Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** H I NG NHÂN DÂN QU N 10 ****** S : 01/2007/NQ-H ND Qu n 10, ngày 17 tháng 07 năm 2007 GHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N 10-KHÓA IX, KỲ H P TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s nghiên c u và th o lu n báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n, báo cáo c a các ngành h u quan, báo cáo th m tra c a 2 Ban H i ng nhân dân qu n, ý ki n óng góp c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và ý ki n th o lu n c a i bi u H i ng nhân dân qu n v ánh giá k t qu th c hi n các nhi m v ch tiêu 6 tháng u năm 2007 và phương hư ng nhi m v 6 tháng cu i năm 2007, QUY T GHN: i u 1. Nh t trí v i các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n và các báo cáo c a 2 Ban H i ng nhân dân qu n. Tán thành các báo cáo c a y ban nhân dân qu n v tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i 6 tháng u năm 2007, t trình i u ch nh b sung d toán chi ngân sách 6 tháng u năm 2007, báo cáo quy t toán ngân sách qu n năm 2006 và báo cáo các ngành h u quan. H i ng nhân dân qu n 10 ghi nh n m t s ch tiêu, k ho ch 6 tháng u năm 2007 theo Ngh quy t s 32/2007/NQ-H ND ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n 10 ra như: giá tr s n xu t toàn ngành t 1.133,335 t ng, t 40,62% so v i k ho ch năm và tăng 2,34% so v i cùng kỳ; ho t ng thương m i d ch v là 8.744 t ng, t 49,22% k ho ch, tăng 18,01% so v i cùng kỳ năm 2006; kim ng ch xu t khNu t 4.175.129 USD, t 36,70% so v i k ho ch năm và b ng 83,06% và kim ng ch nh p khNu t 3.037.246 USD, t 42,35% so v i k ho ch năm và tăng 4,10% so v i cùng kỳ năm 2006. Thu ngân sách Nhà nư c là 254,374 t ng, t 50% so v i d toán năm và tăng 24,88% so v i cùng kỳ năm 2006; thu ngân sách qu n là 73,988 t ng, t 58,55% so v i d toán năm và b ng 77,75% so v i năm 2006; chi ngân sách qu n là 72,084 t ng, t 39,33% so v i d toán năm và tăng 2,53% so v i cùng kỳ năm 2006. V lĩnh v c xây d ng cơ b n - s a ch a ã giao k ho ch v i t ng s 140 công trình v i giá tr ghi v n t 1 là 44,009 t ng.
  2. V lĩnh v c văn hóa - xã h i ư c quan tâm, k t qu th c hi n u t và vư t k ho ch; chú tr ng chăm lo di n chính sách, có công, gi i quy t vi c làm; c g ng th c hi n hoàn thành k ho ch, ch tiêu xóa ói gi m nghèo. Ti p t c ph n u gi v ng các ch tiêu v ch t lư ng giáo d c, ào t o và ph c p giáo d c; các ch tiêu v y t và chăm sóc s c kh e c ng ng u t và vư t k ho ch. V lĩnh v c n i chính - qu n lý Nhà nư c: Công tác gi gìn an ninh chính tr - tr t t xã h i ti p t c ư c gi v ng. Th c hi n Chương trình m c tiêu “03 gi m” t k t qu khá t t, t l i u tra phá án t 75,35% và gi m 10,46% so v i cùng kỳ năm 2006. Công tác quân s a phương t ư c k t qu tích c c trong vi c tri n khai ăng ký nghĩa v quân s và công tác tuy n quân năm 2007. Công tác qu n lý Nhà nư c v gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân ư c tăng cư ng, ch y u trên lĩnh v c qu n lý ô th và xây d ng. Công tác c i cách hành chính; phòng, ch ng tham nhũng; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ti p t c có nh ng chuy n bi n tích c c v nhi u m t. Bên c nh nh ng k t qu t ư c nêu trên, trong 6 tháng u năm 2007 còn t n t i m t s h n ch sau: - Công tác u tư xây d ng cơ b n tuy có nhi u n l c c g ng nhưng v n chưa t theo yêu c u v ti n . - Công tác c i cách hành chính trên lĩnh v c xây d ng, nhà t chưa t ư c theo yêu c u và m c tiêu ra. - Công tác ph i k t h p trong th c hi n nhi m v m t s phòng, ban qu n và cơ s , tuy có s chuy n bi n t t nhưng còn ch m so v i yêu c u. - Tình tr ng n ng trong các h kinh doanh còn tương i nhi u, trong ó n ng khu v c khoán y nhi m thu còn khá cao. - Tình hình ph m pháp hình s có gia tăng và vi c th c hi n án “T ch c qu n lý, d y ngh cho ngư i sau cai nghi n” còn g p nhi u khó khăn h n ch . i u 2. Th ng nh t các n i dung công tác tr ng tâm 6 tháng cu i năm 2007 c a y ban nhân dân qu n ra, trong ó c n t p trung m t s gi i pháp tr ng tâm hoàn thành các ch tiêu kinh t - xã h i năm 2007 như sau: 1. T p trung phát huy các ngu n l c phát tri n kinh t qu n, m b o cân i thu chi ngân sách và tăng m c u tư phát tri n. Ti p t c th c hi n án quy ho ch phát tri n m ng lư i thương m i - d ch v - ch trên a bàn qu n 10 giai o n 2006 - 2010 và nh hư ng n năm 2015. Th c hi n công khai các th t c hành chính trên lĩnh v c thu và tăng cư ng công tác qu n lý nh m th c hi n hoàn thành vư t m c d toán thu năm 2007. 2. Ny nhanh ti n th c hi n các d án v nhà , trư ng h c, công trình phúc l i công c ng ph c v nhân dân. T p trung và khNn trương hơn n a trong vi c gi i quy t h sơ bán nhà thu c s h u Nhà nư c theo Ngh nh s 61/CP c a Chính ph . 3. Nâng cao ch t lư ng công tác qu n lý Nhà nư c trên lĩnh v c lao ng; công tác chăm lo các i tư ng chính sách, có công cách m ng; ph n u hoàn thành m c tiêu là qu n cơ b n không còn h nghèo có m c thu nh p dư i 6 tri u ng/ngư i/năm.
  3. Th c hi n có hi u qu qu n lý Nhà nư c trên lĩnh v c ho t ng văn hóa thông tin - th thao; ti p t c th c hi n chương trình nâng cao ch t lư ng giáo d c n năm 2010; Ny m nh công tác chăm sóc s c kh e c ng ng; ki m tra, ánh giá tình hình, k t qu xây d ng phư ng văn hóa. 4. Tăng cư ng các bi n pháp nh m th c hi n có hi u qu Chương trình m c tiêu 3 gi m, gi v ng tình hình an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. T ch c hoàn thành t t công tác quân s a phương năm 2007; m b o yêu c u công tác ki m tra, hu n luy n, xây d ng l c lư ng vũ trang, dân quân t v , d b ng viên nh m áp ng yêu c u s n sàng chi n u. Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra trên các lĩnh v c; nâng cao ch t lư ng và gi i quy t t t các khi u n i, t cáo c a công dân và ki n ngh c a c tri; tăng cư ng vi c th c hi n quy ch dân ch cơ s t i các cơ quan ơn v . i u 3. H i ng nhân dân qu n 10 ng ý v i ngh i u ch nh b sung d toán chi ngân sách qu n trong 6 tháng u năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 10 v i t ng m c d toán chi ngân sách b sung là 17,499 t ng, g m: - Các ơn v oàn th : 0,518 t ng. - Các ơn v h tr ngành d c: 2,564 t ng. - Các ơn v hành chính s nghi p: 2,076 t ng. - S nghi p công l p khác: 0,163 t ng. - Tr c p, b sung ngân sách 15 phư ng: 1,699 t ng. - S nghi p giáo d c: 1,144 t ng. - S nghi p y t : 9,335 t ng. i u 4. Phê chuNn quy t toán ngân sách qu n 10 năm 2006 như sau: 1. ng ý thông qua quy t toán ngân sách qu n năm 2006, g m: - T ng thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn qu n là 444,129 t ng, t 111,68% so v i d toán, tăng 28,91% so v i năm trư c. - Thu ngân sách qu n là 255,129 t ng, t 132,03% k ho ch. - Chi ngân sách là 209,390 t ng, t 108,36% d toán, b ng 122,66% so v i năm trư c. - K t dư ngân sách qu n chuy n sang năm 2007 là 45,739 t ng. 2. Thông qua quy t toán ngân sách phư ng, g m: - Thu ngân sách phư ng năm 2006 là 27,972 t ng, t 120,88% so v i d toán, b ng 123,31% so v i năm trư c. - Chi ngân sách phư ng là 25,662 t ng, t 110,90% so v i d toán, b ng 126,54% so v i năm trư c. - K t dư ngân sách phư ng chuy n sang năm 2007 là 2,310 t ng. i u 5. H i ng nhân dân qu n 10 - khóa IX, kỳ h p l n th 13 giao trách nhi m cho y ban nhân dân qu n và các ngành ch c năng tri n khai th c hi n Ngh quy t ã ư c kỳ h p thông qua. Thư ng tr c H i ng nhân dân, 2 Ban H i ng nhân dân và các i bi u H i ng nhân dân qu n tăng cư ng ho t ng giám sát, thúc N th c y hi n th ng l i Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n. Các t i bi u H i ng nhân dân qu n ph i h p v i Thư ng tr c H i ng nhân dân - y ban nhân dân - y
  4. ban M t tr n T qu c 15 phư ng ti n hành ti p xúc v i c tri báo cáo k t qu kỳ h p; ph bi n và v n ng c tri tích c c tham gia th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n; l ng nghe, ghi nh n tâm tư nguy n v ng và nh ng ki n ngh c a c tri chuy n cho y ban nhân dân qu n và các ngành ch c năng xem xét gi i quy t. Ngh quy t này ư c i bi u H i ng nhân dân qu n 10 khóa IX thông qua t i kỳ h p l n th 13 ngày 17 tháng 7 năm 2007./. CH TNCH Lâm ình Chi n
Đồng bộ tài khoản