Nghị quyết số 04/2002/NQ-QH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 04/2002/NQ-QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 04/2002/NQ-QH11 về việc phê chuyển đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó chủ tịch và các uỷ viên của Hội đồng Quốc phòng và an ninh do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/2002/NQ-QH11

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2002/NQ-QH11 Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2002 NGHN QUY T V VI C PHÊ CHU N NGHN C A CH TNCH NƯ C V DANH SÁCH PHÓ CH TNCH VÀ CÁC U VIÊN C A H I NG QU C PHÒNG VÀ AN NINH QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào các i u 84, 103 và 104 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10, i u 81 c a Lu t t ch c Qu c h i và i u 15 c a N i quy kỳ h p Qu c h i; Căn c và biên b n xác nh k t qu b phi u c a Qu c h i phê chu n ngh c a Ch t ch nư c v Danh sách Phó Ch t ch và các U viên H i ng qu c phòng và an ninh ngày 8 tháng 8 năm 2002; QUY T NGHN Phê chuNn ngh c a Ch t ch nư c v Danh sách Phó Ch t ch và các U viên c a H i ng qu c phòng và an ninh, g m có: Phó Ch t ch: Ông Phan Văn Kh i Các U viên: Ông Nguy n Văn An Ông Ph m Văn Trà Ông Lê H ng Anh Ông Nguy n Dy Niên Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th nh t thông qua t i phiên h p ngày 8 tháng 8 năm 2002. ` Nguy n Văn An
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản