Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
97
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 01/2004/nq-cp', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2004/NQ-CP Hà N i , ngày 12 tháng 1 năm 2004 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 01/2004/NQ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2004 V M T S GI I PHÁP CH Y U C N T P TRUNG CH O, I U HÀNH TH C HI N K HO CH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004 Năm 2004 là năm th 4 tri n khai th c hi n Ngh quy t i h i ng l n th IX và Ngh quy t s 55/2001/QH10 c a Qu c h i v k ho ch 5 năm 2001 - 2005, có ý nghĩa r t quan tr ng trong vi c hoàn thành các m c tiêu c a k ho ch 5 năm. tri n khai các Ngh quy t c a Qu c h i khoá XI, kỳ h p th tư v nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2004, c th hoá các ch trương, chính sách ã ra, Chính ph xác nh m t s gi i pháp ch y u c n t p trung ch o, i u hành th c hi n trong năm 2004 như sau: I. C I THI N M NH M MÔI TRƯ NG U TƯ VÀ S N XU T KINH DOANH 1. Ti p t c t p trung c i thi n m nh m môi trư ng kinh doanh, t o thêm nh ng thu n l i m i giúp các doanh nghi p gi m chi phí s n xu t, h giá thành và nâng cao ch t lư ng s n phNm. i u ch nh giá t theo quy nh c a Lu t t ai (s a i), m r ng vi c u giá t và u th u d án có s d ng t, i m i công tác n bù gi i phóng m t b ng, t o i u ki n m i t ch c và cá nhân thu c các thành ph n kinh t có d án u tư có ư c m t b ng s n xu t theo úng yêu c u. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan trung ương, a phương tri n khai thi hành Lu t t ai (s a i): a) Rà soát, ch n ch nh công tác quy ho ch, k ho ch s d ng t, nh t là s d ng t ven ô th , ven ư ng giao thông, t khu công nghi p, kh c ph c tình tr ng quy ho ch "treo"; ph i h p v i các B , cơ quan trung ương liên quan, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng, th c hi n và xu t các cơ ch , chính sách nh m khai thác, s d ng ngu n v n t qu t ai, b t ng s n vào phát tri n kinh t - xã h i. b) Ph i h p v i Thanh tra Nhà nư c và các B , cơ quan trung ương, a phương ti p t c ti n hành ki m tra, thanh tra vi c qu n lý xây d ng và s d ng t ai t i m t s a phương.
 2. c) Kiên quy t thu h i di n tích t c a các t ch c, cá nhân ã ư c giao ho c cho thuê nhưng quá th i h n theo lu t mà chưa s d ng, di n tích t giao ho c cho thuê không úng thNm quy n ho c không úng i tư ng, nh t là t các d án chung cư, d án s n xu t và d ch v , t các nông, lâm trư ng, t s d ng vào m c ích s n xu t c i thi n i s ng c a các cơ quan hành chính, s nghi p. d) Có quy nh qu n lý ch t ch , không x y ra tình tr ng doanh nghi p ư c giao t mà Nhà nư c ã có quy t nh thu h i ( t th cư, t nông nghi p, t lâm nghi p) s d ng vào vi c quy ho ch ô th , phát tri n công nghi p nhưng không u tư theo úng n i dung ư c giao mà chia lô bán n n nhà thu l i cao, gây b t bình trong nhân dân. ) Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, tr ng tâm là t t i các ô th . e) Rà soát l i quy ho ch các khu công nghi p, c m công nghi p g n v i k ho ch s d ng t a phương. g) xu t cơ ch , chính sách c th v t ai i v i các d án th c hi n xã h i hóa trong các lĩnh v c: giáo d c - ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao,... 3. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương: a) Nghiên c u b sung, s a i và ban hành m i các quy nh phù h p v i yêu c u phát tri n, áp ng l trình h i nh p kinh t qu c t theo hư ng nâng cao tính minh b ch, công khai thông tin qu n lý. b) Xây d ng các văn b n tri n khai th c hi n Lu t Doanh nghi p nhà nư c (s a i) và các gi i pháp, bi n pháp Ny nhanh ti n s p x p, i m i và phát tri n khu v c doanh nghi p nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Các B , cơ quan trung ương và a phương: a) Thanh tra Nhà nư c t ch c tri n khai th c hi n K ho ch s 05 c a B Chính tr và ch o c a Th tư ng Chính ph v thanh tra u tư xây d ng; ng th i, báo cáo, ki n ngh v i Th tư ng Chính ph bi n pháp x lý i v i các k t lu n thanh tra năm 2003 v u tư xây d ng. Các B , cơ quan liên quan và a phương tri n khai th c hi n theo ph m vi trách nhi m qu n lý. b) Ti n hành rà soát, ánh giá l i vi c th c hi n Ngh nh s 90/2001/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a, Ch th s 08/2003/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v nâng cao hi u qu và s c c nh tranh c a doanh nghi p có bi n pháp c th nh m tri n khai th c hi n m t cách có hi u qu hơn trong năm 2004. c) Tri n khai tích c c các chương trình và k ho ch c th tr giúp xúc ti n phát tri n các doanh nghi p, nh t là các doanh nghi p nh và v a. Ph i h p v i Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, các Hi p h i tri n khai chương trình và k ho ch chương trình kh i s doanh nghi p; tr giúp, xúc ti n, phát tri n doanh nghi p
 3. phù h p v i c i m c a t ng i tư ng và hoàn c nh c th c a t ng a phương; xây d ng m ng lư i thông tin doanh nghi p toàn qu c b o m cung c p thông tin k p th i ph c v công tác qu n lý nhà nư c và áp ng nhu c u tìm hi u th trư ng cho doanh nghi p. B Tài chính ch trì, nghiên c u trình Chính ph ban hành Qu H tr phát tri n doanh nghi p nh và v a trong quý II năm 2004. 5. Các B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr các t ng công ty 91: a) Th c hi n nghiêm túc k ho ch năm 2004 v s p x p l i các doanh nghi p nhà nư c mà Th tư ng Chính ph ã phê duy t. b) Th c hi n các bi n pháp gi m bao c p dư i các hình th c khoanh n , xoá n , chuy n v n vay thành v n ngân sách c p, cho vay ưu ãi i v i các doanh nghi p nhà nư c; nh ng doanh nghi p nhà nư c ho t ng không có hi u qu , không có kh năng phát tri n thì ph i th c hi n bán, khoán, cho thuê ho c gi i th , phá s n theo quy nh. B Tài chính hư ng d n c th , t ng h p báo cáo Chính ph k t qu th c hi n vào tháng 12 năm 2004. 6. c i thi n m nh m môi trư ng thu hút v n u tư nư c ngoài, B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , cơ quan trung ương và a phương: a) T ng k t 3 năm th c hi n Ngh quy t s 09/2001/NQ-CP c a Chính ph ngày 28 tháng 8 năm 2001 v tăng cư ng thu hút và nâng cao hi u qu u tư tr c ti p nư c ngoài th i kỳ 2001 - 2005; xây d ng chi n lư c thu hút u tư nư c ngoài cho th i kỳ 2006 - 2010. b) Rà soát l i quy ho ch công nghi p, xác nh danh m c g i v n FDI phù h p v i yêu c u h i nh p. c) Tri n khai th c hi n Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Ngh nh s 38/2003/N -CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 v chuy n i m t s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài sang ho t ng theo hình th c công ty c ph n. d) Th c hi n thí i m các hình th c u tư m i i v i u tư nư c ngoài như công ty h p doanh, công ty qu n lý v n, các hình th c sáp nh p và mua l i... v i các i u ki n và bư c i thích h p. Trong quý I năm 2004, B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính ban hành quy nh c th hư ng d n vi c chuy n doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài sang hình th c công ty c ph n. 7. B Khoa h c và Công ngh ch trì: a) Xây d ng, trình Chính ph án s a i, b sung Ngh nh s 45/1998/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy nh v chuy n giao công ngh theo hư ng b vi c phê duy t h p ng chuy n giao công ngh , b gi i h n v phí chuy n giao công ngh i v i các công ty tư nhân.
 4. b) Xây d ng, trình Chính ph án s a i, b sung Ngh nh s 12/1999/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 1999 v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p theo hư ng quy nh rõ, h p lý vi c x ph t i v i các hành vi vi ph m quy n s h u trí tu . c) Trong quý II năm 2004, nghiên c u xây d ng, trình Chính ph án hình thành và phát tri n th trư ng khoa h c - công ngh . 8. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B : Thương m i, Tài chính, Bưu chính, Vi n thông và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n vi c cho phép thành l p doanh nghi p có v n u tư tr c ti p nư c ngoài trong lĩnh v c thương m i, tín d ng, b o hi m, vi n thông, qu ng cáo, b o m phù h p v i các cam k t qu c t song phương và a phương; trình Chính ph s a i, b sung các văn b n pháp lu t trong trư ng h p c n thi t. 9. B Thương m i ch trì xây d ng, trình cơ quan có thNm quy n án s a i Lu t Thương m i theo hư ng m r ng các ch c năng và ho t ng c a các chi nhánh công ty thương m i; m r ng ch ng lo i m t hàng xu t nh p khNu theo l trình h i nh p khu v c và qu c t c a Vi t Nam. 10. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i B K ho ch và u tư nghiên c u, trình Chính ph s a i quy nh t i kho n 1 i u 3 Ngh nh s 105/2003/N -CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v tuy n d ng và qu n lý lao ng nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam, theo hư ng nâng t l lao ng là ngư i nư c ngoài t i các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t nư c ta. 11. B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành Ngh nh s 105/2003/N -CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 theo hư ng giao Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét, quy t nh vi c cho phép doanh nghi p ư c s d ng lao ng nư c ngoài vư t quá s lư ng theo quy nh chung khi có nhu c u. 12. T ng c c Th ng kê ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan xây d ng, trình Th tư ng Chính ph án c i thi n các d ch v cung c p thông tin th ng kê theo hư ng các thông tin thi t y u ph i ư c cung c p k p th i nh t cho các nhà u tư. 13. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p cùng các B , cơ quan liên quan và các a phương: a) Xây d ng, công b quy ho ch phát tri n ngành nông nghi p theo hư ng s n xu t ph i g n v i ch bi n và tiêu th s n phNm. Ti p t c ch o và hư ng d n các a phương rà soát, i u ch nh l i quy ho ch nông, lâm, diêm nghi p và thu l i th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p, nông thôn theo hư ng s n xu t hàng hoá có ch t lư ng cao, nh m nâng cao giá tr thu nh p trên 1 ha t nông nghi p và áp ng yêu c u h i nh p. b) T p trung phát tri n các s n phNm: g o, cao su, chè, i u, cà phê, rau, hoa qu xu t khNu.
 5. c) Ti p t c th c hi n Chương trình gi ng g n v i b o qu n ch bi n nông s n, chương trình nghiên c u và ng d ng các công ngh tiên ti n v ch bi n, b o qu n nông s n. d) C ng c , phát tri n kinh t h p tác xã, t o i u ki n thu n l i thúc Ny kinh t trang tr i phát tri n; nghiên c u t ng k t kinh nghi m phát tri n kinh t trang tr i nhân r ng các mô hình t t. ) Th c hi n vi c s p x p, i m i và phát tri n nông, lâm trư ng qu c doanh theo Ngh quy t s 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 c a B Chính tr ; i m i và phát tri n kinh t t p th ; phát tri n kinh t tư nhân, nh t là kinh t trang tr i. e) i m i qu n lý ngành lâm nghi p theo hư ng xác nh rõ di n tích r ng c d ng, r ng phòng h . Tăng cư ng vai trò c a các cơ quan nhà nư c trong qu n lý, b o v r ng, ch o t t vi c giao t, khoán r ng (k c r ng t nhiên) cho h gia ình, c ng ng. g) Tri n khai th c hi n Ch th s 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 v tăng cư ng các bi n pháp c p bách b o v và phát tri n r ng; x lý nghiêm kh c m i hành vi phá r ng, ti p tay cho b n phá r ng. h) T ng k t, ánh giá vi c th c hi n Quy t nh s 80/2002/Q -TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v chính sách khuy n khích tiêu th nông s n, hàng hoá thông qua h p ng; trình Th tư ng Chính ph nh ng gi i pháp x lý t n t i, khó khăn t o cơ s pháp lý nâng cao hi u l c th c hi n c a h p ng. 14. B Th y s n: a) Ch trì cùng các B , cơ quan liên quan, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương rà soát, i u ch nh quy ho ch nuôi tr ng th y s n; ban hành quy nh v vùng nuôi tr ng thu s n an toàn; a d ng các hình th c lai t o, tuy n ch n gi ng, công ngh s n xu t gi ng s n xu t ư c m t s lo i gi ng thu s n xu t khNu có giá tr cao. b) Ti p t c ch o t t vi c thu h i n và nâng cao hi u qu chương trình ánh cá xa b theo úng Quy t nh s 89/2003/Q -TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . 15. B Công nghi p: a) Ti p t c rà soát, i u ch nh quy ho ch các ngành công nghi p ch ch t n năm 2010, trong ó chú tr ng phát tri n ngành cơ khí ch t o và m t s ngành công nghi p mũi nh n t o bư c t phá; ng th i, u tư phát tri n m nh các khu công ngh cao tăng s c c nh tranh. T p trung th c hi n chương trình phát tri n các s n phNm cơ khí tr ng i m. Th c hi n chương trình phát tri n công nghi p a phương, chú ý ti u th công nghi p, làng ngh . b) Tham gia v i Ban Ch o Nhà nư c v các d án tr ng i m gi i quy t cơ b n nh ng ách t c, tr ng i trong vi c th c hi n các d án tr ng i m c a ngành, trư c h t là tr ng i m th c hi n chi n lư c phát tri n ngành cơ khí n năm 2010, ngành i n
 6. l c giai o n 2001 - 2010, ngành thép n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020, D án khí - i n - m Cà Mau và D án Nhà máy l c d u Dung Qu t. c) T p trung ch o tri n khai th c hi n T ng sơ i n V, b o m cung c p i n năng cho s phát tri n c a t nư c. d) Cùng v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khNn trương t ch c tri n khai th c hi n án Phát tri n công nghi p ch bi n nông, lâm, thu s n theo Ch th s 24/2003/CT-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v phát tri n công nghi p ch bi n nông, lâm, th y s n. 16. Các B , cơ quan trung ương, a phương, T ng công ty 91: a) Rà soát t ng lĩnh v c, s n phNm hi n có giá thành còn cao, ra bi n pháp tri n khai th c hi n c th gi m chi phí s n xu t, gi m giá thành nh m nâng cao s c c nh tranh c a t ng s n phNm. b) Nghiên c u ban hành và th c hi n các cơ ch , chính sách, các gi i pháp nh m nâng cao năng l c c nh tranh c a các s n phNm công nghi p (trư c h t là hàng d t, may, da, giày, công nghi p ch bi n, th công m ngh ,...) áp ng các yêu c u c a th trư ng xu t khNu trong quá trình toàn c u hóa. c) T ch c tri n khai th c hi n chính sách phát tri n các ngành công nghi p s d ng ngu n nguyên li u trong nư c nh m tăng giá tr gia tăng s n phNm ngành công nghi p và phát huy n i l c phát tri n kinh t . Chú ý u tư phát tri n công nghi p a phương nh ng vùng i u ki n khó khăn, vùng mi n núi. 17. Ki m toán Nhà nư c t ch c th c hi n úng k ho ch ki m toán năm 2004 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, th c hi n ki m toán nh kỳ i v i các t ng công ty, doanh nghi p nhà nư c còn c quy n kinh doanh. 18. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B qu n lý s n xu t ki m soát ch t ch vi c nh giá i v i m t s s n phNm d ch v hi n nay còn ư c c quy n s n xu t như : i n, v n t i, vi n thông, hàng không n h t năm 2005, giá c a hàng hoá và d ch v hi n ang còn c quy n gi m xu ng ngang m c giá trung bình c a s n phNm cùng lo i trong khu v c; ng th i, t o i u ki n thành l p các doanh nghi p tham gia kinh doanh trong lĩnh v c này tăng tính c nh tranh nh m h n ch và t ng bư c xoá b c quy n kinh doanh. 19. Các B , cơ quan liên quan có bi n pháp c th gi m chi phí s n xu t như chi phí v n t i (phí c u ư ng, các chi phí hành chính trong qu n lý giao thông), giá i n cho s n xu t, phí d ch v bưu chính, vi n thông, phí c ng, phí h i quan..., nêu cao trách nhi m trong i u hành doanh nghi p c a cán b qu n lý doanh nghi p nhà nư c g n v i hi u qu ho t ng c a doanh nghi p. 20. phát tri n th trư ng trong nư c, B Thương m i:
 7. a) Ph i h p cùng các a phương t ch c th c hi n t t Quy t nh s 311/Q -TTg ngày 20 tháng 3 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ti p t c t ch c th trư ng trong nư c, t p trung phát tri n thương m i nông thôn n năm 2010. Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các a phương nhân r ng mô hình s n xu t, kinh doanh: s n xu t - mua gom - ch bi n - tiêu th ã ư c m t s doanh nghi p kinh doanh xu t khNu áp d ng thành công. b) Xây d ng mô hình t ch c th trư ng theo hư ng xác l p các m i liên k t kinh t trong lưu thông và gi a lưu thông v i s n xu t d a trên các không gian kinh t và dung lư ng th trư ng trên t ng a bàn (như ch , trung tâm bán buôn, bán l , trung tâm thương m i, siêu th ,...) nh m t o ra bư c ngo t trong s phát tri n c a th trư ng n i a, trư c h t là th trư ng nông thôn. c) Duy trì và nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a công tác i u ti t, i u hành vĩ mô v cung - c u, th trư ng, giá c các m t hàng tr ng y u, t o s n nh cho vi c phát tri n b n v ng c a th trư ng n i a. Tri n khai t t cơ ch qu n lý m i v kinh doanh xăng d u và kh o sát, nghiên c u xu t i m i cơ ch qu n lý s n xu t, kinh doanh các m t hàng thi t y u khác như phân bón, thép, thu c ch a b nh,... Hoàn thi n th ch qu n lý lưu thông hàng hoá n i a, t ch c h th ng thông tin hai chi u, nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác d báo, i u hành th trư ng và giá c các m t hàng tr ng y u, Ny m nh xúc ti n thương m i n i a. 21. T ng c c Du l ch ph i h p v i các B , cơ quan trung ương, a phương liên quan t n d ng các s ki n l n như ASEM-5, k ni m 50 năm chi n th ng i n Biên Ph , liên hoan Hu , mi n th th c cho công dân Nh t, m ư ng bay v i Hoa Kỳ,... thúc Ny m nh ho t ng du l ch. II. M r ng quy mô và nâng cao hi u qu u tư 1. Các B , cơ quan trung ương và a phương huy ng t i a m i ngu n l c cho u tư phát tri n. Th c hi n k ho ch hoá y các ngu n v n u tư phát tri n m b o m c tiêu tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t . 2. Ny m nh phát hành trái phi u tăng v n u tư: a) B Tài chính ti p t c phát hành Trái phi u Chính ph theo Quy t nh s 182/2003/Q -TTg ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph nh m tăng kh năng u tư c a Nhà nư c vào nh ng công trình tr ng i m, công trình l n thu c các ngành giao thông v n t i, thu l i, các công trình tái nh cư ph c v kh i công thu i n Sơn La, thu i n Tuyên Quang. B Giao thông v n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , a phương có liên quan khNn trương t ch c và tri n khai th c hi n các công trình, d án s d ng ngu n Trái phi u Chính ph theo úng k ho ch, úng quy nh v qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n. b) B Tài chính khNn trương tri n khai vi c phát hành "Công trái giáo d c" năm 2004 th c hi n chương trình kiên c hoá trư ng l p h c ph thông, ph n u n năm 2005 xoá các l p h c ca ba, tranh tre, n a lá theo úng Ngh quy t Qu c h i s
 8. 17/2003/QH11; ng th i, tích c c v n ng các doanh nghi p và toàn xã h i óng góp cho chương trình này. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính chuNn xác l i tiêu chí v l p h c, phòng h c c n ư c h tr t ngu n công trái giáo d c có căn c h tr cho nh ng a phương th c s có khó khăn; ng th i, phân b và giám sát vi c s d ng có hi u qu ngu n v n này, báo cáo Chính ph k t qu th c hi n trong tháng 12 năm 2004. Các a phương Ny nhanh công tác u tư, xây d ng, b o m gi i ngân k p th i, nhưng không ư c x y ra th t thoát trong s d ng v n kiên c hóa trư ng h c. c) B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n m t s t ng công ty, doanh nghi p l n phát hành trái phi u công ty thu hút thêm v n u tư; ng th i, t o i u ki n thúc Ny tăng nhanh lư ng hàng hoá giao d ch trên th trư ng ch ng khoán. d) Các a phương có i u ki n vay và kh năng tr n , ư c phát hành trái phi u u tư huy ng v n xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i, t o i u ki n thu hút u tư c a m i thành ph n kinh t . ti n hành vi c này, các a phương ph i ph i h p v i B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam b o m m t b ng lãi su t và ngu n tài chính theo nh hư ng chung. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i U ban Ch ng khoán Nhà nư c, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B K ho ch và u tư th c hi n các gi i pháp nh m c ng c và phát tri n m nh th trư ng ch ng khoán; xây d ng, trình Th tư ng Chính ph quy nh v vi c các t ng công ty, doanh nghi p l n, có uy tín trong lĩnh v c s n xu t kinh doanh, tài chính, ngân hàng và khu v c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài tham gia niêm y t trên th trư ng ch ng khoán. 4. B Tài chính rà soát s a i, b sung các quy nh v ưu ãi thu i v i các ho t ng ch ng khoán theo hư ng t o thêm thu n l i cho các nhà u tư trong lĩnh v c ch ng khoán. 5. B K ho ch và u tư và B Giáo d c và ào t o ph i h p ban hành tiêu chuNn, i u ki n i v i các d án u tư nư c ngoài trong lĩnh v c ào t o i h c có cơ s xem xét thNm nh và c p phép; ch trì rà soát l i danh m c d án qu c gia kêu g i u tư nư c ngoài i u ch nh, b sung nh ng d án quy mô l n c n kêu g i u tư. 6. T ch c v n ng xúc ti n u tư t i các a bàn tr ng i m (Nh t B n, Hoa Kỳ, EU, Hàn Qu c, ài Loan...) v i nhi u hình th c khác nhau như t ch c các oàn v n ng u tư, t ch c g p và làm vi c v i các t p oàn l n ã có d án u tư ho c văn phòng i di n t i Vi t Nam, tăng cư ng thông tin v u tư nư c ngoài qua Internet và các phương ti n thông tin i chúng, nhanh chóng tăng cư ng i di n c a Vi t Nam nư c ngoài v xúc ti n u tư k t h p v i các cơ quan ngo i giao tăng cư ng v n ng u tư. Tri n khai có hi u qu Sáng ki n chung Vi t - Nh t v nâng cao s c c nh tranh c a môi trư ng u tư Vi t Nam. 7. Các B , cơ quan, a phương ph i quán tri t th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i và ch o c a Chính ph trong vi c qu n lý, b trí v n u tư b o m t năm
 9. 2004 ch m d t tình tr ng u tư dàn tr i, phân tán, không úng quy ho ch, tình tr ng th c hi n v n u tư xây d ng cơ b n vư t ngu n d toán ư c giao, ng v n u tư trái v i ch quy nh. Các B , cơ quan và a phương ph i tăng cư ng các gi i pháp qu n lý u tư và xây d ng b o m vi c s d ng v n ngân sách nhà nư c có hi u qu nh t. Tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th c a Th tư ng Chính ph v ch n ch nh qu n lý u tư xây d ng b ng ngu n v n nhà nư c. B K ho ch và u tư ch trì, cùng các B , ngành liên quan nghiên c u, xu t bi n pháp và l trình gi i quy t d t i m n t n ng trong xây d ng cơ b n. 8. Các B , cơ quan, ơn v , a phương ph i ch o ch t ch b o m t t c các d án ư c ghi v n u tư trong k ho ch năm 2004 ph i tuân th các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng theo các Ngh nh s 52/1999/N -CP, s 12/2000/N -CP, s 07/2003/N -CP c a Chính ph v Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 88/1999/N -CP, s 14/2000/N -CP, s 66/2003/N -CP c a Chính ph v Quy ch u th u và các văn b n pháp lu t liên quan. Các B , cơ quan và a phương ph i rà soát l i các d án chuy n ti p c t gi m ho c rút b các công trình không phù h p v i quy ho ch ư c duy t, không n m trong k ho ch, không phù h p v i yêu c u thi t th c phát tri n c a ơn v , a phương, c a th trư ng, ho c chưa xác nh rõ hi u qu . Không b trí các d án kh i công m i n u a phương, ơn v còn các d án chuy n ti p chưa cân i v n hoàn thành theo ti n quy nh. Các a phương ph i b o m cơ c u u tư h p lý gi a cơ s h t ng kinh t và xã h i; riêng hai lĩnh v c giáo d c và ào t o, khoa h c và công ngh ph i m b o m c v n t i thi u ư c giao t i Quy t nh s 242/2003/Q -TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003. V n h tr có m c tiêu c a ngân sách trung ương ph i b trí úng theo m c tiêu h tr ghi trong k ho ch, không i u ch nh v n c a m c tiêu này cho m c tiêu khác. 9. Tăng cư ng các bi n pháp qu n lý nh m ch ng th t thoát, lãng phí, tiêu c c trong u tư và xây d ng, nh t là trong vi c quy ho ch, giám sát thi công, b o m úng quy trình, nâng cao ch t lư ng các công trình xây d ng: a) Th c hi n nghiêm túc công tác giám sát và ánh giá u tư trong ph m vi ngành ho c lĩnh v c do mình qu n lý theo Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph và theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư, báo cáo Th tư ng Chính ph theo úng ch quy nh. b) Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ph i ch u trách nhi m cá nhân v quy t nh u tư. c) Th c hi n t t yêu c u v th c hi n công khai, minh b ch trong qu n lý và s d ng v n u tư thu c ngân sách nhà nư c. Các ch u tư ph i công b công khai n i dung quy t nh u tư, chương trình k ho ch u tư t i a phương th c hi n d án u tư. Các d án thu c thNm quy n quy t nh c a chính quy n a phương, ph i ư c H i ng nhân dân cùng c p th o lu n, quy t nh và công b công khai.
 10. d) B K ho ch và u tư ph i t ch c vi c thanh tra, ki m tra nh kỳ, báo cáo Th tư ng Chính ph vi c th c hi n k ho ch u tư các B , cơ quan nhà nư c, các a phương và c nư c, b o m u tư ph i t p trung theo úng m c tiêu, k ho ch. 10. T năm 2004, ngân sách trung ương không dành v n thanh toán nh ng kho n n v n u tư xây d ng cơ b n ngoài quy ho ch, k ho ch. Các B và a phương ph i có k ho ch c th x lý d t i m n xây d ng cơ b n, dành m t ph n v n u tư t k ho ch ngân sách năm 2004 ư c giao thanh toán m t ph n n xây d ng cơ b n thu c ngu n ngân sách nhà nư c t năm 2003 tr v trư c. Các B , a phương ch o và giám sát không ư c x y ra vi c th c hi n kh i lư ng u tư xây d ng vư t m c v n ã ư c giao c a k ho ch năm 2004. 11. Thu h p i tư ng vay v n tr c ti p t Qu H tr phát tri n, tăng cư ng h tr lãi su t sau u tư. B Tài chính hoàn thành vi c s a i Ngh nh s 43/1999/N - CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, trình Chính ph phê duy t theo hư ng không ưu ãi tràn lan, ch ưu ãi i v i nh ng d án, m t hàng thi t y u c a n n kinh t qu c dân và nh ng d án c p thi t th c hi n xã h i hóa trong lĩnh v c giáo d c - ào t o, y t , quy nh c th th i h n các chương trình ư c hư ng ưu ãi và thu h p m c lãi su t ưu ãi. 12. Các B , a phương ph i b trí v n i ng cho các d án ODA nh m b o m ti n tri n khai th c hi n d án. M c v n i ng i v i các d án nhóm A không th p hơn m c ã ư c Th tư ng Chính ph giao t i Quy t nh s 242/2003/Q - TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . B K ho ch và u tư ki m tra, giám sát ch t ch vi c th c hi n. 13. Ny m nh thu hút v n ODA: a) B K ho ch và u tư ti p t c nâng cao ch t lư ng công tác quy ho ch thu hút và s d ng v n ODA; ng th i, xây d ng danh m c các chương trình, d án quan tr ng u tư b ng ngu n v n ODA theo ngành và lĩnh v c (k c các lĩnh v c xã h i) t i năm 2010, trình Th tư ng Chính ph vào quý IV năm 2004. b) Các B , cơ quan, a phương, ơn v ph i th c hi n các bi n pháp thi t th c Ny nhanh ti n gi i ngân ngu n v n ODA, th c hi n vi c hài hoà v th t c v i các nhà tài tr theo nhóm ho c song phương, chú ý hài hòa k t c u n i dung và hình th c các văn ki n d án (Báo cáo nghiên c u kh thi), các quy trình và th t c u th u, báo cáo tri n khai các d án ODA. c) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan có liên quan tăng cư ng giám sát u tư ngu n v n ODA theo 3 nhóm d án: h tr k thu t, vi n tr không hoàn l i, v n vay; t ó, rút kinh nghi m, l a ch n mô hình h p lý áp d ng chung cho c nư c. d) Các B , t nh và thành ph ki n toàn t ch c qu n lý và s d ng ODA; th c hi n nghiêm túc ch báo cáo nh kỳ và báo cáo k t thúc d án, th c hi n ki m toán các d án ODA theo hư ng t p trung vào m t u m i, tăng cư ng năng l c c a cơ quan u m i th c hi n có hi u qu ch c năng qu n lý ODA ư c phân c p theo các quy nh hi n hành.
 11. ) B Tài chính cùng B K ho ch và u tư ti p t c hoàn thi n, b sung, s a i cơ ch qu n lý, s d ng v n ODA, nh t là chính sách thu , cho vay l i, nh m c chi tiêu; tăng cư ng công tác ánh giá, thNm nh hi u qu c a các chương trình, d án ODA. III. I U HÀNH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ TI N T A. V TÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1. Các B , a phương t ch c tri n khai th c hi n qu n lý ngân sách ngay t u năm theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c (s a i) và các văn b n hư ng d n Lu t, b o m nâng cao hi u qu , ti t ki m trong t t c các khâu c a quá trình qu n lý ngân sách; b o m quy n h n và trách nhi m c a i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân a phương trong vi c quy t nh phân b ngân sách, giám sát th c hi n thu, chi ngân sách t ng c p, th c hi n úng, k p th i ch công b , công khai, thu, chi ngân sách. 2. Các a phương ph n u tăng thu ít nh t là 5% so v i m c d toán Th tư ng Chính ph giao t i Quy t nh s 242/2003/Q -TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 có thêm kinh phí th c hi n c i cách ti n lương, tăng chi u tư phát tri n và các nhi m v quan tr ng c p bách khác. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan trung ương, các a phương t ch c, tăng cư ng các bi n pháp ki m tra, thanh tra ch ng th t thu thu , xi t ch t k lu t thu ngân sách trong t t c các khu v c, các thành ph n kinh t , k t h p v i các l c lư ng (công an, qu n lý th trư ng, thu , h i quan...) Ny m nh ho t ng ch ng buôn l u, ch ng làm hàng gi , gian l n thương m i, tr n thu ; cương quy t x lý nh ng trư ng h p vi ph m, có bi n pháp c th thu h i cho ngân sách nhà nư c các kho n thu b chi m d ng. 3. Các B , a phương và ơn v ph i ch ng th c hi n phương th c t o ngu n th c hi n c i cách ti n lương, chi tr ti n lương theo úng Ngh quy t c a Qu c h i. 4. B Tài chính ti p t c th c hi n các gi i pháp Ny m nh c i cách h th ng thu , c i ti n phương th c và t ch c qu n lý thu thu theo hư ng phù h p v i các cam k t qu c t . 5. Các B , cơ quan trung ương và a phương t ch c th c hi n t t d toán chi ngân sách nhà nư c năm 2004, th c hi n chi ph i bám sát d toán u năm ư c các c p có thNm quy n giao. Tăng cư ng ki m tra, thanh tra, ki m soát các kho n chi ngân sách nhà nư c, chú ý hơn i v i các lĩnh v c d x y ra th t thoát như chi u tư xây d ng cơ b n và các kho n chi mua s m, s a ch a l n tài s n; chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, các d án có s d ng v n nư c ngoài. Kiên quy t x lý th trư ng các cơ quan, ơn v x y ra tình tr ng lãng phí, th t thoát, tiêu c c trong qu n lý chi ngân sách nhà nư c. 6. Các B , cơ quan trung ương và a phương Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra, giám sát ho t ng tài chính c a các doanh nghi p thu c ph m vi qu n lý ( c bi t là các doanh nghi p nhà nư c, các doanh nghi p s n xu t s n phNm còn mang tính c quy n), trư c h t t p trung vào các doanh nghi p có v n v tài chính, các doanh nghi p ang có d án u tư l n, các doanh nghi p ang hư ng ch ưu ãi c a Nhà nư c; g n k t qu ki m tra, thanh tra, giám sát ho t ng tài chính c a các doanh
 12. nghi p nhà nư c v i s p x p l i, c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c. B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n, theo dõi công tác thanh tra, ki m tra, giám sát tài chính doanh nghi p c a các B , cơ quan trung ương, a phương; tr c ti p t ch c thanh tra, ki m tra, giám sát m t s t ng công ty l n c a Nhà nư c. 7. T năm 2004, bãi b cơ ch c p l i, u tư l i m t ph n ho c toàn b t các ngu n thu phát sinh trên a bàn ho c các kho n thu do các doanh nghi p ph i n p ngân sách nhà nư c cho B , cơ quan trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ng công ty nhà nư c và các ơn v . i v i các công trình, d án, nhi m v quan tr ng trư c ây ư c c p l i, u tư tr l i, ang ư c th c hi n c n ph i ti p t c u tư ưa vào khai thác, s d ng thì các B , cơ quan trung ương, các t ng công ty và các a phương s d ng ngân sách ã ư c giao th c hi n. Riêng ngu n thu t ti n s d ng t (th c hi n cơ ch cân i trong ngân sách a phương) ch s d ng u tư cơ s h t ng, gi i phóng m t b ng cho u tư phát tri n; không s d ng ngu n thu này cho nhi m v chi thư ng xuyên. 8. Chuy n phương th c cân i ngân sách và hình th c c p phát kinh phí u quy n sang hình th c b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương i v i các nhi m v tr cư c, tr giá các m t hàng chính sách, chuNn b ng viên, chương trình bi n ông - h i o. i v i kinh phí tr cư c, tr giá và c p không thu ti n m t s m t hàng chính sách, căn c m c h tr t ngân sách trung ương và kinh phí cân i trong d toán ngân sách a phương, U ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân quy t nh m c tiêu, n i dung th c hi n c th , phù h p v i tình hình c a a phương. Toàn b các kho n thu, chi thu c ngân sách c p xã ư c qu n lý, h ch toán y vào ngân sách nhà nư c, t khâu l p d toán n khâu quy t toán ngân sách. 9. Trên cơ s t ng k t k t qu th c hi n cơ ch tài chính i v i các ơn v s nghi p có thu theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 12 tháng 01 năm 2002, B Tài chính hoàn ch nh cơ ch theo hư ng giao y quy n t ch v tài chính, t ch c th c hi n nhi m v , qu n lý t ch c biên ch áp d ng cho t t c các ơn v s nghi p có thu. i v i khu v c hành chính nhà nư c, ti p t c m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí hành chính theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . 10. Các t nh, thành ph ư c phân chia và i u ch nh a gi i hành chính theo Ngh quy t c a Qu c h i c n nhanh chóng n nh t ch c b máy và cán b th c hi n t t nhi m v phát tri n t t kinh t - xã h i ngay t u năm. 11. Các t nh, thành ph có i u ki n c n có k ho ch c th h tr các t nh m i ư c tách l p. Trong quá trình tri n khai nhi m v năm 2004, các B , cơ quan trung ương c n ưu tiên ngu n l c th c hi n các d án, nhi m v trên a bàn các t nh m i ư c chia tách, nh t là các d án v giao thông, th y l i, nư c sinh ho t... giúp các t nh này có thêm i u ki n n nh và phát tri n kinh t - xã h i. B. V TI N T , TÍN D NG
 13. 1. Trong năm 2004, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, U ban Ch ng khoán Nhà nư c ti p t c tri n khai các gi i pháp hoàn thi n và phát tri n th trư ng v n, th trư ng ti n t ; tăng cư ng huy ng v n trung và dài h n. Ti p t c i m i cơ ch tín d ng theo hư ng xoá b bao c p qua tín d ng và t o môi trư ng ho t ng tín d ng bình ng hơn gi a các thành ph n kinh t . 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, Qu H tr phát tri n và các a phương t ng k t, ánh giá k t qu th c hi n Chương trình u tư t v n vay kiên c hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng thu s n, cơ s h t ng làng ngh nông thôn, báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2004; ng th i, xu t các gi i pháp huy ng ngu n v n nh m hoàn thành chương trình này trong năm 2005. 3. Ti p t c nâng cao hi u qu ngu n v n tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c thông qua Qu H tr phát tri n và Ngân hàng Chính sách xã h i. B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các B , cơ quan trung ương, các H i, oàn th liên quan t ch c th c hi n và giám sát quá trình th c hi n ch trương này. 4. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, các B , cơ quan liên quan trình Chính ph ban hành cơ ch ki m soát, h n ch các a phương t quy nh i u ki n ưu ãi gây nên tình tr ng c nh tranh không h p lý gi a các khu công nghi p, các a phương. KhNn trương trình Chính ph ban hành Ngh nh s a i, b sung m t s n i dung c a Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 v Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao. 5. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam th c hi n chính sách ti n t linh ho t nh m n nh s c mua i n i và i ngo i c a ng ti n Vi t Nam, b o m ch s giá tiêu dùng năm 2004 tăng m c 4 - 5%. 6. Ny m nh quá trình hoàn thi n chính sách ti n t theo hư ng nâng cao năng l c phân tích, d báo, t o các i u ki n, phương ti n c n thi t ch ng i u ti t th trư ng ti n t thông qua các công c gián ti p, phù h p v i thông l qu c t và áp ng yêu c u h i nh p kinh t qu c t . Hoàn thi n cơ ch , chính sách và có gi i pháp tăng m c huy ng và s d ng v n, nh t là v n trung và dài h n v i m c lãi su t h p lý. 7. Ti p t c cơ c u l i n và x lý n x u cùng v i các bi n pháp h n ch r i ro, nâng cao ch t lư ng ho t ng tín d ng c a các t ch c tín d ng, trư c h t là ngân hàng thương m i c ph n và ngân hàng thương m i nhà nư c. Ti p t c th c hi n các án cơ c u l i h th ng ngân hàng thương m i nhà nư c và án c ng c , ch n ch nh các ngân hàng thương m i c ph n, nâng cao năng l c c a các ngân hàng thương m i. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ph i h p v i B Tài chính trình Chính ph cơ ch b o m v n i u l cho các ngân hàng thương m i nhà nư c; th c hi n các bi n pháp tăng ngu n v n t có cho các ngân hàng thương m i nhà nư c. B o m các i u ki n các t ch c tín d ng th t s chuy n sang kinh doanh theo cơ ch th trư ng, ch ng l a ch n, quy t nh và t ch u trách nhi m vi c cho vay có b o m b ng tài s n ho c cho vay không có b o m b ng tài s n theo quy nh c a Chính ph v b o m ti n vay.
 14. 8. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì cùng v i các cơ quan liên quan ti p t c tri n khai th c hi n giai o n 2 d án hi n i hóa ngân hàng và h th ng thanh toán; s m nghiên c u xây d ng án m r ng và phát tri n thanh toán không dùng ti n m t trong n n kinh t . Trong quý I năm 2004, trình Th tư ng Chính ph quy nh v thanh toán b ng ti n m t phù h p v i yêu c u c a tình hình hi n nay. Ch trì cùng v i các cơ quan liên quan nghiên c u b sung, s a i quy nh v qu n lý ngo i h i; xây d ng án v l trình gi m d n, ti n t i ch m d t hi n tư ng ô la hoá trong n n kinh t . 9. Phát tri n th trư ng ch ng khoán i ôi v i vi c ti p t c th c hi n cơ ch , chính sách t o môi trư ng pháp lý, gi m thi u r i ro trong ho t ng c a th trư ng và kinh doanh ch ng khoán. IV. Y M NH XU T KH UVÀ H I NH P KINH T QU C T 1. Ti p t c th c hi n các chính sách, bi n pháp Ny m nh xu t khNu và nâng cao hi u qu ho t ng xu t nh p khNu. Các B , cơ quan trung ương và a phương hư ng d n các doanh nghi p ti p t c tri n khai các gi i pháp m r ng th trư ng, Ny m nh s n xu t hàng xu t khNu nh m tăng nhanh kh i lư ng hàng hóa và d ch v xu t khNu, tăng t tr ng hàng xu t khNu ã qua ch bi n nâng cao giá tr hàng hóa xu t khNu. Các B , a phương ch ng xây d ng và th c hi n phương án h tr c n thi t i v i nh ng hàng hoá c n Ny m nh xu t khNu. 2. B Thương m i ch ng hư ng d n và h tr thông tin th trư ng s d ng t i a h n ng ch xu t khNu d t may năm 2004; ng th i, hư ng d n các doanh nghi p v n d ng Chương trình CEPT/AFTA ch ng trong vi c xu t khNu vào th trư ng ASEAN, m r ng th trư ng xu t khNu. 3. B Thương m i: a) Ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương khNn trương th c hi n các chương trình xúc ti n thương m i tr ng i m qu c gia. b) Ch ng trong theo dõi và d báo tình hình th trư ng có gi i pháp i u hành phù h p, hi u qu ; ch ng phát hi n và ng phó v i các rào c n phi thu ; có bi n pháp h n ch , u tranh tích c c v i các v ki n, hàng rào k thu t trong thương m i qu c t . c) Hư ng d n xây d ng và t ch c qu n lý t t thương hi u c a doanh nghi p Vi t Nam h tr các doanh nghi p xây d ng thương hi u, nhãn hi u, xúc ti n thương m i, nâng cao kh năng c nh tranh, phát tri n th trư ng xu t khNu. 4. B Thương m i cùng B Công nghi p ti p t c nghiên c u cơ ch phân b h n ng ch hàng d t may xu t khNu, b o m bình ng trong kinh doanh xu t khNu. T ch c th c hi n hi u qu Hi p nh hàng d t may v i M và EU. Chú tr ng phát tri n
 15. các th trư ng và m t hàng không h n ng ch b o m n nh s n xu t và xu t khNu. 5. M r ng kh năng thâm nh p vào các th trư ng m i, th trư ng truy n th ng (Trung Qu c, Trung C n ông, châu Phi, Nga và ông Âu); a d ng hoá các lo i hình xu t khNu g o (xu t thương m i, theo h p ng Chính ph , i hàng, xu t tr ch m). 6. Cùng v i vi c Ny m nh xu t khNu, chú ý qu n lý nh p khNu i v i t ng nhóm hàng h n ch nh p siêu. Rà soát và thNm nh k các phương án u tư, nghiên c u có gi i pháp sát th c nh m i u ch nh k p th i m c thu su t thu nh p khNu, nh t là chính sách thu i v i linh ki n, c u ki n khuy n khích các doanh nghi p, nhà th u s d ng, mua s m thi t b trong nư c; khuy n khích phát tri n công nghi p h tr và các doanh nghi p s d ng nguyên, nhiên v t li u trong nư c, áp d ng các bi n pháp ti t ki m trong s d ng nguyên, nhiên v t li u nh p khNu. 7. Trong năm 2004, các B , a phương và các doanh nghi p ph i ch ng hơn trong h i nh p kinh t qu c t : a) B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Thương m i và các B , cơ quan liên quan t ch c th c hi n t t các cam k t trong l trình tham gia AFTA, ch o, hư ng d n các doanh nghi p xây d ng k ho ch s n xu t, kinh doanh ch ng th c hi n l trình gi m thu và phi thu ã cam k t. b) Các B qu n lý chuyên ngành xây d ng phương án m c a th trư ng i ôi v i vi c xây d ng các tiêu chuNn k thu t và các quy nh i v i hàng hoá nh p khNu b o h l i ích chính áng c a ngư i tiêu dùng và s n xu t trong nư c, phù h p v i các quy nh, nguyên t c c a T ch c Thương m i Th gi i (WTO). Ch ng xây d ng và phát tri n các quan h kinh t song phương; ng th i, Ny nhanh quá trình àm phán gia nh p WTO. c) B Thương m i ch o oàn àm phán ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan xây d ng l trình àm phán a phương và song phương (c v th i gian và n i dung) trong năm 2004; xác nh các cam k t cu i cùng khi gia nh p WTO, báo cáo Th tư ng Chính ph (trong quý I năm 2004) trình xin ý ki n B Chính tr ; ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin và các cơ quan thông tin i chúng t ch c tuyên truy n r ng rãi v WTO và ch trương gia nh p WTO. 8. Các B , cơ quan trung ương, a phương th c hi n các gi i pháp h tr iv i nh ng d án, nh ng s n phNm hàng hóa d ch v thi t y u c a n n kinh t trong quá trình h i nh p, ph i Ny m nh xóa b bao c p, gi m b o h , h n ch và ki m soát c quy n kinh doanh, ng th i hư ng d n các Hi p h i ngành hàng và các doanh nghi p phân tích kh năng c nh tranh c a các s n phNm và xu t các bi n pháp c th nh m gi m chi phí s n xu t, nâng cao ch t lư ng và s c c nh tranh c a t ng s n phNm. 9. B Tài chính ti p t c rà soát h th ng thu , phí và l phí có bi n pháp x lý, c t gi m ngay nh ng chi phí d ch v u vào ang m c cao; hu b các lo i phí, l phí do các cơ quan, doanh nghi p t t ra; gi m các lo i chi phí, l phí v n t i, kho bãi
 16. t i các c ng bi n và c ng hàng không; l phí h i quan i v i hàng hoá xu t nh p khNu. 10. Các B , ngành ti p t c rà soát h th ng các văn b n pháp lu t chuyên ngành, khNn trương nghiên c u, s a i, b sung các văn b n c n thi t áp ng yêu c u h i nh p. V. LĨNH V C XÃ H I 1. T ch c th c hi n t t các m c tiêu và nhi m v phát tri n giáo d c, ào t o và d y ngh áp ng yêu c u chuy n i cơ c u kinh t và cơ c u lao ng theo tinh th n Ngh quy t H i ngh Trung ương 6 (Khoá IX), các Ngh quy t c a Qu c h i. B Giáo d c và ào t o hoàn thi n án xây d ng i ngũ nhà giáo và cán b qu n lý, xây d ng và trình án i m i h th ng ào t o i h c, các án v cơ c u, s liên thông và s phân công, phân c p, ph i h p ch t ch trong h th ng giáo d c qu c dân (k c h th ng ào t o ngh ) trên cơ s xác nh hư ng phát tri n và cơ c u các c p h c, b c h c, ngành h c, các lo i hình nhà trư ng phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và phát huy nhân t con ngư i. B Lao ng - Thương binh và Xã h i xây d ng và tri n khai th c hi n án nâng cao ch t lư ng d y ngh ph c v yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. 2. B Giáo d c và ào t o cùng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i B N i v nghiên c u s a i, ban hành các tiêu chuNn, nh m c v cán b gi ng d y, giáo viên, cơ s v t ch t, thi t b , tài chính. Thông báo công khai m c t ư c tiêu chuNn, nh m c trên c a các trư ng, trư c h t là các cơ s ào t o làm cơ s cho vi c tuy n sinh ào t o. Hoàn thi n án xã h i hóa giáo d c trình Chính ph , chú ý các gi i pháp v khai thác, qu n lý và s d ng các ngu n u tư ngoài ngân sách nhà nư c phát tri n giáo d c, ào t o. Ny m nh v n ng các t ch c kinh t xã h i, cá nhân trong và ngoài nư c tham gia vào chương trình kiên c hoá trư ng h c. Tăng cư ng ki m tra ôn c a phương th c hi n úng ti n và có hi u qu các ngu n v n c a chương trình kiên c hoá trư ng h c. 3. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương t ng k t, ánh giá ch t lư ng giáo d c và ào t o, phân tích nghiêm túc ý ki n c a nhân dân và các nhà khoa h c. Trên cơ s các k t lu n v ch t lư ng giáo d c ào t o, Ny m nh vi c i m i chương trình, sách giáo khoa, phương pháp d y và h c t o bư c chuy n bi n m nh v ch t lư ng giáo d c ào t o trong th i gian t i. 4. B Y t ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và a phương xây d ng án và xu t cơ ch u tư xây d ng, c i t o, nâng c p nh m hoàn ch nh m ng lư i y t cơ s (trong ó có n i dung Ny m nh xã h i hóa); án vi n phí, án qu n lý thu c ch a b nh cho ngư i. Nâng c p các b nh vi n a khoa c p t nh và b nh vi n khu v c s c th c hi n vi c khám, ch a b nh t i a phương có ch t lư ng nh m t ng bư c gi i quy t m t cách
 17. căn b n v n quá t i c a các b nh vi n trung ương và các thành ph l n. B Y t ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng phương án huy ng các ngu n l c và v n th c hi n m c tiêu này. 5. B Tài chính ph i h p v i B Y t và các cơ quan liên quan nghiên c u hoàn ch nh Ngh nh v qu n lý giá thu c phòng, ch a b nh cho ngư i Chính ph ban hành trong quý I năm 2004; B Y t ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2004 án qu n lý thu c và các gi i pháp ch ng c quy n trong kinh doanh thu c; thu hút ngu n v n FDI, c bi t là các d án 100% v n nư c ngoài cho lĩnh v c s n xu t thu c ch a b nh. 6. B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , B Văn hóa - Thông tin, U ban Th d c Th thao và các B liên quan khNn trương trình Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2004 án s a i, b sung ch thu, qu n lý, s d ng các ngu n thu c a ơn v s nghi p thu c ngành giáo d c ào t o, y t , văn hoá, th d c th thao. 7. B Văn hoá - Thông tin s m hoàn ch nh quy ho ch h th ng b o tàng, thư vi n, nhà hát, các thi t ch văn hoá khác; xu t cơ ch và hư ng t p trung u tư nh ng cơ s thi t y u ph c v c ng ng dân cư, c bi t là c p cơ s . Hoàn ch nh quy ho ch u tư b o t n các di tích văn hoá và di tích l ch s ; có cơ ch , chính sách u tư và phân c p qu n lý nh m Ny m nh công tác xã h i hoá ho t ng thu c lĩnh v c này. Hoàn ch nh Chi n lư c phát tri n văn hóa n năm 2010 trình Chính ph ban hành vào quý I năm 2004. Ph i h p v i các B , cơ quan liên quan hoàn ch nh các văn b n pháp quy làm cơ s Ny m nh công tác xã h i hoá các ho t ng văn hoá. Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n s nghi p văn hoá. T ch c t t các ho t ng văn hoá thông tin quan tr ng trong năm 2004, c bi t là k ni m 50 năm chi n th ng i n Biên Ph . Hoàn ch nh Chi n lư c thông tin trình Chính ph ban hành trong quý I năm 2004. 8. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u, ban hành chính sách d y ngh ; cơ ch hình thành Qu H tr d y ngh cho lao ng m t vi c các a phương khi Nhà nư c th c hi n chuy n t nông nghi p sang xây d ng các khu công nghi p, khu ch xu t; Qu H tr xu t khNu lao ng. B Lao ng - Thương binh và Xã h i xây d ng án c ng c và phát tri n th trư ng xu t khNu lao ng, ch n ch nh công tác qu n lý các doanh nghi p xu t khNu lao ng; m b o d y ngh , ngo i ng cho công nhân trình trư c khi ưa i lao ng nư c ngoài cũng như cung c p lao ng cho các khu công nghi p l n; xây d ng thí i m hai trung tâm xúc ti n vi c làm phía B c và phía Nam cung ng lao ng cho các vùng kinh t tr ng i m qu c gia. ng th i, t o i u ki n h tr vi c làm cho ngư i lao ng khi k t thúc h p ng lao ng nư c ngoài tr v .
 18. Nghiên c u ch tài i v i các doanh nghi p không th c hi n b o hi m xã h i i v i ngư i lao ng; có bi n pháp h u hi u gi m tai n n lao ng; h n ch tình tr ng tăng gi , tăng ca không úng quy nh khu v c ngoài qu c doanh. 9. T ng c c Th ng kê, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và U ban nhân dân các t nh, thành ph ánh giá l i t l h ói nghèo n cu i năm 2004 sát v i th c t ói nghèo t ng a phương có thông tin y và chuNn xác ph c v cho vi c ánh giá k t qu công tác ói nghèo nh ng năm qua và chuNn b xây d ng k ho ch xoá ói, gi m nghèo năm 2005 và 5 năm t i. 10. Trong quý I năm 2004, B Công an ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, B Tài chính (T ng c c H i quan) xây d ng án t ng th ki m soát ma tuý qua biên gi i vào Vi t Nam, trình Chính ph . B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và các cơ quan liên quan ti p t c hoàn thi n các cơ ch , chính sách và gi i pháp Ny m nh phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm, phòng, ch ng HIV/AIDS. 11. B Công an, B Giao thông v n t i ti p t c ph i h p v i các a phương, c bi t là các thành ph l n Ny m nh vi c th c hi n Ngh nh s 13/2002/N -CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng, ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông, Ngh nh s 14/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng b và Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính v lĩnh v c giao thông ư ng b . 12. B Công an, B Qu c phòng tăng cư ng ch o, ph i h p v i các a phương, nh t là các a bàn tr ng i m b o m an ninh, gi v ng n nh chính tr - xã h i; k p th i phát hi n, ngăn ch n m i âm mưu và hành vi phá ho i c a các th l c thù ch; ti p t c tri n khai th c hi n có hi u qu Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m, c bi t là các t i ph m có t ch c, băng nhóm hình s nghiêm tr ng, ma túy,... 13. B Khoa h c và Công ngh hoàn thi n án v i m i cơ ch qu n lý khoa h c - công ngh , trình Chính ph trong quý II năm 2004. 14. U ban Th d c Th thao xây d ng và trình Chính ph án phát huy hi u qu c a SEA GAMES và chương trình phát tri n th d c th thao trong nh ng năm t i. VI. T P TRUNG GI I QUY T CƠ B N M T S V N C P BÁCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH C I CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Các B , cơ quan và a phương ti p t c rà soát, lo i b nh ng th t c hành chính không phù h p, th c hi n t t quy ch "m t c a" t i các cơ quan hành chính nhà nư c khi gi i quy t các v , vi c liên quan n ngư i dân. Có k ho ch c th và th c hi n khNn trương ban hành các văn b n hư ng d n thi hành ưa các Lu t, Pháp l nh ã có hi u l c mau chóng i vào cu c s ng.
 19. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có k ho ch ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t trong ngành, lĩnh v c, a phương mình ph trách, coi ó là nhi m v quan tr ng, thư ng xuyên và là n i dung ki m tra c a th trư ng cơ quan hành chính c p trên i v i c p dư i. 2. T ch c th c hi n t t Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân g n v i Ny m nh phân c p, ki n toàn b máy chính quy n a phương, xây d ng ng b các ch , chính sách i v i cán b xã, phư ng, th tr n theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 5, khóa IX. Năm 2004, ti n hành b u c H i ng nhân dân ba c p, các a phương c n xem xét, ánh giá m t cách ch t ch ưa ra kh i b máy nh ng cán b lãnh o phNm ch t kém, năng l c y u không hoàn thành nhi m v . Th c hi n t t Quy ch dân ch cơ s , t o i u ki n nhân dân phát huy quy n làm ch trong vi c tham gia các ho t ng kinh t và xây d ng chính quy n. Tham gia giám sát các cu c thanh tra m r ng các hình th c dân ch tr c ti p; nâng cao ch t lư ng c a các thi t ch dân ch i di n; th c hi n quy ch công khai và phát huy vai trò giám sát c a nhân dân, c a các t ch c qu n chúng và phương ti n thông tin i chúng trong vi c xây d ng th ch và giám sát ho t ng c a cán b , công ch c, u tranh v i nh ng hành vi quan liêu tiêu c c, lãng phí, làm trong s ch b máy công quy n. T p trung u tranh ch ng t tham nhũng, sách nhi u dân, t d i trá, t coi thư ng k lu t, k cương và t c trách trong công vi c. 3. i m i và nâng cao ch t lư ng ào t o, b i dư ng, thi tuy n công ch c, th c hi n nghiêm Pháp l nh Cán b , công ch c và ch công v , cao trách nhi m c a cán b , công ch c trong vi c th c thi pháp lu t và ph c v nhân dân. Tăng cư ng công tác giáo d c, ki m tra và x lý nghiêm minh nh ng cán b , công ch c tha hoá, bi n ch t. T p trung làm trong s ch các cơ quan b o v pháp lu t c ng c tr c t trong u tranh ch ng tham nhũng, ch ng t i ph m. Th c hi n nghiêm ch nh Quy ch v b nhi m, b nhi m l i và luân chuy n cán b lãnh o; thay i cán b năng l c y u, trì tr ; th c hi n các bi n pháp phát hi n, ngăn ch n và x lý nghiêm các bi u hi n tiêu c c trong công tác cán b . VII. T CH C TH C HI N 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph c th hoá và tri n khai th c hi n Chương trình công tác c a Chính ph năm 2004. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , chính quy n a phương các c p hàng tháng, hàng quý ánh giá k t qu th c hi n k ho ch và d toán ngân sách nhà nư c theo úng quy nh; phát hi n và tìm các gi i pháp kh c ph c k p th i các khó khăn, vư ng m c c a cơ s ; nh ng v n vư t quá thNm quy n, c n t p h p và xu t bi n pháp gi i quy t.
 20. 3. Chính ph duy trì các bi n pháp giao ban chuyên thư ng xuyên ki m i m tình hình và ra các bi n pháp Ny m nh th c hi n k ho ch và ngân sách nhà nư c hàng quý. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản