Nghị quyết liên tịch số 14/NQ-LT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
95
lượt xem
4
download

Nghị quyết liên tịch số 14/NQ-LT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết liên tịch số 14/NQ-LT về việc phối hợp chỉ đạo hệ thống nhà thiếu nhi do Trung ương đoần thanh niên cộng sản Hồ chí minh - Bộ giáo dục đào tạo - Bộ văn hóa - Tổng cục thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết liên tịch số 14/NQ-LT

  1. TRUNG ƯƠNG OÀN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THANH NIÊN C NG S N c l p - T do - H nh phúc H CHÍ MINH - B GIÁO ******** D C - B VĂN HOÁ - T NG C C TH D C TH THAO ****** S 14/NQ-LT Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 1986 NGHN QUY T LIÊN TNCH V VI C PH I H P CH O H TH NG NHÀ THI U NHI Giáo d c thi u niên, nhi ng thành nh ng con ngư i m i xã h i ch nghĩa phát tri n toàn di n là nhi m v c a toàn ng, toàn dân trong ó ngành Giáo d c, Văn hoá, Th d c th thao, oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh có trách nhi m tr c ti p và gi vai trò quan tr ng. Cùng v i quá trình giáo d c trong nhà trư ng là vi c giáo d c ngoài nhà trư ng b ng nh ng ho t ng t p th do i thi u niên Ti n phong H Chí Minh làm nòng c t trong ó các nhà thi u nhi là phương ti n thích h p. Nh ng năm qua, nhà thi u nhi phát tri n thành h th ng g n m t trăm cung, nhà thi u nhi c p t nh, thành, qu n, huy n và hàng ngàn câu l c b thi u nhi cơ s phư ng, xã, xí nghi p, nông trư ng, lâm trư ng, khu t p th ... Ho t ng c a các nhà thi u nhi trong th i gian qua có nh ng ti n b nh t nh, bư c u áp ng ư c m t ph n nhu c u òi h i c a thi u nhi, góp ph n t o ra nh ng k t qu t t trong công tác giáo d c thi u niên nhi ng. Tuy v y, s lư ng nhà thi u nhi còn ít, các t nh ã có Cung thi u nhi, Nhà thi u nhi chưa thu hút ông o thi u niên nhi ng, n i dung, hình th c ho t ng còn nghèo, cơ s v t ch t thi u th n nhi u, kinh phí ho t ng r t h n ch , công tác t ch c, qu n lý còn lúng túng, s ch o c a các c p b oàn chưa ch t ch . Công tác ph i h p ch o gi a các b , các ngành v i oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh chưa ư c t thành k ho ch thư ng xuyên, toàn di n. t o ra nh ng chuy n bi n m i trong th c hi n ngh quy t c i cách giáo d c c a ng, c bi t trong lĩnh v c giáo d c thi u nhi ngoài nhà trư ng, ngoài gi lên l p. B Giáo d c, B Văn hoá, T ng c c Th d c th thao và Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh th ng nh t ph i h p, tăng cư ng ch o nhà thi u nhi c p t nh, thành, huy n, qu n ti p t c phát tri n, t o i u ki n thúc Ny ho t ng các câu l c b thi u nhi cơ s , v i nh ng n i dung sau: I. B GIÁO D C, B VĂN HOÁ, T NG C C TH D C TH THAO VÀ TRUNG ƯƠNG OÀN THANH NIÊN C NG S N H CHÍ MINH TH NG
  2. NH T NÔI DUNG B N QUY NNH V T CH C VÀ HO T NG C A NHÀ THI U NHI DO TRUNG ƯƠNG OÀN RA. II. NH NG N I DUNG CH Y U PH I H P CH O 1- V ch o: - Trung ương oàn có k ho ch th ng nh t n i dung, phương hư ng giáo d c và các ho t ng chuyên môn cho các nhà thi u nhi trên cơ s các ngành tuỳ theo ch c năng c a mình, tác ng n các ho t ng trong Nhà thi u nhi. - Hàng năm căn c vào nh ng tr ng tâm giáo d c ra chương trình ph i h p c th cùng tri n khai và ánh giá k t qu ho t ng c a nhà thi u nhi. Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh cùng v i B Giáo d c, B Văn hoa và T ng c c Th d c th thao ph i h p t ng k t kinh nghi m và t ch c ho t ng và n i dung, phương pháp khoa h c c a công tác giáo d c h th ng nhà thi u nhi tri n khai th c hi n th ng nh t. - Các ngành có k ho ch giúp nhà thi u nhi v nghi p v các b môn phù h p v i ngành mình. 2- V ào t o và b i dư ng cán b : B Giáo d c, B Văn hoá và T ng c c Th d c th thao góp ph n v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh trong vi c xây d ng và th c hi n k ho ch ào t o i ngũ cán b qu n lý và cán b nghi p v trong các cung thi u nhi, nhà thi u nhi. - Các ngành ch n nh ng cán b có phNm ch t t t, yêu m n các em và có năng l c nghi p v cung c p cho các nhà thi u nhi trên cơ s yêu c u c a oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. - Các B , T ng c c ph i h p cùng oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh t ch c các l p b i dư ng chuyên tham quan, th c t p nghiên c u sinh cho cán b ang công tác t i các nhà thi u nhi trong nư c và ngoài nư c nhanh chóng hình thành l p cán b có trình cao. - Các trư ng i h c c a B Văn hoá và T ng c c Th d c th thao có k ho ch t ng bư c m các l p, các khoa ào t o, b i dư ng k thu t, nghi p v cho cán b c a nhà thi u nhi dư i hình th c t p trung, t i ch c, chuyên tu. - Các S , Phòng Giáo d c, Văn hoá, Th d c th thao ch n c và v n ng nh ng cán b t t ang công tác trong ngành làm c ng tác viên gi ng d y t i các nhà thi u nhi. 3- V ph i h p u tư cơ s v t ch t: - B Giáo d c, B Văn hoá, T ng c c Th d c th thao Ny m nh s n xu t trang thi t b, dùng h c t p gi ng d y và t p luy n cho các nhà thi u nhi, ưa nhà thi u thi thành m t ơn v trong k ho ch c p v t tư c a mình và ư c ưu tiên u tư.
  3. - B Văn hoá, T ng c c Th d c th thao ch o các nhà văn hoá, các câu l c b th d c th thao c a ngành mình dành m t ph n ngân sách, th i gian, cán b , a i m và phương ti n t ch c các CLB thi u nhi, các l p năng khi u, các ho t ng ph c v thu hút thi u nhi h c sinh trong khu v c, góp ph n tích c c vào công tác giáo d c thi u niên nhi ng. 4- B Văn hoá, B Giáo d c, T ng c c Th d c th thao s c chuyên viên trong các c c, v ch c năng giúp các b và t ng c c tri n khai, theo dõi, ôn c th c hi n ngh quy t này. Trên cơ s th c hi n t t ngh quy t liên t ch này, oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, B Giáo d c, B Văn hoá và T ng c c Th d c th thao nghiên c u trình lên H i ng B trư ng ban hành m t quy ch và nh ng chính sách c a Nhà nư c i v i h th ng nhà thi u nhi. Các bên tham gia ngh quy t liên t ch này s có văn b n hư ng d n c th cho ngành mình, th c hi n t t nh ng n i dung ã ư c ghi trong văn b n, m i năm có m t cu c h p c a lãnh o B Giáo d c, B Văn hoá, T ng c c Th d c th thao, Trung ương oàn ki m i m k t qu và bàn công tác m i. Nguy n Th Bình Nguy n Văn Hi u Vũ Mão ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản