Nghị quyết liên tịch 06/2004/NQTL-UBTVQH11-ĐCTUBMTTQVN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
81
lượt xem
4
download

Nghị quyết liên tịch 06/2004/NQTL-UBTVQH11-ĐCTUBMTTQVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết liên tịch 06/2004/NQTL-UBTVQH11-ĐCTUBMTTQVN về việc ban hành Hướng dẫn về việc Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch 06/2004/NQTL-UBTVQH11-ĐCTUBMTTQVN

  1. U BAN M T TR N T QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM -U BAN THƯ NG NAM V QU C H I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 06/2004/NQTL-UBTVQH11- CTUBMTTQVN Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2004 NGHN QUY T LIÊN TNCH BAN HÀNH HƯ NG D N V VI C I BI U QU C H I TI P XÚC C TRI U BAN THƯ NG V QU C H I - OÀN CH TNCH U BAN TRUNG ƯƠNG M T TR N T QU C VI T NAM Căn c Lu t T ch c Qu c h i; Căn c Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam; Căn c Quy ch ho t ng c a i bi u Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i; Căn c Quy ch ph i h p công tác gi a U ban Thư ng v Qu c h i và oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam, QUY T NGHN: i u 1. Ban hành Hư ng d n v vi c i bi u Qu c h i ti p xúc c tri. i u 2. i bi u Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i, các cơ quan c a Qu c h i, Ban công tác i bi u, Ban dân nguy n, Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c các c p và các cơ quan Nhà nư c h u quan có trách nhi m th c hi n Ngh quy t này. Nguy n Văn An Ph m Th Duy t ( ã ký) ( ã ký) HƯ NG D N V VI C I BI U QU C H I TI P XÚC C TRI (Ban hành kèm theo Ngh quy t liên t ch s 06/2004/NQLT/UBTVQH 11- CTUBTWMTTQVN ngày 10/9/2004) Chương 1:
  2. NH NG HƯ NG D N CHUNG i u 1. Trách nhi m c a i bi u Qu c h i i v i c tri 1. i bi u Qu c h i là ngư i i di n cho c tri, i bi u cho ý chí, nguy n v ng c a c tri và nhân dân c nư c và nơi b u ra mình, ph i thư ng xuyên liên h ch t ch v i c tri, ch u s giám sát c a c tri, ti p xúc v i c tri, tìm hi u tâm tư, nguy n v ng c a c tri; thu th p và ph n ánh trung th c ý ki n ki n ngh c a c tri v i Qu c h i và cơ quan Nhà nư c h u quan. 2. Trư c ngày khai m c kỳ h p Qu c h i kho ng hai mươi ngày, i bi u Qu c h i th c hi n nhi m v ti p xúc c tri a phương mình ng c thu th p ý ki n, nguy n v ng c a c tri v nh ng v n thu c chương trình, n i dung kỳ h p Qu c h i và nh ng ý ki n, ki n ngh c a c tri v i Qu c h i, Chính ph , các B , ngành, cơ quan, t ch c trung ương và a phương. 3. Trong kho ng hai mươi ngày k t sau ngày b m c kỳ h p Qu c h i, i bi u Qu c h i có trách nhi m ti p xúc v i c tri a phương mình ng c báo cáo k t qu kỳ h p Qu c h i và k t qu gi i quy t các ki n ngh c a c tri. 4. M i năm m t l n, vào cu i năm, k t h p v i vi c ti p xúc c tri, i bi u Qu c h i ph i báo cáo v i c tri ơn v b u c nơi b u ra mình v vi c th c hi n nhi m v i bi u và th c hi n chương trình hành ng c a mình ã h a trư c c tri. 5. Ngoài nh ng t ti p xúc c tri theo nh kỳ trư c và sau kỳ h p Qu c h i, i bi u Qu c h i c n ti p xúc c tri c nơi cư trú và nơi làm vi c; ti p xúc c tri theo các chuyên , lĩnh v c mà i bi u Qu c h i quan tâm ho c tr c ti p g p g , ti p xúc v i c tri. i u 2. Quy n và trách nhi m c a c tri C tri thôn, buôn, làng, p, b n, phum, sóc, t dân ph , cơ quan, ơn v t ch c cu c ti p xúc có quy n d các h i ngh ti p xúc gi a i bi u Qu c h i v i c tri nêu ý ki n, ki n ngh v các v n mà c tri quan tâm, góp ý ki n v vi c th c hi n nhi m v i bi u c a i bi u Qu c h i, ng th i có trách nhi m th c hi n các qui nh c a h i ngh ti p xúc c tri. i u 3. Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c h u quan trong vi c t ch c i bi u Qu c h i ti p xúc c tri. oàn i bi u Qu c h i, Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân, Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c các c p và các cơ quan, ơn v , t ch c h u quan trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p chuNn b và t ch c chu áo các h i ngh ti p xúc c tri c a i bi u Qu c h i. i u 4. Hình th c ti p xúc c tri. 1. H i ngh ti p xúc c tri.
  3. a) Theo nh kỳ trư c và sau kỳ h p Qu c h i t i a phương nơi i bi u Qu c h i ng c . b) Theo nơi cư trú, nơi làm vi c. c) Theo chuyên , lĩnh v c mà i bi u Qu c h i quan tâm. 2. G p g , ti p xúc cá nhân ho c nhóm c tri. i u 5. Thành ph n h i ngh ti p xúc c tri. 1. i di n c p u ng, H i ng nhân dân, U ban nhân dân, U ban M t tr n T qu c, các t ch c thành viên c a M t tr n T qu c và các cơ quan, t ch c, ơn v h u quan m i c p. 2. C tri tr c ti p làm vi c, h c t p t i các cơ quan, t ch c, ơn v , các cơ s s n xu t kinh doanh thu c các thành ph n kinh t . 3. C tri thôn, buôn, làng, p, b n, phum, sóc, t dân ph . i u 6. Nguyên t c ti p xúc c tri. Vi c ti p xúc c tri c a i bi u Qu c h i ư c th c hi n theo nguyên t c dân ch , bình ng và công khai. Chương 2: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN, T CH C, ƠN VN TRONG VI C T CH C TH C HI N TI P XÚC C TRI i u 7. Trách nhi m c a oàn i bi u Qu c h i 1. Căn c vào chương trình, k ho ch ho t ng c a Qu c h i, c a U ban Thư ng v Qu c h i, tình hình th c t a phương và yêu c u c a i bi u trong oàn (n u có), oàn i bi u Qu c h i xây d ng k ho ch ti p xúc c tri và g i k ho ch ó n U ban Thư ng v Qu c h i, oàn Ch t ch U ban. 2. i bi u Qu c h i báo cáo v i c tri: a) Chương trình, n i dung kỳ h p Qu c h i ( i v i các h i ngh ti p xúc c tri trư c kỳ h p Qu c h i); b) K t qu kỳ h p Qu c h i và k t qu gi i quy t các ki n ngh c a c tri ( i v i các h i ngh ti p xúc c tri sau kỳ h p Qu c h i); c) Vi c th c hi n nhi m v i bi u và th c hi n chương trình hành ng c a mình ( H i ngh ti p xúc c tri sau kỳ h p cu i năm c a Qu c h i). 3. C tri phát bi u và trao i ý ki n v i i bi u Qu c h i.
  4. 4. i di n Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân tr l i, gi i áp nh ng v n c tri nêu lên thu c thNm quy n c a a phương; n u chưa tr l i ngay thì ti p thu, tr l i b ng văn b n g i t i oàn i bi u Qu c h i thông báo b ng hình th c thích h p cho c tri nơi i bi u ti p xúc bi t. 5. i bi u Qu c h i phát bi u gi i trình, ti p thu ý ki n, ki n ngh c a c tri. 6. i di n Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c phát bi u k t thúc h i ngh . i u 12. Ti p xúc c tri nơi cư trú 1. Văn phòng ph c v oàn i bi u Qu c h i giúp i bi u Qu c h i ho c i bi u Qu c h i t liên h v i Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân, Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã, phư ng, th tr n nơi i bi u cư trú t ch c H i ngh ti p xúc c tri. 2. Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c xã, phư ng, th tr n nơi i bi u cư trú ph i h p v i Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân cùng c p t ch c H i ngh ti p xúc c tri, g i gi y m i c tri, ng th i thông báo r ng rãi cho c tri nơi i bi u Qu c h i ngh ti p xúc bi t v n i dung, th i gian và a i m. 3. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi i bi u Qu c h i n ti p xúc c tri t o i u ki n thu n l i v a i m và b o m tr t t , an toàn cho cu c ti p xúc. 4. Chương trình H i ngh ti p xúc c tri ư c ti n hành tương t như qui nh t i i u 11 c a Hư ng d n này. i u 13. Ti p xúc c tri nơi làm vi c 1. Văn phòng ph c v oàn i bi u Qu c h i giúp i bi u Qu c h i ho c i bi u Qu c h i t liên h v i Th trư ng cơ quan, Ban ch p hành công oàn cơ quan, t ch c, ơn v t ch c H i ngh ti p xúc c tri. 2. Ban ch p hành công oàn cơ quan nơi i bi u làm vi c ph i h p v i Th trư ng cơ quan, t ch c, ơn v t ch c H i ngh ti p xúc c tri và ch trì H i ngh , thông báo cho c tri trong cơ quan, t ch c, ơn v n d H i ngh . Nơi không có t ch c công oàn thì Th trư ng cơ quan, t ch c, ơn v t ch c th c hi n. 3. Chương trình H i ngh ti p xúc c tri ư c ti n hành tương t như qui nh t i i u 11 c a Hư ng d n này. i u 14. Ti p xúc c tri theo chuyên , lĩnh v c mà i bi u Qu c h i quan tâm. Văn phòng ph c v oàn i bi u Qu c h i giúp i bi u Qu c h i ho c i bi u Qu c h i t liên h v i Th trư ng cơ quan, t ch c, ơn v có liên quan t ch c H i ngh ti p xúc c tri theo chuyên , lĩnh v c mà i bi u Qu c h i quan tâm. Th trư ng cơ quan , t ch c, ơn v có trách nhi m giúp i bi u Qu c h i th c hi n các cu c ti p xúc nói trên. i u 15. i bi u Qu c h i g p g , ti p xúc cá nhân ho c nhóm c tri
  5. i bi u Qu c h i có th tr c ti p g p g v i c tri tìm hi u tâm tư, nguy n v ng c a c tri và nh ng v n mà i bi u Qu c h i quan tâm; chuy n nh ng ki n ngh chính áng c a c tri n oàn i bi u Qu c h i t ng h p, báo cáo U ban Thư ng v Qu c h i ho c g i t i các cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n xem xét, gi i quy t. Chương 4: T P H P, T NG H P Ý KI N, KI N NGHN C A C TRI VÀ GIÁM SÁT VI C GI I QUY T Ý KI N, KI N NGHN C A C TRI i u 16. T p h p, t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri a phương 1. Sau m i t ti p xúc c tri, oàn i bi u Qu c h i ch trì ph i h p v i Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p t nh t p h p, t ng h p các ý ki n, ki n ngh c a c tri thu c thNm quy n gi i quy t c a các cơ quan Nhà nư c, t ch c, ơn v trung ương g i U ban thư ng v Qu c h i và oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; ng th i chuy n nh ng ý ki n, ki n ngh c a c tri thu c thNm quy n c a các cơ quan Nhà nư c, t ch c, ơn v h u quan a phương xem xét, gi i quy t và tr l i c tri. 2. i v i cu c ti p xúc c tri trư c kỳ h p Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i g i báo cáo v U ban thư ng v Qu c h i và oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ch m nh t là năm ngày trư c ngày khai m c kỳ h p Qu c h i. i v i cu c ti p xúc c tri sau kỳ h p Qu c h i, thì th i gian g i báo cáo v U ban Thư ng v Qu c h i và oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ch m nh t là ba mươi ngày sau ngày k t thúc kỳ h p Qu c h i. 3. i v i các cu c ti p xúc c tri nơi cư trú, nơi làm vi c; ti p xúc c tri theo chuyên , lĩnh v c mà i bi u quan tâm, i bi u Qu c h i ph i báo cáo k t qu cu c ti p xúc v i oàn i bi u Qu c h i sau cu c ti p xúc ch m nh t là năm ngày. i u 17. Báo cáo t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri các a phương gi a 2 kỳ h p. Gi a 2 kỳ h p Qu c h i, căn c vào k t qu giám sát thư ng xuyên c a i bi u Qu c h i, thông qua vi c t p h p các ý ki n, ki n ngh c a c tri trư c và sau m i kỳ h p Qu c h i, tham kh o ý ki n c a các cơ quan h u quan a phương (Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân, Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c, Toà án nhân dân, Vi t ki m sát nhân dân c p t nh), oàn i bi u Qu c h i t ng h p nhanh nh ng v n b c xúc nh t có liên quan n c nư c và c a a phương thu c thNm quy n gi i quy t c a Qu c h i, Chính ph , các B , ngành g i n U ban Thư ng v Qu c h i và oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam ch m nh t là hai mươi ngày trư c ngày khai m c kỳ h p Qu c h i. i u 18. T p h p, t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri và giám sát, ôn c vi c gi i quy t ý ki n, ki n ngh c tri c nư c 1. oàn ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ch trì ph i h p v i U ban Thư ng v Qu c h i xây d ng báo cáo t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri c nư c trình ra kỳ h p Qu c h i.
  6. 2. U ban Thư ng v Qu c h i ch o Ban dân nguy n t p h p, phân lo i ý ki n, ki n ngh c a c tri g i t i cơ quan, t ch c h u quan nghiên c u, gi i quy t và báo cáo k t qu v i U ban Thư ng v Qu c h i và oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. 3. H i ng Dân t c, các U ban c a Qu c h i giám sát, ôn c vi c gi i quy t các ki n ngh c a c tri thu c lĩnh v c H i ng Dân t c, U ban ph trách, U ban Thư ng v Qu c h i ch o Ban dân nguy n theo dõi, ôn c vi c tr l i, gi i quy t các ki n ngh khác c a c tri. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 19. Hư ng d n này có hi u l c t ngày ký.
Đồng bộ tài khoản