Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006 - 2010) của 14 phường quận 3 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/NQ-HĐND Quận 3, ngày 18 tháng 01 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM (2006 - 2010) CỦA 14 PHƯỜNG QUẬN 3 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3 KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 14 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 3 về việc đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006 - 2010) của 14 phường trên địa bàn quận 3, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân, QUYẾT NGHỊ: 1. Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006 - 2010) của 14 phường trên địa bàn quận 3 theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận 3. 2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận 3 trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 14 vào ngày 18 tháng 01 năm 2008./. CHỦ TỊCH Thân Thị Thư
Đồng bộ tài khoản