Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân quận 11 - khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 11 c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 04/2006/NQ-H ND Qu n 11, ngày 06 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T V VI C CÔNG NH N K T QU B U C CH C DANH Y VIÊN THƯ NG TR C H I NG NHÂN DÂN QU N 11 - KHÓA IX NHI M KỲ 2004 - 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 11 KHÓA IX KỲ H P TH 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c k t qu ki m phi u b u c ch c danh y viên thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 11 - khóa IX t i kỳ h p l n th 9 ngày 06 tháng 07 năm 2006; QUY T NGHN: i u 1. Công nh n k t qu b u c ch c danh y viên thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 11 - khóa IX i v i ông Tr n Phương Tín (có biên b n b u c và lý l ch trích ngang ính kèm). i u 2. Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n khóa IX và thư ký kỳ h p H i ng nhân dân qu n hoàn t t th t c trình Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph phê chuNn. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 11 - khóa IX, kỳ h p th 9 thông qua ngày 06 tháng 07 năm 2006. CH TNCH Dương Công Khanh
Đồng bộ tài khoản