Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 3 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 04/2008/NQ-H ND Qu n 3, ngày 17 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I SÁU THÁNG CU I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 3 KHÓA IX, KỲ H P TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét các báo cáo c a Thư ng tr c và hai Ban H i ng nhân dân; các báo cáo và t trình c a y ban nhân dân và các cơ quan h u quan; thông báo c a Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n 3 và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n 3, QUY T NGHN: Nh t trí v i báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 3 v tình hình ho t ng c a H i ng nhân dân qu n trong sáu tháng u năm và chương trình công tác trong sáu tháng cu i năm 2008. Nh t trí v i báo cáo c a y ban nhân dân qu n 3 và c a các cơ quan h u quan v tình hình th c hi n nhi m v , ch tiêu kinh t - xã h i trong sáu tháng u năm, các nhi m v , gi i pháp tr ng tâm trong sáu tháng cu i năm 2008. H i ng nhân dân qu n 3 nh n m nh m t s v n sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NGHN QUY T H I NG NHÂN DÂN QU N 3 TRONG SÁU THÁNG U NĂM 2008 Trong sáu tháng u năm, có nhi u y u t khách quan phát sinh ngoài d báo. Giá xăng d u, s t thép, xi măng, v t li u xây d ng, g o và các hàng hóa khác tăng cao. Lãi su t huy ng v n l n lãi su t cho vay c a ngân hàng cũng liên t c tăng và th trư ng ch ng khoán, th trư ng b t ng s n l i gi m m nh. Các y u t không thu n l i trên ã nh hư ng r t l n n i s ng c a nhân dân lao ng, n tình hình u tư, s n xu t kinh doanh cũng như th c hi n các d án, công trình xây d ng cơ b n có ngu n v n t ngân sách nhà nư c. Trư c tình hình trên, y ban nhân dân qu n 3 ã có nhi u bi n pháp ch o, tri n khai t ch c th c hi n các nhi m v , ch tiêu kinh t - xã h i. M t s k t qu áng chú ý như sau:
  2. 1. Doanh thu thương m i - d ch v ư c th c hi n ư c 25.142 t ng, tăng 37,5% so v i cùng kỳ năm trư c, trong ó ngành thương m i tăng 37,5%, ngành d ch v tăng 37%. M t s ngành d ch v có m c tăng trư ng cao như: du l ch (44,7%), ngân hàng (42,2%), nhà hàng (20,3%), khách s n (18,6%)... 2. Thu thu ư c 662 t ng, t 80% k ho ch năm. Vi c qu n lý thu - chi ngân sách khá ch t ch , m b o nguyên t c công khai, minh b ch và tri t ti t ki m (Qu n ã ti t ki m ư c 465.824.375 ng qua công tác thNm tra quy t toán các d án u tư xây d ng cơ b n và qu n lý ngân sách chi phí hành chính). 3. T p trung tri n khai th c hi n “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”, trong ó Qu n ư c Thành ph ch n làm i m v th c hi n n p s ng văn minh nơi công c ng. ã t o ư c s chuy n bi n bư c u trong nhân dân v ý th c ch p hành pháp lu t và x lý nhi u trư ng h p vi ph m tr t t lòng l ư ng, vi ph m n p s ng văn minh ô th , các i m m t v sinh, gây ô nhi m môi trư ng. 4. Th c hi n t t công tác thông tin, tuyên truy n và các ho t ng l h i ph c v T t M u Tý và các ngày l k ni m l n. Trong phong trào th d c th thao, Qu n ti p t c gi v ng th m nh, duy trì xây d ng và phát tri n các lo i hình ho t ng phong phú a d ng. 5. Năm h c 2007 - 2008 t ư c nhi u k t qu t t. T l tr ư c huy ng ra l p 1 t 100%; t l h c sinh hoàn thành chương trình ti u h c t 100%; t l h c sinh t t nghi p trung h c ph thông t 99,1%; t l h c sinh t t nghi p trung h c ph thông t i Trư ng Nguy n Th Di u là 96,6%. 6. m b o tình hình an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trên a bàn qu n. S v ph m pháp hình s gi m 20,65% so v i cùng kỳ năm trư c. Nhi u lo i án có t l khám phá cao như án gi t ngư i, giao c u tr em, ưa h i l , làm nh c ngư i thi hành công v , cư ng o t tài s n, c ý gây thương tích, l a o, cư p gi t tài s n. 7. Công tác tuy n quân t 100% ch tiêu trên giao. Bên c nh nh ng k t qu t ư c, Qu n cũng có m t s v n t n t i c n t p trung gi i quy t trong th i gian t i. Vi c th c hi n các d án u tư xây d ng c a Qu n ang khó khăn do giá c nguyên v t li u tăng. Th c hi n “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” tuy có chuy n bi n bư c u, nhưng v n chưa t ư c yêu c u c a m t qu n trung tâm thành ph . Tình tr ng thi u tôn tr ng lu t l giao thông, buôn bán l n chi m lòng l ư ng, x rác ngoài ư ng ph còn khá ph bi n. T n n xã h i, c bi t là m i dâm, ma túy v n còn nhi u ti m Nn ph c t p. S ngư i m i nghi n và tái nghi n ma túy ang có nguy cơ tăng. Tuy có nhi u lo i án có t l khám phá cao nhưng t l khám phá án nhìn chung v n chưa t yêu c u, ch m i t 43,19%. II. NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM Ngoài nhi m v và các gi i pháp ch y u ã ư c nêu trong các báo cáo c a y ban nhân dân qu n, H i ng nhân dân qu n lưu ý y ban nhân dân qu n m t s v n sau ây c n t p trung gi i quy t t t trong quá trình ch o và i u hành th c hi n nhi m v , ch tiêu kinh t - xã h i trong 6 tháng cu i năm:
  3. 1. Trong công tác thu thu , có bi n pháp ch o tăng cư ng qu n lý, b i dư ng và khai thác ngu n thu; Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra thu , x lý k p th i các trư ng h p vi ph m pháp lu t. Ph n u gi m ít nh t 20% kho n n ng thu có kh năng thu. 2. T p trung ch o tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c trong vi c th c hi n các d án công trình xây d ng cơ b n, ch nh trang v a hè, v n ng nhân dân hi n t m r ng h m, th c hi n m ng xanh ô th theo k ho ch ra. Chú ý kh c ph c nh ng t n t i t nh ng nguyên nhân ch quan như trình năng l c, tinh th n trách nhi m và s ph i h p gi a các cơ quan, ơn v có liên quan n vi c t ch c th c hi n d án. Ny nhanh ti n quy t toán công trình ã hoàn thành, kh c ph c tình tr ng gi i ngân d n d p vào nh ng ngày cu i năm. 3. Th c hi n t t “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”, t o ti n cho vi c xây d ng n p s ng văn minh ô th cho nh ng năm ti p theo. N i dung v n ng, tuyên truy n ph i c th , g n v i cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư”. Hoàn t t vi c l p t nhà v sinh công c ng mi n phí và thùng rác công c ng nh ng v trí c n thi t và phù h p. Gi i quy t có tr ng tâm, tr ng i m các nơi ph c t p v tr t t lòng, l ư ng, v sinh môi trư ng. T p trung th c hi n các tuy n ư ng ã ư c ăng ký là tuy n ư ng “Văn minh - s ch p - an toàn - ki u m u”. 4. Có gi i pháp thi t th c h tr k p th i các h di n chính sách, h nghèo, c n nghèo, h có nguy cơ tái nghèo, m b o n cu i năm hoàn thành tiêu chí nâng m c thu nh p các h nghèo lên trên 7 tri u ng/ngư i/năm. Th c hi n t t k ho ch chuy n i các lo i xe 3, 4 bánh t ch trên a bàn qu n 3. 5. T ch c t t năm h c 2008 - 2009. 6. Sơ k t vi c th c hi n mô hình “M t c a liên thông” t i 4 phư ng i m. Tăng cư ng công tác ki m tra vi c th lý, gi i quy t c p gi y ch quy n s d ng t, quy n s h u nhà , gi y phép xây d ng… t i các phòng, ban ch c năng c a Qu n, không x y ra tình tr ng tr h n, gây phi n hà cho nhân dân. 7. Ti p t c m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trên a bàn qu n, nâng cao t l khám phá án. Tăng cư ng công tác phòng, ch ng t n n xã h i, công tác qu n lý, giáo d c, giúp ngư i sau cai nghi n h i gia s m hòa nh p c ng ng. III. V CÁC T TRÌNH C A Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 Thông qua n i dung các t trình sau: 1. T trình s 22/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 3 v ngh phê duy t quy t toán thu, chi ngân sách năm 2007 (H i ng nhân dân qu n có ngh quy t riêng); 2. T trình s 23/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 3 v ngh phê duy t i u ch nh d toán thu, chi ngân sách năm 2008 c a qu n (H i ng nhân dân qu n có ngh quy t riêng);
  4. 3. T trình s 24/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 3 v b sung, i u ch nh danh m c công trình u tư xây d ng cơ b n năm 2008; 4. T trình s 25/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 3 v i u ch nh ngu n v n u tư c a 02 d án sau: - i v i d án xây d ng m i Trung tâm Th d c Th thao H Xuân Hương: Chuy n ngu n v n ngân sách t p trung thành ph và qu n 3 sang ngu n v n xã h i hóa (kêu g i h p tác u tư). - i v i d án xây d ng m i Trư ng Trung c p Ngh qu n 3: Chuy n ngu n v n ngân sách t p trung thành ph sang ngân sách qu n 3 u tư xây d ng cơ b n, còn ph n trang thi t b ph c v ào t o thì s d ng v n vay kích c u. III. T CH C TH C HI N y ban nhân dân qu n 3 ch u trách nhi m t ch c, tri n khai th c hi n Ngh quy t. Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n ch u trách nhi m giám sát, ôn c vi c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n 3 và các t ch c thành viên tuyên truy n, ph bi n, ng viên các t ng l p nhân dân tích c c th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân; k p th i phát hi n, ph n ánh v i y ban nhân dân qu n nh ng v n c n i u ch nh, b sung và kh c ph c nh ng sai sót trong t ch c th c hi n các nhi m v , ch tiêu kinh t - xã h i. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 3 khóa IX thông qua t i kỳ h p l n th 15 vào ngày 17 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Thân Th Thư
Đồng bộ tài khoản