Nghị quyết số 03/2002/NQ-QH11 về việc phê chuyển đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 03/2002/NQ-QH11 về việc phê chuyển đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 03/2002/nq-qh11 về việc phê chuyển đề nghị của thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm các phó thủ tướng chính phủ, các bộ trưởng và các thành viên khác của chính phủ do quốc hội ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2002/NQ-QH11 về việc phê chuyển đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội ban hành

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2002/NQ-QH11 Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2002 NGHN QUY T V PHÊ CHU N NGHN C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C B NHI M CÁC PHÓ TH TƯ NG CHÍNH PH , CÁC B TRƯ NG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC C A CHÍNH PH QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 và i u 114 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; i u 20 c a Lu t t ch c Chính ph ; i u 84 c a Lu t t ch c Qu c h i và Ngh quy t s 02/2002/QH11 c a Qu c h i khoá XI, kỳ h p th nh t quy nh danh sách các b và cơ quan ngang b c a Chính ph ; Căn c vào Biên b n xác nh k t qu b phi u c a Qu c h i phê chu n ngh c a Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m các Phó Th tư ng Chính ph , B trư ng và thành viên khác c a Chính ph ngày 7 tháng 8 năm 2002; QUY T NGHN Phê chuNn ngh c a Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m các Phó Th tư ng Chính ph , các B trư ng và các thành viên khác c a Chính ph , g m các ông, bà có tên sau ây: PHÓ TH TƯ NG Ông Nguy n T n Dũng Ông Vũ Khoan Ông Ph m Gia Khiêm B TRƯ NG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC C A CHÍNH PH B trư ng B Qu c phòng Ông Ph m Văn Trà B trư ng B Công an Ông Lê H ng Anh B trư ng B Ngo i giao Ông Nguy n Dy Niên B trư ng B Tư pháp Ông Uông Chu Lưu
  2. B trư ng B Tài chính Ông Nguy n Sinh Hùng B trư ng B Thương m i Ông Trương ình Tuy n B trư ng B Lao ng - Thương binh và Bà Nguy n Th H ng Xã h i B trư ng B Giao thông v n t i Ông ào ình Bình B trư ng B Xây d ng Ông Nguy n H ng Quân B trư ng B Thu s n Ông T Quang Ng c B trư ng B Văn hoá - Thông tin Ông Ph m Quang Ngh B trư ng B Giáo d c và ào t o Ông Nguy n Minh Hi n B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Ông Lê Huy Ng nông thôn B trư ng B Công nghi p Ông Hoàng Trung H i B trư ng B K ho ch và u tư Ông Võ H ng Phúc B trư ng B Y t Bà Tr n Th Trung Chi n B trư ng B Khoa h c và Công ngh Ông Hoàng Văn Phong B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng Ông Mai Ái Tr c B trư ng B Bưu chính, Vi n thông Ông Trung Tá B trư ng B N i v Ông Quang Trung T ng Thanh tra Nhà nư c Ông Quách Lê Thanh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Ông Lê c Thuý B trư ng, Ch nhi m U ban Th d c Th Ông Nguy n Danh Thái thao B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c Ông Ksor Phư c B trư ng, Ch nhi m U ban Dân s , Gia Bà Lê Th Thu ình và Tr em B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph Ông oàn M nh Giao Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th nh t thông qua t i phiên h p ngày 8 tháng 8 năm 2002. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản