Nghị quyết số 02/1999/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 02/1999/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 1999 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/1999/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/1999/NQ-CP Hà N i, ngày 08 tháng 02 năm 1999 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 02/1999/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 1999V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 1 NĂM 1999 Trong hai ngày 3 và 4 tháng 2 năm 1999, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 1 năm 1999, th o lu n và quy t ngh các v n sau: 1. Chính ph ã nghe B trư ng B K ho ch và u tư Tr n Xuân Giá trình bày án v Phương hư ng, gi i pháp i u ch nh cơ c u và u tư c a các ngành trong quá trình h i nh p kinh t qu c t . Chính ph kh ng nh h i nh p kinh t qu c t là m t xu th khách quan, t o cơ h i m i và i u ki n thu n l i phát tri n n n kinh t nư c ta theo m c tiêu và nh hư ng ã ra, mang l i l i ích cho n n kinh t qu c dân nói chung và cho t ng ngành, t ng doanh nghi p nói riêng; ng th i cũng s phát sinh nhi u khó khăn thách th c, nh t là trong th i gian u, vì v y òi h i chúng ta ph i ch ng chuNn b các i u ki n, k ho ch hành ng m t cách khNn trương, nghiêm túc.Tuy nhiên, n nay nhi u B , ngành và a phương, nh t là các doanh nghi p v n chưa nh n th c ư c h t tính c p thi t và m c c nh tranh gay g t m t khi nư c ta tham gia vào quá trình h i nh p kinh t qu c t , chưa có s i u ch nh c n thi t v cơ c u s n xu t và u tư, i m i công ngh và thi t b , i m i qu n lý nâng cao s c c nh tranh c a hàng hoá và d ch v ; th m chí nhi u doanh nghi p v n ch i, l i vào cơ ch b oh . Chính ph giao t ng B , ngành, trên cơ s án c a B k ho ch và u tư, xây d ng chi n lư c h i nh p kinh t qu c t c a các ngành s n xu t và d ch v do mình qu n lý phù h p v i ch trương i u ch nh cơ c u kinh t , v i ti m năng và l i th c a n n kinh t nư c ta cũng như nhu c u th trư ng khu v c và th gi i. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Thương m i, B Tài chính, B Công nghi p, B Ngo i giao,Văn phòng Chính ph khNn trương t ng h p t án c a các B , ngành thành án chung trình th tư ng Chính ph trong tháng 3 năm 1999. 2. Thông qua D án Lu t doanh nghi p (thay th lu t Công ty và lu t Doanh ngi p tư nhân) do B trư ng B K ho ch và u tư Tr n Xuân Giá trình. Giao cho B k ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph , ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph t i phiên h p này, hoàn ch nh D án Lu t, trình Th tư ng Chính ph trong tháng 2 năm 1999 trình Qu c h i. 3. Chính ph ã nghe T ng thư ký U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam Tr n Văn ăng gi i thi u d th o Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam. Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính
  2. ph , hoàn ch nh b n óng góp ý ki n trình Th tư ng trong tháng 2 năm 1999 g i U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, ng g i U ban Thư ng v Qu c h i. 4. Chính ph ã nghe B trư ng B Xây d ng Nguy n M nh Ki m trình bày D th o i u l qu n lý u tư và xây d ng (s a i). Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, B K ho ch và u tư, Văn phòng Chính ph ti p thu các ý ki n t i phiên h p này, trong ó c n làm rõ các quy nh th ng nh t qu n lý nhà nư c v u tư và xây d ng, b o m ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng trong vi c quy t nh u tư, cho phép u tư, c p phép xây d ng, u th u xây d ng; hoàn ch nh D th o Ngh nh và i u l qu n lý u tư và xây d ng (s a i) trình Th tư ng Chính ph xem xét trong tháng 3 năm 1999. 5. T i phiên h p này, T ng Thanh tra Nhà nư c ã trình Chính ph Báo cáo công tác thanh tra, khi n n i, t cáo trong quý IV năm 1998; Văn phòng Chính ph trình Báo cáo k t qu các H i ngh c a Chính ph v i a phương tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v nhi m v năm 1999; Ban Ch o tri n khai các Lu t Thu m i c a Chính ph trình Báo cáo tình hình tri n khai th c hi n các Lu t thu m i; B K ho ch và u tư trình Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch tháng 1 năm 1999 và ki n ngh các gi i pháp i u hành trong các tháng ti p theo, Chính ph nh t trí v i n i dung các báo cáo nói trên, th ng nh t nh n nh tình hình kinh t - xã h i tháng 1 năm 1999 có nh ng chuy n bi n tích c c; s n xu t kinh doanh và giá c hàng hoá, d ch v không có bi n ng l n, i s ng c a nhân dân n nh. Nhân dân quan tâm, ng tình, các doanh nghi p th c hi n nghiêm Lu t thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p. Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương ti p t c th c hi n t t m t s công vi c sau: - T p trung tháo g khó khăn, vư ng m c, phi n hà, thúc Ny phát tri n s n xu t kinh doanh và xu t khNu; d n s c ch ng h n, ph n u t k t qu cao trong v ông Xuân; - Gi i quy t k p th i các vư ng m c phát sinh, ch o th c hi n t t các Lu t thu m i, nh t là Lu t thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p; - Th c hi n nghiêm ch nh Ch th s 05/1999/CT-TTg ngày 26/1/1999 c a Th tư ng Chính ph v t ch c ón T t K Mão 1999, ch o ch t ch gi bình n giá c , b o m hàng hoá ph c v tiêu dùng c a nhân dân, gi gìn an ninh tr t t an toàn xã h i. Trong phiên h p này, Th tư ng Chính ph ã phân công t ng thành viên Chính ph ph trách theo dõi các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr c ti p n m sát tình hình t ng a phương, giúp Chính ph gi i quy t k p th i các v n m i nNy sinh trong quá trình th c hi n các nhi m v kinh t - xã h i. Nguy n T n Dũng
  3. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản