Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
68
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP về việc bổ sung một số giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế năm 2001 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2001/NQ-CP Hà N i, ngày 24 tháng 5 năm 2001 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 05/2001/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2001V VI C B SUNG M T S GI I PHÁP I U HÀNH K HO CH KINH T NĂM 2001 Tình hình kinh t 4 tháng u năm 2001 có nh ng chuy n bi n tích c c và có nhi u m t ư c c i thi n hơn so v i cùng kỳ năm trư c; nhưng cũng còn nhi u khó khăn, tác ng không thu n l i n vi c th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i năm nay và các năm sau. S n xu t công nghi p, nông nghi p tăng khá nhanh v s lư ng, nhưng chi phí s n xu t cao, hi u qu và kh năng c nh tranh còn th p, xu t khNu g p khó khăn do giá c xu t khNu nhi u m t hàng, nh t là nông s n gi m sút. V n u tư toàn xã h i t th p, c bi t là v n u tư xây d ng cơ b n t p trung thu c Ngân sách Nhà nư c và v n tín d ng u tư nhà nư c. Giá c th trư ng di n bi n theo chi u hư ng gi m sút m nh nh hư ng n s n xu t nông nghi p và i s ng nông dân. Xu th kinh t th gi i và khu v c di n bi n có chi u hư ng b t l i, nh hư ng x u n kinh t nư c ta, nh t là xu t khNu. kh c ph c nh ng t n t i, h n ch trên ây, nh m hoàn thành t t các m c tiêu trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2001 và t o à cho s phát tri n các năm sau, Chính ph b sung m t s gi i pháp i u hành k ho ch kinh t năm 2001 như sau: 1. Th c hi n vi c mi n, gi m thu s d ng t nông nghi p năm 2001 cho các i tư ng sau ây: a) Mi n thu cho t t c các h nghèo trong c nư c (theo chuNn nghèo quy nh t i Quy t nh s 1143/2000/Q /L TB&XH ngày 01 tháng 11 năm 2000 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i) và cho t t c các h trong các xã thu c Chương trình 135. b) Gi m 50% thu i v i t tr ng lúa và tr ng cà phê c a các t ch c, cá nhân và các h gia ình khác còn l i. Ngân sách Trung ương c p bù cho ngân sách a phương kho n h t thu do th c hi n chính sách mi n, gi m thu nói trên. 2. Kéo dài thêm 6 tháng th i gian t m tr 1 tri u t n g o xu t khNu quy nh t i Quy t nh s 223/Q -TTg ngày 06 tháng 3 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . Các doanh nghi p ư c giao nhi m v mua t m tr có trách nhi m tìm th trư ng xu t
  2. khNu s g o t m tr và ti p t c mua vào b sung cho ph n ã xu t khNu trong th i gian t m tr . B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thương m i, U ban nhân dân các t nh có trách nhi m ôn c, ki m tra vi c th c hi n ch trương mua t m tr nói trên, ngăn ng a các hi n tư ng tiêu c c, b o m cho nông dân không b thua thi t. 3. Th c hi n m t bư c vi c chuy n i cơ c u trong nông nghi p: a) U ban nhân dân các t nh khNn trương hoàn thành công tác quy ho ch, ng th i th c hi n ngay m t s gi i pháp chuy n i cơ c u sau ây: - Gi m di n tích lúa hè thu ng b ng sông C u Long và nh ng nơi s n xu t không có hi u qu chuy n sang s n xu t các lo i cây tr ng, v t nuôi khác có hi u qu hơn và có th trư ng tiêu th . - Quy ho ch và u tư phát tri n các vùng nuôi tr ng thu s n, nh t là các vùng ven bi n. Nhà nư c s h tr u tư cơ s h t ng, c bi t là thu l i cho các vùng này. - Không tr ng m i cà phê v i; chuy n m t ph n di n tích ang tr ng cà phê v i sang tr ng cà phê chè nh ng nơi có i u ki n. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n có trách nhi m hư ng d n, h tr các a phương th c hi n quá trình chuy n d ch nói trên. b) Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u trình Th tư ng Chính ph trong Quý III năm 2001 các án phát tri n nuôi tr ng các cây, con có th trư ng tiêu th thu n l i : ngô, u tương, bông, dâu t m, thu c lá, d u ăn, bò s a, l n; án phát tri n công ngh sau thu ho ch i v i lúa, cà phê... và án v chính sách khuy n khích phát tri n ngành, ngh nông thôn. 4. V gi ng cây tr ng, v t nuôi : a) B sung v n phát tri n các trung tâm gi ng, m b o các i u ki n cơ b n ch n l c, lai t o, nhân gi ng và nh p khNu gi ng các lo i cây, con có năng su t, ch t lư ng và giá tr thương phNm cao. b) B sung 50 t ng h tr m t l n cho nông dân v gi ng cây tr ng, v t nuôi. c) Trong tháng 6 năm 2001, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th ng nh t v i B K ho ch và u tư, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph v nhu c u b sung v n u tư trong năm 2001 cho các m c tiêu trên; ng th i, ph i s m hoàn thi n án "Chương trình công ngh sinh h c" trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 5. Khuy n khích thương nhân Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t xu t khNu t t c các lo i hàng hóa mà pháp lu t không c m, không ph thu c vào ngành ngh ã ăng ký kinh doanh. S d ng Qu h tr xu t khNu theo Quy t nh s 195/1999/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph , h tr các doanh nghi p và các hi p h i trong
  3. ho t ng phát tri n th trư ng, Ny m nh xúc ti n thương m i như h tr m t ph n chi phí i l i tìm ki m th trư ng, t ch c các gian hàng h i ch , tri n lãm, l p kho hàng, t văn phòng i di n và các trung tâm xúc ti n thương m i t i nư c ngoài... B Tài chính th ng nh t v i B Thương m i trình Th tư ng Chính ph trong tháng 6 năm 2001 cơ ch th c hi n các quy nh trên cũng như vi c i u ch nh, b sung Quy ch chi hoa h ng trong môi gi i thương m i theo hư ng m r ng quy n t ch và trách nhi m c a doanh nghi p nhà nư c trong vi c quy t nh các hình th c và m c chi hoa h ng, i tư ng ư c hư ng hoa h ng, hình th c h ch toán các kho n chi hoa h ng... cho phù h p v i c i m c a t ng i tác giao d ch và b o m hi u qu kinh doanh chung c a doanh nghi p. Khuy n khích các cơ quan i di n ngo i giao c a Vi t Nam nư c ngoài (k c i di n thương m i) th c hi n môi gi i xu t khNu và ư c hư ng hoa h ng theo quy nh nêu trên. 6. Ngoài ch thư ng xu t khNu theo Quy t nh s 195/1999/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph , trong năm 2001, th c hi n thêm ch thư ng theo kim ng ch xu t khNu các m t hàng: g o, cà phê, rau qu h p và th t l n (không k lư ng hàng hoá ư c xu t khNu theo hi p nh c a Chính ph và xu t khNu tr n ) cho t t c các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . i v i m t s m t hàng xu t khNu khác, trong th i gian t i n u g p khó khăn khách quan như các m t hàng trên, cũng có th ư c xem xét áp d ng ch thư ng này. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Thương m i, B K ho ch và u tư, Ban V t giá Chính ph và các B , ngành liên quan quy t nh m c thư ng c th iv i t ng m t hàng, công b công khai ngay trong tháng 6 năm 2001 và t ch c th c hi n. 7. B Tài chính s m hoàn ch nh Quy ch ho t ng c a Qu tín d ng h tr xu t khNu trình Th tư ng Chính ph ban hành trong tháng 6 năm 2001, làm căn c cho vay ưu ãi và b o lãnh tín d ng xu t khNu (k c tín d ng xu t khNu tr ch m n 720 ngày). 8. i v i u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n Ngân sách Nhà nư c, theo k ho ch ã phê duy t, B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành, a phương c n t p trung tháo g khó khăn, Ny nhanh ti n xây d ng công trình theo k ho ch. Ph i rà soát, ánh giá tình hình th c hi n k ho ch v n u tư m t cách ch t ch trư c khi giao ph n v n còn l i c a k ho ch năm 2001. Kiên quy t chuy n v n c a các công trình chưa th t c, các công trình không có kh năng s d ng h t v n theo k ho ch, các công trình chưa có i u ki n kh i công c p cho các công trình, d án c n ph i hoàn thành trong năm 2001 và các d án ODA còn thi u v n i ng. 9. Các B , ngành, a phương khNn trương ki m tra, xác nh c th kh i lư ng xây d ng cơ b n các công trình trong k ho ch thu c Ngân sách Nhà nư c c p v n n nay còn n , nhưng chưa có ngu n thanh toán, g i B K ho ch và u tư, B Tài chính trong tháng 6 năm 2001 các B t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh bi n pháp x lý.
  4. 10. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph trong tháng 6 năm 2001 phương án b sung v n cho các d án xây d ng cơ s h t ng thu c Chương trình Xoá ói gi m nghèo, Chương trình 135, Chương trình Kiên c hoá kênh mương, ư ng giao thông nông thôn, Chương trình Phát tri n nuôi tr ng thu s n; các công trình giao thông, thu l i, cơ s h t ng du l ch (k c tôn t o, tu s a các di tích l ch s , văn hóa ã ư c x p h ng), cơ s h t ng làng ngh ; các công trình quan tr ng c n hoàn thành trong năm 2001; các công trình quan tr ng c n Ny nhanh ti n xây d ng; chuNn b u tư và kh i công m t s công trình quan tr ng ã ư c phê duy t nhưng chưa có v n b trí t u năm. Riêng i v i Chương trình 135, ngoài s v n b sung cho các d án thu c Chương trình như ã nêu trên, b sung thêm kho ng 200 t ng n 300 t ng h tr cho xây d ng các ư ng giao thông liên xã các xã khó khăn thu c khu v c biên gi i. Qu H tr phát tri n cho ngân sách a phương t m vay v i lãi su t 0% th c hi n các d án v kiên c hóa kênh mương, ư ng giao thông nông thôn, cơ s h t ng nuôi tr ng thu s n và cơ s h t ng làng ngh nông thôn. 11. Lãi su t tín d ng c a nhà nư c ư c i u ch nh như sau : a) Lãi su t tín d ng u tư phát tri n nhà nư c là 5,4%/năm. Các i tư ng ang ư c hư ng lãi su t ưu ãi c bi t theo i m 5 Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph , Quy t nh s 117/2000/Q -TTg ngày 10 tháng 10 năm 2000, Quy t nh s 55/2001/Q -TTg ngày 23 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và công văn s 485/CP-CN ngày 18 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph t nay s ư c áp d ng th ng nh t m t m c lãi su t chung là 3%/năm. b) Lãi su t cho vay c a Ngân hàng ph c v ngư i nghèo i v i khu v c III là 5,4%/năm và i v i các khu v c khác là 6%/năm. Các m c lãi su t t i các i m a, b trên ây ư c tính cho các kho n vay gi i ngân k t ngày 01 tháng 6 năm 2001. 12. i v i các d án c a ch u tư không ph i là doanh nghi p nhà nư c n u s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c thì ch u tư t quy t nh u tư sau khi ư c cơ quan cho vay thNm nh phương án tài chính, phương án tr n và ch p thu n cho vay; ch u tư t ch u trách nhi m v thi t k , d toán và t ch c th c hi n d án phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành, a phương, lãnh th . T ch c cho vay gi i ngân theo ti n th c hi n d án và thu h i n vay theo h p ng tín d ng ã ký. Trư ng h p các d án trên có nhu c u s d ng t thì U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i căn c vào ngh c a ch u tư và quy ho ch s d ng t c a a phương làm th t c giao t ho c cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t mà không kèm theo b t kỳ m t i u ki n gì khác. i v i các ch u tư ã ư c giao t ( ã n p ti n s d ng t) khi th c hi n các d án s n xu t, kinh doanh, không ph i chuy n sang thuê t. 13. i v i nh ng d án ư c Qũy H tr phát tri n b o lãnh thì không nh t thi t ph i có tài s n th ch p. Qu H tr phát tri n ph i h p v i t ch c cho vay thNm
  5. nh phương án vay, tr n quy t nh vi c b o lãnh và cùng chia s trách nhi m v i t ch c cho vay trong vi c x lý r i ro. Th t c xét duy t b o lãnh ph i h t s c ơn gi n, thu n ti n. B Tài chính ch trì, ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam nghiên c u trình Th tư ng Chính ph trong tháng 6 năm 2001 án v các hình th c b o lãnh tín d ng, c bi t i v i các doanh nghi p v a và nh . 14. Ny nhanh quá trình t ch c l i các ngân hàng thương m i. Nhà nư c h tr v n x lý các kho n n giai o n 2 và các kho n n do nguyên nhân khách quan không có kh năng hoàn tr . ng th i có bi n pháp lành m nh hoá tình hình tài chính, nâng cao ch t lư ng tín d ng và kh năng c nh tranh c a các ngân hàng thương m i. M r ng vi c cho vay xây d ng nhà , mua các ng s n có giá tr cao. B sung v n i u l cho Ngân hàng ph c v ngư i nghèo. 15. T năm 2001, th c hi n m c thu s d ng v n th ng nh t theo t l 0,15%/tháng i v i v n nhà nư c có t i doanh nghi p. Giao B Tài chính hư ng d n và t ch c th c hi n. 16. Ngh quy t này có hi u l c k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh quy t này u bãi b . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c th c hi n Ngh quy t này. B trư ng B K ho ch và u tư và T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê có trách nhi m theo dõi, ki m tra, t ng h p tình hình th c hi n Ngh quy t, hàng tháng báo cáo Chính ph . Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản