Nghị quyết số 05/1997/NQ-QH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 05/1997/NQ-QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/1997/NQ-QH10 về tiêu chuẩn các Công trình quan trọng Quốc gia trình Quốc hội xem xét, Quyết định chủ trương đầu tư do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/1997/NQ-QH10

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/1997/NQ-QH10 Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 1997 NGHN QUY T V TIÊU CHU N CÁC CÔNG TRÌNH QUAN TR NG QU C GIA TRÌNH QU C H I XEM XÉT, QUY T NNH CH TRƯƠNG U TƯ QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM b o m hi u qu u tư, nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c i v i các công trình quan tr ng qu c gia; góp ph n Ny m nh s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c; Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 2 c a Lu t T ch c Qu c h i; i u 19 c a Lu t T ch c Chính ph ; i u 15 c a Lu t ngân sách nhà nư c; i u 18 c a Lu t b o v môi trư ng và Ngh quy t s 02/1997/QH9 c a Qu c h i khoá IX t i kỳ h p th 11; Trên cơ s xem xét T trình s 398 KTNm ngày 17/11/1997 c a Chính ph v Tiêu chuNn các công trình quan tr ng trình Qu c h i xem xét, quy t nh ch trương u tư; Báo cáo thNm tra s 43/KHCNMT ngày 20/11/1997 c a U ban Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i và ý ki n c a các i bi u Qu c h i; QUY T NGHN i u 1: 1- Ban hành Tiêu chuNn các công trình quan tr ng qu c gia làm căn c Chính ph trình Qu c h i xem xét, quy t nh ch trương u tư. 2- Công trình quan tr ng qu c gia là "các công trình quan tr ng" nêu t i i u 19 c a Lu t t ch c Chính ph , "các chương trình, d án qu c gia, các công trình xây d ng cơ b n quan tr ng" nêu t i kho n 5, i u 15 c a Lu t ngân sách nhà nư c, "d án có nh hư ng l n n môi trư ng" nêu t i i u 18 c a Lu t b o v môi trư ng và "d án u tư quan tr ng, d án l n và quan tr ng, công trình quan tr ng, d án xây d ng cơ b n quan tr ng" nêu trong Ngh quy t s 02/1997/QH9 c a Qu c h i khoá IX t i kỳ h p th 11. Công trình quan tr ng qu c gia trong Ngh quy t này ư c hi u là m t công trình c l p ho c m t c m công trình có m i liên k t v i nhau, theo quy nh nêu t i i u 2. i u 2: Công trình có m t trong các tiêu chuNn sau ây là công trình quan tr ng qu c gia: 1- Công trình có quy mô v n u tư t 10.000 t ng Vi t Nam tr lên (theo th i giá năm 1997).
  2. 2- Công trình có nh hư ng l n n môi trư ng hay có ti m Nn nh hư ng nghiêm tr ng n môi trư ng. 3- Công trình ph i di dân tái nh cư t 50.000 ngư i tr lên vùng ông dân cư, t 20.000 ngư i tr lên mi n núi, vùng dân t c thi u s . 4- Công trình b trí trên các a bàn c bi t quan tr ng v qu c phòng, an ninh ho c có di tích l ch s , văn hoá quan tr ng, tài nguyên c bi t. 5- Công trình òi h i ph i áp d ng cơ ch , chính sách c bi t c n ư c Qu c h i xem xét, quy t nh. i u 3: N i dung v công trình quan tr ng qu c gia trình Qu c h i xem xét, quy t nh ch trương u tư bao g m: 1- S c n thi t ph i u tư xây d ng công trình; tóm t t quy ho ch t ng th c a ngành và lãnh th có liên quan n công trình. 2- Nh ng thông s cơ b n c a công trình: a. Quy mô (công su t, kh i lư ng s n phNm...); b. Công ngh ch y u c a công trình; c. a i m, di n tích chi m t c a công trình; d. Th i gian xây d ng: d ki n th i gian kh i công, ti n xây d ng và th i gian hoàn thành; . Quy mô v n và ngu n v n d ki n huy ng, bao g m ngu n v n trong nư c và ngoài nư c; ngu n v n do ngân sách và ngu n v n tín d ng hay v n t có, v n huy ng b ng s c lao ng c a dân; gi i h n cho phép phát sinh tăng v n i v i công trình. 3- Nh ng v n cơ b n c n gi i quy t khi th c hi n công trình: b o v môi trư ng, di dân tái nh cư, các chính sách c n i u ch nh, v vi c k t h p v i qu c phòng, an ninh, gi gìn di tích l ch s , văn hoá. 4- Hi u qu kinh t - xã h i c a công trình, l i ích c a công trình, i tư ng ư c hư ng th , nh ng thi t h i ph i ch p nh n, nh ng thu n l i, nh ng khó khăn và bi n pháp kh c ph c, nh ng nh hư ng n hi u qu c a công trình do các lo i r i ro; kh năng hoàn v n; kh năng tr n v n vay. 5- ý ki n c a H i ng thNm nh nhà nư c v công trình. 6- Nh ng ki n ngh c bi t v i Qu c h i khi xem xét, quy t nh v công trình. i u 4:
  3. 1- Căn c vào các tiêu chuNn ã ư c Qu c h i thông qua t i Ngh quy t này, Chính ph trình công trình quan tr ng qu c gia Qu c h i xem xét, quy t nh ch trương u tư sau khi ã báo cáo v i U ban thư ng v Qu c h i và có ý ki n thNm tra c a các cơ quan có liên quan c a Qu c h i. 2- Qu c h i xem xét và ra Ngh quy t v ch trương u tư cho t ng công trình quan tr ng qu c gia. 3- Căn c vào Ngh quy t c a Qu c h i v công trình quan tr ng qu c gia, Chính ph tri n khai th c hi n công trình. i u 5: 1- Qu c h i giao cho U ban thư ng v Qu c h i và các cơ quan c a Qu c h i trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình giám sát vi c th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v công trình quan tr ng qu c gia. 2- Hàng năm Chính ph báo cáo Qu c h i tình hình th c hi n các công trình quan tr ng qu c gia. 3- Chính ph báo cáo Qu c h i t ng quy t toán công trình quan tr ng qu c gia sau khi công trình hoàn thành và ưa vào ho t ng trong th i h n do U ban thư ng v Qu c h i quy nh. i u 6:Ngh quy t này có hi u l c k t ngày Qu c h i thông qua. Qu c h i giao cho U ban thư ng v Qu c h i và Chính ph quy nh chi ti t thi hành Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X kỳ h p th 2 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 1997. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản