Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức ban hành

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** H I NG NHÂN DÂN QU N TH C ****** S : 01/2007/NQ-H ND Th c, ngày 18 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N TH C KHÓA III KỲ H P L N TH 10 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003. Kỳ h p l n th 10 H i ng nhân dân qu n Th c khóa III ư c ti n hành t ngày 17 n ngày 18 tháng 7 năm 2007; Căn c xét n i dung các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban H i ng nhân dân, y ban nhân dân và các ơn v ; Thông báo c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n Th c và các ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n; Kỳ h p l n th 10 H i ng nhân dân qu n khóa III i n th ng nh t, QUY T NGHN: i u 1. 1. Nh t trí thông qua n i dung báo cáo c a H i ng nhân dân - y ban nhân dân và các ngành ch c năng v k t qu th c hi n ngh quy t c a H i ng nhân dân ra trong 6 tháng u năm 2007. 2. Trong lĩnh v c xây d ng cơ s h t ng trên a bàn qu n trong 6 tháng cu i năm ngoài các công trình ph i th c hi n theo k ho ch chung các c p Chính quy n t qu n n 12 phư ng c n t p trung th c hi n vi c tuyên truy n v n ng trong công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng thi công 02 công trình tr ng i m c a Qu c gia theo tinh th n Ngh quy t s 78/NQ-QU ngày 12 tháng 7 năm 2007 c a Ban Ch p hành ng b qu n ó là: + D án ư ng vành ai ngoài Tân Sơn Nh t - Bình L i i qua 04 phư ng Hi p Bình Chánh, Linh ông, Linh Tây, Linh Trung. + D án tuy n ư ng s t B n Thành - Su i Tiên i qua 03 phư ng Trư ng Th , Bình Th , Linh Trung. H i ng nhân dân qu n giao cho y ban nhân dân qu n xây d ng phương án và k ho ch chi ti t tri n khai th c hi n. 3. Th ng nh t thông qua các t trình c a y ban nhân dân qu n v các v n như: - T trình v xét duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 nh hư ng s d ng t n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a qu n Th c. - T trình v vi c xu t t tên ư ng trên a bàn qu n trình H i ng t tên ư ng thành ph phê duy t.
  2. - T trình v vi c b sung quy ho ch c ng chính tr và qu ng cáo thương m i trên a bàn giai o n 2006 - 2010. - T trình v quy ho ch ngành ngh kinh doanh, d ch v văn hóa trên a bàn giai o n 2007 - 2010. 4. hoàn thành và hoàn thành vư t m c nhi m v c a năm 2007 theo Ngh quy t H i ng nhân dân ra u năm, t i kỳ h p này H i ng nhân dân qu n xác nh ph i th c hi n các ch tiêu kinh t - văn hóa - xã h i - an ninh qu c phòng trong 6 tháng cu i năm 2007 như sau: a) Trên lĩnh v c kinh t : + S n xu t kinh doanh: - Ph n u giá tr s n xu t ngành công nghi p, ti u th công nghi p trên a bàn t 1.083 t ng, nâng t ng giá tr lên 2.290 t ng, t 100% k ho ch. - T ng doanh thu thương m i, d ch v do qu n qu n lý t 1.949 t ng, nâng t ng s doanh thu c năm lên 3.918 t ng, t 100% k ho ch. - Ti p t c Ny m nh công tác tuyên truy n, ki m tra, x lý v n chuy n kinh doanh gi t m gia c m, không d ch b nh x y ra trên a bàn. - T p trung các h ng m c công trình b bao th y l i tiêu thoát nư c phòng, ch ng l t bão t i các phư ng tr ng i m như Tam Phú, Linh ông, Hi p Bình Chánh, Hi p Bình Phư c và Trư ng Th . + Thu chi ngân sách: - T ng thu ngân sách ph n u t 145 t ng, nâng t ng thu ngân sách Nhà nư c c năm 323 t ng b ng 107% ch tiêu pháp l nh. T p trung Ny m nh ôn c thu n ng và phát sinh các lo i thu , nh t là thu công thương nghi p ngoài qu c doanh ph n u thu t 143 t ng (b ng 100% d toán thành ph giao). - T ng chi ngân sách qu n t i thi u 110 t ng trong ó chi thư ng xuyên t 80 t và chi u tư là 30 t ng. - T p trung ch n ch nh tình hình th c hi n chính sách tài chính - ngân sách theo k t lu n c a Ki m toán Nhà nư c. + u tư xây d ng cơ s h t ng: - Trong 6 tháng cu i năm ph n u hoàn t t h sơ các d án u tư xây d ng cơ b n như nâng c p m r ng ư ng Kha V n Cân o n t Gò Dưa n c u Ngang, Trư ng THPT Hi p Bình, Trư ng THCS Trư ng Th ; Kh i công ư ng Hi p Bình hoàn thành ưa vào s d ng Trư ng K thu t Công nghi p, ư ng Linh ông, các công trình ng p úng trong mùa mưa và 45 phòng h c, 22 phòng ch c năng, 02 phòng thư vi n xây chen trong d p hè. Tăng cư ng qu n lý khai thác s d ng có hi u qu m t b ng và qu t công; ki n ngh thành ph c p l i 52 t ng thu vư t ti n s d ng t năm 2006 ti p t c tri n khai các d án ti p theo trong năm. Tăng cư ng công tác ki m tra giám sát thi công, giám sát ch t lư ng công trình và gi i ngân úng ti n i v i các công trình ã cơ b n hoàn thành. - Di d i và xây d ng l i Tr m Y t phư ng Hi p Bình Chánh. Bàn giao m t b ng cho vi c m r ng ư ng vành ai ngoài Tân Sơn Nh t - Bình L i. b) Trên lĩnh v c qu n lý tr t t ô th - tài nguyên môi trư ng:
  3. + T p trung ki m tra và kiên quy t x lý các trư ng h p vi ph m trong xây d ng trái phép, l n chi m t công và hành lang b o v an toàn các công trình h t ng k thu t, ti p t c ki m tra th c hi n k ho ch l p l i tr t t lòng l ư ng, th c hi n n p s ng văn minh ô th trên a bàn. + Tăng cư ng qu n lý và ki m tra ti n th c hi n các d án ư c giao t trên a bàn, ki n ngh Thành ph x lý theo úng Lu t t ai i v i các d án không kh thi, d án treo lâu năm, gây khó khăn cho nhân dân. + Ti p t c ph i h p các ngành ch c năng thành ph kh o sát m ng lư i c p nư c s ch thay nư c ng m t i các phư ng Hi p Bình Phư c, Hi p Bình Chánh, Bình Chi u. + Ph i h p Ny nhanh ti n l p và phê duy t quy ho ch các d án ã có quy t nh giao t xây d ng các khu quy ho ch tái nh cư c a các d án như ư ng vành ai ngoài Tân Sơn Nh t - Bình L i; i h c Qu c gia; D án c u vư t Gò Dưa và d án m r ng Qu c l 13. + i Qu n lý tr t t ô th qu n ph i thư ng xuyên k p th i tham mưu, xu t x ph t i v i nh ng vi ph m trong xây d ng, s d ng t, Ny nhanh ti n th c hi n các quy t nh c a thành ph và qu n ã ban hành góp ph n gi v ng k cương pháp lu t. c) Trên lĩnh v c văn hóa - xã h i: + V công tác chính sách xã h i: - Nhân k ni m 60 năm ngày Thương binh Li t sĩ và 62 năm ngày Qu c khánh 2-9 Ny m nh t v n ng gây qu “ n ơn áp nghĩa”, chăm lo i tư ng chính sách. - Tri n khai th c hi n Quy t nh s 156/2006/Q -UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Qu h tr , ào t o gi i quy t vi c làm cho ngư i có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph . - T p trung th c hi n l trình gi m nghèo theo tiêu chí m i c a thành ph , ki m tra tăng cư ng h tr v n cho các h có nhu c u m r ng s n xu t kinh doanh, song song ó ph i tăng cư ng ch n ch nh sai sót trong qu n lý và s d ng qu “xóa ói gi m nghèo”. + V giáo d c - y t : - Giáo d c: T p trung u tư cơ s v t ch t, chuNn b t t cho năm h c 2007 - 2008. T ch c t t ngày “Toàn dân ưa tr n trư ng” khai gi ng năm h c m i, m b o các ch tiêu huy ng h c sinh trong tu i vào các c p h c, nh t là b c ti u h c, m b o vào năm h c m i có trư ng l p ti p nh n h c sinh trên a bàn. -Yt : Ti p t c c ng c tăng cư ng m ng lư i y t cơ s , nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh cho nhân dân, duy trì thư ng xuyên công tác phòng, ch ng d ch b nh, không bùng phát d ch b nh trên a bàn... tuyên truy n v ki n th c v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s s n xu t kinh doanh trên a bàn, hoàn thành cơ b n vi c c p gi y ch ng nh n v sinh an toàn th c phNm. + Công tác dân s , k ho ch hóa gia ình:
  4. Ph i h p t ch c các ho t ng chăm lo tr khuy t t t nhân ngày Qu c t ngư i khuy t t t. Tăng cư ng các ho t ng tuyên truy n, truy n thông v nghi p v dân s k ho ch hóa gia ình nhân ngày Dân s th gi i 11/7; Tri n khai th c hi n d án “Phòng tránh, chăm sóc, h tr tr em b nhi m và nh hư ng HIV/AIDS” trong c ng ng dân cư. + V văn hóa, thông tin, th thao: - Ph i h p ki m tra, ánh giá th c ch t k t qu th c hi n phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” khu dân cư. Ngành t p trung xây d ng án và t ch c l ăng ký ra m t 15 ơn v văn hóa. Tăng cư ng ki m tra ho t ng i v i các d ch v kinh doanh văn hóa. Ph n u xây d ng nhà văn hóa t i 02 phư ng Linh Xuân, Tam Phú. - Ti p t c tri n khai ăng ký xây d ng gia ình th thao, nâng s ngư i luy n t p th thao thư ng xuyên 17,5% dân s và 100% h c sinh trong các trư ng ph thông; T ch c và tham d các gi i th thao c a qu n và thành ph t ch c. d) Lĩnh v c an ninh - qu c phòng: Công an - Quân s ph i h p gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trên a bàn. T p trung th c hi n t t Chương trình m c tiêu 3 gi m, qu n lý và giúp ngư i sau cai nghi n h i gia. + Công an: Ch ng ph i h p v i Quân s xây d ng phương án di n t p phòng th i m theo tinh th n ch o c a thành ph . ng th i xây d ng k ho ch t ch c tri n khai nh m kéo gi m ph m pháp hình s , tai n n giao thông trên a bàn. Ti p t c tuyên truy n cu c v n ng toàn dân tham gia b o v an ninh T qu c. + Quân s : T p trung t ch c t t H i thao qu c phòng c p qu n, qua ó tuy n ch n, ng viên, hu n luy n nâng cao tham d H i thao qu c phòng c p thành ph . Hoàn thành chương trình hu n luy n, ki m tra phương án s n sàng chi n u c a các ơn v d b ng viên. Ph i h p v i các ngành ch c năng, tham mưu y ban nhân dân qu n t ch c t p hu n ki n th c qu c phòng - an ninh cho các doanh nghi p trên a bàn qu n. T ch c t t công tác qu n lý, ăng ký thanh niên tu i 17 c p phư ng. Ki m tra t ch c t t quy trình tuy n ch n thanh niên trong tu i s n sàng nh p ngũ nh m chuNn b th t t t cho công tác tuy n quân nghĩa v quân s năm 2008 v i ch t lư ng cao, m b o ch tiêu 02 c p phư ng, qu n. Ph i h p v i Công an t ch c di n t p ki m tra Phương án A2 năm 2007. e) Trong lĩnh v c c i cách hành chính và qu n lý Nhà nư c: - Ny m nh hơn n a cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh” trong cán b , công ch c khu v c hành chính Nhà nư c. - Hoàn t t công tác ki m tra vi c ng d ng hoàn ch nh th t c c p gi y ch ng nh n ISO 9001:2000 i v i các lĩnh v c thu c ch c năng c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Phòng Qu n lý ô th , Phòng Kinh t , Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i. ng th i ti p t c xây d ng tri n khai ng d ng ch t lư ng qu n lý ISO i v i lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý c a Phòng N i v , Thanh tra, Phòng Văn hóa Thông tin Th thao và trong ho t ng hành chính công t i các phư ng Linh Chi u, Linh ông, Linh Tây, Linh Xuân, Hi p Bình Chánh, Hi p Bình Phư c. Th c hi n mô hình “M t c a liên thông” t i phư ng Linh Chi u, Linh ông.
  5. - Ph n u gi i quy t trên 90% các lo i h sơ hành chính nh n vào theo trình t , th t c quy nh t i Quy t nh s 54/2007/Q -UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v trình t , th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t , Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , ch ng nh n quy n s d ng t t i thành ph H Chí Minh, m b o th c hi n úng th i gian theo quy trình h th ng ch t lư ng ISO 9001:2000, ng th i gi i quy t d t i m s lư ng h sơ t n cũ nh n theo k ho ch trong lĩnh v c nhà t trên a bàn. i u 2. - H i ng nhân dân qu n giao y ban nhân dân qu n xây d ng chương trình hành ng c th th c hi n th ng l i Ngh quy t ã ra. - H i ng nhân dân qu n giao Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban c a H i ng nhân dân và các i bi u H i ng nhân dân qu n ph i h p v i y ban M t tr n T qu c qu n, tăng cư ng vai trò ki m tra, giám sát theo lu t nh Ngh quy t c a H i ng nhân dân ư c th c thi có hi u qu . Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Th c khóa III kỳ h p l n th 10 thông qua./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Lê H u Thành
Đồng bộ tài khoản