Nghị quyết số 02/2002/NQ-QH11 về việc quy định danh sách các Bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 02/2002/NQ-QH11 về việc quy định danh sách các Bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 02/2002/nq-qh11 về việc quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của chính phủ do quốc hội ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2002/NQ-QH11 về việc quy định danh sách các Bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ do Quốc hội ban hành

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2002/NQ-QH11 Hà N i, ngày 05 tháng 8 năm 2002 NGHN QUY T V VI C QUY NNH DANH SÁCH CÁC B VÀ CƠ QUAN NGANG B C A CHÍNH PH QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 và i u 114 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10, i u 2 c a Lu t t ch c Qu c h i, i u 2 c a Lu t t ch c Chính ph và i u 15 c a N i quy kỳ h p Qu c h i; Căn c vào T trình s 38/CP-TCCB ngày 26 tháng 7 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ngh Qu c h i quy t nh cơ c u t ch c c a Chính ph ; QUY T NGHN I- Các b và cơ quan ngang b c a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam g m có: A- Các b : 1. B Qu c phòng; 2. B Công an; 3. B Ngo i giao; 4. B Tư pháp; 5. B Tài chính; 6. B Thương m i; 7. B Lao ng - Thương binh và Xã h i; 8. B Giao thông v n t i; 9. B Xây d ng;
  2. 10. B Thu s n; 11. B Văn hoá - Thông tin; 12. B Giáo d c và ào t o; 13. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 14. B Công nghi p; 15. B K ho ch và u tư; 16. B Y t ; 17. B Khoa h c và Công ngh ; 18. B Tài nguyên và Môi trư ng; 19. B Bưu chính, Vi n thông; 20. B N i v . B- Các cơ quan ngang b : 1. Thanh tra Nhà nư c; 2. Ngân hàng Nhà nư c; 3. U ban Th d c Th thao; 4. U ban Dân t c; 5. U ban Dân s , Gia ình và Tr em; 6. Văn phòng Chính ph . II- Nh ng ch c năng, nhi m v , quy n h n c a m t s b , cơ quan ngang b ã ư c quy nh t i các lu t, pháp l nh hi n hành, nhưng nay do có s thay i v cơ c u t ch c theo Ngh quy t này, thì ư c chuy n giao cho các b , cơ quan ngang b tương ng k t ngày các cơ quan này ư c s p x p l i. III- Chính ph quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các b , cơ quan ngang b nh m nâng cao hi u l c, hi u qu ho t ng c a các b , cơ quan ngang b và c a Chính ph . Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th nh t thông qua t i phiên h p ngày 5 tháng 8 năm 2002.
  3. Nguy n Văn An ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản