Nghị quyết số 04/2003/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 04/2003/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 04/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2003 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/2003/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2003/NQ-CP Hà N i, ngày 04 tháng 3 năm 2003 NGH QUY T C A CHÍNH PH S 04/2003/NQ-CP NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2003 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 2 NĂM 2003 Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2003, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 2 năm 2003, bàn và quy t ngh các v n đ sau: 1. Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo tình hình xây d ng các Ngh đ nh quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , nhi m kỳ 2002- 2007. Ti n đ xây d ng Ngh đ nh quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph còn ch m so v i k ho ch đ ra. Đ đ m b o s ho t đ ng có hi u qu c a b máy Chính ph theo yêu c u đ i m i, trên nguyên t c phân đ nh rõ ch c năng, m i vi c ch m t cơ quan ch u trách nhi m chính, gi i quy t cơ b n tình tr ng ch ng chéo ch c năng, Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph t p trung ch đ o xây d ng Ngh đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan mình. Giao B N i v ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và B Tư pháp t ng h p các v n đ còn có ý ki n khác nhau, trình Th tư ng Chính ph xem xét, cho ý ki n x lý đ s m ban hành các Ngh đ nh trong tháng 3 năm 2003. 2. Chính ph nghe B Công an trình d th o Ngh đ nh quy đ nh và hư ng d n c th vi c áp d ng bi n pháp đưa vào cơ s giáo d c theo quy đ nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o Ngh đ nh. Trư c yêu c u b c thi t c a vi c gi gìn an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i, vi c ban hành Ngh đ nh quy đ nh c th vi c áp d ng bi n pháp đưa vào cơ s giáo d c là r t c n thi t. Giao B Công an ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và B Tư pháp, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , ch nh lý d th o, làm rõ đ i tư ng đưa vào cơ s giáo d c, b o đ m n i dung Ngh đ nh th ng nh t v i tinh th n c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, trình Chính ph xem xét thông qua. Trư ng h p c n thi t, đ xu t đ Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i xem xét s a đ i, b sung Pháp l nh này.
  2. 3. Chính ph nghe B trư ng B Tài chính trình d án Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thu giá tr gia tăng, d án Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thu tiêu th đ c bi t, d án Lu t Thu thu nh p doanh nghi p (s a đ i); nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v các d án Lu t trên. T năm 1999 đ n nay, trong chương trình th c hi n c i cách thu bư c 2, Nhà nư c đã ban hành và s a đ i, b sung Lu t Thu giá tr gia tăng, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, Lu t Thu tiêu th đ c bi t. Các Lu t Thu và chính sách thu m i đã góp ph n tăng ngu n thu cho ngân sách nhà nư c, khuy n khích đ u tư, khuy n khích xu t kh u, b o h h p lý s n xu t trong nư c; b b t nh ng s c thu , kho n thu không còn phù h p, thu h p s chênh l ch v nghĩa v thu gi a các thành ph n kinh t , gi a doanh nghi p trong nư c và doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài; gi m t l huy đ ng trong các s c thu đ các t ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh có đi u ki n tích t v n nhanh đ tái s n xu t m r ng. Các Lu t Thu và chính sách thu m i đã góp ph n chuy n d ch cơ c u kinh t theo ch trương c a Đ ng và Nhà nư c, gi m b t khó khăn, t ng bư c c i thi n đ i s ng ngư i lao đ ng. Bên c nh nh ng k t qu đã đ t đư c, trong chính sách thu và công tác qu n lý thu v n còn nh ng t n t i và h n ch c n ti p t c nghiên c u, s a đ i cho phù h p v i tình hình m i. Chính ph thông qua các d án s a đ i, b sung các Lu t thu trên, giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh các d án Lu t; giao B trư ng B Tài chính th a u quy n Th tư ng Chính ph ký T trình trình Qu c h i các d án Lu t này. 4. Chính ph nghe Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình d án Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án Lu t. Giao Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; giao Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam th a u quy n Th tư ng Chính ph , ký T trình trình Qu c h i d án Lu t này. 5. Chính ph đã xem xét d th o Ngh đ nh quy đ nh v thu vi n phí do B Y t trình. Chính sách thu m t ph n vi n phí qua 8 năm th c hi n đã đem l i k t qu t t, đã huy đ ng đư c s đóng góp c a c ng đ ng t o đi u ki n cho ngành y t đ u tư đ i m i, nâng c p trang thi t b , đa d ng hoá các d ch v y t , th c hi n t t các chính sách xã h i mà Đ ng và Nhà nư c đ ra, bư c đ u b o đ m công b ng trong chăm sóc s c kho c a nhân dân. Tuy nhiên, chính sách này v n còn nhi u đi m h n ch c n s m đư c b sung, s a đ i. V lâu dài, lĩnh v c y t ph i có c i cách toàn di n, đ ng b v i ch trương xã h i hoá, v i chính sách ti n lương, ch đ b o hi m y t và giáo d c nâng cao y đ c c a cán b , nhân viên trong ngành. Trư c m t, c n có các gi i pháp h p lý đ i v i vi c thu
  3. vi n phí b o đ m minh b ch và phù h p v i t ng đ i tư ng; có cơ ch phân ph i, đi u ti t và đi u ki n ràng bu c đ th c hi n nh m nâng cao ch t lư ng d ch v y t ph c v nhân dân. Giao B Y t ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các đ i bi u d h p, hoàn ch nh d th o, g i xin ý ki n các thành viên Chính ph , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. 6. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và Đ u tư báo cáo tình hình kinh t - xã h i tháng 2 và 2 tháng đ u năm 2003. Sau cu c h p đ u tháng 1 năm 2003 c a Chính ph v i lãnh đ o các B , ngành và đ a phương bàn v gi i pháp tri n khai th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2003, các B , ngành và đ a phương đã tri n khai s m vi c hư ng d n k ho ch s n xu t, kinh doanh, xu t nh p kh u, đ u tư xây d ng cơ b n cho các cơ s . Tình hình kinh t - xã h i ti p t c có chuy n bi n tích c c: s n xu t công nghi p đ t đư c t c đ tăng trư ng cao, nh t là khu v c ngoài qu c doanh; nông nghi p phát tri n n đ nh; các d ch v ti p t c phát tri n, th trư ng trong nư c di n ra sôi đ ng; ho t đ ng xu t nh p kh u phát tri n m nh; ho t đ ng tài chính, ti n t có ti n b , giá c tăng trong ph m vi ki m soát; các lĩnh v c xã h i có chuy n bi n t t; nhân dân đón T t Quý Mùi vui tươi, ph n kh i, an toàn và ti t ki m. Th c hi n Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng, ti n t i gi m d n tai n n và ùn t c giao thông, các B , ngành và đ a phương đã đ ng lo t tri n khai th c hi n v i nhi u bi n pháp c th , kiên quy t và đã thu đư c k t qu bư c đ u. Tai n n giao thông và ùn t c giao thông đô th đã gi m, đư ng ph thông thoáng hơn, ý th c ch p hành lu t l giao thông c a nhân dân có bư c ti n b ... Tuy nhiên, vi c xu t kh u m t s hàng nông s n và nông s n ch bi n còn khó khăn, nh t là vào th trư ng M ; giá m t s m t hàng như phân bón, xăng d u, thép xây d ng trên th trư ng th gi i có xu hư ng tăng cao, gây nh hư ng đ n s n xu t trong nư c; tình hình khí h u, th i ti t di n bi n ph c t p, nguy cơ cháy r ng m t s đ a phương đang m c đ cao; s ngư i nhi m HIV tăng nhanh; tr t t an toàn giao thông còn ph c t p, c n ti p t c t p trung ch đ o... Trư c tình hình th gi i đang có nhi u bi n đ ng ph c t p và ti m n nhi u nguy cơ, Chính ph yêu c u các B , ngành và đ a phương t p trung th c hi n Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 v m t s ch trương, gi i pháp ch y u c n t p trung ch đ o th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2003, đ c bi t chú tr ng các công tác sau đây: - Tìm và m r ng th trư ng xu t kh u, kích c u tiêu dùng trong nư c, phát tri n các lo i hình d ch v , quan tâm th trư ng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; - Kích c u đ u tư, k c phát hành trái phi u Chính ph đ tăng ngu n v n đ u tư xây d ng cơ b n;
  4. - Tri n khai th c hi n các gi i pháp h n ch t i đa nh ng b t l i có th x y ra, b o đ m cân đ i cung c u các m t hàng ch y u, theo dõi ch t ch di n bi n giá c đ k p th i đi u hành kinh t vĩ mô, phát tri n s n xu t và n đ nh đ i s ng nhân dân; - Ti p t c gi i quy t t t các v n đ xã h i, đ c bi t là h n ch tai n n và ùn t c giao thông, gi m t i ph m, phòng, ch ng ma tuý, m i dâm và lây nhi m HIV/AIDS; - Tăng cư ng công tác qu n lý đ u tư xây d ng và v sinh môi trư ng các đô th , ti p t c thanh tra, ki m tra đ u tư xây d ng và qu n lý, s d ng đ t đai theo Quy t đ nh s 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 c a Th tư ng Chính ph ; - Chu n b t t các đi u ki n c v v t ch t và tinh th n đ t ch c t t SEAGAMES 22; - Th c hi n các gi i pháp t o chuy n bi n rõ nét v gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân, ch n ch nh k cương, k lu t trong b máy nhà nư c. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản