Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HND

Chia sẻ: lawqds5

Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HND về việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tư pháp - Bộ Văn hoá,thông tin - Hội Nông dân Việt Nam - Ủy ban dân tộc và miền núi ban hành

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HND

01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-
HND,Ngh quy t 01,B Nông nghi p và Phát tri n nông
thôn,B Tư pháp,B Văn hoá-Thông tin,H i Nông dân
Vi t Nam,U ban Dân t c và Mi n núi,B máy hành
chính,Nghi quyet 01,Bo Nong nghiep va Phat trien nong
thon,Bo Tu phap,Bo Van hoa-Thong tin,Hoi Nong dan
Viet Nam,Uy ban Dan toc va Mien nui,Bo may hanh chinh
Tư v n Hư ng
Trang LawSoft D ch v V Liên
pháp d n tra
ch Pro Online LawSoft h
lu t c u
THÀNH VIÊN
Chào sonaccp
+ Thông tin cá nhân
+ Chuy n i lo i
thành viên
+ Văn b n c a Tôi
+ i m t khNu
+ Thoát
TRA C U VĂN B N

VĂN B N M I
VĂN B N
PHÁP LU T
+ Tình tr ng hi u
l c
+ Th i i m áp
d ng
+ Lĩnh v c,
Ngành
+ Năm ban hành
TRA C U
CÔNG VĂN
Tra c u v ăn
b n




TH I S PHÁP LU T
Th i s
Tham nhũng
Nhà t
Tranh ch p
Tài chính
Thu - K toán
Chính sách m i
Pháp lu t các nư c


Thông báo
B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n.
B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản