Nghị quyết liên tịch số 03/2006/NQLT-BNN-TƯĐTN

Chia sẻ: lawvhxh9

Nghị quyết liên tịch số 03/2006/NQLT-BNN-TƯĐTN về phát huy vai trò của thanh niên tham gia đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trung ương Đoàn thanh niên ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản