Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
30
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 của quận 8 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 8 NAM ----- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 01/2008/NQ-H ND Qu n 8, ngày 16 tháng 07 năm 2008 NGHN QUY T V TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC CH TIÊU KINH T - XÃ H I 6 THÁNG U NĂM 2008 VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2008 C A QU N 8 H I NG NHÂN DÂN QU N 8 KHÓA IX, KỲ H P TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh quy t H i ng nhân dân qu n 8 kỳ h p th 11; Qua báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n 8 v tình hình kinh t - xã h i 6 tháng u năm 2008 và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 2008; báo cáo quy t toán ngân sách a phương năm 2007, tình hình th c hi n ngân sách 6 tháng u năm 2008; phát bi u c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c qu n 8; báo cáo th m tra các ngh quy t c a Ban Pháp ch , Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân; H i ng nhân dân qu n 8 - khóa IX - kỳ h p th 13 th o lu n và th ng nh t, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí v i các báo cáo ã trình bày t i kỳ h p v tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh 6 tháng u năm 2008, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 2008. ánh giá tình hình th c hi n ch tiêu k ho ch 6 tháng u năm 2008: H i ng nhân dân qu n 8 ánh giá cao nh ng k t qu t ư c trong 6 tháng u năm 2008 trên các m t như sau: Tình hình kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh 6 tháng u năm 2008 trên a bàn qu n ti p t c n nh và phát tri n, duy trì ư c nh p tăng trư ng kinh t ; giá tr thương m i - d ch v tăng khá cao so v i cùng kỳ, t o i u ki n thu n l i th c hi n án chuy n d ch cơ c u kinh t trên a bàn qu n. Thu ngân sách nhà nư c trên a bàn qu n trong 6 tháng u năm 2008 tăng khá so cùng kỳ. T p trung ch o tăng cư ng các bi n pháp ki m tra, ki m soát th trư ng, góp ph n bình n giá. M t s chương trình tr ng i m ư c xây d ng và tri n khai, như Chương trình ch nh trang ô th , gi i quy t nhà l p x p, nhà trên và ven kênh r ch; án chuy n d ch
  2. cơ c u kinh t qu n giai o n 2008 - 2011 và nh hư ng n 2015 - 2020; án nâng cao ch t lư ng giáo d c. T p trung ch o tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c Ny nhanh ti n u tư xây d ng cơ b n các công trình tr ng i m, di d i gi i phóng m t b ng các d án. Phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” ti p t c duy trì và phát tri n, công tác xóa ói gi m nghèo t ư c nhi u k t qu , chương trình s a ch a nhà cho h chính sách cơ b n m b o ti n theo k ho ch. Các ho t ng văn hóa, xã h i, giáo d c, th thao, y t có chuy n bi n tích c c, áp ng yêu c u nhi m v chính tr c a qu n. Ny m nh công tác c i cách hành chính, tr ng tâm là c i ti n các th t c hành chính liên quan n lĩnh v c kinh t , thu , c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . Tình hình an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng, ph m pháp hình s gi m so cùng kỳ. Công tác ch o, i u hành c a y ban nhân dân qu n 8 ã có nhi u n l c trong i u ki n l m phát kinh t tăng cao, giá c th trư ng di n bi n ph c t p, v a t p trung tri n khai th c hi n nh ng nhi m v tr ng tâm theo k ho ch, v a ph i x lý nhi u v n ph c t p phát sinh. Các thành viên y ban nhân dân qu n, Th trư ng các ơn v phát huy trách nhi m, có s ch ng trong xây d ng k ho ch chương trình cũng như ph i h p t ch c th c hi n. Bên c nh nh ng k t qu t ư c, còn m t s t n t i, h n ch c n ph i kh c ph c trong 6 tháng cu i năm 2008: - V kinh t , giá c th trư ng v n còn di n bi n ph c t p; vi c chuy n d ch cơ c u kinh t còn ch m, thương m i - d ch v có phát tri n nhưng quy mô còn nh , t tr ng d ch v chưa cao; tăng trư ng v s n xu t công nghi p tuy n nh, nhưng năng l c và trình còn h n ch , ho t ng xu t khNu có ph n gi m sút. -V u tư xây d ng cơ b n do nh hư ng bi n ng l n v giá c v t tư xây d ng, vi c thay i quy nh qu n lý u tư, làm công tác chuNn b u tư kéo dài. M t khác, do còn thi u công tác tuyên truy n và v n ng nhân dân thuy t ph c ngư i dân ng tình nên ti n th c hi n d án tái nh cư còn ch m; bên c nh ó, do tình hình giá c nhà t bi n ng nh hư ng tâm lý ngư i dân, nhi u ngư i v n chưa ng tình v i ơn giá b i thư ng do Nhà nư c quy nh; ti n th c hi n d án c i thi n môi trư ng nư c, d án ch nh trang ô th , di d i nhà ven và trên kênh, r ch còn ch m. - V công tác quy ho ch, tình tr ng quy ho ch không còn phù h p ch m i u ch nh. - Công tác qu n lý quy ho ch, ô th , nhà t, môi trư ng tuy có chuy n bi n khá, nhưng v n chưa áp ng yêu c u; th t c hành chính chưa có s ph i h p ch t ch và x lý th ng nh t gi a các phòng, ban ch c năng, nh t là trong lĩnh v c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t , d n n vi c gi i quy t h sơ tr h n. - V lĩnh v c văn hóa - xã h i, ti n xây d ng Phư ng văn hóa, Khu ph văn hóa, i m sáng văn hóa, ơn v văn hóa, Ch văn minh còn ch m; vi c th c hi n n p s ng văn minh ô th còn khó khăn do quá t i v giao thông, h t ng ô th kém, tình hình x rác trên kênh, r ch còn ph bi n, s h gia ình ăng ký rác còn th p; tình hình d ch s t xu t huy t còn cao và có chi u hư ng tăng.
  3. - Tình hình t i ph m cư p gi t có chi u hư ng tăng, t i ph m ma túy còn di n bi n ph c t p. i u 2. Các nhi m v ch y u và các gi i pháp 6 tháng cu i năm 2008 Trên cơ s nh n nh ánh giá như trên, H i ng nhân dân qu n 8 xác nh các n i dung tr ng tâm Chương trình phát tri n kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 2008 r t n ng n trong tình hình l m phát chưa ư c ki m ch , tình hình giá c th trư ng bi n ng ph c t p khó lư ng. Do ó, c n t p trung th c hi n m t s nhi m v tr ng tâm sau: 1. V lĩnh v c kinh t , tài chính: - Ti p t c t ch c ki m tra, ki m soát th trư ng, qu n lý giá c ; ph i h p ng b , phát hi n và x lý kiên quy t, k p th i i v i nh ng hành vi u cơ, gây xáo tr n i s ng nhân dân, tác ng x u n tình hình kinh t - xã h i qu n 8, góp ph n ki m ch l m phát. Tri n khai th c hi n các gi i pháp qu n lý nhà nư c i v i lĩnh v c kinh t , c i thi n môi trư ng, t o i u ki n thu n l i thu hút, m i g i u tư n qu n 8. Ph n u b ng nhi u bi n pháp, hoàn thành các ch tiêu k ho ch năm 2008 ã ra, góp ph n n nh và tăng trư ng kinh t trên a bàn. Tăng cư ng các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh ng v t, kiên quy t tri t phá d t i m các i m nóng kinh doanh gia c m s ng, s n phNm gia c m trái phép trên a bàn, nh t là t i a bàn giáp ranh huy n Bình Chánh - qu n 8. Tri n khai k ho ch u th u các ch lo i 3 trên a bàn qu n (ch Nh Thiên ư ng, Lò Than, Bình An, Ba ình), th c hi n có hi u qu s p x p các ch t phát. T p trung c i cách hành chính, ti p t c t ch c th c hi n quy trình “m t c a liên thông” trong vi c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và mã s thu . - Tăng cư ng ho t ng c a Ban Ch o Phát tri n kinh t t p th , tri n khai th c hi n có hi u qu K ho ch s 2086/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v tăng cư ng lãnh o c ng c , xây d ng và phát tri n kinh t t p th ; K ho ch phát tri n doanh nghi p nh và v a trên a bàn qu n 8 giai o n 2006 - 2010. - Ph n u th c hi n hoàn thành vư t m c các ch tiêu pháp l nh và ch tiêu ph n u thu ngân sách nhà nư c năm 2008; t p trung khai thác và phát tri n ngu n thu thu , qu n lý thu có hi u qu i v i các khu v c kinh t theo phân c p, gi i quy t các vư ng m c trong lĩnh v c thu , ôn c thu k p th i, ng th i Ny m nh công tác thu thu n ng. m b o quá trình i u hành ngân sách n nh, tăng cư ng qu n lý chi tiêu ngân sách và tài s n công, m b o ti t ki m, hi u qu . T p trung ki m tra tài chính k toán các ơn v theo k ho ch. Ph i h p th c hi n các gi i pháp huy ng các ngu n v n u tư phát tri n h t ng k thu t ô th theo k ho ch. - Tri n khai xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2009. 2. V lĩnh v c xây d ng cơ b n, qu n lý ô th , tài nguyên và môi trư ng, qu n lý tr t t ô th : a) Xây d ng cơ b n:
  4. - Ti p t c t p trung ch o gi i quy t các khó khăn vư ng m c, Ny nhanh ti n và th c hi n có k t qu các công trình u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách; hoàn ch nh, l p th t c u tư xây d ng cơ b n và kh i công i v i các công trình ã ư c H i ng nhân dân qu n phê chuNn t i kỳ h p th 13; ôn c, theo dõi, ch o hoàn thành các công trình tr ng i m. - Tăng cư ng công tác giám sát, chú tr ng trong vi c l a ch n các ơn v tư v n có năng l c trong khâu l p d án, thi t k , thi công, ki m tra giám sát, ánh giá u tư các công trình s d ng v n ngân sách nh m m b o ch t lư ng công trình xây d ng, k p th i ch n ch nh kh c ph c tình tr ng u tư kém hi u qu . - T p trung gi i quy t khó khăn, ch o Ny nhanh ti n b i thư ng, gi i phóng và bàn giao m t b ng cho ch u tư các d án tr ng i m trên a bàn. b) Qu n lý ô th : - Phê duy t 12 án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000. Tăng cư ng ch o th c hi n công tác kh o sát, ánh giá hi n tr ng h t ng cơ s trên a bàn qu n nh m ph c v công tác qu n lý h t ng cơ s , phê duy t quy ho ch t l 1/500 và duy tu nâng c p h t ng cơ s . - Ti p t c rà soát, phân lo i và gi i quy t d t i m công tác b trí tái nh cư cho các h ư c hoán i nhà , t trên a bàn qu n 8 theo Ch th s 32/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph . - Ti p t c th c hi n công tác bán nhà thu c s h u Nhà nư c theo Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph trên a bàn qu n 8. c) Tài nguyên và môi trư ng: - Ti p t c Ny nhanh ti n th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t trên a bàn qu n 8 theo Quy t nh s 54/2007/Q - UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph , ph n u gi i quy t t t các h sơ ã nh n úng theo quy trình qu n lý ch t lư ng ISO 9001:2000. Ti p t c hi u ch nh hoàn thành công tác quy ho ch k ho ch s d ng t n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. - Ti p t c tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n t t Lu t B o v môi trư ng v phong trào “Toàn dân hành ng vì ư ng ph không rác”; t ch c các ngày ch nh t xanh hư ng ng “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”. d) Qu n lý tr t t ô th : Tăng cư ng công tác ki m tra, ngăn ch n, x lý k p th i i v i nh ng trư ng h p san l p không phép, xây d ng không phép, sai phép, vi ph m v an toàn xây d ng và nh hư ng n môi trư ng (chú ý a bàn phư ng 4, 7, 15 và phư ng 16); tăng cư ng ki m tra tình hình th c hi n Lu t Giao thông ư ng th y n i a và an toàn lư i i n trên a bàn qu n 8, kiên quy t x lý nghiêm i v i nh ng hành vi vi ph m; t p trung ch o ki m tra, th c hi n công tác l p l i tr t t lòng l ư ng và gi i t a t i m kinh doanh ch t phát trên a bàn qu n 8 (các tuy n tr ng i m). T ch c
  5. cư ng ch các trư ng h p vi ph m tr t t xây d ng và các trư ng h p chưa giao t th c hi n d án trên a bàn qu n 8. 3. V lĩnh v c văn hóa - xã h i: - Ti p t c tuyên truy n th c hi n k ho ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”; t p trung ch o xây d ng các i m sáng văn hóa, Phư ng văn hóa, Ch văn minh thương nghi p theo k ho ch, c ng c và m r ng ho t ng các h i th thao qu n chúng; t ch c ki m tra th c hi n phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”. - T p trung hoàn thành các ch tiêu v chăm sóc s c kh e nhân dân, tăng cư ng công tác phòng, ch ng các lo i d ch b nh nguy hi m, k p th i x lý các d ch, qu n lý t t v sinh an toàn th c phNm, c ng c và t ng bư c hoàn thi n m ng lư i y t cơ s , giám sát ngu n nư c sinh ho t. - KhNn trương hoàn ch nh quy ho ch m ng lư i y t , giáo d c, th d c th thao, văn hóa trên a bàn qu n 8. - Xây d ng hoàn ch nh và tri n khai th c hi n án nâng cao ch t lư ng giáo d c; ti p t c c ng c và phát tri n các lo i hình giáo d c m m non, nh t là các cơ s m m non ngoài công l p; t ch c t t ngày “Toàn dân ưa tr n trư ng”; huy ng 100% tr 6 tu i vào l p 1; t ch c t t vi c khai gi ng năm h c m i 2008 - 2009; có bi n pháp ch ng lưu ban, b h c; ngh thành ph s m phúc tra và công nh n hoàn thành ph c p b c trung h c vào năm 2008. Duy trì ho t ng ph c p giáo d c m t cách căn cơ và b n v ng. - Cơ b n hoàn thành ch tiêu không còn h nghèo có m c thu nh p bình quân dư i 6 tri u ng/ngư i/năm theo tiêu chí giai o n 2. T p trung chăm lo h tr di n chính sách nghèo và h nghèo nâng thu nh p, Ny nhanh công tác s a ch a nhà, ch ng d t, ng p cho dân nghèo. Ti p t c h tr các h nghèo g p khó khăn do tác ng giá tăng. Th c hi n Quy t nh s 188/2007/Q -TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph i u ch nh, b sung Quy t nh s 290/2005/Q -TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v ch , chính sách i v i m t s i tư ng tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c nhưng chưa ư c hư ng chính sách. - T ch c các ho t ng k ni m 61 năm ngày Thương binh Li t sĩ (27/7/1947- 27/7/2008). - T p trung th c hi n K ho ch s 9010/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2005 c a y ban nhân dân qu n 8 v vi c ti p nh n, qu n lý và giúp ngư i ch p hành t t th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng. 4. V qu c phòng - an ninh: - Hoàn ch nh các k ho ch s n sàng chi n u, tham gia di n t p phòng th theo k ho ch c a thành ph năm 2008; trên cơ s ó, b sung, hoàn thi n các phương án cho phù h p tình hình th c t , nh m ch ng gi i quy t khi có tình hình ph c t p x y ra.
  6. Hoàn thành công tác phúc tra, ăng ký qu n lý ngu n d b ng viên, i u ng quân d b hu n luy n t i các ơn v và ki m tra s n sàng chi n u năm 2008. - T p trung chuNn b chu áo và th c hi n t t công tác giao quân nghĩa v quân s 2008; m b o ch tiêu, ch t lư ng theo quy nh. - Ti p t c hu n luy n chi n u, giáo d c chính tr cho các i tư ng theo chương trình quy nh. Xây d ng l c lư ng dân quân t v , nh t là l c lư ng dân quân thư ng tr c ho t ng có hi u qu , t ch tiêu v ch t lư ng. - T ch c h i ngh t ng k t 5 năm th c hi n Ch th s 30-CT/TU c a Thành y v lãnh o phát tri n, nâng cao ch t lư ng, hi u qu phong trào toàn dân b o v an ninh T qu c. Ti p t c tri n khai th c hi n hi u qu Quy t nh s 421/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v “Ngày h i toàn dân b o v an ninh T qu c” và Ch th s 04, 05- CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2007 c a Ban Thư ng v Thành y v u tranh phòng, ch ng t i ph m và an toàn giao thông. - Tham mưu k ho ch t ch c h i ngh t ng k t th c hi n cu c v n ng “Xây d ng l c lư ng công an nhân dân vì nư c quên thân, vì dân ph c v ”. Ti p t c phát ng phong trào thi ua “Vì an ninh T qu c”. - Gi v ng tình hình an ninh chính tr , m b o tr t t an toàn xã h i; ti p t c t ch c tri n khai t cao i m t n công tr n áp các lo i t i ph m hình s , ma túy, m i dâm trong các d p l , T t; tăng cư ng vi c tu n tra, ch t ch n không tái l p các t i m ph c t p v ma túy; ph n u kéo gi m 10% s v ph m pháp hình s , tăng t l i u tra khám phá án hình s trên 65%. 5. V xây d ng chính quy n: - Ch o th c hi n Ngh nh s 132/2007/N -CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph v chính sách tinh gi n biên ch g n v i vi c s p x p t ch c b máy c a các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n; rà soát, ánh giá, nhanh chóng i u ch nh nh ng v n chưa phù h p, t o i u ki n ho t ng n nh, hi u qu . - T ch c ki m tra ánh giá và ch n ch nh vi c th c hi n Ch th s 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v nâng cao hi u qu th i gian làm vi c c a cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c t i các cơ quan, ơn v và phư ng. - Th c hi n quy trình ánh giá, b trí và luân chuy n cán b . - Ti p t c th c hi n nhi u bi n pháp Ny m nh công tác c i cách hành chính, kiên quy t ch n ch nh nh ng t n t i, y u kém trong ho t ng qu n lý nhà nư c; th c hi n chương trình m u hóa các văn b n pháp quy cho các cơ quan, ơn v và y ban nhân dân 16 phư ng. - K t lu n các cu c thanh tra vi c th c hi n công tác b trí tái nh cư cho các h dân thu c các d án trên a bàn qu n 8 do Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng, Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng và Phòng Qu n lý ô th qu n 8 th c hi n; vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trên lĩnh v c xây d ng nhà c a y ban
  7. nhân dân phư ng 15 và thanh tra vi c ch p hành chính sách, pháp lu t c a ngành thu qu n 8. - Ti p t c ki m tra công tác phòng, ch ng tham nhũng m ts ơn v cơ s theo k ho ch. - T ch c sơ k t vi c th c hi n án “Tăng cư ng công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v khi u n i, t cáo cho cán b , nhân dân phư ng n năm 2010” trên a bàn qu n 8. - Ti p t c t ch c th c hi n k ho ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” và chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n II (2006 - 2010) c a Chính ph và Quy t nh s 117/2006/Q -UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v K ho ch tri n khai Chương trình hành ng th c hi n Chương trình c i cách hành chính và ch ng quan liêu (giai o n 2006 - 2010). - Th c hi n t t Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n nh m góp ph n thúc Ny kinh t - xã h i c a qu n phát tri n, h n ch ư c các v vi c khi u ki n c a ngư i dân. Ti p t c t p hu n sâu r ng v quy ch dân ch , nh t là i v i cán b , công ch c, viên ch c các cơ quan, ơn v và 16 phư ng. - T p trung gi i quy t có hi u qu các ki n ngh c a c tri thu c thNm quy n thông qua các cu c ti p xúc c tri c a i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân các c p; ti p t c th c hi n Ch th s 06-CT/TU ngày 21 tháng 8 năm 2007 c a Thành y thành ph H Chí Minh v tăng cư ng s lãnh o c a các c p y và chính quy n, ch n ch nh, nâng cao hi u qu ch o công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo và khi u ki n ông ngư i trên a bàn thành ph H Chí Minh và Quy t nh s 95/2007/Q -UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v quy trình ph i h p phòng ng a và x lý nh ng trư ng h p khi u n i, t cáo ông ngư i, vi ph m tr t t công c ng. i u 3. Kỳ h p th ng nh t thông qua i u ch nh danh m c u tư xây d ng, s a ch a năm 2008 theo T trình s 3567/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 8. Giao y ban nhân dân qu n 8 căn c vào danh m c này và ngu n v n u tư ư c y ban nhân dân thành ph giao trong năm 2008, t ch c tri n khai có hi u qu k ho ch. i u 4. T ch c th c hi n H i ng nhân dân qu n 8 giao y ban nhân dân qu n 8 có k ho ch và bi n pháp c th nh m tri n khai, ch o th c hi n th ng l i Ngh quy t H i ng nhân dân qu n 8 khóa IX kỳ h p th 13. Thư ng tr c và 2 Ban H i ng nhân dân, các T i bi u H i ng nhân dân và các i bi u H i ng nhân dân qu n 8 ph i h p ho t ng, tăng cư ng giám sát, ki m tra trong quá trình t ch c th c hi n Ngh quy t.
  8. ngh y ban M t tr n T qu c qu n 8, các t ch c thành viên c a M t tr n và các t ch c xã h i khác làm t t vai trò giám sát và ng viên các t ng l p nhân dân tích c c tham gia th c hi n th ng l i Ngh quy t H i ng nhân dân qu n 8 khóa IX kỳ h p th 13. H i ng nhân dân qu n 8 kêu g i các t ng l p nhân dân, cán b , công ch c, viên ch c, chi n sĩ, các ngành, các c p nêu cao tinh th n trách nhi m, oàn k t phát huy tính năng ng sáng t o, c n ki m, ra s c ph n u th c hi n t t nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh 6 tháng cu i năm và c năm 2008. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 8 khóa IX, kỳ h p th 13 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2008 và có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký ban hành./. CH TNCH Tr n H u Tâm
Đồng bộ tài khoản