Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 10 NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 02/2008/NQ-H ND Qu n 10, ngày 16 tháng 01 năm 2008 GHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 10 KHÓA IX, KỲ H P TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 459/TTr-TTH ND ngày 07 tháng 01 năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 10 v d ki n Chương trình ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân qu n 10 năm 2008 và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n 10, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân qu n 10 giám sát các n i dung sau ây t i các kỳ h p: 1. T ch c th c hi n chương trình nhà k t h p v i vi c hoàn ch nh h th ng giao thông ô th (kỳ h p thư ng kỳ gi a năm 2008). 2. K t qu th c hi n Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và k t qu th c hi n c i cách hành chính, xây d ng n p s ng văn minh ô th (kỳ h p thư ng kỳ cu i năm 2008). i u 2. Thư ng tr c và 2 Ban H i ng nhân dân qu n t ch c giám sát các n i dung sau và báo cáo k t qu v i H i ng nhân dân qu n: 1. Giám sát vi c th c hi n các nhi m v , ch tiêu kinh t - văn hóa xã h i và an ninh qu c phòng; v thu - chi ngân sách năm 2008. 2. Giám sát vi c th c hi n quy ho ch phát tri n m ng lư i thương m i - d ch v - ch trên a bàn qu n 10. 3. Giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c tri. 4. Giám sát vi c th c hi n pháp lu t trong i u tra, xét x và thi hành án, th c hi n ch giam gi c a Công an qu n 10. 5. Giám sát qu n lý c a y ban nhân dân qu n 10 và các ban - ngành trong lĩnh v c qu n lý ô th , văn hóa, giáo d c, y t , v sinh an toàn th c phNm, v sinh môi trư ng.
  2. i u 3. Trên cơ s Chương trình giám sát c a H i ng nhân dân qu n và căn c vào nhi m v qu n h n theo quy nh c a pháp lu t; Thư ng tr c và 2 Ban H i ng nhân dân qu n ch ng xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n chương trình giám sát năm 2008. i u 4. Các cơ quan, t ch c ư c giám sát có trách nhi m t o i u ki n thu n l i Thư ng tr c và 2 Ban H i ng nhân dân qu n và các i bi u H i ng nhân dân qu n ti n hành ho t ng giám sát; chuNn b báo cáo và cung c p tài li u c n thi t theo yêu c u c a oàn giám sát. i u 5. T i kỳ h p gi a năm, Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n báo cáo tình hình th c hi n trong 6 tháng u năm và t i kỳ h p cu i năm báo cáo ánh giá th c hi n Chương trình giám sát năm 2008 c a H i ng nhân dân qu n 10. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 10 khóa IX thông qua t i kỳ h p th 15 ngày 16 tháng 01 năm 2008./. CH TNCH Lâm ình Chi n
Đồng bộ tài khoản