Nghị quyết số 05/2000-NQ/HĐ

Chia sẻ: Pham Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 05/2000-NQ/HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2000-NQ/HĐ về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách thành phố Hà nội năm 1998 (khóa XII, Kỳ họp thứ 2, từ ngày 20 đến ngày 24/01/2000) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2000-NQ/HĐ

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 05/2000-NQ/HĐ Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2000 NGHỊ QUYẾT T VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 1998 (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XII, kỳ họp thứ 2, từ ngày 20 đến ngày 24/01/2000) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước; Xét báo cáo của UBND thành phố về tổng quyết toán thu - chi ngân sách thành phố năm 1998, QUYẾT NGHỊ: Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 1998 của thành phố như sau: I/- SỐ QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH: 1- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 11.632.106 triệu đồng 2- Thu để bù đắp cân đối ngân sách: 2.237.257 triệu đồng 3- Tổng thu NSĐP hưởng sau điều tiết: 2.237.257 triệu đồng II/- SỐ QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: Tổng chi ngân sách địa phương: 2.098.682 triệu đồng III/- KẾT DƯ NGÂN SÁCH: Kết dư ngân sách địa phương: 138.575 triệu đồng
  2. TM/ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH Trần Văn Tuấn
Đồng bộ tài khoản