Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2006 - 2010 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** H I NG NHÂN DÂN QU N 10 ****** S : 02/2007/NQ-H ND Qu n 10, ngày 17 tháng 07 năm 2007 GHN QUY T V QUY HO CH C NG CHÍNH TRN VÀ QU NG CÁO NGOÀI TR I TRÊN NA BÀN QU N 10 GIAI O N 2006 - 2010 H I NG NHÂN DÂN QU N 10 KHÓA IX, KỲ H P TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 5129/UBND-VX ngày 10 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 10 v phương án quy ho ch c ng chính tr và qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn qu n 10 giai o n 2006 - 2010, Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n 10 và ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T GHN: i u 1. Nh t trí v i n i dung T trình s 5129/UBND-VX ngày 10 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 10 v phương án quy ho ch c ng chính tr và qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn qu n 10 giai o n 2006 - 2010. Trong quá trình th c hi n quy ho ch c n chú ý: - Quy ho ch ho t ng qu ng cáo ph i d a trên cơ s i u ki n th c t c a qu n 10 và m b o các quy nh c a pháp lu t hi n hành. - Tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c trên lĩnh v c qu ng cáo nh m áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a qu n và hi u qu c a ho t ng qu ng cáo trên a bàn. i u 2. H i ng nhân dân qu n 10 khóa IX, kỳ h p l n th 13 giao trách nhi m cho y ban nhân dân qu n và các ngành ch c năng tri n khai th c hi n Ngh quy t ã ư c kỳ h p thông qua. Thư ng tr c H i ng nhân dân, 2 Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n tăng cư ng ho t ng giám sát, thúc Ny th c hi n th ng l i N gh quy t c a H i ng nhân dân qu n.
  2. N gh quy t này ư c H i ng nhân dân qu n 10, khóa IX thông qua t i kỳ h p l n th 13 ngày 17 tháng 7 năm 2007./. CH TNCH Lâm ình Chi n
Đồng bộ tài khoản