Nghị quyết số 01/2003/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 01/2003/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2002 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2003/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2003/NQ-CP Hà N i, ngày 07 tháng 1 năm 2003 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 01/2003/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2003 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 12 NĂM 2002 Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2002, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 12 năm 2002, bàn và quy t ngh các v n sau: 1. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình d th o Quy ch làm vi c c a Chính ph (s a i). Th i gian qua, vi c th c hi n Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh nh s 11/1998/N -CP ngày 24/01/1998 ã có tác ng tích c c n toàn b h th ng hành chính nhà nư c. L l i làm vi c c a Chính ph ngày càng i vào n n p, có hi u qu . S ch o i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph theo chương trình công tác, v a toàn di n v a có tr ng tâm tr ng i m, x lý k p th i linh ho t các tình hu ng. Quan h ph i h p gi a Chính ph v i các cơ quan ng, Qu c h i và các oàn th ngày càng ư c th c hi n có n n p hơn. Tuy nhiên, quá trình th c hi n Quy ch còn b c l m t s m t y u kém n i lên c n kh c ph c là: trách nhi m cá nhân chưa rõ ràng, công tác t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các ch trương chính sách c a ng, Nhà nư c và các quy t nh hành chính chưa ư c t t, s ph i h p liên ngành thi u ch t ch , k cương k lu t hành chính còn y u kém, công tác thông tin chưa thông su t làm h n ch áng k n hi u qu ch o i u hành c a Chính ph . Nhi u quy nh c a Quy ch hi n hành ã b c l nh ng h n ch , b t c p, c n ư c s a i b sung cho phù h p v i tình hình m i. Căn c vào m c tiêu, yêu c u c a chương trình c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu ch o i u hành c a Chính ph , c n th c hi n m t cách m nh m hơn vi c c i ti n l l i làm vi c: phân nh rõ trách nhi m và thNm quy n c a t p th Chính ph , Th tư ng Chính ph và m i thành viên Chính ph , cao trách nhi m cá nhân; nâng cao ch t lư ng phiên h p Chính ph ; th c hi n m i vi c ch do m t cơ quan ch trì, ch u trách nhi m chính; gi i quy t t t m i quan h ph i h p liên ngành, tăng cư ng k cương, k lu t hành chính, b o m cho toàn b h th ng hành chính v n hành thông su t, hi u qu hơn. D th o Quy ch làm vi c m i c a Chính ph ã cơ b n áp ng các yêu c u nói trên. Chính ph nh t trí thông qua d th o Quy ch làm vi c c a Chính ph ; giao Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các i bi u d h p, hoàn ch nh d th o Quy ch , trình Th tư ng Chính ph ký ban hành.
  2. 2. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo Ki m i m công tác ch o i u hành c a Chính ph năm 2002 và Chương trình công tác năm 2003; nghe B trư ng B K ho ch và u tư báo cáo tình hình th c hi n k ho ch tháng 12, c năm 2002 và m t s gi i pháp ch y u trong quý I năm 2003. Năm 2002 là năm chuy n giao gi a 2 nhi m kỳ Chính ph . Bên c nh nh ng thu n l i cơ b n, t nư c ta ph i i m t v i nhi u khó khăn: th trư ng v n và th trư ng xu t khNu b thu h p, giá hàng hoá th trư ng th gi i bi n ng b t l i, c nh tranh qu c t ngày m t gay g t, thiên tai m t s vùng gây thi t h i l n... Trong b i c nh ó, Chính ph ã bám sát các Ngh quy t c a Ban Ch p hành Trung ương ng và Qu c h i, phát huy tinh th n oàn k t, xác nh úng tr ng tâm, tr ng i m, k t h p vai trò c a t p th lãnh o v i cao trách nhi m cá nhân, theo sát tình hình, t ng k t kinh nghi m, ch o nhanh nh y th c hi n nhi u cơ ch chính sách và gi i pháp m i v phát tri n kinh t - xã h i, gi v ng an ninh - qu c phòng, t ư c nh ng thành qu tích c c và khá toàn di n. V cơ b n, nhi u ch tiêu ch y u c a nhi m v k ho ch năm 2002 t và vư t k ho ch ra. T c tăng GDP năm nay t 7,04%. Tuy nhiên, ch o c a Chính ph còn có m t chưa ng b , chưa c th v trách nhi m; khâu t ch c th c hi n còn y u, m t s vi c thi u ki m tra, ch m t ng k t rút kinh nghi m; công tác thông tin báo cáo chưa ư c t t. Năm 2003 là năm r t quan tr ng trong k ho ch 5 năm 2001- 2005, t nư c ta ang ng trư c nhi u thách th c m i. Chính ph và các ngành, các c p c n có chương trình, k ho ch c th , t ch c th c hi n th ng l i Ngh quy t c a Qu c h i v nhi m v 2003. K ho ch c n t p trung vào các gi i pháp nh m: Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , gi m chi phí trung gian, nâng cao s c c nh tranh c a t ng ngành, t ng doanh nghi p, t ng s n phNm và c a c n n kinh t ; c i thi n môi trư ng u tư, ng viên m i ngu n l c cho u tư phát tri n, nâng cao hi u qu , gi m th t thoát, lãng phí trong u tư xây d ng cơ b n; Ny m nh c i cách hành chính, ti p t c ch nh n k cương k lu t, i u ch nh m t bư c ti n lương t i thi u và tr c p xã h i; i m i cơ ch qu n lý và nâng cao ch t lư ng ho t ng văn hoá xã h i; tăng cư ng ho t ng i ngo i và b o m an ninh chính tr ; Ny m nh phòng ch ng t i ph m, t n n xã h i, nh t là HIV/AIDS, ma tuý, m i dâm và gi m thi u tai n n giao thông... Chính ph nh t trí thông qua Báo cáo Ki m i m ch o i u hành năm 2002 và Chương trình công tác năm 2003; giao Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Báo cáo, trình Th tư ng Chính ph trư c khi g i các B , ngành và a phương t ch c th c hi n. Chính ph yêu c u các B , ngành, các t nh và thành ph tr c thu c trung ương c n ch ng tri n khai th c hi n nhi m v ngay t tháng u năm, trư c m t, khNn trương giao k ho ch n các ơn v cơ s , xây d ng chương trình hành ng th c hi n nhi m v năm 2003 c a ơn v mình theo Ngh quy t c a Qu c h i; ng th i t p trung ph c v cho nhân dân ón T t c truy n Quý Mùi vui tươi, an toàn và ti t ki m; chăm lo s n xu t và i s ng, tăng cư ng phòng ch ng t i ph m và các t n n xã h i, b o m an toàn giao thông, kh c ph c tình tr ng ùn t c giao thông nh t là trong d p T t. 3. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c th thao, Trư ng Ban T ch c Seagames 22 báo cáo tình hình chuNn b cho Seagames 22 năm 2003.
  3. T ch c Seagames 22 vào tháng 12 năm 2003 là cơ h i chúng ta t o n tư ng t t v i b n bè khu v c và th gi i v t nư c và con ngư i Vi t Nam, nâng cao v th qu c t c a t nư c, ng viên phong trào th d c th thao nư c nhà. Vì v y, Chính ph yêu c u U ban Th d c th thao, các B : Văn hoá - Thông tin, Xây d ng, Giao thông v n t i, Công an, th ô Hà N i, thành ph H Chí Minh và các B , ngành, a phương có liên quan ph i ph i h p, t p trung m i n l c b o m cho Seagames thành công t t p, trư c h t là chuNn b t t các cơ s v t ch t và k thu t ph c v cho thi u, b o m tuy t i an ninh tr t t , nh t là an toàn giao thông; chú tr ng v sinh an toàn th c phNm và v sinh môi trư ng, t ch c ph c v chu áo, nhi t tình cho các oàn n thi u và khách qu c t n Vi t Nam v i ch t lư ng t t nh t, th hi n truy n th ng văn hoá, lòng m n khách c a nhân dân Vi t Nam. Giao U ban Th d c th thao ch trì, ph i h p v i Ban Ch o Qu c gia và Ban T ch c Seagames 22 và các B ngành, a phương có liên quan, xây d ng Ch th v t ch c Seagames 22 trình Th tư ng Chính ph ban hành. 4. Chính ph ã xem xét Báo cáo sơ k t Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 3 Ban Ch p hành Trung ương ng (khoá IX) v ti p t c s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c và nhi m v , bi n pháp thúc Ny trong năm 2003 do Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p trình. Năm qua, các ngành các c p ã có s chuy n bi n m i trong nh n th c, có nhi u c g ng th c hi n Chương trình hành ng c a Chính ph v v n này. Chính ph ã tri n khai s a i, b sung nhi u chính sách, gi i pháp s p x p, i m i và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; ti n hành c ph n hoá và chuy n i s h u i v i nh ng doanh nghi p nhà nư c làm ăn thua l kéo dài, doanh nghi p mà nhà nư c không c n n m gi 100% v n; thí i m chuy n t ng công ty nhà nư c sang ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con và chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. Tuy nhiên, vi c s p x p, i m i và phát tri n doanh nghi p nhà nư c, nhìn chung ti n hành còn ch m, s doanh nghi p thua l và hi u qu kinh doanh không cao còn nhi u. Các B , ngành và a phương qua t sơ k t này, c n có bư c chuy n bi n m nh hơn trong vi c th c hi n nh ng nhi m v và gi i pháp ã ư c xác nh trong Chương trình hành ng c a Chính ph , nâng cao hi u qu , tăng s c c nh tranh c a doanh nghi p nhà nư c, hoàn thành th ng l i m c tiêu i m i và phát tri n doanh nghi p nhà nư c theo tinh th n Ngh quy t H i ngh l n th 3 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá IX. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản