Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

Chia sẻ: lawqds1

Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

CHÍNH PH - Y BAN TRUNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
ƯƠNG M T TR N T QU C NAM
VI T NAM c l p – T do – H nh phúc
------- --------------
S : 09/2008/NQLT-CP- Hà N i, ngày 17 tháng 04 năm 2008
UBTWMTTQVN


NGHN QUY T LIÊN TNCH

HƯ NG D N THI HÀNH CÁC I U 11, I U 14, I U 16, I U 22 VÀ I U
26 C A PHÁP L NH TH C HI N DÂN CH XÃ, PHƯ NG, THN TR N

CHÍNH PH - Y BAN TRUNG ƯƠNG M T TR N T QU C VI T NAM

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và
Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t
ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn c Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n ngày 20 tháng 4 năm
2007;
Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t
tr n T qu c Vi t Nam,

QUY T NGHN:

i u 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t liên t ch này Hư ng d n thi hành các i u 11,
i u 14, i u 16, i u 22 và i u 26 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng,
th tr n.

i u 2. Ngh quy t liên t ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng
Công báo. Nh ng văn b n, quy nh sau ây h t hi u l c k t ngày Ngh quy t liên
t ch này có hi u l c thi hành:

- Thông tư liên t ch s 01/2005/TTLT-BTTUBTWMTTQVN-BNV ngày 12 tháng 5
năm 2005 c a Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và
B N i v hư ng d n quy trình b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng
t dân ph ;

- i u 13 c a Quy ch t ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ban hành kèm
theo Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B
N iv ;

- Thông tri s 06/TTr-MTTW ngày 25 tháng 01 năm 2005 c a y ban Trung ương
M t tr n T qu c Vi t Nam hư ng d n vi c l y phi u tín nhi m i v i các ch c v
ch ch t do H i ng nhân dân xã b u và Trư ng thôn.
i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch y ban nhân dân các
c p, Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam các c p, các cơ quan, t
ch c, ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t liên t ch
này./.
TM. CHÍNH PH TM. Y BAN TW M T TR N T QU C
TH TƯ NG VI T NAM
CH TNCHNguy n T n Dũng
Huỳnh m


Nơi nh n:
- Ban Bí thư Trung ương ng;
- Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
- VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng;
- H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;
- Văn phòng TW và các ban c a ng;
- Văn phòng Ch t ch nư c;
- H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i;
- Văn phòng Qu c h i;
- Tòa án nhân dân t i cao;
- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
- Ki m toán nhà nư c;
- BQL KKTCKQT B Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã h i;
- Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;
- y ban TW M t tr n t qu c Vi t Nam;
- Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
- VPCP: BTCN, các PCN, TT T,
Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ,
các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;
- Lưu: VT, TH (5b), UBTWMTTQVN (3b)
HƯ NG D N

THI HÀNH CÁC I U 11, I U 14, I U 16, I U 22 VÀ I U 26 C A PHÁP
L NH TH C HI N DÂN CH XÃ, PHƯ NG, THN TR N
(Ban hành kèm theo Ngh quy t liên t ch s 09/2008/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày
17 tháng 04 năm 2008 c a Chính ph và y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t
Nam)

Chương 1.
HÌNH TH C NHÂN DÂN BÀN VÀ QUY T NNH TR C TI P HO C
BI U QUY T C P CÓ TH M QUY N QUY T NNH
(Hư ng d n i u 11, i u 14 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th
tr n)

i u 1. Th m quy n l a ch n hình th c nhân dân bàn và quy t nh tr c ti p
ho c bi u quy t c p có th m quy n quy t nh

1. i v i các công vi c trong ph m vi thôn, t dân ph

Trư ng thôn, T trư ng t dân ph sau khi th ng nh t v i Trư ng ban công tác m t
tr n thôn, t dân ph quy t nh l a ch n m t trong các hình th c t ch c h p c tri
ho c c tri i di n h gia ình theo a bàn t ng thôn, t dân ph ho c t ch c phát
phi u l y ý ki n t i c tri ho c c tri i di n h gia ình quy nh t i i u 11 và
i u 14 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n ưa ra nhân dân
thôn, t dân ph bàn và quy t nh tr c ti p ho c bi u quy t c p có thNm quy n
quy t nh các công vi c trong ph m vi thôn, t dân ph , tr vi c b u, mi n nhi m,
bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph .

2. i v i các công vi c trong ph m vi xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p
xã)

Ch t ch y ban nhân dân c p xã sau khi th ng nh t v i Ch t ch y ban M t tr n T
qu c Vi t Nam cùng c p quy t nh l a ch n m t trong các hình th c t ch c h p
thôn, t dân ph ho c t ch c phát bi u l y ý ki n t i c tri ho c c tri i di n h gia
ình quy nh t i i u 11 và i u 14 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng,
th tr n ưa ra nhân dân toàn c p xã bàn và quy t nh tr c ti p ho c bi u quy t
c p có thNm quy n quy t nh các công vi c trong ph m vi toàn c p xã.

i u 2. T ch c h p thôn, t dân ph nhân dân bàn và quy t nh tr c ti p
ho c bi u quy t c p có th m quy n quy t nh

1. i v i các công vi c trong ph m vi thôn, t dân ph

a) Trư ng thôn, T trư ng dân ph ph i h p v i Trư ng Ban công tác M t tr n thôn,
t dân ph t ch c h p thôn, t dân ph , tr cu c h p b u, mi n nhi m, bãi nhi m
Trư ng thôn, T tru ng t dân ph ;

Cu c h p c a thôn, t dân ph ư c ti n hành khi có trên 50% s c tri ho c c tri i
di n h gia ình trong thôn, t dân ph tham d ;

Trư ng h p thôn, t dân ph có trên 200 h gia ình, có a bàn dân cư s ng không
t p trung thì có th t ch c các cu c h p theo t ng c m dân cư. M i c m dân cư có t
70 n 150 h gia ình. Cu c h p c a m i c m dân cư ư c ti n hành khi có trên
50% s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong c m dân cư tham d . Trư ng
thôn, T trư ng t dân ph t ng h p k t qu cu c h p t ng c m dân cư vào k t qu
chung c a toàn thôn, t dân ph ;

b) Trình t t ch c cu c h p ư c th c hi n như sau:
- Trư ng thôn, T trư ng t dân ph tuyên b lý do, n u m c ích, yêu c u, n i dung
cu c h p; gi i thi u ngư i cu c h p bi u quy t c làm thư ký;

- Trư ng thôn, T trư ng t dân ph trình bày nh ng n i dung c n ưa ra cu c h p
xem xét;

- Nh ng ngư i tham gia cu c h p th o lu n;

- Trư ng thôn, T trư ng t dân ph t ng h p chung các ý ki n c a nh ng ngư i
tham gia cu c h p; xu t phương án bi u quy t. Vi c bi u quy t ư c th c hi n
b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín do cu c h p quy t nh;

c) N u có trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân
ph tán thành thì k t qu cu c h p có giá tr thi hành. Trư ng thôn, T trư ng t dân
ph l p biên b n và thông báo n các h gia ình trong thôn, t dân ph v k t qu
cu c h p;

d) Trư ng h p không t trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong
thôn, t dân ph tán thành thì Trư ng thôn, T trư ng t dân ph t ch c l i cu c
h p. Vi c t ch c l i cu c h p th c hi n theo kho n 1 i u 3 c a Hư ng d n này.

2. i v i các công vi c trong ph m vi toàn c p xã

a) Ch t ch y ban nhân dân c p xã sau khi th ng nh t v i Ch t ch y ban M t tr n
T qu c Vi t Nam cùng c p ch o Tru ng thôn, T trư ng t dân ph và Trư ng
ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c h p thôn, t dân ph ;

b) Trình t t ch c cu c h p t i các thôn, t dân ph th c hi n như quy nh t i
kho n 1 i u này;

c) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph sau khi t ng h p k t qu cu c h p thôn, t
dân ph , g i k t qu n Ch t ch y ban nhân dân c p xã t ng h p k t qu chung
toàn c p xã;

d) Trên cơ s t ng h p k t qu các cu c h p t các thôn, t dân ph , n u có trên 50%
t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn c p xã tán thành thì k t qu
cu c h p toàn c p xã có giá tr thi hành. Ch t ch y ban nhân dân c p xã l p biên
b n xác nh n k t qu h p c a toàn c p xã và thông báo b ng văn b n n các Trư ng
thôn, T trư ng t dân ph thông báo n các h gia ình trong thôn, t dân ph ;

) Trư ng h p không ư c trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình
trong toàn c p xã tán thành thì Ch t ch y ban nhân dân c p xã t ch c l i cu c h p.
Vi c t ch c l i cu c h p th c hi n theo kho n 2 i u 3 c a hư ng d n này.

i u 3. T ch c l i cu c h p thôn, t dân ph bàn và quy t nh tr c ti p
ho c bi u quy t c p có th m quy n quy t nh

1. i v i các công vi c trong ph m vi thôn, t dân ph
a) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n
thôn, t dân ph t ch c l i cu c h p ti p t c bàn và quy t nh tr c ti p ho c bi u
quy t c p có thNm quy n quy t nh n i dung công vi c mà cu c h p trư c ó
chưa tán thành. Th i gian t ch c l i cu c h p ch m nh t là 15 ngày, k t ngày t
ch c cu c h p trư c ó;

b) Trình t t ch c l i cu c h p th c hi n như trình t t ch c h p thôn, t dân ph
quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Hư ng d n này;

c) Trư ng h p không t ch c l i ư c cu c h p ho c t ch c l i mà k t qu v n chưa
ư c trên 50% t ng s c tri i di n h gia ình tán thành thì Trư ng thôn, T
trư ng t dân ph ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t
ch c phát phi u l y ý ki n t i c tri ho c c tri i di n h gia ình không d h p
t ng h p chung vào k t qu c a cu c h p li n trư c ó. Vi c k t h p t ch c h p
thôn, t dân ph v i t ch c phát phi u l y ý ki n nh ng c tri không tham d cu c
h p th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 5 Hư ng d n này.

2. i v i các công vi c trong ph m vi toàn c p xã

a) Sau khi t ng h p k t qu cu c h p t t c thôn, t dân ph trong toàn c p xã mà
chưa ư c tr n 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn c p xã
tán thành thì Ch t ch y ban nhân dân c p xã yêu c u t ch c l i cu c h p nh ng
thôn, t dân ph chưa ư c trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình
trong thôn, t dân ph tán thành;

b) Trư ng h p không t ch c l i ư c cu c h p ho c t ch c l i mà k t qu t ng h p
v n chưa ư c trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn c p
xã tán thành thì ti n hành phát phi u l y ý ki n nh ng c tri ho c c tri i di n h
gia ình không tham d h p t ng h p chung vào k t qu cu c h p các thôn, t
dân ph . Vi c k t h p t ch c h p thôn, t dân ph v i t ch c phát phi u l y ý ki n
nh ng c tri không tham d cu c h p th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 2
i u 5 c a Hư ng d n này.

i u 4. T ch c phát phi u l y ý ki n t i c tri ho c c tri i di n h gia ình
nhân dân bàn và quy t nh tr c ti p ho c bi u quy t c p có th m quy n
quy t nh

1. i v i các công vi c trong ph m vi thôn, t dân ph

a) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n
thôn, t dân ph t ch c phát phi u l y ý ki n t i c tri ho c c tri i di n h gia
ình bàn các công vi c trong ph m vi thôn, t dân ph , tr vi c b u, mi n nhi m,
bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ;

b) Trình t t ch c phát phi u l y ý ki n c a c tri ho c c tri i di n h gia ình
ư c th c hi n như sau:

- Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n thôn,
t dân ph xây d ng k ho ch t ch c phát phi u l y ý ki n; thành l p T phát phi u
l y ý ki n có t 3 n 5 ngư i;
- T phát phi u l y ý ki n tr c ti p n t ng h gia ình phát phi u cho c tri ho c
c tri i di n h gia ình; ti n hành l y phi u c a các c tri ã góp ý và t ng h p k t
qu l y ý ki n.

c) N u có trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân
ph tán thành thì k t qu l y ý ki n có giá tr thi hành. Trư ng thôn, T trư ng T dân
ph l p biên b n xác nh n và thông báo n các h gia ình trong thôn, t dân ph v
k t qu l y ý ki n.

2. i v i các công vi c trong ph m vi toàn c p xã

a) Ch t ch y ban nhân dân c p xã ph i h p v i Ch t ch y ban M t tr n T qu c
Vi t Nam cùng c p ch o các Trư ng thôn, T trư ng T dân ph ph i h p v i
Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c phát phi u l y ý ki n c tri
ho c c tri i di n h gia ình trên a bàn t ng thôn, t dân ph ;

b) Trình t t ch c phát phi u l y ý ki n c a c tri ho c c tri i di n h gia ình
th c hi n như quy nh t i i m b kho n 1 i u này;

c) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph sau khi t ng h p k t qu phi u l y ý ki n
thôn, t dân ph , g i k t qu cho Ch t ch y ban nhân dân c p xã t ng h p k t
qu chung toàn c p xã;

d) N u có trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn c p xã
tán thành thì k t qu l y ý ki n có giá tr thi hành. Ch t ch y ban nhân dân c p xã
l p biên b n xác nh n k t qu và thông báo b ng văn b n n Trư ng thôn, T trư ng
t dân ph thông báo n các h gia ình trong thôn, t dân ph .

i u 5. K t h p t ch c h p thôn, t dân ph v i t ch c phát phi u l y ý ki n
nh ng c tri không tham d cu c h p

1. Vi c k t h p t ch c h p thôn, t dân ph v i t ch c phát phi u l y ý ki n nh ng
c tri không tham d cu c h p ch áp d ng khi không t ch c l i ư c cu c h p ho c
sau khi ã ti n hành t ch c l i cu c h p mà k t qu v n chưa ư c trên 50% t ng s
c tri ho c c tri i di n h gia ình tán thành i v i các n i dung quy nh t i i u
10, kho n 1 và kho n 3 i u 13 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th
tr n.

2. Trình t k t h p t ch c h p thôn, t dân ph v i t ch c phát phi u l y ý ki n
nh ng c tri không tham d cu c h p ư c th c hi n như sau:

a) i v i các công vi c trong ph m vi thôn, t dân ph

Trư ng h p không t ch c l i ư c cu c h p ho c sau khi ã ti n hành t ch c l i
cu c h p thôn, t dân ph mà k t qu v n chưa ư c trên 50% t ng s c tri ho c c
tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tán thành thì Trư ng thôn, T trư ng t
dân s ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c phát phi u
l y ý ki n c a nh ng c tri ho c c tri i di n h gia ình không tham d cu c h p
t ng h p chung vào k t qu c a cu c h p li n trư c ó;
Trên cơ s t ng h p k t qu cu c h p và k t qu l y ý ki n nh ng c tri không d
h p, n u có trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân
ph tán thành thì có giá tr thi hành. Trư ng thôn, T trư ng t dân ph l p biên b n
xác nh n k t qu k t h p gi a cu c h p v i phát phi u l y ý ki n nh ng c tri không
d h p và thông báo n các h gia ình trong thôn, t dân ph .

b) i v i các công vi c trong ph m vi toàn c p xã

Trư ng h p không t ch c l i cu c h p ho c sau khi ã ti n hành t ch c l i cu c
h p t i các thôn, t dân ph chưa ư c trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h
gia ình tán thành theo quy nh t i kho n 2 i u 3 c a Hư ng d n này mà k t qu
t ng h p v n chưa ư c trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong
toàn c p xã tán thành thì Ch t ch y ban nhân dân c p xã ch o các Trư ng thôn,
T trư ng t dân ph h p v i Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph t ch c
phát phi u l y ý ki n nh ng c tri không tham d cu c h p. Vi c t ch c l y ý ki n
nh ng c tri không tham d cu c h p ư c ti n hành t t c thôn, t dân ph trên a
bàn;

Ch t ch y ban nhân dân c p xã t ng h p chung k t qu cu c h p li n trư c ó v i
k t qu l y ý ki n nh ng c tri không tham d h p t t c các thôn, t dân ph , n u
có trên 50% t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn c p xã tán thành
thì có giá tr thi hành;

Ch t ch y ban nhân dân c p xã l p biên b n xác nh n k t qu và thông báo n các
Trư ng thôn, T trư ng t dân ph thông báo n các h gia ình trong thôn, t
dân ph .

Chương 2.

QUY TRÌNH B U, MI N NHI M, BÃI NHI M TRƯ NG THÔN, T
TRƯ NG T DÂN PH
(Hư ng d n kho n 2 i u 16 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n)

M c 1. QUY TRÌNH B U TRƯ NG THÔN, T TRƯ NG T DÂN PH

i u 6. Công tác chu n b h i ngh b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph

1. Ch m nh t 20 ngày trư c ngày b u c , y ban nhân dân c p xã ra quy t nh công
b ngày b u c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ; ch trì, ph i h p v i Ban Thư ng
tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p xây d ng k ho ch, hư ng d n
nghi p v và t ch c tri n khai k ho ch b u c .

2. Ch m nh t 15 ngày trư c ngày b u c , Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân
ph t ch c h i ngh Ban công tác d ki n danh sách ngư i ng c Trư ng thôn, T
trư ng t dân ph ; báo cáo v i Chi y Chi b thôn, t dân ph th ng nh t danh
sách ngư i ra ng c (t 1 -2 ngư i).

3. Ch m nh t 10 ngày trư c ngày b u c , Ch t ch y ban nhân dân c p xã ra quy t
nh thành l p T b u c (g m T trư ng là Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t
dân ph ; thư ký và các thành viên khác là i di n m t s t ch c oàn th , chính tr -
xã h i và i di n c tri thôn, t dân ph ); quy t nh v nhi m v , quy n h n c a T
b u c , quy t nh thành ph n c tri (là toàn th c tri ho c c tri i di n h gia
ình) tham gia b u c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . Các quy t nh này ph i
ư c thông báo n nhân dân thôn, t dân ph ch m nh t 7 ngày trư c ngày b u c .

i u 7. T ch c b u c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph

Tùy theo i u ki n c a t ng a phương mà vi c b u Trư ng thôn, T trư ng t dân
ph có th t ch c k t h p t i h i ngh thôn, t dân ph ho c t ch c thành cu c b u
c riêng.

Trư ng h p t ch c thành cu c b u c riêng, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương hư ng d n quy trình, th t c c a cu c b u c Trư ng thôn, T
trư ng t dân ph a phương mình phù h p v i quy nh c a pháp lu t.

i u 8. B u c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph t i h i ngh thôn, t dân ph

1. T trư ng t b u c ch trì h i ngh b u c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph .

H i ngh b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ư c ti n hành khi có trên 50% s
c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tham d .

2. Vi c b u c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph th c hi n theo trình t sau ây:

a) T trư ng t b u c c quy t nh công b ngày t ch c b u c ; quy t nh thành
l p T b u c , nhi m v , quy n h n c a T b u c ; quy t nh thành ph n c tri tham
gia b u c ;

b) T trư ng t b u c quy t nh vi c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ương
nhi m báo cáo k t qu công tác nhi m kỳ v a qua trư c h i ngh c tri; h i ngh c tri
th o lu n v công tác nhi m kỳ v a qua c a Trư ng thôn, T trư ng t dân ph .

c) T trư ng t b u c nêu tiêu chuNn c a Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ;

d) i di n Ban công tác M t tr n thôn, t dân ph gi i thi u danh sách nh ng ngư i
ra ng c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph do Ban công tác M t tr n thôn, t dân
ph c và Chi y Chi b thôn, t dân ph th ng nh t theo quy trình quy nh t i
kho n 2 i u 6 c a Hư ng d n này. T i h i ngh này, c tri có th t ng c ho c
gi i thi u ngư i ng c ;

) H i ngh th o lu n, cho ý ki n v nh ng ngư i ng c . Trên cơ s các ý ki n c a
c tri, T b u c n nh danh sách nh ng ngư i ng c h i ngh bi u quy t. Vi c
bi u quy t s lư ng và danh sách nh ng ngư i ng c ư c th c hi n b ng hình th c
giơ tay và có giá tr khi có trên 50% s c tri tham d h i ngh tán thành;

e) Ti n hành b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph :

- Vi c b u c có th b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín do h i ngh quy t nh;
- N u b u b ng hình th c giơ tay, T b u c tr c ti p m s bi u quy t. N u b u
b ng hình th c b phi u kín, T b u c làm nhi m v ki m phi u.

- T b u c ti n hành ki m phi u t i nơi b phi u ngay sau khi k t thúc cu c b
phi u; m i i di n c tri không ph i là ngư i ng c có m t t i ó ch ng ki n vi c
ki m phi u.

Ki m phi u xong, T b u c l p biên b n ki m phi u. Biên b n ki m phi u ph i ghi
rõ: T ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình c a thôn, t dân ph ; s c tri tham
gia h i ngh ; s phi u phát ra; s phi u thu vào; s phi u h p l ; s phi u không h p
l ; s phi u và t l b u cho m i ngư i ng c so v i t ng s c tri ho c c tri i
di n h gia ình toàn thôn, t dân ph .

Ngư i ng c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph là ngư i t trên 50% s phi u b u
h p l so v i t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn thôn, t dân
ph .

Biên b n ki m phi u l p thành 03 b n, có ch ký c a các thành viên T b u c .

g) T trư ng t b u c l p báo cáo k t qu b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ,
kèm theo Biên b n ki m phi u g i ngay n y ban nhân dân, y ban M t tr n T
qu c Vi t Nam c p xã.

3. Trư ng h p k t qu b u c không có ngư i nào t trên 50% s phi u b u h p l
so v i t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong toàn thôn, t dân ph thì
ti n hành b u c l i. Ngày b u c l i do y ban nhân dân c p xã quy t nh, nhưng
ch m nh t không quá 15 ngày, k t ngày t ch c b u c l n u.

N u t ch c b u l n th hai mà v n không b u ư c Trư ng thôn, T trư ng t dân
ph thì Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t nh c Trư ng thôn, T trư ng t
dân ph lâm th i i u hành ho t ng c a thôn, t dân ph cho n khi b u ư c
Trư ng thôn, T trư ng t dân ph m i.

Trong th i h n 6 tháng k t ngày Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t nh c
Trư ng thôn, T trư ng t dân ph lâm th i, y ban nhân dân c p xã ph i t ch c
b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph m i. Quy trình b u Trư ng thôn, T trư ng t
dân ph m i th c hi n theo quy nh t i i u 6, i u 7 và kho n 1, kho n 2 i u 8
c a Hư ng d n này.

i u 9. Vi c công nh n k t qu b u c

Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo c a T trư ng t b u
c , y ban nhân dân c p xã xem xét, ra quy t nh công nh n ngư i trúng c Trư ng
thôn, T trư ng t dân ph ho c quy t nh b u c l i; trư ng h p không ra quy t
nh công nh n ho c quy t nh b u c l i thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý
do.

Trư ng thôn, T trư ng t dân ph chính th c ho t ng khi có quy t nh công nh n
c a y ban nhân dân c p xã.
M c 2. QUY TRÌNH MI N NHI M, BÃI NHI M, TRƯ NG THÔN, T
TRƯ NG T DÂN PH .

i u 10. Quy trình mi n nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph

1. Trư ng thôn, T trư ng t dân ph có th ư c mi n nhi m do s c kh e, do hoàn
c nh gia ình ho c vì lý do khác.

2. Th t c, trình t t ch c vi c mi n nhi m:

a) Ngư i xin mi n nhi m ph i có ơn, trong ó nêu rõ lý do c a vi c xin mi n ch c
danh Trư ng thôn, T trư ng t dân ph g i Ch t ch y ban nhân dân c p xã.
Trư ng h p Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ư c i u ng làm công tác khác thì
không c n có ơn xin mi n nhi m;

b) Vi c mi n nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ư c th c hi n t i h i ngh c
tri ho c c tri i di n h gia ình thôn, t dân ph . Trư ng ban công tác M t tr n
thôn, t dân ph ch trì h i ngh mi n nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ;

H i ngh mi n nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ư c ti n hành khi có trên
50% s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tham d ;

c) Trình t h i ngh mi n nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph :

- Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph ch trì h i ngh , nêu lý do, yêu c u
c a h i ngh ;

- Trư ng thôn, T trư ng t dân ph trình bày lý do c a vi c xin mi n nhi m;

- H i ngh th o lu n, ánh giá quá trình ho t ng c a Trư ng thôn, T trư ng t dân
ph ;

- H i ngh ti n hành bi u quy t. Vi c bi u quy t ư c th c hi n b ng hình th c giơ
tay ho c b phi u kín do h i ngh quy t nh. H i ngh c T ki m phi u t 3 n 5
ngư i làm nhi m v ;

- Trư ng h p có trên 50% so v i t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong
toàn thôn, t dân ph tán thành vi c mi n nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph
thì Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph báo cáo y ban nhân dân c p xã
xem xét, mi n nhi m.

d) Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo c a Trư ng ban
công tác M t tr n thôn, t dân ph , y ban nhân dân c p xã ph i xem xét, ra quy t
nh công nh n k t qu mi n nhi m ch c danh Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ,
Ch t ch y ban nhân dân c p xã quy t nh c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph
lâm th i i u hành ho t ng c a thôn, t dân ph cho n khi b u ư c Trư ng
thôn, T trư ng t dân ph m i; trư ng h p y ban nhân dân c p xã không ra quy t
nh công nh n k t qu mi n nhi m thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do;
Vi c b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph m i ph i ư c ti n hành trong th i h n
20 ngày, k t ngày y ban nhân dân c p xã ra quy t nh công nh n k t qu mi n
nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . Quy trình b u Trư ng thôn, T trư ng t
dân ph m i th c hi n theo quy nh t i i u 6, i u 7 và i u 8 c a Hư ng d n này.

i u 11. Quy trình bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph

1. Trư ng thôn, T trư ng t dân ph khi không còn ư c nhân dân tín nhi m, không
hoàn thành nhi m v , vi ph m quy n làm ch c a nhân dân, tham nhũng, lãng phí,
không ph c tùng s ch o i u hành c a y ban nhân dân c p xã, vi ph m pháp lu t
và các quy nh c a c p trên thì có th b c tri bãi nhi m theo ngh c a Ch t ch
y ban nhân dân c p xã ho c c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng
c p ho c có ít nh t m t ph n ba t ng s c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân
ph ki n ngh .

Trên cơ s ngh c a Ch t ch y ban nhân dân c p xã ho c c a Ch t ch y ban
M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p ho c c a ít nh t m t ph n ba t ng s c tri i
di n h gia ình trong thôn, t dân ph ki n ngh thì y ban nhân dân c p xã ra quy t
nh t ch c h i ngh c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph
xem xét bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph .

Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph ch trì h i ngh bãi nhi m Trư ng
thôn, T trư ng t dân ph .

H i ngh bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ư c ti n hành khi có trên
50% s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong thôn, t dân ph tham d . Ngoài
s c tri thu c thành ph n d h i ngh , Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph
m i i di n y ban nhân dân c p xã và y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p
tham d . Khách m i ư c phát bi u ý ki n, nhưng không ư c bi u quy t.

2. Trình t h i ngh bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph :

a) Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph tuyên b lý do, m c ích, yêu c u
c a h i ngh ;

b) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph trình bày b n t ki m i m c a mình, trong ó
nêu rõ khuy t i m, nguyên nhân khách quan và ch quan, các bi n pháp kh c ph c.
Trư ng h p Trư ng thôn, T trư ng t dân ph không tham d h i ngh ho c có tham
d nhưng không trình bày b n t ki m i m thì ngư i ưa ra xu t vi c bãi nhi m
trình bày nh ng khuy t i m c a Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ;

c) H i ngh th o lu n, óng góp ý ki n;

d) H i ngh bi u quy t vi c bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . Vi c bi u
quy t ư c th c hi n b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín do h i ngh quy t
nh. H i ngh c T ki m phi u t 3 n 5 ngư i làm nhi m v ;

Trư ng h p có trên 50% so v i t ng s c tri ho c c tri i di n h gia ình trong
toàn thôn, t dân ph tán thành vi c bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph , thì
Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph l p biên b n, báo cáo y ban nhân dân
c p xã xem xét, bãi nhi m.

) Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo k t qu bãi nhi m
Trư ng thôn, T trư ng t dân ph c a Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân
ph , y ban nhân dân c p xã ph i xem xét ra quy t nh công nh n k t qu bãi nhi m
Trư ng thôn, T trư ng t dân ph , Ch t ch y ban nhân dân c p xã ra quy t nh
c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph lâm th i i u hành ho t ng c a thôn, t
dân ph cho n khi b u ư c Trư ng thôn, T trư ng t dân ph m i; trư ng h p
y ban nhân dân c p xã không ra quy t nh công nh n k t qu bãi nhi m thì ph i tr
l i b ng văn b n và nêu rõ lý do.

Vi c b u Trư ng thôn, T trư ng t dân ph m i ph i ư c ti n hành trong th i h n
20 ngày, k t ngày y ban nhân dân c p xã ra quy t nh công nh n k t qu bãi
nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph . Quy trình b u Trư ng thôn, T trư ng t
dân ph m i th c hi n theo quy nh t i i u 6, i u 7 và i u 8 c a Hư ng d n này.

i u 12. Kinh phí t ch c b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng
t dân ph

Kinh phí t ch c b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng thôn, T trư ng t dân ph do
ngân sách c p xã m b o.

Chương 3.

L Y Ý KI N NHÂN DÂN TRƯ C KHI CƠ QUAN CÓ TH M QUY N C P
TRÊN QUY T NNH NH NG VI C LIÊN QUAN TR C TI P N QUY N
VÀ L I ÍCH C A NHÂN DÂN
(Hư ng d n i u 22 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n)

i u 13. Cơ quan có th m quy n c p trên ph i t ch c l y ý ki n

Cơ quan có thNm quy n c p trên quy nh t i i u 22 c a Pháp l nh Th c hi n dân
ch xã, phư ng, th tr n, bao g m:

1. Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, ơn v vũ trang nhân
dân, ơn v s nghi p (tr các cơ quan, t ch c trong h th ng chính tr c p xã).

2. Doanh nghi p, cơ quan, t ch c, ơn v khác và cá nhân là ch u tư, ban qu n lý
d án các công trình, d án u tư trên a bàn.

i u 14. Trách nhi m c a các cơ quan trong vi c t ch c l y ý ki n nhân dân

1. Cơ quan có thNm quy n c p trên quy nh t i i u 13 c a Hư ng d n này có trách
nhi m l p phương án, k ho ch t ch c l y ý ki n nhân dân v nh ng n i dung
thu c thNm quy n quy t nh c a mình, trong ó nêu rõ m c ích, yêu c u c a vi c t
ch c l y ý ki n, nh ng n i dung c n l y ý ki n, cách th c tri n khai, th i gian l y ý
ki n và trách nhi m t ch c, ph i h p th c hi n; c i di n tham gia quá trình t
ch c l y ý ki n nhân dân.
2. Phương án, k ho ch, kèm theo các h sơ, tài li u liên quan và ngu n kinh phí ph c
v cho vi c t ch c l y ý ki n nhân dân ph i ư c cơ quan t ch c l y ý ki n g i cho
y ban nhân dân c p xã nh ng a bàn mà quy t nh c a cơ quan có thNm quy n
s tác ng tr c ti p n quy n và l i ích c a nhân dân.

3. Trên cơ s phương án, k ho ch c a cơ quan có thNm quy n, y ban nhân dân c p
xã có th l a ch n m t ho c ng th i nhi u hình th c quy nh t i i u 20 c a Pháp
l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n t ch c l y ý ki n c a nhân dân.

4. Trư ng thôn, T trư ng t dân ph có trách nhi m t ch c vi c l y ý ki n nhân dân
theo s ch o c a y ban nhân dân c p xã.

i u 15. T ch c h p thôn, t dân ph l y ý ki n nhân dân

1. Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n
thôn, t dân ph t ch c h p thôn, t dân ph l y ý ki n v nh ng vi c liên quan
tr c ti p n quy n và l i ích c a nhân dân trư c khi cơ quan có thNm quy n quy t
nh.

2. Trình t t ch c cu c h p thôn, t dân ph ư c th c hi n như sau:

a) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph tuyên b lý do, nêu m c ích, yêu c u, n i dung
cu c h p; gi i thi u ngư i cu c h p bi u quy t c làm thư ký;

b) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph trình bày nh ng n i dung c n l y ý ki n theo
hư ng d n c a y ban nhân dân c p xã, c a cơ quan có thNm quy n;

c) Nh ng ngư i tham gia cu c h p phát bi u ý ki n, ki n ngh c a mình v nh ng n i
dung ưa ra l y ý ki n. Ngư i i di n cho cơ quan có thNm quy n có trách nhi m
gi i trình v nh ng ý ki n c a ngư i d h p. Thư ký cu c h p ghi y các ý ki n,
ki n ngh c a nh ng ngư i d h p và ý ki n gi i trình c a ngư i i di n cơ quan có
thNm quy n.

Tùy theo t ng n i dung c th và theo s hư ng d n c a y ban nhân dân c p xã mà
cu c h p có th ti n hành vi c bi u quy t ng ý hay không ng ý v nh ng n i
dung ưa ra ý ki n nhân dân.

d) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph có trách nhi m t ng h p t t c các ý ki n, ki n
ngh , k t qu bi u quy t (n u có) c a ngư i ngư i tham gia cu c h p, báo cáo Ch
t ch y ban nhân dân c p xã.

i u 16. T ch c phát phi u l y ý ki n nhân dân

1. Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n
thôn, t dân ph t ch c vi c phát phi u l y ý ki n c a c tri ho c c tri i di n h
gia ình cho ý ki n v nh ng vi c liên quan tr c ti p n quy n và l i ích c a nhân
dân trư c khi cơ quan có thNm quy n quy t nh.

2. Trình t t ch c phát phi u l y ý ki n c a c tri ho c c tri i di n h gia ình
ư c th c hi n như sau:
a) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ph i h p v i Trư ng ban công tác M t tr n
thôn, t dân ph xây d ng k ho ch t ch c phát phi u l y ý ki n, chuNn b m u phi u
l y ý ki n theo hư ng d n c a y ban nhân dân c p xã ho c c a cơ quan có thNm
quy n; thành l p T phát phi u l y ý ki n có t 3 n 5 ngư i;

b) T phát phi u l y ý ki n tr c ti p n t ng h gia ình phát phi u cho c tri
ho c c tri i di n h gia ình; ti n hành l y phi u c a các c tri ã góp ý và t ng
h p k t qu góp ý;

c) Trư ng thôn, T trư ng t dân ph có trách nhi m t ng h p t t c các ý ki n, ki n
ngh c a nh ng ngư i tham gia vào phi u l y ý ki n, báo cáo Ch t ch y ban nhân
dân c p xã.

i u 17. T ch c l y ý ki n nhân dân thông qua hòm thư góp ý

1. Ch t ch y ban nhân dân c p xã ch u trách nhi m xây d ng k ho ch và t ch c
l y ý ki n nhân dân thông qua hòm thư góp ý; g i các h sơ, tài li u có liên quan cho
Trư ng thôn, T trư ng t dân ph ph bi n các n i dung l y ý ki n n nhân dân;
hư ng d n a i m các hòm thư ngư i dân óng góp ý ki n.

2. Th i gian t ch c l y ý ki n nhân dân thông qua hòm thư góp ý ít nh t là 15
ngày liên t c, tính t ngày niêm y t các n i dung c n l y ý ki n t i tr s H i ng
nhân dân và y ban nhân dân c p xã n ngày k t thúc vi c l y ý ki n.

3. Trong th i gian t ch c l y ý ki n nhân dân thông qua hòm thư góp ý, Ch t ch y
ban nhân dân c p xã ph i niêm y t các n i dung c n l y ý ki n, các h sơ, tài li u liên
quan t i tr s H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p xã, tuyên truy n, ph bi n
trên h th ng loa truy n thanh. Th i gian niêm y t và ph bi n trên h th ng truy n
thanh th c hi n liên t c trong th i gian t ch c l y ý ki n nhân dân.

4. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m t ng h p k t qu l y ý ki n nhân
dân thông qua hòm thư góp ý; l p biên b n xác nh n k t qu và thông báo b ng văn
b n n các Trư ng thôn, T trư ng t dân ph thông báo n các h gia ình
trong thôn, t dân ph .

i u 18. Vi c ti p thu các ý ki n óng góp c a nhân dân

1. y ban nhân dân c p xã có trách nhi m t ng h p, báo cáo k t qu l y ý ki n nhân
dân cho cơ quan có thNm quy n.

2. Cơ quan có thNm quy n sau khi nh n ư c báo cáo t ng h p k t qu l y ý ki n
nhân dân, ph i xem xét ti p thu và báo cáo k t qu c a vi c ti p thu cho y ban nhân
dân c p xã thông báo n nhân dân.

3. Trư ng h p cơ quan có thNm quy n quy t nh các n i dung quy nh t i i u 19
c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n khác v i ý ki n a s c a
nhân dân ã góp ý thì ph i nêu rõ lý do c a vi c không ti p thu và ph i ch u trách
nhi m v quy t nh c a mình. Văn b n gi i trình ph i g i y ban nhân dân c p xã
thông báo n nhân dân.
Chương 4.

L Y PHI U TÍN NHI M I V I CH TNCH, PHÓ CH TNCH H I NG
NHÂN DÂN VÀ CH TNCH, PHÓ CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN C P XÃ
(Hư ng d n i u 26 c a Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n)

i u 19. Nguyên t c chung c a t ch c l y phi u tín nhi m

1. Vi c t ch c l y phi u tín nhi m i v i Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân
và Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân c p xã ph i ư c ti n hành th c s dân
ch , úng quy nh c a pháp lu t và b o m s lãnh o c a c p y ng.

2. Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã ch trì vi c t ch c
l y phi u tín nhi m i v i Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch,
Phó Ch t ch y ban nhân dân c p xã.

Thành ph n tham gia l y phi u tín nhi m g m các thành viên y ban M t tr n T
qu c Vi t Nam c p xã, thành viên Ban Thư ng tr c v c a các t ch c chính tr - xã
h i cùng c p, Trư ng ban thanh tra nhân dân, Trư ng ban giám sát u tư c a c ng
ng (n u có), Bí thư chi b , Trư ng thôn, T trư ng t dân ph , Trư ng ban công
tác M t tr n thôn, t dân ph .

i u 20. Th i h n l y phi u tín nhi m

1. Vi c l y phi u tín nhi m l n u i v i Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân
và Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân c p xã ư c th c hi n sau 2 năm, k t
ngày các ch c danh này ư c H i ng nhân dân cùng c p b u; vi c t ch c l y
phi u tín nhi m l n th hai trong nhi m kỳ ó ư c ti n hành sau 2 năm k ti p, k t
ngày l y phi u tín nhi m l n u.

2. Trư ng h p Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch, Phó Ch t ch
y ban nhân dân c p xã ư c b u b sung trong nhi m kỳ c a H i ng nhân dân c p
xã, n u th i gian gi ch c v trong nhi m kỳ c a H i ng nhân dân c p xã chưa 2
năm thì không ti n hành l y phi u tín nhi m trong nhi m kỳ này.

3. Trư ng h p Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch, Phó Ch t ch
y ban nhân dân c p xã ư c b u trong 2 nhi m kỳ liên ti p, vi c l y phi u tín nhi m
trong nhi m kỳ th hai ư c th c hi n sau 2 năm, k t ngày ư c b u trong nhi m
kỳ th hai.

i u 21. Công tác chu n b h i ngh l y phi u tín nhi m

1. Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã ch u trách nhi m
chuNn b h i ngh l y phi u tín nhi m theo các bư c sau:

a) Xây d ng k ho ch l y phi u tín nhi m i v i Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng
nhân dân và Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân cùng c p.

b) Báo cáo v i Thư ng tr c ng y c p xã v k ho ch l y phi u tín nhi m các ch c
danh trên (sau ây g i là nh ng ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m);
c) Thông báo cho nh ng ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m bi t k ho ch, th i
gian, a i m và yêu c u h chuNn b B n ki m i m g i cho Ban Thư ng tr c y
ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã ch m nh t là 30 ngày trư c ngày t ch c h i
ngh l y phi u tín nhi m;

B n ki m i m công tác c a nh ng ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m c n t p
trung ánh giá v s ch p hành ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t
c a Nhà nư c; năng l c i u hành, qu n lý, m c hoàn thành ch c trách nhi m v
ư c giao; v o c l i s ng; v s liên h , ph c v nhân dân.

y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương hư ng d n b n ki m i m
m u th c hi n th ng nh t a phương mình.

d) Ch o Trư ng Ban công tác M t tr n thôn, t dân ph ph i h p v i Trư ng thôn,
T trư ng t dân ph t ch c h i ngh nhân dân óng góp ý ki n vào b n ki m
i m c a nh ng ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m và t ng h p ý ki n óng góp
c a nhân dân thôn, t dân ph g i Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t
Nam c p xã báo cáo t ng h p chung trình bày t i h i ngh l y phi u tín nhi m;

Trư ng ban công tác M t tr n thôn, t dân ph m i ngư i ư c ưa ra l y phi u tín
nhi m tham d h i ngh l y ý ki n óng góp c a nhân dân.

2. Ch m nh t là 10 ngày trư c ngày t ch c h i ngh l y phi u tín nhi m, Ban
Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã ph i g i gi y m i, kèm theo
B n ki m i m công tác c a ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m cho nh ng ngư i
thu c thành ph n tham gia l y phi u tín nhi m quy nh t i kho n 2 i u 19 c a
Hư ng d n này (sau ây g i chung là i bi u chính th c).

i u 22. T ch c h i ngh l y phi u tín nhi m

1. H i ngh l y phi u tín nhi m ch ư c ti n hành khi có ít nh t hai ph n ba s i
bi u chính th c tham d .

2. Ngoài các i bi u chính th c tham gia h i ngh l y phi u tín nhi m, Ban Thư ng
tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã m i i di n Thư ng tr c ng y,
Thư ng tr c H i ng nhân dân, i di n lãnh o y ban nhân dân cùng c p và
Thư ng tr c H i ng nhân dân, i di n lãnh o y ban nhân dân, Ban Thư ng
tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p trên tr c ti p (sau ây g i chung là i
bi u khách m i). Ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m ư c m i tham d h i ngh
này.

i bi u khách m i ư c phát bi u ý ki n, nhưng kho n ư c quy n bi u quy t.

3. H i ngh l y phi u tín nhi m th c hi n theo trình t sau ây:

a) Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã ch t a h i ngh l y
phi u tín nhi m. i di n Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p
xã tuyên b lý do, nêu m c ích, yêu c u, n i dung h i ngh ; gi i thi u ngư i h i
ngh b u thư ký trong s i bi u chính th c tham gia h i ngh ; thư ký th c hi n
nhi m v khi có trên 50% i bi u chính th c tham d h i ngh bi u quy t tán thành;
b) Ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m trình bày b n ki m i m trư c h i ngh và
ư c phát bi u gi i trình nh ng v n do các i bi u tham d h i ngh nêu ra. N u
ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m không th tham d h i ngh thì vi c c b n
ki m i m s do Ch t a h i ngh quy t nh;

c) i di n Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã c b n t ng
h p ý ki n óng góp c a c tri và nhân dân các thôn, t dân ph ;

d) H i ngh th o lu n, óng góp ý ki n vào b n ki m i m c a nh ng ngư i ư c l y
phi u tín nhi m;

) H i ngh ti n hành b phi u tín nhi m

Trư c khi b phi u tín nhi m, h i ngh b u T ki m phi u t 3 n 5 ngư i là i
bi u chính th c d h i ngh . T ki m phi u th c hi n nhi m v khi có trên 50% s i
bi u chính th c tham d h i ngh tán thành.

T ki m phi u hư ng d n th t c b phi u tín nhi m, phát phi u, ki m phi u, l p biên
b n ki m phi u, công b k t qu ki m phi u.

Biên b n ki m phi u ph i ghi rõ: t ng s i bi u chính th c ư c m i; s i bi u
chính th c tham d h i ngh ; s phi u phát ra; s phi u thu vào; s phi u h pl ;s
phi u không h p l ; s phi u và t l phi u tín nhi m và không tín nhi m c a t ng
ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m so v i s i bi u chính th c tham d h i ngh .

e) Thông qua biên b n h i ngh l y phi u tín nhi m

Biên b n h i ngh l y phi u tín nhi m ư c l p thành 6 b n g i các cơ quan có thNm
quy n quy nh t i kho n 1 i u 23 c a Hư ng d n này và lưu t i Ban Thư ng tr c
y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã.

i u 23. G i và x lý k t qu l y phi u tín nhi m

1. Sau khi k t thúc h i ngh l y phi u tín nhi m, trong th i h n 5 ngày làm vi c, Ban
Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã g i báo cáo k t qu l y phi u
tín nhi m kèm theo ki n ngh c a mình n Thư ng tr c ng y, Thư ng tr c H i
ng nhân dân cùng c p, y ban nhân dân, Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T
qu c Vi t Nam c p trên tr c ti p và t ch c ng có thNm quy n qu n lý ngư i ư c
l y phi u tín nhi m xem xét, quy t nh theo thNm quy n.

2. Trư ng h p Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã ki n ngh
H i ng nhân dân cùng c p b phi u tín nhi m t i kỳ h p H i ng nhân dân i v i
nh ng ngư i ư c ưa ra l y phi u tín nhi m thì Thư ng tr c H i ng nhân dân c p
xã báo cáo xin ý ki n các cơ quan có thNm quy n xem xét vi c ưa ra b phi u tín
nhi m t i kỳ h p H i ng nhân dân g n nh t.

3. Vi c b phi u tín nhi m t i kỳ h p H i ng nhân dân c p xã th c hi n theo i u
65 c a Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân và i u 56 c a Quy ch
ho t ng c a H i ng nhân dân ban hành kèm theo Ngh quy t s 753/2005/NQ-
UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 c a y ban Thư ng v Qu c h i.
i u 24. Kinh phí t ch c vi c l y phi u tín nhi m

Kinh phí t ch c vi c l y phi u tín nhi m c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p
xã do y ban nhân dân c p huy n trình H i ng nhân dân cùng c p cân i cho ngân
sách c p xã y ban nhân dân c p xã c p cho y ban M t tr n T qu c cùng c p t
ch c vi c l p phi u tín nhi m.

Vi c l p, s d ng, quy t toán kinh phí t ch c vi c l y phi u tín nhi m th c hi n theo
quy nh hi n hành c a Nhà nư c.

Chương 5.

I U KHO N THI HÀNH

i u 25. B N i v , Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t
Nam trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p ch o,
theo dõi, ki m tra vi c th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n./.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản