Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 2 NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 01/2008/NQ-H ND Qu n 2, ngày 11 tháng 01 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 2 KHÓA III - KỲ H P TH 14 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và Báo cáo th m tra c a 2 Ban H i ng nhân dân qu n; các báo cáo, t trình c a y ban nhân dân qu n và các cơ quan h u quan; thông báo c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n và ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: Nh t trí v i các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và 2 Ban H i ng nhân dân qu n. Nh t trí thông qua các báo cáo c a y ban nhân dân qu n và các cơ quan h u quan v ánh giá tình hình kinh t - xã h i, qu c phòng - an ninh trên a bàn qu n năm 2007; m c tiêu, nhi m v , ch tiêu và các gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i năm 2008. Nh t trí v i T trình c a y ban nhân dân qu n v trang b xe chuyên dùng cho Công ty Qu n lý và Phát tri n Nhà qu n 2. Ghi nh n k t qu ho t ng c a Vi n Ki m sát nhân dân qu n và Tòa án nhân dân qu n năm 2007. H i ng nhân dân qu n nh n m nh m t s v n sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NĂM 2007: Trong năm 2007, bên c nh m t s thu n l i cơ b n, còn có nh ng y u t không thu n l i v th i ti t, d ch b nh, giá c m t s m t hàng thi t y u tăng cao nh hư ng n s n xu t, kinh doanh và i s ng c a nhân dân trong qu n, nhưng v i s ph n u, n l c c a ng b , Chính quy n, M t tr n T qu c, các oàn th và các t ng l p nhân dân, tình hình kinh t - xã h i qu n 2 ti p t c phát tri n và t k t qu tích c c. H u h t các ch tiêu kinh t - xã h i năm 2007 u t và vư t k ho ch, kinh t ti p t c tăng trư ng, cơ c u kinh t chuy n d ch úng theo nh hư ng: d ch v - thương m i - công nghi p.
  2. 1. Doanh thu ngành thương m i - d ch v th c hi n 11.036,155 t ng, t 116,19% k ho ch, tăng 38,91% so v i cùng kỳ; trong ó, qu n qu n lý th c hi n 6.124,875 t ng, t 112,32% k ho ch, tăng 50,732% so v i cùng kỳ. 2. Giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p th c hi n 5.118,135 t ng, t 101,40% k ho ch, tăng 21,80% so v i cùng kỳ; trong ó, qu n qu n lý th c hi n 296,465 t ng, t 114,95% k ho ch, tăng 25,76% so v i cùng kỳ. 3. T ng thu ngân sách qu n th c hi n 231,4 t ng, t 171,66% k ho ch, tăng 47,44% so v i cùng kỳ; thu công thương nghi p ngoài qu c doanh thu vư t 14,86% k ho ch, ây là ch tiêu mà nhi u năm li n thu không t; t ng chi ngân sách qu n th c hi n 146,601 t ng, vư t 59,7% k ho ch thành ph giao, tăng 29,59% so v i cùng kỳ. 4. T ng v n u tư xây d ng cơ b n t ngân sách th c hi n 212,229 t ng, t 151,94% k ho ch, tăng 105,25% so v i cùng kỳ. Gi i ngân 154,986 t ng. Trong ó, ngu n v n ngân sách t p trung th c hi n 164,166 t ng, t 184% k ho ch; ngu n v n phân c p th c hi n 48,503 t ng, t 105% k ho ch. 5. ã xây d ng m t s chương trình như: chương trình h tr chuy n i cơ c u kinh t giai o n 2006 - 2010, hoàn ch nh án quy ho ch ngành thương m i d ch v năm 2020; xây d ng và tri n khai th c hi n án xây d ng c m ti u th công nghi p qu n. 6. Trong năm, ã th c hi n m t s công trình tr ng i m c a qu n: khánh thành và ưa vào ho t ng tr s y ban nhân dân phư ng Th nh M L i; hoàn thành công trình nhà sinh ho t c ng ng, nhà xe khu 1ha An Phú, ang phê duy t d toán phát sinh; công trình Trung tâm hành chính qu n ã hoàn thành công tác san l p và ư c thành ph ghi v n, ơn v tư v n ang hoàn ch nh thi t k ; công trình Trung tâm Văn hóa ang ti n hành các th t c u tư, tri n khai k ho ch san l p; công trình Trung tâm Th d c Th thao ã hoàn thành san l p và ư c thành ph ghi v n u tư m t s h ng m c công trình; ã hoàn thành m t s công trình trư ng h c như: nâng c p m r ng Trư ng THCS Th nh M L i, Trư ng Ti u h c M Th y, M m non 19/5, M m non Bình An và ang ti p t c hoàn ch nh th t c u tư xây d ng, nâng c p, m r ng m t s công trình trư ng h c và ư ng giao thông. Công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng các d án nh t là d án Khu ô th m i Th Thiêm ti n có nhanh hơn; ã th c hi n b i thư ng, h tr 18 d án v i t ng s ti n chi 1.151,72 t ng, thu h i 60,0256ha t, so v i cùng kỳ, kh i lư ng h sơ tăng 561,22%, t ng giá tr b i thư ng tăng 233,85%, b trí 765/931 căn h chung cư và 315/1.196 n n t tái nh cư thu c các d án. Tuy nhiên, so v i k ho ch, k t qu th c hi n chưa m b o yêu c u ch tiêu, kh i lư ng và th i gian quy nh. 7. Các lĩnh v c văn hóa xã h i có nhi u ti n b ; ch t lư ng giáo d c ư c nâng lên, h c sinh khá, gi i t t l cao; có 07/11 phư ng ư c công nh n hoàn thành ph c p b c trung h c, ã xây d ng và ang thNm nh án quy ho ch m ng lư i giáo d c trên a bàn qu n n năm 2020; công tác ào t o ngh t k t qu t t, nh t là ã ph i h p t ch c thành công phiên giao d ch th 4 sàn giao d ch vi c làm thành ph , k t qu có 1.287 ngư i lao ng nh n ư c vi c làm, trong ó, 917 ngư i ư c tuy n d ng tr c ti p t i sàn giao d ch, 370 ngư i ư c tuy n d ng qua m ng Internet; ch t lư ng khám ch a b nh ư c nâng lên, s lư t ngư i khám ch a b nh vư t 42% k
  3. ho ch, tăng 5,7% so v i cùng kỳ; v n ng t o qu xóa ói, gi m nghèo t 103% k ho ch, gi m 825 h nghèo; xây d ng nhi u chương trình văn hóa, ngh thu t; công tác thông tin tuyên truy n, sinh ho t chuyên , tuyên truy n pháp lu t ư c Ny m nh, huy ng ông o ngư i dân tham gia, nh t là cán b oàn và oàn viên, thanh niên, c bi t là trong các ho t ng k ni m các ngày l l n, ph c v t t yêu c u, nhi m v chính tr c a a phương; an ninh - chính tr ư c gi v ng, s v ph m pháp hình s ư c kéo gi m, tr t t lòng, l ư ng ư c t p trung gi i quy t, có chuy n bi n t t hơn trư c; hoàn thành t t ch tiêu tuy n ch n, g i công dân nh p ngũ; công tác thanh tra, ki m tra, ư c t p trung ch o, góp ph n phòng, ch ng lãng phí, th c hành ti t ki m và ch ng tham nhũng; công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân có ti n b , i d n vào n n p, không phát sinh thêm các v khi u ki n ông ngư i ho c vư t c p; chương trình c i cách hành chính ư c thư ng xuyên th c hi n và t k t qu khá t t. Tuy t ư c nh ng k t qu khá toàn di n, nhưng trong th c hi n nhi m v kinh t - xã h i còn m t s t n t i c n t p trung gi i quy t như: S n ng thu còn l n, c bi t là n ng thu công thương nghi p tăng cao; công tác qu n lý tr t t ô th trong lĩnh v c quy ho ch, xây d ng, nhà t, giao thông, môi trư ng có chuy n bi n nhưng v n còn b t c p, chưa áp ng ư c yêu c u phát tri n c a qu n và c i thi n i s ng nhân dân; tình tr ng ùn t c giao thông chưa gi m, s v tai n n giao thông tăng cao; i u ch nh quy ho ch chung t l 1/5.000 qu n 2 và quy ho ch chi ti t t l 1/2.000 còn ch m, công tác qu n lý d án, công tác tư v n l p d án và chuNn b u tư v n còn ch m; m t s công trình th c hi n theo phương th c “Nhà nư c và nhân dân cùng làm” chưa u tư tri n khai th c hi n; công tác u tư xây d ng cho b trí tái nh cư còn ch m, nh t là d án Khu ô th m i Th Thiêm; v an ninh tr t t , s v án cư p gi t v n tăng m c cao, t l i u tra khám phá án th p; tình hình t i ph m ma túy trên a bàn qu n ti p t c di n bi n ph c t p, tăng v s v và i tư ng, h u h t i tư ng mua bán u là con nghi n; vi c gi i quy t h sơ hành chính úng h n còn th p, ch t 80 - 85% so t ng s h sơ ti p nh n. II. M C TIÊU VÀ CÁC CH TIÊU CH Y U NĂM 2008: 1. M c tiêu: 1.1. T p trung th c hi n ch năm 2008 c a thành ph là “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” và ti p t c th c hi n ch năm “Qu n lý và phát tri n ô th ” c a qu n. 1.2. Ti p t c tăng cư ng k cương trong qu n lý ô th ; t p trung i u ch nh quy ho ch chung, Ny m nh ti n th c hi n và công khai quy ho ch chi ti t các khu dân cư; Ny nhanh ti n th c hi n chương trình ch ng ng p úng và ch ng ùn t c giao thông, m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b ; tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra, b o v môi trư ng. Ny nhanh ti n b i thư ng gi i phóng m t b ng các d án, hoàn thành công tác b i thư ng d án Khu ô th m i Th Thiêm. Tri n khai th c hi n các d án u tư xây d ng cơ b n ã ư c ghi v n, nh t là các d án th c hi n theo phương th c “Nhà nư c và nhân dân cùng làm”, ng th i tri n khai th c hi n úng ti n các d án theo k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2008.
  4. 1.3. Ti p t c nâng cao ch t lư ng các lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hóa, th d c th thao. Hoàn thành cơ b n chương trình xóa ói gi m nghèo theo tiêu chí m i và chuy n thành “Chương trình gi m nghèo, tăng khá gi ”. 1.4. Tăng cư ng trách nhi m hành chính c a các cơ quan, ơn v trong công tác qu n lý nhà nư c, nh t là trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, ơn v . Ti p t c nâng cao hi u l c và hi u qu ho t ng c a các cơ quan nhà nư c thông qua vi c th c hi n các m c tiêu c a chương trình c i cách hành chính giai o n 2006 - 2010 c a qu n. Phát huy dân ch cơ s , phát huy s c m nh kh i i oàn k t toàn dân; tăng cư ng i tho i gi a chính quy n a phương v i doanh nghi p và công dân; th c hi n có k t qu chương trình phòng, ch ng tham nhũng, chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Ti p t c gi v ng n nh chính tr , m b o qu c phòng - an ninh, tr t t an toàn xã h i. 2. Các ch tiêu tr ng tâm: 2.1. V kinh t : - Doanh thu thương m i - d ch v 12.822,944 t ng, tăng 16,2% so v i cùng kỳ; trong ó, qu n qu n lý 6.929,41 t ng, tăng 13,14% so v i cùng kỳ. - Giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p 5.958,1 t ng, tăng 16,4% so v i cùng kỳ; trong ó, qu n qu n lý 326,1 t ng, tăng 10% so v i cùng kỳ. - Thu ngân sách 254 t ng; n l c thu t ch tiêu ph n u 265,2 t ng. - T ng v n u tư phát tri n t ngu n v n ngân sách: 230 t ng, trong ó v n ngân sách thành ph 170 t ng, v n ngân sách qu n 60 t ng. - T p trung hoàn thành úng ti n các công trình xây d ng cơ b n trong k ho ch năm 2008, nh t là các công trình tr ng i m, trong ó, chú ý ti n c a các công trình như: * i v i các công trình trư ng h c: T p trung xây d ng, hoàn thành và ưa vào s d ng d án: Trư ng THCS Bình An, THCS Nguy n Văn Tr i, Ti u h c Bình Trưng ông, Ti u h c Sông Gi ng - phư ng An Phú, nâng c p m r ng Trư ng Ti u h c Th nh M L i; Trư ng THCS Th nh M và M m non Th nh M (d án 143ha Th nh M L i); T p trung th c hi n các th t c u tư kh i công xây d ng Trư ng Ti u h c Bình Trưng Tây, Ti u h c và THCS Th nh M L i (174ha); Hoàn thành công tác b i thư ng d án Trư ng THCS Th o i n, Ti u h c Nguy n Văn Tr i. * i v i các công trình giao thông, tr s : T p trung xây d ng, hoàn thành và ưa vào s d ng d án ư ng Lê Ph ng Hi u; Hoàn thành công tác b i thư ng d án xa l Hà N i, ư ng k t n i khu Nam R ch Chi c, ư ng tr c chính Khu Th d c th thao R ch Chi c; T p trung xây d ng, hoàn thành và ưa vào s d ng d án: Trung tâm Phòng cháy, ch a cháy khu v c 12, Trung tâm K thu t t ng h p hư ng nghi p. T p trung th c hi n các th t c u tư kh i công xây d ng Trung tâm hành chính; Tr m Y t phư ng Th nh M L i (trong d án 143ha); tr s y ban nhân dân phư ng Bình An; Hoàn thành công tác u th u d án Trung tâm Văn hóa; Hoàn thành h t ng Khu Công nghi p Cát Lái - giai o n 2; công tác b i thư ng Công viên
  5. Vòng xoay chân c u Sài Gòn, Liên t nh l 25B - giai o n 2. Xây d ng h t ng sân th d c th thao (trong d án 174ha Th nh M L i); Xác nh a i m, l a ch n ch u tư xây d ng nhà cho ngư i có thu nh p th p c a qu n; Ph i h p các s - ngành thành ph hoàn ch nh tiêu chí u th u ho c ch nh th u m i g i u tư, xây d ng t i các d án 90ha Nam R ch Chi c; lô C, lô D, lô J, lô N d án 17,3ha; Ph i h p v i s - ngành thành ph hoàn t t th t c và xây d ng bia tư ng ni m anh hùng li t s trong tr n ánh b o v c u R ch Chi c; Bia tư ng ni m các anh hùng li t s (phư ng Bình Trưng Tây). - T p trung th c hi n hoàn thành công tác b i thư ng d án Khu ô th m i Th Thiêm. 2.2. V qu n lý ô th : - V quy ho ch, xây d ng, nhà t: Hoàn thành i u ch nh quy ho ch chung qu n 2, t l 1/5.000, hoàn thành phê duy t và th c hi n công khai các án quy ho ch và i u ch nh quy ho ch các khu dân cư t l 1/2.000. Công b quy ho ch, k ho ch s d ng t n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; Ny nhanh ti n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo Quy t nh s 54/2007/Q -UBND c a y ban nhân dân thành ph ; Ph n u kéo gi m t 30% tr lên s v vi ph m xây d ng so v i năm 2007. - V tr t t an toàn giao thông: ki m ch và kéo gi m s v ùn t c và tai n n giao thông so v i năm 2007. - V môi trư ng: hoàn thành công tác di d i các doanh nghi p gây ô nhi m môi trư ng ra kh i khu dân cư theo ch o c a Thành ph . - V ch ng ng p: làm gi m cơ b n các khu v c ng p nư c trên a bàn phư ng Th o i n, Bình An và Bình Trưng ông. 2.3. V văn hóa xã h i: - Hoàn thành các ch tiêu, c th : Ph c p giáo d c ti u h c úng tu i (11 tu i) 97%; t l tr t 11 - 14 tu i hoàn thành chương trình ti u h c trên 98%; Duy trì t l 11/11 phư ng t ph c p giáo d c b c ti u h c và THCS. Hoàn thành ph c p b c ph thông trung h c. Huy ng 100% tr 6 tu i vào l p 1; hoàn thành chương trình b c ti u h c vào l p 6 t 100%, hi u su t ào t o ti u h c t 97%; gi v ng t l h c sinh hoàn thành chương trình ti u h c t 99%; h c sinh b c THCS hoàn thành chương trình t 99%, h c sinh lên l p t 98%; lưu ban và b h c t dư i 1,2%; t l h c sinh h c 2 bu i ngày 59%. - Tuy n m i 3.474 h c viên tham gia h c ngh , tăng 10% so v i cùng kỳ; t ch c d y Lu t Giao thông ư ng b và thi sát h ch c p gi y phép lái xe h ng A1 cho 6.500 lư t ngư i. - Hoàn thành t và vư t các ch tiêu v dân s k ho ch hóa gia ình và chăm sóc tr em, c th m c gi m sinh 0,13‰, m c gi m sinh con th ba tr lên 0,22%.
  6. - V n ng trên 96% s h ăng ký gia ình văn hóa. Xây d ng 01 phư ng văn hóa (Th nh M L i) và ăng ký 03 khu ph văn hóa. - Ph n u s h vư t nghèo là 820 h . T o vi c làm cho 5.000 lao ng. 2.4. V qu c phòng - an ninh - n i chính: - Hoàn thành 100% ch tiêu giao quân nghĩa v quân s . - Xây d ng l c lư ng dân quân t v t l t 1,8% n 2% so v i t ng s dân trên a bàn. - Tăng cư ng các bi n pháp phòng ng a, u tranh, m b o n nh chính tr , an ninh tr t t trên a bàn. Kéo gi m 5% n 7% s v ph m pháp hình s . T l i u tra khám phá án t 60%, án nghiêm tr ng t t l 90% tr lên. III. M T S NHI M V VÀ GI I PHÁP CHÍNH: 1. Ny m nh tăng trư ng kinh t i ôi v i nâng cao ch t lư ng các lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hóa, th d c th thao, b o v môi trư ng. H tr phát tri n các ngành d ch v , thương m i v v n t i, kho bãi, h th ng c ng, d ch v vi n thông, ngân hàng, tín d ng. Tri n khai th c hi n nhanh d án Khu công nghi p Cát Lái giai o n 2, c m ti u th công nghi p qu n. 2. Tham mưu, xu t y ban nhân dân thành ph t o i u ki n, cơ ch , chính sách phù h p thu hút u tư t i qu n 2, huy ng nhi u ngu n v n cho các d án, công trình phát tri n kinh t , văn hóa - xã h i trên a bàn qu n. 3. Hoàn thành i u ch nh quy ho ch chung t l 1/5.000 và quy ho ch chi ti t t l 1/2.000. Tăng cư ng qu n lý sau quy ho ch. Hoàn ch nh và trình thNm nh, phê duy t các án quy ho ch phát tri n ngành. 4. T p trung tháo g nh ng vư ng m c, Ny nhanh ti n và nâng cao ch t lư ng qu n lý c a ch u tư, tư v n thi t k , giám sát, thi công úng ti n và b o m ch t lư ng các d án h t ng k thu t. 5. Ti p t c c i cách hành chính, nh t là c i cách th t c hành chính và nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c. Phòng, ch ng có hi u qu i v i t i ph m và t n n xã h i. Kiên quy t u tranh, phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, x lý nghiêm các v vi c vi ph m. 6. Th c hi n t t Pháp l nh s 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n; tăng cư ng s ph i h p ho t ng gi a chính quy n và các oàn th trong vi c tham gia xây d ng và th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; tăng cư ng công tác ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân, công khai l ch ti p công dân c a lãnh o y ban nhân dân qu n và các ơn v qu n, phư ng; tăng cư ng i tho i gi a chính quy n v i doanh nghi p và công dân.
  7. 7. Giao y ban nhân dân qu n xây d ng k ho ch c th th c hi n có k t qu ch năm 2008 c a thành ph “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” và ch năm 2008 c a qu n “Năm qu n lý và phát tri n ô th ”. IV. T CH C TH C HI N: 1. Giao cho y ban nhân dân qu n có k ho ch ch o, i u hành th c hi n Ngh quy t t k t qu cao nh t. 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân, 2 Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n Ngh quy t. 3. ngh y ban M t tr n T qu c và các oàn th qu n, các t ch c xã h i tuyên truy n, v n ng các t ng l p nhân dân tích c c th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n và ph n ánh k p th i tâm tư nguy n v ng, ki n ngh c a ngư i dân n các cơ quan h u quan xem xét, gi i quy t. H i ng nhân dân qu n kêu g i ng bào, cán b , chi n sĩ các l c lư ng vũ trang, các ngành, các c p nêu cao tinh th n cách m ng ti n công, kh c ph c khó khăn, oàn k t, năng ng, sáng t o, ra s c th c hi n th ng l i các nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a qu n năm 2008. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 2 khóa III, kỳ h p th 14 thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2008 ./. CH TNCH Võ Th Ng c Sương
Đồng bộ tài khoản