Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
779
lượt xem
37
download

Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

 1. CHÍNH PH - Y BAN TRUNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ƯƠNG M T TR N T QU C NAM VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 09/2008/NQLT-CP- Hà N i, ngày 17 tháng 04 năm 2008 UBTWMTTQVN NGHN QUY T LIÊN TNCH HƯ NG D N THI HÀNH CÁC I U 11, I U 14, I U 16, I U 22 VÀ I U 26 C A PHÁP L NH TH C HI N DÂN CH XÃ, PHƯ NG, THN TR N CHÍNH PH - Y BAN TRUNG ƯƠNG M T TR N T QU C VI T NAM Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n ngày 20 tháng 4 năm 2007; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, QUY T NGHN: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t liên t ch này Hư ng d n thi hành các i u 11, i u 14, i u 16, i u 22 và i u 26 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n. i u 2. Ngh quy t liên t ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng văn b n, quy nh sau ây h t hi u l c k t ngày Ngh quy t liên t ch này có hi u l c thi hành: - Thông tư liên t ch s 01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNV ngày 12 tháng 5 năm 2005 c a Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và B N i v hư ng d n quy trình b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ; - i u 13 c a Quy ch t ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B N iv ; - Thông tri s 06/TTr-MTTW ngày 25 tháng 01 năm 2005 c a y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam hư ng d n vi c l y phi u tín nhi m i v i các ch c v ch ch t do H i ng nhân dân xã b u và Trư ng thôn.
 2. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch y ban nhân dân các c p, Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam các c p, các cơ quan, t ch c, ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t liên t ch này./. TM. CHÍNH PH TM. Y BAN TW M T TR N T QU C TH TƯ NG VI T NAM CH TNCH Nguy n T n Dũng Huỳnh m Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng TW và các ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n t qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, TT T, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: VT, TH (5b), UBTWMTTQVN (3b) HƯ NG D N THI HÀNH CÁC I U 11, I U 14, I U 16, I U 22 VÀ I U 26 C A PHÁP L NH TH C HI N DÂN CH XÃ, PHƯ NG, THN TR N (Ban hành kèm theo Ngh quy t liên t ch s 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 17 tháng 04 năm 2008 c a Chính ph và y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam) Chương 1.
 3. HÌNH TH C NHÂN DÂN BÀN VÀ QUY T NNH TR C TI P HO C BI U QUY T C P CÓ TH M QUY N QUY T NNH (Hư ng d n i u 11, i u 14 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n) i u 1. Th m quy n l a ch n hình th c nhân dân bàn và quy t nh tr c ti p ho c bi u quy t c p có th m quy n quy t nh 1. i v i các công vi c trong ph m vi thôn, t dân ph Trư ng thôn, T trư ng t dân ph sau khi th ng nh t v i Trư ng ban công tác m t tr n thôn, t dân ph quy t nh l a ch n m t trong các hình th c t ch c h p c tri ho c c tri i di n h gia ình theo a bàn t ng thôn, t dân ph ho c t ch c phát phi u l y ý ki n t i c tri ho c c tri i di n h gia ình quy nh t i i u 11 và i u 14 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n ưa ra nhân dân thôn, t dân ph bàn và quy t nh tr c ti p ho c bi u quy t c p có thNm quy n quy t nh các công vi c trong ph m vi thôn, t dân ph , tr vi c b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . 2. i v i các công vi c trong ph m vi xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã) Ch t ch y ban nhân dân c p xã sau khi th ng nh t v i Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p quy t nh l a ch n m t trong các hình th c t ch c h p thôn, t dân ph ho c t ch c phát bi u l y ý ki n t i c tri ho c c tri i di n h gia ình quy nh t i i u 11 và i u 14 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n ưa ra nhân dân toàn c p xã bàn và quy t nh tr c ti p ho c bi u quy t c p có thNm quy n quy t nh các công vi c trong ph m vi toàn c p xã. i u 2. T ch c h p thôn, t dân ph nhân dân bàn và quy t nh tr c ti p ho c bi u quy t c p có th m quy n quy t nh 1. i v i các công vi c trong ph m vi thôn, t dân ph a) Trư ng thôn, T trư ng dân ph ph i h p v i Trư ng Ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c h p thôn, t dân ph , tr cu c h p b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng thôn, T tru ng t dân ph ; Cu c h p c a thôn, t dân ph ư c ti n hành khi có trên 50% s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tham d ; Trư ng h p thôn, t dân ph có trên 200 h gia ình, có a bàn dân cư s ng không t p trung thì có th t ch c các cu c h p theo t ng c m dân cư. M i c m dân cư có t 70 n 150 h gia ình. Cu c h p c a m i c m dân cư ư c ti n hành khi có trên 50% s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong c m dân cư tham d . Trư ng thôn, T trư ng t dân ph t ng h p k t qu cu c h p t ng c m dân cư vào k t qu chung c a toàn thôn, t dân ph ; b) Trình t t ch c cu c h p ư c th c hi n như sau:
 4. - Trư ng thôn, T trư ng t dân ph tuyên b lý do, n u m c ích, yêu c u, n i dung cu c h p; gi i thi u ngư i cu c h p bi u quy t c làm thư ký; - Trư ng thôn, T trư ng t dân ph trình bày nh ng n i dung c n ưa ra cu c h p xem xét; - Nh ng ngư i tham gia cu c h p th o lu n; - Trư ng thôn, T trư ng t dân ph t ng h p chung các ý ki n c a nh ng ngư i tham gia cu c h p; xu t phương án bi u quy t. Vi c bi u quy t ư c th c hi n b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín do cu c h p quy t nh; c) N u có trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tán thành thì k t qu cu c h p có giá tr thi hành. Trư ng thôn, T trư ng t dân ph l p biên b n và thông báo n các h gia ình trong thôn, t dân ph v k t qu cu c h p; d) Trư ng h p không t trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tán thành thì Trư ng thôn, T trư ng t dân ph t ch c l i cu c h p. Vi c t ch c l i cu c h p th c hi n theo kho n 1 i u 3 c a Hư ng d n này. 2. i v i các công vi c trong ph m vi toàn c p xã a) Ch t ch y ban nhân dân c p xã sau khi th ng nh t v i Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p ch o Tru ng thôn, T trư ng t dân ph và Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c h p thôn, t dân ph ; b) Trình t t ch c cu c h p t i các thôn, t dân ph th c hi n như quy nh t i kho n 1 i u này; c) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph sau khi t ng h p k t qu cu c h p thôn, t dân ph , g i k t qu n Ch t ch y ban nhân dân c p xã t ng h p k t qu chung toàn c p xã; d) Trên cơ s t ng h p k t qu các cu c h p t các thôn, t dân ph , n u có trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn c p xã tán thành thì k t qu cu c h p toàn c p xã có giá tr thi hành. Ch t ch y ban nhân dân c p xã l p biên b n xác nh n k t qu h p c a toàn c p xã và thông báo b ng văn b n n các Trư ng thôn, T trư ng t dân ph thông báo n các h gia ình trong thôn, t dân ph ; ) Trư ng h p không ư c trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn c p xã tán thành thì Ch t ch y ban nhân dân c p xã t ch c l i cu c h p. Vi c t ch c l i cu c h p th c hi n theo kho n 2 i u 3 c a hư ng d n này. i u 3. T ch c l i cu c h p thôn, t dân ph bàn và quy t nh tr c ti p ho c bi u quy t c p có th m quy n quy t nh 1. i v i các công vi c trong ph m vi thôn, t dân ph
 5. a) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c l i cu c h p ti p t c bàn và quy t nh tr c ti p ho c bi u quy t c p có thNm quy n quy t nh n i dung công vi c mà cu c h p trư c ó chưa tán thành. Th i gian t ch c l i cu c h p ch m nh t là 15 ngày, k t ngày t ch c cu c h p trư c ó; b) Trình t t ch c l i cu c h p th c hi n như trình t t ch c h p thôn, t dân ph quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Hư ng d n này; c) Trư ng h p không t ch c l i ư c cu c h p ho c t ch c l i mà k t qu v n chưa ư c trên 50% t ng s c tri i di n h gia ình tán thành thì Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c phát phi u l y ý ki n t i c tri ho c c tri i di n h gia ình không d h p t ng h p chung vào k t qu c a cu c h p li n trư c ó. Vi c k t h p t ch c h p thôn, t dân ph v i t ch c phát phi u l y ý ki n nh ng c tri không tham d cu c h p th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 5 Hư ng d n này. 2. i v i các công vi c trong ph m vi toàn c p xã a) Sau khi t ng h p k t qu cu c h p t t c thôn, t dân ph trong toàn c p xã mà chưa ư c tr n 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn c p xã tán thành thì Ch t ch y ban nhân dân c p xã yêu c u t ch c l i cu c h p nh ng thôn, t dân ph chưa ư c trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tán thành; b) Trư ng h p không t ch c l i ư c cu c h p ho c t ch c l i mà k t qu t ng h p v n chưa ư c trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn c p xã tán thành thì ti n hành phát phi u l y ý ki n nh ng c tri ho c c tri i di n h gia ình không tham d h p t ng h p chung vào k t qu cu c h p các thôn, t dân ph . Vi c k t h p t ch c h p thôn, t dân ph v i t ch c phát phi u l y ý ki n nh ng c tri không tham d cu c h p th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 5 c a Hư ng d n này. i u 4. T ch c phát phi u l y ý ki n t i c tri ho c c tri i di n h gia ình nhân dân bàn và quy t nh tr c ti p ho c bi u quy t c p có th m quy n quy t nh 1. i v i các công vi c trong ph m vi thôn, t dân ph a) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c phát phi u l y ý ki n t i c tri ho c c tri i di n h gia ình bàn các công vi c trong ph m vi thôn, t dân ph , tr vi c b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ; b) Trình t t ch c phát phi u l y ý ki n c a c tri ho c c tri i di n h gia ình ư c th c hi n như sau: - Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph xây d ng k ho ch t ch c phát phi u l y ý ki n; thành l p T phát phi u l y ý ki n có t 3 n 5 ngư i;
 6. - T phát phi u l y ý ki n tr c ti p n t ng h gia ình phát phi u cho c tri ho c c tri i di n h gia ình; ti n hành l y phi u c a các c tri ã góp ý và t ng h p k t qu l y ý ki n. c) N u có trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tán thành thì k t qu l y ý ki n có giá tr thi hành. Trư ng thôn, T trư ng T dân ph l p biên b n xác nh n và thông báo n các h gia ình trong thôn, t dân ph v k t qu l y ý ki n. 2. i v i các công vi c trong ph m vi toàn c p xã a) Ch t ch y ban nhân dân c p xã ph i h p v i Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p ch o các Trư ng thôn, T trư ng T dân ph ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c phát phi u l y ý ki n c tri ho c c tri i di n h gia ình trên a bàn t ng thôn, t dân ph ; b) Trình t t ch c phát phi u l y ý ki n c a c tri ho c c tri i di n h gia ình th c hi n như quy nh t i i m b kho n 1 i u này; c) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph sau khi t ng h p k t qu phi u l y ý ki n thôn, t dân ph , g i k t qu cho Ch t ch y ban nhân dân c p xã t ng h p k t qu chung toàn c p xã; d) N u có trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn c p xã tán thành thì k t qu l y ý ki n có giá tr thi hành. Ch t ch y ban nhân dân c p xã l p biên b n xác nh n k t qu và thông báo b ng văn b n n Trư ng thôn, T trư ng t dân ph thông báo n các h gia ình trong thôn, t dân ph . i u 5. K t h p t ch c h p thôn, t dân ph v i t ch c phát phi u l y ý ki n nh ng c tri không tham d cu c h p 1. Vi c k t h p t ch c h p thôn, t dân ph v i t ch c phát phi u l y ý ki n nh ng c tri không tham d cu c h p ch áp d ng khi không t ch c l i ư c cu c h p ho c sau khi ã ti n hành t ch c l i cu c h p mà k t qu v n chưa ư c trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình tán thành i v i các n i dung quy nh t i i u 10, kho n 1 và kho n 3 i u 13 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n. 2. Trình t k t h p t ch c h p thôn, t dân ph v i t ch c phát phi u l y ý ki n nh ng c tri không tham d cu c h p ư c th c hi n như sau: a) i v i các công vi c trong ph m vi thôn, t dân ph Trư ng h p không t ch c l i ư c cu c h p ho c sau khi ã ti n hành t ch c l i cu c h p thôn, t dân ph mà k t qu v n chưa ư c trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tán thành thì Trư ng thôn, T trư ng t dân s ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c phát phi u l y ý ki n c a nh ng c tri ho c c tri i di n h gia ình không tham d cu c h p t ng h p chung vào k t qu c a cu c h p li n trư c ó;
 7. Trên cơ s t ng h p k t qu cu c h p và k t qu l y ý ki n nh ng c tri không d h p, n u có trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tán thành thì có giá tr thi hành. Trư ng thôn, T trư ng t dân ph l p biên b n xác nh n k t qu k t h p gi a cu c h p v i phát phi u l y ý ki n nh ng c tri không d h p và thông báo n các h gia ình trong thôn, t dân ph . b) i v i các công vi c trong ph m vi toàn c p xã Trư ng h p không t ch c l i cu c h p ho c sau khi ã ti n hành t ch c l i cu c h p t i các thôn, t dân ph chưa ư c trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình tán thành theo quy nh t i kho n 2 i u 3 c a Hư ng d n này mà k t qu t ng h p v n chưa ư c trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn c p xã tán thành thì Ch t ch y ban nhân dân c p xã ch o các Trư ng thôn, T trư ng t dân ph h p v i Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c phát phi u l y ý ki n nh ng c tri không tham d cu c h p. Vi c t ch c l y ý ki n nh ng c tri không tham d cu c h p ư c ti n hành t t c thôn, t dân ph trên a bàn; Ch t ch y ban nhân dân c p xã t ng h p chung k t qu cu c h p li n trư c ó v i k t qu l y ý ki n nh ng c tri không tham d h p t t c các thôn, t dân ph , n u có trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn c p xã tán thành thì có giá tr thi hành; Ch t ch y ban nhân dân c p xã l p biên b n xác nh n k t qu và thông báo n các Trư ng thôn, T trư ng t dân ph thông báo n các h gia ình trong thôn, t dân ph . Chương 2. QUY TRÌNH B U, MI N NHI M, BÃI NHI M TRƯ NG THÔN, T TRƯ NG T DÂN PH (Hư ng d n kho n 2 i u 16 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n) M c 1. QUY TRÌNH B U TRƯ NG THÔN, T TRƯ NG T DÂN PH i u 6. Công tác chu n b h i ngh b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph 1. Ch m nh t 20 ngày trư c ngày b u c , y ban nhân dân c p xã ra quy t nh công b ngày b u c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ; ch trì, ph i h p v i Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p xây d ng k ho ch, hư ng d n nghi p v và t ch c tri n khai k ho ch b u c . 2. Ch m nh t 15 ngày trư c ngày b u c , Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c h i ngh Ban công tác d ki n danh sách ngư i ng c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ; báo cáo v i Chi y Chi b thôn, t dân ph th ng nh t danh sách ngư i ra ng c (t 1 -2 ngư i). 3. Ch m nh t 10 ngày trư c ngày b u c , Ch t ch y ban nhân dân c p xã ra quy t nh thành l p T b u c (g m T trư ng là Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph ; thư ký và các thành viên khác là i di n m t s t ch c oàn th , chính tr -
 8. xã h i và i di n c tri thôn, t dân ph ); quy t nh v nhi m v , quy n h n c a T b u c , quy t nh thành ph n c tri (là toàn th c tri ho c c tri i di n h gia ình) tham gia b u c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . Các quy t nh này ph i ư c thông báo n nhân dân thôn, t dân ph ch m nh t 7 ngày trư c ngày b u c . i u 7. T ch c b u c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph Tùy theo i u ki n c a t ng a phương mà vi c b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph có th t ch c k t h p t i h i ngh thôn, t dân ph ho c t ch c thành cu c b u c riêng. Trư ng h p t ch c thành cu c b u c riêng, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n quy trình, th t c c a cu c b u c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph a phương mình phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 8. B u c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph t i h i ngh thôn, t dân ph 1. T trư ng t b u c ch trì h i ngh b u c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . H i ngh b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ư c ti n hành khi có trên 50% s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tham d . 2. Vi c b u c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph th c hi n theo trình t sau ây: a) T trư ng t b u c c quy t nh công b ngày t ch c b u c ; quy t nh thành l p T b u c , nhi m v , quy n h n c a T b u c ; quy t nh thành ph n c tri tham gia b u c ; b) T trư ng t b u c quy t nh vi c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ương nhi m báo cáo k t qu công tác nhi m kỳ v a qua trư c h i ngh c tri; h i ngh c tri th o lu n v công tác nhi m kỳ v a qua c a Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . c) T trư ng t b u c nêu tiêu chuNn c a Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ; d) i di n Ban công tác M t tr n thôn, t dân ph gi i thi u danh sách nh ng ngư i ra ng c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph do Ban công tác M t tr n thôn, t dân ph c và Chi y Chi b thôn, t dân ph th ng nh t theo quy trình quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Hư ng d n này. T i h i ngh này, c tri có th t ng c ho c gi i thi u ngư i ng c ; ) H i ngh th o lu n, cho ý ki n v nh ng ngư i ng c . Trên cơ s các ý ki n c a c tri, T b u c n nh danh sách nh ng ngư i ng c h i ngh bi u quy t. Vi c bi u quy t s lư ng và danh sách nh ng ngư i ng c ư c th c hi n b ng hình th c giơ tay và có giá tr khi có trên 50% s c tri tham d h i ngh tán thành; e) Ti n hành b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph : - Vi c b u c có th b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín do h i ngh quy t nh;
 9. - N u b u b ng hình th c giơ tay, T b u c tr c ti p m s bi u quy t. N u b u b ng hình th c b phi u kín, T b u c làm nhi m v ki m phi u. - T b u c ti n hành ki m phi u t i nơi b phi u ngay sau khi k t thúc cu c b phi u; m i i di n c tri không ph i là ngư i ng c có m t t i ó ch ng ki n vi c ki m phi u. Ki m phi u xong, T b u c l p biên b n ki m phi u. Biên b n ki m phi u ph i ghi rõ: T ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình c a thôn, t dân ph ; s c tri tham gia h i ngh ; s phi u phát ra; s phi u thu vào; s phi u h p l ; s phi u không h p l ; s phi u và t l b u cho m i ngư i ng c so v i t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình toàn thôn, t dân ph . Ngư i ng c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph là ngư i t trên 50% s phi u b u h p l so v i t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn thôn, t dân ph . Biên b n ki m phi u l p thành 03 b n, có ch ký c a các thành viên T b u c . g) T trư ng t b u c l p báo cáo k t qu b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph , kèm theo Biên b n ki m phi u g i ngay n y ban nhân dân, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã. 3. Trư ng h p k t qu b u c không có ngư i nào t trên 50% s phi u b u h p l so v i t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn thôn, t dân ph thì ti n hành b u c l i. Ngày b u c l i do y ban nhân dân c p xã quy t nh, nhưng ch m nh t không quá 15 ngày, k t ngày t ch c b u c l n u. N u t ch c b u l n th hai mà v n không b u ư c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph thì Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t nh c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph lâm th i i u hành ho t ng c a thôn, t dân ph cho n khi b u ư c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph m i. Trong th i h n 6 tháng k t ngày Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t nh c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph lâm th i, y ban nhân dân c p xã ph i t ch c b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph m i. Quy trình b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph m i th c hi n theo quy nh t i i u 6, i u 7 và kho n 1, kho n 2 i u 8 c a Hư ng d n này. i u 9. Vi c công nh n k t qu b u c Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo c a T trư ng t b u c , y ban nhân dân c p xã xem xét, ra quy t nh công nh n ngư i trúng c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ho c quy t nh b u c l i; trư ng h p không ra quy t nh công nh n ho c quy t nh b u c l i thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. Trư ng thôn, T trư ng t dân ph chính th c ho t ng khi có quy t nh công nh n c a y ban nhân dân c p xã.
 10. M c 2. QUY TRÌNH MI N NHI M, BÃI NHI M, TRƯ NG THÔN, T TRƯ NG T DÂN PH . i u 10. Quy trình mi n nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph 1. Trư ng thôn, T trư ng t dân ph có th ư c mi n nhi m do s c kh e, do hoàn c nh gia ình ho c vì lý do khác. 2. Th t c, trình t t ch c vi c mi n nhi m: a) Ngư i xin mi n nhi m ph i có ơn, trong ó nêu rõ lý do c a vi c xin mi n ch c danh Trư ng thôn, T trư ng t dân ph g i Ch t ch y ban nhân dân c p xã. Trư ng h p Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ư c i u ng làm công tác khác thì không c n có ơn xin mi n nhi m; b) Vi c mi n nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ư c th c hi n t i h i ngh c tri ho c c tri i di n h gia ình thôn, t dân ph . Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph ch trì h i ngh mi n nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ; H i ngh mi n nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ư c ti n hành khi có trên 50% s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tham d ; c) Trình t h i ngh mi n nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph : - Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph ch trì h i ngh , nêu lý do, yêu c u c a h i ngh ; - Trư ng thôn, T trư ng t dân ph trình bày lý do c a vi c xin mi n nhi m; - H i ngh th o lu n, ánh giá quá trình ho t ng c a Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ; - H i ngh ti n hành bi u quy t. Vi c bi u quy t ư c th c hi n b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín do h i ngh quy t nh. H i ngh c T ki m phi u t 3 n 5 ngư i làm nhi m v ; - Trư ng h p có trên 50% so v i t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn thôn, t dân ph tán thành vi c mi n nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph thì Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph báo cáo y ban nhân dân c p xã xem xét, mi n nhi m. d) Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo c a Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph , y ban nhân dân c p xã ph i xem xét, ra quy t nh công nh n k t qu mi n nhi m ch c danh Trư ng thôn, T trư ng t dân ph , Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t nh c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph lâm th i i u hành ho t ng c a thôn, t dân ph cho n khi b u ư c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph m i; trư ng h p y ban nhân dân c p xã không ra quy t nh công nh n k t qu mi n nhi m thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do;
 11. Vi c b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph m i ph i ư c ti n hành trong th i h n 20 ngày, k t ngày y ban nhân dân c p xã ra quy t nh công nh n k t qu mi n nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . Quy trình b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph m i th c hi n theo quy nh t i i u 6, i u 7 và i u 8 c a Hư ng d n này. i u 11. Quy trình bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph 1. Trư ng thôn, T trư ng t dân ph khi không còn ư c nhân dân tín nhi m, không hoàn thành nhi m v , vi ph m quy n làm ch c a nhân dân, tham nhũng, lãng phí, không ph c tùng s ch o i u hành c a y ban nhân dân c p xã, vi ph m pháp lu t và các quy nh c a c p trên thì có th b c tri bãi nhi m theo ngh c a Ch t ch y ban nhân dân c p xã ho c c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p ho c có ít nh t m t ph n ba t ng s c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph ki n ngh . Trên cơ s ngh c a Ch t ch y ban nhân dân c p xã ho c c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p ho c c a ít nh t m t ph n ba t ng s c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph ki n ngh thì y ban nhân dân c p xã ra quy t nh t ch c h i ngh c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph xem xét bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph ch trì h i ngh bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . H i ngh bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ư c ti n hành khi có trên 50% s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tham d . Ngoài s c tri thu c thành ph n d h i ngh , Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph m i i di n y ban nhân dân c p xã và y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p tham d . Khách m i ư c phát bi u ý ki n, nhưng không ư c bi u quy t. 2. Trình t h i ngh bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph : a) Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph tuyên b lý do, m c ích, yêu c u c a h i ngh ; b) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph trình bày b n t ki m i m c a mình, trong ó nêu rõ khuy t i m, nguyên nhân khách quan và ch quan, các bi n pháp kh c ph c. Trư ng h p Trư ng thôn, T trư ng t dân ph không tham d h i ngh ho c có tham d nhưng không trình bày b n t ki m i m thì ngư i ưa ra xu t vi c bãi nhi m trình bày nh ng khuy t i m c a Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ; c) H i ngh th o lu n, óng góp ý ki n; d) H i ngh bi u quy t vi c bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . Vi c bi u quy t ư c th c hi n b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín do h i ngh quy t nh. H i ngh c T ki m phi u t 3 n 5 ngư i làm nhi m v ; Trư ng h p có trên 50% so v i t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn thôn, t dân ph tán thành vi c bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph , thì
 12. Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph l p biên b n, báo cáo y ban nhân dân c p xã xem xét, bãi nhi m. ) Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo k t qu bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph c a Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph , y ban nhân dân c p xã ph i xem xét ra quy t nh công nh n k t qu bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph , Ch t ch y ban nhân dân c p xã ra quy t nh c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph lâm th i i u hành ho t ng c a thôn, t dân ph cho n khi b u ư c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph m i; trư ng h p y ban nhân dân c p xã không ra quy t nh công nh n k t qu bãi nhi m thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. Vi c b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph m i ph i ư c ti n hành trong th i h n 20 ngày, k t ngày y ban nhân dân c p xã ra quy t nh công nh n k t qu bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . Quy trình b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph m i th c hi n theo quy nh t i i u 6, i u 7 và i u 8 c a Hư ng d n này. i u 12. Kinh phí t ch c b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph Kinh phí t ch c b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph do ngân sách c p xã m b o. Chương 3. L Y Ý KI N NHÂN DÂN TRƯ C KHI CƠ QUAN CÓ TH M QUY N C P TRÊN QUY T NNH NH NG VI C LIÊN QUAN TR C TI P N QUY N VÀ L I ÍCH C A NHÂN DÂN (Hư ng d n i u 22 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n) i u 13. Cơ quan có th m quy n c p trên ph i t ch c l y ý ki n Cơ quan có thNm quy n c p trên quy nh t i i u 22 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n, bao g m: 1. Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, ơn v vũ trang nhân dân, ơn v s nghi p (tr các cơ quan, t ch c trong h th ng chính tr c p xã). 2. Doanh nghi p, cơ quan, t ch c, ơn v khác và cá nhân là ch u tư, ban qu n lý d án các công trình, d án u tư trên a bàn. i u 14. Trách nhi m c a các cơ quan trong vi c t ch c l y ý ki n nhân dân 1. Cơ quan có thNm quy n c p trên quy nh t i i u 13 c a Hư ng d n này có trách nhi m l p phương án, k ho ch t ch c l y ý ki n nhân dân v nh ng n i dung thu c thNm quy n quy t nh c a mình, trong ó nêu rõ m c ích, yêu c u c a vi c t ch c l y ý ki n, nh ng n i dung c n l y ý ki n, cách th c tri n khai, th i gian l y ý ki n và trách nhi m t ch c, ph i h p th c hi n; c i di n tham gia quá trình t ch c l y ý ki n nhân dân.
 13. 2. Phương án, k ho ch, kèm theo các h sơ, tài li u liên quan và ngu n kinh phí ph c v cho vi c t ch c l y ý ki n nhân dân ph i ư c cơ quan t ch c l y ý ki n g i cho y ban nhân dân c p xã nh ng a bàn mà quy t nh c a cơ quan có thNm quy n s tác ng tr c ti p n quy n và l i ích c a nhân dân. 3. Trên cơ s phương án, k ho ch c a cơ quan có thNm quy n, y ban nhân dân c p xã có th l a ch n m t ho c ng th i nhi u hình th c quy nh t i i u 20 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n t ch c l y ý ki n c a nhân dân. 4. Trư ng thôn, T trư ng t dân ph có trách nhi m t ch c vi c l y ý ki n nhân dân theo s ch o c a y ban nhân dân c p xã. i u 15. T ch c h p thôn, t dân ph l y ý ki n nhân dân 1. Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c h p thôn, t dân ph l y ý ki n v nh ng vi c liên quan tr c ti p n quy n và l i ích c a nhân dân trư c khi cơ quan có thNm quy n quy t nh. 2. Trình t t ch c cu c h p thôn, t dân ph ư c th c hi n như sau: a) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph tuyên b lý do, nêu m c ích, yêu c u, n i dung cu c h p; gi i thi u ngư i cu c h p bi u quy t c làm thư ký; b) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph trình bày nh ng n i dung c n l y ý ki n theo hư ng d n c a y ban nhân dân c p xã, c a cơ quan có thNm quy n; c) Nh ng ngư i tham gia cu c h p phát bi u ý ki n, ki n ngh c a mình v nh ng n i dung ưa ra l y ý ki n. Ngư i i di n cho cơ quan có thNm quy n có trách nhi m gi i trình v nh ng ý ki n c a ngư i d h p. Thư ký cu c h p ghi y các ý ki n, ki n ngh c a nh ng ngư i d h p và ý ki n gi i trình c a ngư i i di n cơ quan có thNm quy n. Tùy theo t ng n i dung c th và theo s hư ng d n c a y ban nhân dân c p xã mà cu c h p có th ti n hành vi c bi u quy t ng ý hay không ng ý v nh ng n i dung ưa ra ý ki n nhân dân. d) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph có trách nhi m t ng h p t t c các ý ki n, ki n ngh , k t qu bi u quy t (n u có) c a ngư i ngư i tham gia cu c h p, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p xã. i u 16. T ch c phát phi u l y ý ki n nhân dân 1. Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c vi c phát phi u l y ý ki n c a c tri ho c c tri i di n h gia ình cho ý ki n v nh ng vi c liên quan tr c ti p n quy n và l i ích c a nhân dân trư c khi cơ quan có thNm quy n quy t nh. 2. Trình t t ch c phát phi u l y ý ki n c a c tri ho c c tri i di n h gia ình ư c th c hi n như sau:
 14. a) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph xây d ng k ho ch t ch c phát phi u l y ý ki n, chuNn b m u phi u l y ý ki n theo hư ng d n c a y ban nhân dân c p xã ho c c a cơ quan có thNm quy n; thành l p T phát phi u l y ý ki n có t 3 n 5 ngư i; b) T phát phi u l y ý ki n tr c ti p n t ng h gia ình phát phi u cho c tri ho c c tri i di n h gia ình; ti n hành l y phi u c a các c tri ã góp ý và t ng h p k t qu góp ý; c) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph có trách nhi m t ng h p t t c các ý ki n, ki n ngh c a nh ng ngư i tham gia vào phi u l y ý ki n, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p xã. i u 17. T ch c l y ý ki n nhân dân thông qua hòm thư góp ý 1. Ch t ch y ban nhân dân c p xã ch u trách nhi m xây d ng k ho ch và t ch c l y ý ki n nhân dân thông qua hòm thư góp ý; g i các h sơ, tài li u có liên quan cho Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ph bi n các n i dung l y ý ki n n nhân dân; hư ng d n a i m các hòm thư ngư i dân óng góp ý ki n. 2. Th i gian t ch c l y ý ki n nhân dân thông qua hòm thư góp ý ít nh t là 15 ngày liên t c, tính t ngày niêm y t các n i dung c n l y ý ki n t i tr s H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p xã n ngày k t thúc vi c l y ý ki n. 3. Trong th i gian t ch c l y ý ki n nhân dân thông qua hòm thư góp ý, Ch t ch y ban nhân dân c p xã ph i niêm y t các n i dung c n l y ý ki n, các h sơ, tài li u liên quan t i tr s H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p xã, tuyên truy n, ph bi n trên h th ng loa truy n thanh. Th i gian niêm y t và ph bi n trên h th ng truy n thanh th c hi n liên t c trong th i gian t ch c l y ý ki n nhân dân. 4. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m t ng h p k t qu l y ý ki n nhân dân thông qua hòm thư góp ý; l p biên b n xác nh n k t qu và thông báo b ng văn b n n các Trư ng thôn, T trư ng t dân ph thông báo n các h gia ình trong thôn, t dân ph . i u 18. Vi c ti p thu các ý ki n óng góp c a nhân dân 1. y ban nhân dân c p xã có trách nhi m t ng h p, báo cáo k t qu l y ý ki n nhân dân cho cơ quan có thNm quy n. 2. Cơ quan có thNm quy n sau khi nh n ư c báo cáo t ng h p k t qu l y ý ki n nhân dân, ph i xem xét ti p thu và báo cáo k t qu c a vi c ti p thu cho y ban nhân dân c p xã thông báo n nhân dân. 3. Trư ng h p cơ quan có thNm quy n quy t nh các n i dung quy nh t i i u 19 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n khác v i ý ki n a s c a nhân dân ã góp ý thì ph i nêu rõ lý do c a vi c không ti p thu và ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Văn b n gi i trình ph i g i y ban nhân dân c p xã thông báo n nhân dân.
 15. Chương 4. L Y PHI U TÍN NHI M I V I CH TNCH, PHÓ CH TNCH H I NG NHÂN DÂN VÀ CH TNCH, PHÓ CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN C P XÃ (Hư ng d n i u 26 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n) i u 19. Nguyên t c chung c a t ch c l y phi u tín nhi m 1. Vi c t ch c l y phi u tín nhi m i v i Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân c p xã ph i ư c ti n hành th c s dân ch , úng quy nh c a pháp lu t và b o m s lãnh o c a c p y ng. 2. Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã ch trì vi c t ch c l y phi u tín nhi m i v i Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân c p xã. Thành ph n tham gia l y phi u tín nhi m g m các thành viên y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã, thành viên Ban Thư ng tr c v c a các t ch c chính tr - xã h i cùng c p, Trư ng ban thanh tra nhân dân, Trư ng ban giám sát u tư c a c ng ng (n u có), Bí thư chi b , Trư ng thôn, T trư ng t dân ph , Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph . i u 20. Th i h n l y phi u tín nhi m 1. Vi c l y phi u tín nhi m l n u i v i Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân c p xã ư c th c hi n sau 2 năm, k t ngày các ch c danh này ư c H i ng nhân dân cùng c p b u; vi c t ch c l y phi u tín nhi m l n th hai trong nhi m kỳ ó ư c ti n hành sau 2 năm k ti p, k t ngày l y phi u tín nhi m l n u. 2. Trư ng h p Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân c p xã ư c b u b sung trong nhi m kỳ c a H i ng nhân dân c p xã, n u th i gian gi ch c v trong nhi m kỳ c a H i ng nhân dân c p xã chưa 2 năm thì không ti n hành l y phi u tín nhi m trong nhi m kỳ này. 3. Trư ng h p Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân c p xã ư c b u trong 2 nhi m kỳ liên ti p, vi c l y phi u tín nhi m trong nhi m kỳ th hai ư c th c hi n sau 2 năm, k t ngày ư c b u trong nhi m kỳ th hai. i u 21. Công tác chu n b h i ngh l y phi u tín nhi m 1. Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã ch u trách nhi m chuNn b h i ngh l y phi u tín nhi m theo các bư c sau: a) Xây d ng k ho ch l y phi u tín nhi m i v i Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân cùng c p. b) Báo cáo v i Thư ng tr c ng y c p xã v k ho ch l y phi u tín nhi m các ch c danh trên (sau ây g i là nh ng ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m);
 16. c) Thông báo cho nh ng ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m bi t k ho ch, th i gian, a i m và yêu c u h chuNn b B n ki m i m g i cho Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã ch m nh t là 30 ngày trư c ngày t ch c h i ngh l y phi u tín nhi m; B n ki m i m công tác c a nh ng ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m c n t p trung ánh giá v s ch p hành ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; năng l c i u hành, qu n lý, m c hoàn thành ch c trách nhi m v ư c giao; v o c l i s ng; v s liên h , ph c v nhân dân. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương hư ng d n b n ki m i m m u th c hi n th ng nh t a phương mình. d) Ch o Trư ng Ban công tác M t tr n thôn, t dân ph ph i h p v i Trư ng thôn, T trư ng t dân ph t ch c h i ngh nhân dân óng góp ý ki n vào b n ki m i m c a nh ng ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m và t ng h p ý ki n óng góp c a nhân dân thôn, t dân ph g i Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã báo cáo t ng h p chung trình bày t i h i ngh l y phi u tín nhi m; Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph m i ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m tham d h i ngh l y ý ki n óng góp c a nhân dân. 2. Ch m nh t là 10 ngày trư c ngày t ch c h i ngh l y phi u tín nhi m, Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã ph i g i gi y m i, kèm theo B n ki m i m công tác c a ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m cho nh ng ngư i thu c thành ph n tham gia l y phi u tín nhi m quy nh t i kho n 2 i u 19 c a Hư ng d n này (sau ây g i chung là i bi u chính th c). i u 22. T ch c h i ngh l y phi u tín nhi m 1. H i ngh l y phi u tín nhi m ch ư c ti n hành khi có ít nh t hai ph n ba s i bi u chính th c tham d . 2. Ngoài các i bi u chính th c tham gia h i ngh l y phi u tín nhi m, Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã m i i di n Thư ng tr c ng y, Thư ng tr c H i ng nhân dân, i di n lãnh o y ban nhân dân cùng c p và Thư ng tr c H i ng nhân dân, i di n lãnh o y ban nhân dân, Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p trên tr c ti p (sau ây g i chung là i bi u khách m i). Ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m ư c m i tham d h i ngh này. i bi u khách m i ư c phát bi u ý ki n, nhưng kho n ư c quy n bi u quy t. 3. H i ngh l y phi u tín nhi m th c hi n theo trình t sau ây: a) Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã ch t a h i ngh l y phi u tín nhi m. i di n Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã tuyên b lý do, nêu m c ích, yêu c u, n i dung h i ngh ; gi i thi u ngư i h i ngh b u thư ký trong s i bi u chính th c tham gia h i ngh ; thư ký th c hi n nhi m v khi có trên 50% i bi u chính th c tham d h i ngh bi u quy t tán thành;
 17. b) Ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m trình bày b n ki m i m trư c h i ngh và ư c phát bi u gi i trình nh ng v n do các i bi u tham d h i ngh nêu ra. N u ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m không th tham d h i ngh thì vi c c b n ki m i m s do Ch t a h i ngh quy t nh; c) i di n Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã c b n t ng h p ý ki n óng góp c a c tri và nhân dân các thôn, t dân ph ; d) H i ngh th o lu n, óng góp ý ki n vào b n ki m i m c a nh ng ngư i ư c l y phi u tín nhi m; ) H i ngh ti n hành b phi u tín nhi m Trư c khi b phi u tín nhi m, h i ngh b u T ki m phi u t 3 n 5 ngư i là i bi u chính th c d h i ngh . T ki m phi u th c hi n nhi m v khi có trên 50% s i bi u chính th c tham d h i ngh tán thành. T ki m phi u hư ng d n th t c b phi u tín nhi m, phát phi u, ki m phi u, l p biên b n ki m phi u, công b k t qu ki m phi u. Biên b n ki m phi u ph i ghi rõ: t ng s i bi u chính th c ư c m i; s i bi u chính th c tham d h i ngh ; s phi u phát ra; s phi u thu vào; s phi u h pl ;s phi u không h p l ; s phi u và t l phi u tín nhi m và không tín nhi m c a t ng ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m so v i s i bi u chính th c tham d h i ngh . e) Thông qua biên b n h i ngh l y phi u tín nhi m Biên b n h i ngh l y phi u tín nhi m ư c l p thành 6 b n g i các cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u 23 c a Hư ng d n này và lưu t i Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã. i u 23. G i và x lý k t qu l y phi u tín nhi m 1. Sau khi k t thúc h i ngh l y phi u tín nhi m, trong th i h n 5 ngày làm vi c, Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã g i báo cáo k t qu l y phi u tín nhi m kèm theo ki n ngh c a mình n Thư ng tr c ng y, Thư ng tr c H i ng nhân dân cùng c p, y ban nhân dân, Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p trên tr c ti p và t ch c ng có thNm quy n qu n lý ngư i ư c l y phi u tín nhi m xem xét, quy t nh theo thNm quy n. 2. Trư ng h p Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã ki n ngh H i ng nhân dân cùng c p b phi u tín nhi m t i kỳ h p H i ng nhân dân i v i nh ng ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m thì Thư ng tr c H i ng nhân dân c p xã báo cáo xin ý ki n các cơ quan có thNm quy n xem xét vi c ưa ra b phi u tín nhi m t i kỳ h p H i ng nhân dân g n nh t. 3. Vi c b phi u tín nhi m t i kỳ h p H i ng nhân dân c p xã th c hi n theo i u 65 c a Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân và i u 56 c a Quy ch ho t ng c a H i ng nhân dân ban hành kèm theo Ngh quy t s 753/2005/NQ- UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 c a y ban Thư ng v Qu c h i.
 18. i u 24. Kinh phí t ch c vi c l y phi u tín nhi m Kinh phí t ch c vi c l y phi u tín nhi m c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã do y ban nhân dân c p huy n trình H i ng nhân dân cùng c p cân i cho ngân sách c p xã y ban nhân dân c p xã c p cho y ban M t tr n T qu c cùng c p t ch c vi c l p phi u tín nhi m. Vi c l p, s d ng, quy t toán kinh phí t ch c vi c l y phi u tín nhi m th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 25. B N i v , Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p ch o, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n./.
Đồng bộ tài khoản