Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N NHÀ BÈ NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 03/2006/NQ-H ND Nhà Bè, ngày 28 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T PHÊ CHU N QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2005 VÀ I U CH NH D TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006 H I NG NHÂN DÂN HUY N NHÀ BÈ KHÓA IX KỲ H P TH 6 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t nh s 289/Q -UB ngày 17 tháng 12 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c giao ch tiêu d toán thu chi ngân sách Nhà nư c năm 2005 cho huy n Nhà Bè; Xét T trình s 442/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân huy n Nhà Bè v quy t toán thu - chi ngân sách năm 2005 và T trình s 443/TTr- UBND ngày 20 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân huy n Nhà Bè v i u ch nh ch tiêu d toán ngân sách năm 2006; báo cáo th m nh s 02/BCT -KTXH ngày 24 thánh 7 năm 2006 c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n các i bi u H i ng nhân dân huy n; QUY T NGHN: i u 1. Phê chuNn quy t toán ngân sách năm 2005 như sau: 1. V thu: - T ng thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn: 75.913 tri u ng t 105,86% so v i d toán. - T ng thu ngân sách a phương: 142.591 tri u ng t 143,23% so d toán. Trong ó: - Thu i u ti t:22.154 tri u ng - Thu b sung t ngân sách TP: 81.325 tri u ng + Thư ng xuyên : 55.325 tri u ng + u tư phát tri n : 26.000 tri u ng
  2. - Thu k t dư năm trư c : 22.644 tri u ng + Ngân sách huy n : 21.128 tri u ng . Thư ng xuyên :8.521 tri u ng . u tư phát tri n : 12.607 tri u ng + Ngân sách xã : 1.516 tri u ng + Thu chuy n ngu n kinh phí : 7.568 tri u ng + Thu qu n lý qua ngân sách (ghi thu) : 8.900 tri u ng 2. V chi: T ng chi ngân sách c năm 117.161 tri u ng t 81,94 % so d toán . - Chi u tư phát tri n : 31.257 tri u ng t 67,69% so d toán. - Chi ho t ng thư ng xuyên : 77.004 tri u ng t 94,07% so d toán. - Chi qu n lý qua ngân sách : 8.900 tri u ng 3. K t dư: 25.430 tri u ng - Ngân sách huy n: 17.323 tri u ng + Chi thư ng xuyên : 2.405 tri u ng + Chi u tư phát tri n : 14.918 tri u ng - Ngân sách xã : 8.107 tri u ng Trong thu chi ngân sách Huy n m b o tính cân i v ngân sách. Ngân sách chi thư ng xuyên ư c qu n lý ch t ch , có c i ti n trong vi c i u hành qu n lý ngân sách, t o ư c ý th c ti t ki m c a các Th trư ng và ơn v s d ng ngân sách. i u 2. i u ch nh d toán ngân sách năm 2006 1. V thu: - T ng thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn : 71.335 tri u ng (không i u ch nh thu NSNN) - T ng thu ngân sách a phương: 179.391 tri u ng Trong ó: a) Thu u tư phát tri n : 61.884 tri u ng
  3. + Thu b sung t ngân sách TP: 40.691 tri u ng + Thu k t dư năm trư c : 14.918 tri u ng + Thu chuy n ngu n u tư : 6.275 tri u ng b) Thu cân i ngân sách : 83.507 tri u ng + Thu i u ti t : 16.775 tri u ng + Thu b sung t ngân sách TP : 54.956 tri u ng + Thu chuy n ngu n các ơn v SN: 1.264 tri u ng + Thu k t dư năm trư c :10.512 tri u ng . Ngân sách huy n : 2.405 tri u ng . Ngân sách xã : 8.107 tri u ng c) Thu t m ng t NSTP : 23.000 tri u ng d) Thu t m ng t NS huy n : 11.000 tri u ng 2. V chi: - T ng chi ngân sách a phương : 145.212 tri u ng (tăng 68.694 tri u ng) a) Chi u tư phát tri n: 38.319 tri u ng b) Chi cân i ngân sách :78.893 tri u ng (tăng 7.392 tri u ng so d toán ã giao) - Chi ho t ng thư ng xuyên:78.300 tri u ng - Chi ngân sách xã:10.556 tri u ng Trong ó: + Chi b sung cân i :5.278 tri u ng + Chi có m c tiêu:1.224 tri u ng - Chi Phòng cháy ch a cháy:100 tri u ng - Chi VP ăng ký t:493 tri u ng c) Chi t m ng t ngân sách thành ph : 23.000 tri u ng d) Chi t m ng t ngân sách huy n: 5.000 tri u ng
  4. i u 3. Ch p thu n m c chi b i dư ng cho cán b chi n sĩ (nghĩa v ) công tác t i nhà t m gi Công an huy n theo theo t trình s 444/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân huy n. i u 4. Ch p thu n T trình s 345/TTr-UBND ngày 06 tháng 06 năm 2006 c a y ban nhân dân huy n Nhà Bè v ch tr c p cán b công ch c i h c. i u 5. y ban nhân dân huy n căn c vào Ngh quy t H i ng nhân dân giao nhi m v chi ngân sách cho t ng cơ quan, ban ngành c a huy n và các xã, th tr n. + Qu n lý c p phát chi theo d toán, h n ch th p nh t phát sinh chi ngoài d toán. Kiên quy t xu t toán các kho n chi ngoài quy nh. + Th trư ng các cơ quan ơn v , Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n t ch c th c hi n theo úng nhi m v , quy n h n ư c giao trong lĩnh v c tài chính, ngân sách và ch u trách nhi m v nh ng sai ph m trong ph m vi qu n lý. S d ng có hi u qu , úng m c ích ngân sách Nhà nư c cũng như các ngu n v n ho t ng. Th c hi n công khai v thu chi ngân sách c a cơ quan, ơn v . - Giao Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân ph i h p v i các cơ quan có liên quan, giám sát vi c th c hi n ngân sách Nhà nư c. - Ch t ch y ban nhân dân huy n c n t p trung nhi u hơn trong vi c i u hành ngân sách, ki m tra ch t ch vi c th c hi n ngân sách, tài chính. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n Nhà Bè khóa IX, kỳ h p th VI thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2006./. CH TNCH Ph m Th Vi t
Đồng bộ tài khoản