Nghị quyết liên tịch số 01/2003/NQLT-HPN-UBATGTQG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
79
lượt xem
2
download

Nghị quyết liên tịch số 01/2003/NQLT-HPN-UBATGTQG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết liên tịch số 01/2003/nqlt-hpn-ubatgtqg', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch số 01/2003/NQLT-HPN-UBATGTQG

  1. H I LIÊN HI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH N VI T NAM c l p - T do - H nh phúc U BAN AN TOÀN ******** GIAO THÔNG QU C GIA ****** S : 01/2003/NQLT-HPN- Hà N i, ngày 21 tháng 05 năm 2003 UBATGTQG NGHN QUY T V VI C T CH C CU C V N NG "PH N C NƯ C TÍCH C C THAM GIA GI GÌN TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ TR T T Ô THN" th c hi n có hi u qu Lu t Giao thông ư ng b , Ch th s 22/CT-TW ngày 24/2/2003 c a Ban Bí thư v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác an toàn giao thông và Ngh quy t 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c vào ch c năng nhi m v tuyên truy n giáo d c, v n ng các t ng l p ph n th c hi n ư ng l i chính sách c a àng và pháp lu t c a Nhà nư c c a H i liên hi p ph n Vi t Nam và ch c năng nhi m v c a U ban An toàn giao thông Qu c gia; Trung ương H i liên hi p ph n Vi t Nam và U ban An toàn giao thông Qu c gia th ng nh t t ch c cu c v n ng "Ph n c nư c tích c c tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th " v i nh ng n i dung dư i ây. 1 - M C ĐÍCH YÊU C U 1. Nâng cao hi u bi t, nh n th c và ý th c ch p hành pháp lu t tr t t an toàn giao thông trong toàn th cán b , h i viên và các t ng l p ph n c nư c. 2. Phát huy vai trò c a t ch c H i ph n các c p trong vi c tuyên truy n, giáo d c, v n ng ph n gương m u th c hi n, giáo d c con em và ng viên ch ng, ngư i thân trong gia ình và khu dân cư th c hi n các quy nh c a pháp lu t v tr t t an toàn giao thông 3. ng viên ph n tích c c tham gia các ho t ng gi gìn tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th . II. N I DUNG CU C V N Đ NG 1 . Ph n và gia ình gương m u ch p hành và tích c c tham gia các ho t ng v gi gìn tr t t an toàn giao thông, tr t t ô th ; v n ng m i ngư i trong khu dân cư cùng th c hi n t t các quy nh, pháp lu t v an toàn giao thông và tr t t ô th .
  2. 2. Ph n cùng nhân dân tích c c u tranh ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t v tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th . 3. H i liên hi p ph n Vi t Nam tăng cư ng ch c năng tuyên truy n giáo d c, v n ng ph n th c hi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông và th c hi n quy n giám sát c a mình i v i vi c th c hi n pháp lu t này. III CÁC HO T Đ NG PH I H P 1 Xây d ng i ngũ tuyên truy n viên pháp lu t v tr t t an toàn giao thông c a H i ph n . 2. T p hu n ki n th c v an toàn giao thông, phương th c t ch c các hình th c v n ng ph n và ch ng con, ngư i thân và khu dân cư th c hi n các quy inh v an toàn giao thông, tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông... cho i ngũ tuyên truy n viên c a H i. 3. Tuyên truy n ph bi n Lu t giao thông ư ng b , Ch th s 22/CT-TW c a Ban Bí thư TW ng, Ngh quy t 13/2002/NQ-CP c a Chính ph và các văn b n pháp lu t khác v an toàn giao thông cho cán b , h i viên và các t ng l p ph n . 4. Biên so n tài li u t p hu n, tuyên truy n ph bi n pháp lu t v an toàn giao thông phù h p v i các i tư ng c a cu c v n ng này. 5. i u tra, kh o sát nh n th c, thái , hành vi c a ph n trong lĩnh v c an toàn giao thông và tr t t ô th m t s i m. 6. T ch c các hình th c v n ng cán b , h i viên, các t ng l p ph n gương m u ch p hành các quy nh v tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th b ng các hình th c phong phú a d ng, phù h p v i c i m c a t ng a phương và các t ng l p ph n . 7. Tăng cư ng trách nhi m c a H i liên hi p ph n các c p trong vi c giám sát các cơ quan Nhà nư c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th IV- PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M H i liên hi p ph n Vi t Nam có trách nhi m: 1 Ch o, hư ng d n các c p H i th c hi n nghiêm túc, có hi u qu Ngh quy t liên t ch. 2. L ng ghép cu c v n ng “ph n c nư c tích c c tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th " v i các chương trình ho t ng c a H i 3. Xây d ng i ngũ tuyên truy n viên pháp lu t v tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th c a H i liên hi p ph n .
  3. 4. Phát huy tính ch ng sáng t o c a các c p H i trong công tác v n ng các t ng l p ph n và khu dân cư tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th 5. nh kỳ theo quý, 6 tháng, 1 năm thông tin, báo cáo k t qu ho t ng tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông, tr t t ô th c a H i v i U ban An toàn giao thông Qu c gia. 6. Ph i h p v i U ban An toàn giao thông Qu c gia và Ban An toàn giao thông các c p t ch c th c hi n các ho t ng ph i h p t i ph n III c a Ngh quy t liên t ch này . U ban An toàn giao thông Qu c gia có trách nhi m: 1 Ch o hư ng d n các cơ quan thành viên c a U ban, Ban An toàn giao thông các t nh/thành ph tr c thu c TW ph i h p v i các c p H i liên hi p ph n Vi t Nam th c hi n Ngh quy t liên t ch. 2. Thư ng xuyên cung c p thông tin, tài li u, ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông cho H i liên hi p ph n Vi t Nam 3. H tr kinh phí cho TW H i liên hi p ph n Vi t Nam ch o, t ch c các ho t ng theo quy nh c a Ngh quy t liên t ch. 4. Ch o Ban an toàn giao thông các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương h tr kinh phí, tài li u và các i u ki n c n thi t khác cho H i ph n cùng c p tri n khai Ngh quy t Liên t ch. V. T CH C TH C HI N 1 H i liên hi p ph n Vi t Nam và U ban An toàn giao thông Qu c gia th ng nh t thành l p Ban Ch o th c hi n Ngh quy t liên t ch. 2. Hai bên thư ng xuyên t ch c các oàn ki m tra liên ngành ôn c các c p th c hi n Ngh quy t liên t ch và các k ho ch công tác ã ra. 3. Sáu tháng, hàng năm H i liên hi p ph n Vi t nam và U ban An toàn giao thông Qu c gia t ch c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n Ngh quy t liên t ch, khen thư ng nh ng t p th , cá nhân có nhi u thành tích trong vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t liên t ch. 4. Giao cho Ban Gia ình-xã h i, Trung ương H i liên hi p ph n Vi t Nam và Văn phòng Thư ng tr c U ban An toàn giao thông Qu c gia là cơ quan Thư ng tr c giúp Ban Ch o xây d ng k ho ch, hư ng d n và ki m tra th c hi n Ngh quy t liên t ch này. TM. U BAN ATGT QU C GIA TM. OÀN CH TNCH H I LHPNVN CH TNCH CH TNCH
  4. ào ình Bình Hà Th Khi t Nơi nh n Thư ng tr c Ban Bí thư ( báo cáo) Ban Dân v n trung ương ( báo cáo) Th tư ng Chính ph ( báo cáo) H i ph n các t nh/thành ph ( th c hi n) Các U viên oàn ch t ch ( th c hi n) Các Ban TW H i ( th c hi n) Các thành viên UBATGTQG ( th c hi n) Lưu văn phòng
Đồng bộ tài khoản