Nghị quyết số 02/NQ-UBTVQH9

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 02/NQ-UBTVQH9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 02/NQ-UBTVQH9 về tổ chức nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 02/NQ-UBTVQH9

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/NQ-UBTVQH9 Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 1992 NGHN QUY T V T CH C NHI M V C A VĂN PHÒNG QU C H I U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào i u 79 c a Lu t t ch c Qu c h i; NGHN QUY T; Đi u 1. Văn phòng Qu c h i là cơ quan giúp vi c c a Qu c h i, có trách nhi m nghiên c u, tham mưu t ng h p và t ch c ph c v m i ho t ng c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch Qu c h i, các Phó Ch t ch Qu c h i, c a H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i. Đi u 2. Văn phòng Qu c h i có nh ng nhi m v sau ây: 1- Ph c v Qu c h i và U ban thư ng v Qu c h i trong công tác xây d ng pháp lu t; gi i thích Hi n pháp, lu t, pháp l nh. 2- Ph c v Qu c h i quy t nh và ban hành nh ng chính sách cơ b n, nh ng ngh quy t, quy t nh v kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh, i ngo i, v t ch c và nhân s thu c thNm quy n c a Qu c h i. 3- T ch c ph c v Qu c h i th c hi n quy n giám sát t i cao vi c tuân theo Hi n pháp, lu t và ngh quy t c a Qu c h i. Ph c v U ban thư ng v Qu c h i giám sát ho t ng c a Chính ph , Toà án nhân dân t i cao và Vi n ki m sát nhân dân t i cao trong vi c thi hành Hi n pháp, lu t, pháp l nh, ngh quy t c a Qu c h i và U ban thư ng v Qu c h i. 4- Nghiên c u, t ch c ph c v U ban thư ng v Qu c h i giám sát và hư ng d n ho t ng c a H i ng nhân dân các c p. 5- Nghiên c u các v n v b u c Qu c h i và H i ng nhân dân; t ch c ph c v U ban thư ng v Qu c h i công b và ch trì vi c b u c i bi u Qu c h i; công b vi c b u c i bi u H i ng nhân dân các c p. 6- Ph c v công tác i ngo i c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch Qu c h i, c a H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i.
  2. 7- Ti p nhân dân n Qu c h i và U ban thư ng v Qu c h i khi u n i, t cáo và t nguy n v ng. Nghiên c u và chuy n ơn khi u n i, t cáo c a nhân dân n các cơ quan h u quan. ôn c các cơ quan, các ngành, các c p gi i quy t ơn khi u n i, t cáo c a nhân dân theo quy nh c a pháp lu t. 8- Nghiên c u, ph c v U ban thư ng v Qu c h i ch o, i u hoà, ph i h p ho t ng c a H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i; b o m i u ki n ho t ng c a các i bi u Qu c h i. 9- T ch c ph c v ho t ng c a Ch t ch Qu c h i và các Phó Ch t ch Qu c h i, c a U viên U ban thư ng v Qu c h i, c a H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i. 10- Dư i s ch o c a U ban thư ng v Qu c h i, nghiên c u xu t c i ti n ch làm vi c c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, c a H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i và c a các oàn i bi u Qu c h i a phương. 11- Nghiên c u, ph c v U ban thư ng v Qu c h i quy t nh biên ch hàng năm và quy nh chính sách, ch i v i Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao và Văn phòng Qu c h i. 12- Nghiên c u, xây d ng chương trình và t ch c ph c v các kỳ h p c a Qu c h i và các phiên h p c a U ban thư ng v Qu c h i. 13- Nghiên c u các v n và chuNn b các d án do U ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch Qu c h i và các Phó Ch t ch Qu c h i giao. 14- ôn c vi c chuNn b và b o m th t c trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i các d án, báo cáo t trình c a các cơ quan và t ch c h u quan. 15- T ch c và qu n lý công tác thông tin, báo chí, xu t b n, thư vi n c a Qu c h i. 16- Ph c v Ch t ch Qu c h i ch o và t ch c th c hi n ngân sách c a Qu c h i; t ch c và qu n lý công tác qu n tr - tài v , hành chính, văn thư, in n, lưu tr , b o v và l tân c a cơ quan. Đi u 3. Văn phòng Qu c h i ư c t ch c các v , các ơn v tương ương c p v , các phòng tr c thu c Ch nhi m Văn phòng Qu c h i và phòng tr c thu c v ho c ơn v tương ương c p v . Vi c thành l p ho c bãi b các v và ơn v tương ương c p v do U ban thư ng v Qu c h i quy t nh. Vi c thành l p ho c bãi b các phòng do Ch nhi m Văn phòng Qu c h i quy t nh. Đi u 4. T ch c Văn phòng Qu c h i g m có: A- Các v do Thư ng tr c H i ng dân t c ho c Thư ng tr c các U ban c a Qu c h i ch o v công tác chuyên môn nghi p v , Ch nhi m Văn phòng Qu c h i ch o v các m t công tác khác:
  3. 1- V dân t c. 2- V pháp lu t. 3- V kinh t và ngân sách. 4- V qu c phòng và an ninh. 5- V văn hoá, giáo d c, thanh niên, thi u niên và nhi ng. 6- V các v n xã h i. 7- V khoa h c, công ngh và môi trư ng. 8- V i ngo i. T ch c và nhi m v c a các v này do Thư ng tr c H i ng dân t c ho c thư ng tr c các U ban c a Qu c h i ph i h p v i Ch nhi m Văn phòng Qu c h i quy nh. B- Các v do U viên U ban thư ng v Qu c h i ư c U ban thư ng v Qu c h i phân công ch o v công tác chuyên môn nghi p v , Ch nhi m Văn phòng Qu c h i ch o v các m t công tác khác: 1- V ho t ng i bi u dân c . 2- V dân nguy n. T ch c và nhi m v c a các v này do U viên U ban thư ng v Qu c h i ư c phân công ch o v công tác chuyên môn nghi p v ph i h p v i Ch nhi m Văn phòng Qu c h i quy nh. C- Các v và các ơn v tương ương c p v do Ch nhi m Văn phòng Qu c h i ch o v các m t công tác: 1- V T ng h p. 2- V hành chính. 3- V qu n tr - tài v . 4- V t ch c - cán b . 5- V công tác phía Nam. 6- Trung tâm thông tin, thư vi n và nghiên c u khoa h c. 7- T p chí "Ngư i i bi u nhân dân" và T báo c a Qu c h i. T ch c và nhi m v c a các v , các ơn v tương ương c p v do Ch nhi m Văn phòng Qu c h i quy nh.
  4. Đi u 5. Ch nhi m Văn phòng Qu c h i là ngư i ng u Văn phòng Qu c h i, ch u trách nhi m trư c U ban thư ng v Qu c h i v công tác c a Văn phòng Qu c h i. Các Phó Ch nhi m Văn phòng Qu c h i giúp Ch nhi m Văn phòng Qu c h i th c hi n nhi m v . V trư ng, th trư ng ơn v tương ương c p v i u hành công vi c c a v ho c c a ơn v mình. Giúp V trư ng, th trư ng ơn v tương ương c p v có th có m t ho c nhi u Phó v trư ng ho c Phó th trư ng ơn v tương ương c p v . Trư ng phòng i u hành công vi c c a phòng, giúp Trư ng phòng có th có m t ho c hai Phó trư ng phòng. Đi u 6. Ch nhi m và Phó Ch nhi m Văn phòng Qu c h i do U ban thư ng v Qu c h i b nhi m, mi n nhi m, cách ch c. V trư ng, Phó v trư ng các v quy nh t i m c A và m c B, i u 4 Ngh quy t này do Ch nhi m Văn phòng b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, sau khi ã th ng nh t ý ki n v i Thư ng tr c H i ng dân t c ho c thư ng tr c các U ban c a Qu c h i ho c U viên U ban thư ng v Qu c h i ư c phân công ch o v v công tác chuyên môn, nghi p v . V trư ng, Phó v trư ng và các ch c v tương ương; Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và các ch c v tương ương không thu c các v quy nh t i o n 2, i u này do Ch nhi m Văn phòng Qu c h i b nhi m, mi n nhi m, cách ch c. Đi u 7. Ch t ch H i ng dân t c, Ch nhi m các U ban c a Qu c h i, các U viên U ban thư ng v Qu c h i ư c U ban thư ng v Qu c h i phân công ch o các v và Ch nhi m Văn phòng Qu c h i ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản