Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị quận 6 đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 6 NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 01/2008/NQ-H ND Qu n 6, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V I U CH NH ÁN QUY HO CH CHUNG XÂY D NG Ô THN QU N 6 N NĂM 2020 H I NG NHÂN DÂN QU N 6 KHÓA IX, KỲ H P TH 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 1881/TTr-UBND-QL T ngày 11 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 6 v nhi m v i u ch nh án quy ho ch chung xây d ng ô th qu n 6 n năm 2020; báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua n i dung T trình s 1881/TT-UBND-QL T ngày 11 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 6 v nhi m v i u ch nh án quy ho ch xây d ng ô th qu n 6 n năm 2020. i u 2. Giao y ban nhân dân qu n báo báo các cơ quan ch c năng theo quy nh và trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét phê duy t, qu n lý phát tri n qu n theo quy ho ch. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 6 khóa IX, kỳ h p th 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Nguy n Văn Th
Đồng bộ tài khoản