©n huyÖn, quËn,  thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy   ®Þnh cña NghÞ  quyÕt nµy. Trêng hîp  ®¬ng sù  kh«ng  ®ång  ý  víi quyÕt   ®Þnh  gi¶i quyÕt  cña  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n  d©n  huyÖn,   quËn,   thÞ   x∙,   thµnh   phè   thuéc   tØnh  th×  cã   quyÒn   khiÕu  n¹i   ®Õn  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n  d©n cÊp tØnh; quyÕt  ®Þnh cña Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh lµ  quyÕt  ®Þnh  gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cuèi cïng; 2. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh gi¶i quyÕt lÇn  ®Çu  ®èi víi c¸c trêng hîp khiÕu n¹i liªn quan  ®Õn Uû  ban  nh©n d©n cÊp tØnh trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh cña  NghÞ  quyÕt nµy. Trêng hîp  ®¬ng sù  kh«ng  ®ång  ý  víi quyÕt   ®Þnh gi¶i quyÕt cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh th×  cã  quyÒn khiÕu n¹i  ®Õn Bé  trëng Bé  X©y dùng; quyÕt  ®Þnh  cña Bé  trëng Bé  X©y dùng lµ  quyÕt  ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu  n¹i cuèi cïng; 
  9. 9 3. Thêi hiÖu khiÕu n¹i ®èi víi c¸c tr êng hîp quy ®Þnh  t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy lµ 60 ngµy, kÓ tõ ngµy ®­ ¬ng sù nhËn ®îc quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i; 4. Thêi h¹n gi¶i quyÕt khiÕu n¹i quy ®Þnh t¹i kho¶n 1   vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy lµ  30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy c¬  quan gi¶i  quyÕt khiÕu n¹i nhËn  ®îc  ®Çy  ®ñ  hå  s¬  khiÕu n¹i cña  ®¬ng  sù;   nÕu   hÕt   thêi   h¹n   nµy   mµ   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   huyÖn,   quËn,   thÞ   x∙,   thµnh   phè   thuéc   tØnh   kh«ng   gi¶i  quyÕt theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy th×   ®¬ng sù  cã  quyÒn khiÕu n¹i lªn Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  ®Ó  gi¶i quyÕt; nÕu hÕt thêi h¹n nµy mµ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh kh«ng gi¶i quyÕt theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu nµy th×   ®¬ng sù  cã  quyÒn khiÕu n¹i lªn Bé  trëng Bé  X©y dùng ®Ó gi¶i quyÕt.    Thêi h¹n khiÕu n¹i cña ®¬ng sù lµ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy  ®¬ng sù nhËn ®îc quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i. §i Ò u   17.   NghÞ   quyÕt   nµy   cã   hiÖu   lùc   kÓ   tõ   ngµy  c«ng bè.  §i Ò u   18.   ChÝnh phñ  l∙nh  ®¹o, chØ  ®¹o vµ  híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ quyÕt nµy thèng nhÊt trong c¶ n íc, b¶o ®¶m  c«ng khai, minh b¹ch vµ hoµn thµnh chËm nhÊt tr íc ngµy 01  th¸ng 7 n¨m 2009 vµ  b¸o c¸o Uû  ban thêng vô  Quèc héi vÒ  kÕt qu¶ thùc hiÖn NghÞ quyÕt. 
Đồng bộ tài khoản