Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
182
lượt xem
7
download

Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HND về việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tư pháp - Bộ Văn hoá,thông tin - Hội Nông dân Việt Nam - Ủy ban dân tộc và miền núi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HND

  1. 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN- HND,Ngh quy t 01,B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn,B Tư pháp,B Văn hoá-Thông tin,H i Nông dân Vi t Nam,U ban Dân t c và Mi n núi,B máy hành chính,Nghi quyet 01,Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon,Bo Tu phap,Bo Van hoa-Thong tin,Hoi Nong dan Viet Nam,Uy ban Dan toc va Mien nui,Bo may hanh chinh Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,... <- ăng Nh p Thành Viên t i Ô bên trái. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HND Tiêu : Ngh quy t liên t ch s 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT- BNNPTNT-UBDTMN-HND v vi c ph i h p ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b , nhân dân nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c ít ngư i do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Tư pháp - B Văn hoá,thông tin - H i Nông dân Vi t Nam - y ban dân t c và mi n núi ban hành Lo i văn b n: Ngh quy t B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn;B Tư pháp;B Văn Nơi ban hành: hoá-Thông tin;H i Nông dân Vi t Nam;U ban Dân t c và Mi n núi Lê Văn Nh n;Lù Văn Que;Nguy n Văn ng;Phan Kh c Ngư i ký: H i;Uông Chu Lưu Ngày ban hành: 07/09/1999 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản