Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ XIV ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do - H nh phúc -------------- S : 02/2009/NQ-H ND Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2009 NGHN QUY T V VI C T TÊN VÀ I U CH NH DÀI M T S Ư NG, PH VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG C NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XIII, KỲ H P TH XIV (T ngày 14/7 n ngày 17/7/2009) Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh 91/2005/N -CP ngày 11/7/2005 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch t tên, i tên ư ng ph và công trình công c ng; Xét T trình s : 31/TTr-UBND, ngày 22/6/2009 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c t tên và i u ch nh dài m t s ư ng, ph , công trình công c ng trên a bàn Thành ph Hà N i năm 2009, Báo cáo th m tra c a Ban Văn hóa – Xã h i H ND thành ph , ý ki n th o lu n c a các i bi u H ND Thành ph , QUY T NGHN: i u 1. t tên 28 ư ng, ph m i sau ây: 1. Ph Tôn Th t Thuy t: Cho o n t ngã t ư ng Ph m Hùng, bên c nh tòa nhà Toyota M ình n ngã tư bùng binh Khu ô th m i C u Gi y, qu n C u Gi y. Dài: 800m; r ng: 40m. 2. Ph Tr n Thái Tông: Cho o n t ngã tư ư ng Xuân Th y (s nhà 29) i qua Khu ô th m i n ngã tư trong Khu ô th m i C u Gi y, qu n C u Gi y. Dài: 900 m; r ng: 40 m. 3. Ph C u M i: Cho o n t cây xăng s 111 ư ng Láng n u C u M i, qu n ng a. Dài: 400m; r ng: 9m. 4. ư ng a Sĩ: Cho o n t Xí nghi p Giày Yên Th y i qua làng ngh a Sĩ n ngã tư giao v i ư ng Quy ho ch khu ô th Văn Phú, Yên Phúc (c nh Nghĩa trang li t sĩ P.Ki n Hưng), qu n Hà ông. Dài: 800m; r ng: 10m.
  2. 5. Ph Ba La: Cho o n t ngã 3 Ba La (Km 0 - QL 21B) i qua Xí nghi p nư c khoáng và Trung tâm gi i thi u vi c làm Liên oàn lao ng Thành ph Hà N i, Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên Xây l p i n I Ba La n Km 0 + 800 QL 21B ( u công ty Gi ng cây tr ng), qu n Hà ông. Dài: 800m; r ng: 10,5m. 6. Ph X m: Cho o n t Km 0 + 800 QL 21B ( u Công ty Gi ng cây tr ng) n Km 1+ 900 (c nh l i r vào làng Trinh Lương, phư ng Phú Lương), qu n Hà ông. Dài: 1.100m; r ng: 17,5m. 7. ư ng Nguy n Tr c: Cho o n t Km 1+ 900 Qu c l 21B n tuy n i n 110 KV giao nhau v i ư ng d ki n quy ho ch vành ai 4, qu n Hà ông. Dài: 1000m; r ng: 11,5m. 8. ư ng V n Phúc: Cho o n t u c u Am (s nhà 16- 20 ph Chu Văn An, qu n Hà ông) n ngã tư giao v i ư ng Lê Văn Lương kéo dài n i ti p v i ư ng Ng c Tr c (c a huy n T Liêm), qu n Hà ông. Dài: 1000m; r ng: 40m. 9. Ph Yên Duyên: Cho o n t ngã ba i di n v i chùa i Bi n m trên ngõ 885 c a ư ng Tam Trinh, i qua ngã ba g p ph Yên S (s nhà 104 – 106, t 8), n s nhà 301, t dân cư 14 ư ng Yên S , qu n Hoàng Mai ra ư ng vành ai 3. Dài: 1.200m; r ng: 6-8m. 10. Ph Thanh Lân: Cho o n t ngã ba Tr m cung c p nư c s ch s 75 ph Thanh àm, i qua khu dân cư c a phư ng Thanh Trì n ngã ba g p ph Nam Dư (nhà s 5, s 7), qu n Hoàng Mai. Dài: 700m; r ng: 7-8m. 11. Ph Ngũ Nh c: Cho o n t chân ê Thanh Trì t dân ph 17 c m 8 phư ng Thanh Trì n ngã ba giao c t v i ph Nam Dư (s nhà 1), qu n Hoàng Mai. Dài: 700m; r ng: 7-8 m. 12. Ph Giang Biên: Cho o n t ngã tư s nhà 86 c a ph d ki n t tên là Giang Biên i qua khu dân cư t 5,6,7 c a phư ng Giang Biên n ngã ba sát trư ng Ti u h c và Trung h c cơ s Giang Biên, qu n Long Biên. Dài: 600m; r ng: 7-8m. 13. Ph Tình Quang: Cho o n t ê Sông u ng i qua khu d án xây d ng nhà văn hóa n s nhà 179 c a t 2 phư ng Giang Biên, qu n Long Biên. Dài: 600m, r ng: 8-10m.
  3. 14. Ph Phù Sa: Cho o n t chân ê i Hà (km 30+50) i qua thôn Phù Sa cũ n ngã tư ư ng Lê L i (s nhà 268), th xã Sơn Tây. Dài: 700m; r ng: 7-8m. 15. ư ng Phú Nhi: Cho o n t Qu c l 32 (km 44 +900) i qua ngã ba ph Tr ng Trình n ngã tư ư ng Lê L i (thư ng g i ngã tư M c x ), th xã Sơn Tây. Dài: 1.300m; r ng: 8m. 16. ư ng Phú Th nh: Cho o n t Km 44+250 QL32 (ngã ba Ngô Quy n) i qua phư ng Phú Th nh n Km 45+850 QL32 (ngã ba ư ng i b n ò Yên Th nh, Phú Th nh), th xã Sơn Tây. Dài: 1.600m; r ng: 40m. 17. ư ng n Và: Cho o n t ngã ba C u C ng (Km 44+250 QL32) i qua ngã ba r vào Trư ng H u Ngh 80 (Lào) n n Và (ngã ba Km 0- TL 414), th xã Sơn Tây. Dài: 1.600m; r ng: 8-10m. 18. Ph Vân Gia: Cho o n t ngã ba Quang Trung (s nhà 125) i qua C u Trì, UBND phư ng Trung Hưng n ngã ba g p ư ng d ki n t tên n Và, th xã Sơn Tây. Dài: 1.600m; r ng: 8-10m. 19. ư ng Xuân Khanh: Cho o n t ngã ba V Th y c a T nh l 414 ư ng i á Chông n ngã ba Xuân Khanh, c nh tr s UBND phư ng Xuân Khanh, th xã Sơn Tây. Dài: 2.200m; r ng: 10,5m. 20. ư ng Vi t Hùng: Cho o n t ngã ba C ng Tr ng Vi t Hùng i qua ư ng r vào thôn p Tó xã Uy N n trư ng Trung h c cơ s Vi t Hùng, huy n ông Anh. Dài: 1500m; r ng: 10,5m. 21. ư ng Liên Hà: Cho o n t C u Bài c a xã Vi t Hùng i qua thôn L Khê, thôn Hà Hương, ư ng r vào UBND xã Liên Hà n ngã ba thôn Thù L xã Liên Hà, Huy n ông Anh. Dài: 2.500m; r ng: 10,5m. 22. ư ng Vân Hà: Cho o n t ngã ba C Châu n ngã ba thôn Thi t Úng và Ng c Lôi n l i r vào thôn Châu Phong, xã Vân Hà, huy n ông Anh. Dài: 1300m; r ng: 10,5m.
  4. 23. ư ng D c Tú: Cho o n t ư ng Qu c l 3 (ngã ba r vào ư ng tr c kinh t mi n ông, Ph L c Hà, xã Mai Lâm) n ngã ba sát v i UBND xã D c Tú, huy n ông Anh. Dài: 2300m; r ng: 10,5m. 24. ư ng Trâu Quỳ: Cho o n ư ng t c ng trư ng i h c Nông Nghi p I, huy n Gia Lâm n ngã tư g p ư ng d ki n quy ho ch (ch y qua a ph n xã Trâu Quỳ n i v i ư ng cao t c Hà N i – H i Phòng). Dài: 1.300m; r ng: 7m. 25. ư ng Th y Phương: Cho o n t ê Chèm – ư ng ông Ng c n ngã tư Bê Tông thu c xóm 7 ông Ng c (hi n g i là ư ng 69), huy n T Liêm. Dài: 750m; r ng: 7-8m. 26. ư ng Phú Di n: Cho o n t ngã ba (l i r bên ph i qua C u Di n) n Ga Phú Di n, huy n T Liêm. Dài: 1000m; r ng: 6-8m. 27. ư ng Phúc Di n: Cho o n t ngã ba qua C u Di n r trái (hư ng t ư ng H Tùng M u) n c ng Nhà máy x lý ph th i C u Di n, huy n T Liêm. Dài: 3.100m; r ng: 7-8m. 28. Ph Hàm Nghi: Cho o n t ngã ba giao c t v i ư ng Lê c Th , r vào trư ng ph thông Vi t Úc Hà N i, trư ng ti u h c Lê Quý ôn, r vào khu ô Th m i M ình – T Liêm n tòa nhà B2 Khu ô th M ình 1, huy n T Liêm. Dài: 700m; r ng: 40m. i u 2. i u ch nh dài 01 ư ng sau: i u ch nh kéo dài ư ng Cao L : Cho o n t ngã ba c a Xí nghi p Lương th c xay xát ông Quan, xã Uy N n ngã ba C ng Tr ng thu c a ph n xã Vi t Hùng, huy n ông Anh. Dài: 900m; r ng: 10,5m. i u 3. t tên cho 04 vư n hoa sau: 1. Vư n hoa Hàng Tr ng Cho di n tích t s 42 Nhà Chung, có v trí phía B c và phía Tây giáp v i khu t toà T ng Giám M c và Nhà th , phía ông giáp ph Nhà Chung, Phía Nam giáp khu nhà dân cư và t m t s cơ quan ơn v thu c phư ng Hàng Tr ng, qu n Hoàn Ki m.
  5. T ng di n tích khu t kho ng 6845,6 m2, trong ó bao g m các công trình công viên, vư n hoa và thư vi n, phòng c sách. 2. Vư n hoa Cách m ng tháng Tám: Cho di n tích t khu v c Qu ng trư ng Cách m ng tháng Tám, phư ng Tràng Ti n, Qu n Hoàn Ki m giáp các ph Lê Thánh Tông, Ph Phan Chu Trinh, Ph Hai Bà Trưng. Di n tích khu t 3.619m2, trong ó di n tích vư n hoa: 2012 m2. 3. Vư n hoa 1-6: Cho di n tích t t i 178 Nguy n Lương B ng, phư ng Quang Trung, qu n ng a. T ng di n tích khu t 13.649,7m2, trong ó di n tích t m ư ng theo quy ho ch 3.778 m2, di n tích t công viên cây xanh ph c v chung cho a bàn dân cư 9.871,7 m2. 4. Vư n hoa Hoàng Văn Th Trong khu di tích lưu ni m ng chí Hoàng Văn Th , phư ng Tương Mai, qu n Hoàng Mai. Di n tích khu t 2.430 m2 bao g m tư ng ài Hoàng Văn Th , vư n hoa, sân ư ng n i b , tư ng rào. i u 4. Th ng nh t nguyên t c gi nguyên tên các ư ng, ph , công trình công c ng (g m tên danh nhân và a danh) trùng nhau c a các qu n, huy n, th xã trên a bàn Thành ph Hà N i m r ng. i u 5. Giao UBND Thành ph t ch c th c hi n vi c phân nh ranh gi i, g n bi n tên ư ng, ph và tuyên truy n nhân dân hi u ý nghĩa c a 28 ư ng, ph m i ư c t tên, 01 ư ng, ph m i ư c i u ch nh dài và 04 vư n hoa công c ng, hư ng d n nguyên t c ghi tên các ư ng, ph trùng nhau trên a bàn thành ph Hà N i m r ng trong các giao d ch dân s theo Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H ND Thành Ph Hà N i khóa XIII, kỳ h p th 18 thông qua và có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày H ND thông qua./.
  6. CH TNCH Nơi nh n: - y ban Thư ng v QH; - Chính ph ; - y ban VHGD TTN và Nhi ng c a QH; - Ban công tác B; - VPQH,CP; Ngô Th Doãn Thanh - B : VHTTDL, NV, TP; - TTTU, TTH ND, UBND, UBMTTQ TP; - oàn B Qu c h i Hà N I; - Các Ban c a TU; VP TU; - VP oàn BQH&H ND, VP UBND TP; - Các v i bi u H ND Thành ph ; - Các S , ban, ngành Thành ph ; - TT H ND, UBND qu n, huy n, th xã; - Các báo c a Hà N i; - Lưu.
Đồng bộ tài khoản