Nghị quyết số 01/2002/NQ-CP

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 01/2002/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2001 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2002/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2002/NQ-CP Hà N i , ngày 03 tháng 1 năm 2002 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 01/2002/NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2002PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 12 NĂM 2001 Trong ngày 27, 28 và sáng ngày 29 tháng 12 năm 2001, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 12 năm 2001, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1- Chính ph nghe B trư ng B Thương m i trình bày T trình Chính ph v Chương trình T ch c th c thi Hi p nh Thương m i Vi t Nam - Hoa Kỳ: Hi p nh Thương m i Vi t Nam - Hoa Kỳ ã có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 12 năm 2001. Căn c trên tinh th n Ngh quy t c a Qu c h i ngày 28 tháng 11 năm 2001 v vi c Phê chuNn Hi p nh gi a C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và H p ch ng qu c Hoa Kỳ v quan h thương m i và nh ng cam k t ã ư c tho thu n, Chính ph ch o xây d ng Chương trình ch ng th c hi n Hi p nh có hi u qu . Chương trình bao g m các ho t ng c th , ng b v i các bư c i thích h p, nh m m c ích: gi i thi u và quán tri t cho các B , ngành, a phương và doanh nghi p hi u bi t y v n i dung ch y u c a Hi p nh, nh ng thu n l i, khó khăn và trách nhi m c a các c p, các ngành, các doanh nghi p trong quá trình th c hi n Hi p nh; các vi c ph i khNn trương tri n khai th c hi n nh m t o th ch ng như: nghiên c u s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t, i m i, s p x p l i doanh nghi p nhà nư c, xúc ti n thương m i và các bi n pháp t v trong thương m i hàng hoá...; t ch c ào t o ngu n nhân l c ph c v nhu c u trư c m t cũng như lâu dài cho các cơ quan nhà nư c trung ương, a phương và các doanh nghi p th c hi n t t nhi m v trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t nói chung, cũng như th c hi n Hi p nh nói riêng. Chính ph nh t trí thông qua n i dung Chương trình. Giao B Thương m i ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , Ban T ch c - Cán b Chính ph , B Giáo d c và ào t o, B Tư pháp, B Văn hoá - Thông tin và các B , ngành có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Chương trình nói trên, trình Th tư ng Chính ph xem xét, ban hành Quy t nh phê duy t trong tháng 01 năm 2002. Trên cơ s Chương trình chung ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, các B , ngành, a phương và doanh nghi p, trong quý I năm 2002 ph i xây d ng chương trình hành ng c th c a mình v các vi c c n tri n khai, xu t các gi i pháp phát tri n s n xu t, nâng cao năng l c c nh tranh c a s n phNm, ngành hàng và c a doanh nghi p, t o th ch ng th c hi n úng các cam k t trong Hi p nh.
  2. 2- Chính ph nghe B trư ng B Thương m i trình bày T trình Chính ph v d án Pháp l nh i x T i hu qu c và i x qu c gia trong thương m i qu c t ; d án Pháp l nh v Các bi n pháp t v trong thương m i hàng hoá v i nư c ngoài; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình bày Báo cáo T ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v hai d th o Pháp l nh. i x T i hu qu c và i x qu c gia là hai nguyên t c cơ b n trong quan h thương m i qu c t và cũng là y u t quan tr ng trong chính sách kinh t thương m i. Cho n nay, các n i dung pháp lý c a vi c i x t i hu qu c và i x qu c gia chưa ư c quy nh c th trong h th ng pháp lu t Vi t Nam. Khi nư c ta tham gia th trư ng qu c t ngày càng sâu, r ng, bên c nh nh ng m t tích c c, cũng ti m Nn nhi u tác ng tiêu c c khó d oán trư c, do v y, vi c ban hành Pháp l nh v i x T i hu qu c và i x qu c gia trong thương m i qu c t , Pháp l nh v Các bi n pháp t v trong thương m i hàng hoá v i nư c ngoài t i th i i m này là r t c n thi t. Các Pháp l nh ư c ban hành s th ch hoá các nguyên t c c a thương m i qu c t trong pháp lu t Vi t Nam, làm cơ s cho vi c ký k t và tham gia các hi p nh thương m i song phương và a phương, t o i u ki n cho Vi t Nam gia nh p T ch c Thương m i Th gi i trong th i gian t i. Giao B Thương m i ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các B , ngành liên quan, ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph , hoàn ch nh hai d án Pháp l nh trên, trình Th tư ng Chính ph xem xét, trư c khi trình U ban Thư ng v Qu c h i. 3- Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m U ban Qu c gia Dân s và K ho ch hoá gia ình trình bày T trình Chính ph v d án Pháp l nh Dân s ; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình bày Báo cáo T ng h p ý ki n thành viên Chính ph v d th o Pháp l nh. Nh ng năm qua, Nhà nư c ta ã chú tr ng ch o và u tư nhi u cho công tác dân s , ban hành nhi u ch trương, chính sách và các văn b n pháp lu t v công tác dân s , nh m nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c ph c v nhi m v phát tri n kinh t - xã h i. Công tác dân s ã t ư c nhi u thành t u quan tr ng, n nh t c phát tri n dân s và ch t lư ng dân s , nâng cao dân trí, xoá ói gi m nghèo... Trư c s phát tri n c a tình hình kinh t - xã h i, c a xu th h i nh p kinh t qu c t , chính sách dân s hi n hành ã b c l nhi u b t c p, òi h i ph i có m t văn b n có giá tr pháp lý cao, t o cơ s cho vi c th c hi n ng b , có hi u qu các n i dung c a công tác dân s . Giao U ban Qu c gia Dân s và K ho ch hoá gia ình ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các B , ngành có liên quan, ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Pháp l nh trên, trình Th tư ng Chính ph xem xét, trư c khi trình U ban Thư ng v Qu c h i. 4- Chính ph nghe B trư ng B Y t trình bày T trình Chính ph v d án Pháp l nh Hành ngh Y t ngoài công l p; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình bày Báo cáo T ng h p ý ki n thành viên Chính ph v d th o Pháp l nh. V i ch trương Nhà nư c và nhân dân cùng làm, năm 1993 Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân ã ư c ban hành và góp ph n tích c c vào vi c phát tri n xã h i hoá
  3. các ho t ng y t , chăm lo t t hơn cho s c kho nhân dân. Xu t phát t nhu c u c a nhân dân mong mu n ư c hư ng các d ch v y t thu n l i hơn và v i ch t lư ng cao hơn, vi c ban hành Pháp l nh Hành ngh Y t ngoài công l p trên n n t ng k th a Pháp l nh Hành ngh Y, dư c tư nhân là c n thi t t o hành lang pháp lý y cho vi c phát tri n các ho t ng y t ngoài công l p. Giao B Y t ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các B , ngành có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Pháp l nh trên, trình Th tư ng Chính ph xem xét, trư c khi trình U ban Thư ng v Qu c h i. 5- Chính ph nghe B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng trình bày T trình Chính ph d th o án i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh giai o n 2001-2005. Khoa h c và công ngh nh ng năm qua ã phát huy nhi u tác d ng trong vi c phát tri n kinh t - xã h i nư c ta. M c dù v y, ho t ng khoa h c - công ngh v n chưa th c s g n k t ch t ch v i các ho t ng kinh t - xã h i, còn nhi u ch ng chéo gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c này; vi c u tư, xây d ng cơ s v t ch t v khoa h c - công ngh chưa t p trung, chưa phát huy ư c h t ti m năng c a i ngũ cán b khoa h c. t o bư c i m i cơ b n, nâng cao hơn n a hi u qu ho t ng và nghiên c u, ng d ng khoa h c- công ngh , ưa khoa h c - công ngh th c s tr thành n n t ng và ng l c c a phát tri n kinh t - xã h i, cơ ch qu n lý ho t ng khoa h c công ngh c n ư c ti p t c i m i trên các m t t ch c, tài chính, nhân l c, chính sách... Giao B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tài chính, B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh án trên, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. 6- Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình bày Báo cáo M t s nét ch y u v tình hình kinh t - xã h i tháng 12 và c năm 2001. Chính ph nh t trí thông qua Báo cáo này. 7- Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo Ki m i m s ch o i u hành năm 2001 và Chương trình công tác năm 2002 c a Chính ph . Chính ph nh t trí thông qua Báo cáo này. Năm 2001, Chính ph ã tri n khai s m nhi m v k ho ch năm, ã quan tâm gi i quy t các v n b c xúc, dành th i gian h p lý cho công tác xây d ng th ch , chi n lư c vĩ mô; i u hành có k t qu các công tác tr ng tâm nh m chuy n d ch cơ c u s n xu t và tiêu th s n phNm nông nghi p, khai thông th trư ng và khuy n khích xu t khNu, Ny m nh ti n th c hi n v n u tư, khai thác các ngu n l c trong nư c, c i thi n i s ng nhân dân, c u tr và kh c ph c thi t h i nh ng vùng b lũ l t... Ho t ng i ngo i và h i nh p kinh t qu c t có nh ng bư c ti n quan tr ng. Các m t công tác xã h i có nhi u chuy n bi n tích c c. Ngăn ch n ư c âm mưu và hành ng
  4. do t ch c ph n ng bên ngoài l i d ng v n dân t c, tôn giáo gây r i m ts a bàn. Tuy v n còn m t s h n ch nh t nh, nhưng nhìn chung Chính ph ã r t n l c trong công tác ch o i u hành. T p th Chính ph oàn k t, nêu cao ý th c c ng ng trách nhi m, bám sát ư ng l i, i sâu cơ s , quy t sách k p th i, i u hành linh ho t, ch o th c hi n có k t qu các nhi m v ư c ra trong các ngh quy t c a ng và Qu c h i. Năm 2002, các B , ngành và a phương c n t p trung ch o th c hi n thành công 5 nhi m v tr ng tâm mà Th tư ng Chính ph ã trình bày trư c kỳ h p th 10, Qu c h i khoá X; nghiêm ch nh th c hi n vi c "Ch n ch nh k lu t hành chính" trong b máy hành chính nhà nư c, nh m kh c ph c cơ b n tình tr ng k cương hành chính l ng l o hi n nay. Ngay t quý I năm 2002, các c p, các ngành và a phương ph i t ng k t, ánh giá và báo cáo Chính ph v vi c ch p hành các ch trương, quy t nh c a Chính ph và c a các c p trong h th ng hành chính có k ho ch ch n ch nh, x lý. V nh ng gi i pháp ch y u c n t p trung th c hi n trong quý I năm 2002, Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương khNn trương tri n khai giao k ho ch n các B , ngành, a phương và ơn v ; t p trung gi i quy t tình hình khi u n i, t cáo, nh t là các v t n ng, kéo dài; chăm lo cho nhân dân vui T t c truy n Nhâm Ng vui tươi, an toàn và ti t ki m, t o ni m tin và s quy t tâm th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2002 ngay trong tháng u, quý u. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản