Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N HÓC MÔN NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 02/2006/NQ-H ND Hóc Môn, ngày 19 tháng 12 năm 2006 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT C A H I NG NHÂN DÂN HUY N HÓC MÔN NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN HUY N HÓC MÔN KHÓA IX KỲ H P L N TH 7 Căn c i u 59 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s xem xét T trình c a Thư ng tr c H i ng nhân dân huy n Hóc Môn và ý ki n c a các v i bi u H i ng nhân dân huy n Hóc Môn, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân huy n Hóc Môn khóa IX giao Thư ng tr c và 02 Ban H i ng nhân dân huy n Hóc Môn tri n khai ho t ng giám sát trong năm 2007 v i các n i dung sau ây: Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân huy n Hóc Môn t ch c giám sát và báo cáo cho H i ng nhân dân huy n Hóc Môn các n i dung như sau: 1. Giám sát vi c th c hi n án chuy n i cơ c u kinh t huy n và ti n , k t qu u tư xây d ng cơ b n trên a bàn huy n. 2. Giám sát vi c th c hi n các ki n ngh c a bà con c tri. 3. Giám sát vi c gi i quy t ơn thư tranh ch p, khi u n i, t cáo c a công dân. 4. Giám sát vi c th c hi n quy ho ch, qu n lý quy ho ch. Giao Ban Kinh t - Xã h i giám sát và báo cáo H i ng nhân dân huy n Hóc Môn các n i dung như sau: 1. Giám sát vi c th c hi n ch khám ch a b nh cho các i tư ng gia ình chính sách, ngư i cao tu i, tr em dư i 6 tu i. 2. Giám sát k t qu th c hi n chương trình xóa ói gi m nghèo, k t qu gi i quy t tình tr ng ô nhi m môi trư ng. 3. Giám sát vi c th c hi n ngân sách năm 2007.
  2. Giao Ban Pháp ch giám sát và báo cáo H i ng nhân dân huy n Hóc Môn các n i dung như sau: 1. Giám sát công tác c i cách hành chính năm 2007, giám sát vi c t ch c th c hi n các quy t nh hành chính có hi u l c thi hành và quy t nh x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c xây d ng. 2. Giám sát vi c th c hi n nhi m nhi m v c a các cơ quan tư pháp. 3. Giám sát công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo Ngh nh s 90 c a Chính ph và vi c c p phép xây d ng. i u 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân huy n Hóc Môn t ch c vi c tri n khai th c hi n chương trình ho t ng giám sát năm 2007 c a H i ng nhân dân huy n; phân công, i u hòa, ph i h p ho t ng giám sát c a 02 Ban c a H i ng nhân dân huy n; thư ng xuyên xem xét báo cáo t ng h p ho t ng giám sát c a 02 Ban H i ng nhân dân huy n Hóc Môn. i u 3. Trên cơ s chương trình ho t ng giám sát H i ng nhân dân huy n và căn c vào ch c năng nhi m v theo quy nh c a Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân, Thư ng tr c H i ng nhân dân, 02 Ban H i ng nhân dân huy n Hóc Môn xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình giám sát c a mình. Thư ng tr c H i ng nhân dân huy n Hóc Môn l a ch n n i dung giám sát b ng hình th c xem xét báo cáo nh ng v n c tri quan tâm trong quá trình th c hi n các Ngh quy t H i ng nhân dân huy n Hóc Môn. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân huy n Hóc Môn khóa IX, kỳ h p l n th 7 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2006./. CH TNCH Tr n Văn Gi a
Đồng bộ tài khoản