Nghị quyết liên tịch số 01/2003/NQLT-HPN-UBATGTQG về việc tổ chức cuộc vận động Phụ nữ cả nước tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
9
download

Nghị quyết liên tịch số 01/2003/NQLT-HPN-UBATGTQG về việc tổ chức cuộc vận động Phụ nữ cả nước tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết liên tịch số 01/2003/NQLT-HPN-UBATGTQG về việc tổ chức cuộc vận động Phụ nữ cả nước tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch số 01/2003/NQLT-HPN-UBATGTQG về việc tổ chức cuộc vận động Phụ nữ cả nước tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành

  1. H I LIÊN HI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH N VI T NAM c l p - T do - H nh phúc U BAN AN TOÀN ******** GIAO THÔNG QU C GIA ****** S : 01/2003/NQLT-HPN- Hà N i, ngày 21 tháng 05 năm 2003 UBATGTQG NGHN QUY T V VI C T CH C CU C V N NG "PH N C NƯ C TÍCH C C THAM GIA GI GÌN TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ TR T T Ô THN" th c hi n có hi u qu Lu t Giao thông ư ng b , Ch th s 22/CT-TW ngày 24/2/2003 c a Ban Bí thư v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác an toàn giao thông và Ngh quy t 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c vào ch c năng nhi m v tuyên truy n giáo d c, v n ng các t ng l p ph n th c hi n ư ng l i chính sách c a àng và pháp lu t c a Nhà nư c c a H i liên hi p ph n Vi t Nam và ch c năng nhi m v c a U ban An toàn giao thông Qu c gia; Trung ương H i liên hi p ph n Vi t Nam và U ban An toàn giao thông Qu c gia th ng nh t t ch c cu c v n ng "Ph n c nư c tích c c tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th " v i nh ng n i dung dư i ây. 1 - M C ĐÍCH YÊU C U 1. Nâng cao hi u bi t, nh n th c và ý th c ch p hành pháp lu t tr t t an toàn giao thông trong toàn th cán b , h i viên và các t ng l p ph n c nư c. 2. Phát huy vai trò c a t ch c H i ph n các c p trong vi c tuyên truy n, giáo d c, v n ng ph n gương m u th c hi n, giáo d c con em và ng viên ch ng, ngư i thân trong gia ình và khu dân cư th c hi n các quy nh c a pháp lu t v tr t t an toàn giao thông 3. ng viên ph n tích c c tham gia các ho t ng gi gìn tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th . II. N I DUNG CU C V N Đ NG 1 . Ph n và gia ình gương m u ch p hành và tích c c tham gia các ho t ng v gi gìn tr t t an toàn giao thông, tr t t ô th ; v n ng m i ngư i trong khu dân cư cùng th c hi n t t các quy nh, pháp lu t v an toàn giao thông và tr t t ô th .
  2. 2. Ph n cùng nhân dân tích c c u tranh ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t v tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th . 3. H i liên hi p ph n Vi t Nam tăng cư ng ch c năng tuyên truy n giáo d c, v n ng ph n th c hi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông và th c hi n quy n giám sát c a mình i v i vi c th c hi n pháp lu t này. III CÁC HO T Đ NG PH I H P 1 Xây d ng i ngũ tuyên truy n viên pháp lu t v tr t t an toàn giao thông c a H i ph n . 2. T p hu n ki n th c v an toàn giao thông, phương th c t ch c các hình th c v n ng ph n và ch ng con, ngư i thân và khu dân cư th c hi n các quy inh v an toàn giao thông, tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông... cho i ngũ tuyên truy n viên c a H i. 3. Tuyên truy n ph bi n Lu t giao thông ư ng b , Ch th s 22/CT-TW c a Ban Bí thư TW ng, Ngh quy t 13/2002/NQ-CP c a Chính ph và các văn b n pháp lu t khác v an toàn giao thông cho cán b , h i viên và các t ng l p ph n . 4. Biên so n tài li u t p hu n, tuyên truy n ph bi n pháp lu t v an toàn giao thông phù h p v i các i tư ng c a cu c v n ng này. 5. i u tra, kh o sát nh n th c, thái , hành vi c a ph n trong lĩnh v c an toàn giao thông và tr t t ô th m t s i m. 6. T ch c các hình th c v n ng cán b , h i viên, các t ng l p ph n gương m u ch p hành các quy nh v tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th b ng các hình th c phong phú a d ng, phù h p v i c i m c a t ng a phương và các t ng l p ph n . 7. Tăng cư ng trách nhi m c a H i liên hi p ph n các c p trong vi c giám sát các cơ quan Nhà nư c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th IV- PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M H i liên hi p ph n Vi t Nam có trách nhi m: 1 Ch o, hư ng d n các c p H i th c hi n nghiêm túc, có hi u qu Ngh quy t liên t ch. 2. L ng ghép cu c v n ng “ph n c nư c tích c c tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th " v i các chương trình ho t ng c a H i 3. Xây d ng i ngũ tuyên truy n viên pháp lu t v tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th c a H i liên hi p ph n .
  3. 4. Phát huy tính ch ng sáng t o c a các c p H i trong công tác v n ng các t ng l p ph n và khu dân cư tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông và tr t t ô th 5. nh kỳ theo quý, 6 tháng, 1 năm thông tin, báo cáo k t qu ho t ng tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông, tr t t ô th c a H i v i U ban An toàn giao thông Qu c gia. 6. Ph i h p v i U ban An toàn giao thông Qu c gia và Ban An toàn giao thông các c p t ch c th c hi n các ho t ng ph i h p t i ph n III c a Ngh quy t liên t ch này . U ban An toàn giao thông Qu c gia có trách nhi m: 1 Ch o hư ng d n các cơ quan thành viên c a U ban, Ban An toàn giao thông các t nh/thành ph tr c thu c TW ph i h p v i các c p H i liên hi p ph n Vi t Nam th c hi n Ngh quy t liên t ch. 2. Thư ng xuyên cung c p thông tin, tài li u, ch trương, chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông cho H i liên hi p ph n Vi t Nam 3. H tr kinh phí cho TW H i liên hi p ph n Vi t Nam ch o, t ch c các ho t ng theo quy nh c a Ngh quy t liên t ch. 4. Ch o Ban an toàn giao thông các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương h tr kinh phí, tài li u và các i u ki n c n thi t khác cho H i ph n cùng c p tri n khai Ngh quy t Liên t ch. V. T CH C TH C HI N 1 H i liên hi p ph n Vi t Nam và U ban An toàn giao thông Qu c gia th ng nh t thành l p Ban Ch o th c hi n Ngh quy t liên t ch. 2. Hai bên thư ng xuyên t ch c các oàn ki m tra liên ngành ôn c các c p th c hi n Ngh quy t liên t ch và các k ho ch công tác ã ra. 3. Sáu tháng, hàng năm H i liên hi p ph n Vi t nam và U ban An toàn giao thông Qu c gia t ch c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n Ngh quy t liên t ch, khen thư ng nh ng t p th , cá nhân có nhi u thành tích trong vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t liên t ch. 4. Giao cho Ban Gia ình-xã h i, Trung ương H i liên hi p ph n Vi t Nam và Văn phòng Thư ng tr c U ban An toàn giao thông Qu c gia là cơ quan Thư ng tr c giúp Ban Ch o xây d ng k ho ch, hư ng d n và ki m tra th c hi n Ngh quy t liên t ch này. TM. U BAN ATGT QU C GIA TM. OÀN CH TNCH H I LHPNVN CH TNCH CH TNCH
  4. ào ình Bình Hà Th Khi t Nơi nh n Thư ng tr c Ban Bí thư ( báo cáo) Ban Dân v n trung ương ( báo cáo) Th tư ng Chính ph ( báo cáo) H i ph n các t nh/thành ph ( th c hi n) Các U viên oàn ch t ch ( th c hi n) Các Ban TW H i ( th c hi n) Các thành viên UBATGTQG ( th c hi n) Lưu văn phòng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản