Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
65
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2005/NQ-CP Hà N i ,ngày 18 tháng 4 năm 2005 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 05/2005/NQ-CP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2005 V Y M NH XÃ H I HOÁ CÁC HO T NG GIÁO D C, Y T , VĂN HOÁ VÀ TH D C TH THAO Th c hi n ch trương xã h i hoá các lĩnh v c ho t ng xã h i theo tinh th n c a Ngh quy t i h i toàn qu c l n th VIII c a ng, Chính ph ã ban hành Ngh quy t s 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 v phương hư ng và ch trương xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá (dư i ây g i t t là Ngh quy t 90) và Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao (dư i ây g i t t là Ngh nh 73). T i phiên h p thư ng kỳ tháng 9 năm 2004, Chính ph ã ánh giá tình hình th c hi n Ngh quy t 90 và Ngh nh 73 và quy t nh ban hành Ngh quy t v Ny m nh và nâng cao ch t lư ng xã h i hoá trong các lĩnh v c nói trên th ng nh t hơn n a v nh n th c và ch trương, có cơ ch , chính sách c th , có gi i pháp và bư c i thích h p n năm 2010. I. TÌNH HÌNH TH C HI N XÃ H I HOÁ CÁC HO T NG GIÁO D C, Y T , VĂN HOÁ VÀ TH D C TH THAO Qua 7 năm tri n khai th c hi n Ngh quy t 90 và 5 năm th c hi n Ngh nh 73, công tác xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá và th d c th thao ã thu ư c nh ng k t qu quan tr ng: ti m năng và ngu n l c to l n c a xã h i bư c u ư c phát huy; khu v c ngoài công l p phát tri n v i nh ng lo i hình và các phương th c ho t ng m i, a d ng, phong phú; khu v c công l p ã có nhi u i m i trong cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. Tuy nhiên, trong quá trình th c hi n xã h i hoá ã b c l nh ng m t h n ch , b t c p. H n ch l n nh t là t c xã h i hoá còn ch m so v i ti m năng và ch tiêu nh hư ng c a Ngh quy t 90; m c phát tri n xã h i hoá không ng u gi a các vùng mi n và c gi a các t nh, thành ph , a phương có i u ki n kinh t - xã h i như nhau. Công tác qu n lý còn b t c p c trong đ nh hư ng phát tri n, quy ho ch và ch đ o th c hi n. Vi c tri n khai th c hi n còn ch m và nhi u lúng túng. Qu n lý nhà nư c v a gò bó, v a buông l ng; cơ ch chính sách chưa c th , rõ ràng, thi u ng b , còn chưa phù h p v i cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa.
 2. Các l c lư ng xã h i chưa ư c t ch c và ph i h p t t ch ng, tích c c tham gia vào quá trình xã h i hoá. Khi thu nh p xã h i tăng lên, nhi u gia ình ã t túc v các nhu c u giáo d c, y t ... (như du h c t túc, khám ch a b nh các cơ s tư nhân) thì Nhà nư c v n s d ng chính sách bao c p qua ch phí th p cho t t c m i ngư i, t Nhà nư c luôn trong tình tr ng h n h p v ngân sách, không i u ki n chăm lo t t hơn cho các i tư ng chính sách, cho ngư i nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn, ng th i cũng không t p trung ư c cho nh ng m c tiêu ưu tiên. Trong các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao, các cơ s công l p chi m t tr ng l n v n áp d ng cơ ch qu n lý như các cơ quan hành chính nên ã không phát huy ư c tính năng ng, t ch và trách nhi m. Các cơ s ngoài công l p chưa nhi u, cơ s v t ch t còn ơn sơ, nghèo nàn, i ngũ cán b còn thi u và y u. Ch t lư ng và hi u qu ho t ng chưa cao, còn có nh ng bi u hi n tiêu c c, th m chí có nh ng cơ s ã vi ph m pháp lu t. Nguyên nhân c a nh ng h n ch trư c h t là do nh n th c còn chưa y , xem xã h i hoá ch là bi n pháp huy ng s óng góp c a nhân dân trong i u ki n ngân sách nhà nư c h n h p. Tư tư ng và thói quen bao c p v n còn khá n ng n . Trong chính sách xã h i hoá, chưa quy nh rành m ch v s h u c a các cơ s ngoài công l p (bán công, dân l p); chưa phân nh rõ s khác bi t gi a các ho t ng có b n ch t l i nhu n và phi l i nhu n trong các cơ s giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao, gi a phúc l i cho ngư i dân và vi c bao c p cho các cơ s công l p. Th c t òi h i ph i ti p t c hoàn thi n cơ ch chính sách, gi i pháp v a b o m nh hư ng phát tri n, v a khuy n khích, Ny m nh và nâng cao ch t lư ng xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá và th d c th thao. II. QUAN I M VÀ NNH HƯ NG CHUNG 1. Th c hi n xã h i hoá nh m hai m c tiêu l n: th nh t là phát huy ti m năng trí tu và v t ch t trong nhân dân, huy ng toàn xã h i chăm lo s nghi p giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao; th hai là t o i u ki n toàn xã h i, c bi t là các i tư ng chính sách, ngư i nghèo ư c th hư ng thành qu giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao m c ngày càng cao. 2. Nhà nư c ti p t c i m i cơ ch qu n lý, Ny m nh vi c hoàn thi n chính sách; tăng ngu n l c u tư, ng th i i m i m c tiêu, phương th c, cơ c u và ngu n v n u tư; t p trung cho các m c tiêu ưu tiên, các chương trình qu c gia phát tri n giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao; h tr các vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c ít ngư i; ưu ãi các i tư ng chính sách và tr giúp ngư i nghèo trên cơ s i m i ch mi n, gi m phí theo hư ng công khai, h p lý và c p tr c ti p t i i tư ng th hư ng. 3. Chuy n các cơ s công l p ang ho t ng theo cơ ch s nghi p mang n ng tính hành chính bao c p sang cơ ch t ch cung ng d ch v công ích không bao c p tràn lan và không nh m l i nhu n (g i t t là cơ ch cung ng d ch v ): có y quy n t ch v t ch c và qu n lý; th c hi n úng m c tiêu và nhi m v ; h ch toán y chi
 3. phí, cân i thu chi...; thư ng xuyên nâng cao hi u qu và ch t lư ng d ch v , s n phNm; b o m quy n l i và cơ h i ti p c n bình ng c a ngư i th hư ng. i m i ch thu phí i ôi v i vi c th c hi n t t chính sách ưu ãi các i tư ng chính sách và tr giúp ngư i nghèo. M c phí quy nh theo nguyên t c trang tr i các chi phí c n thi t, có tích lu u tư phát tri n và xoá b m i kho n thu khác. Ngư i th hư ng có quy n l a ch n cơ s cung ng d ch v phù h p v i t ng lĩnh v c. 4. Phát tri n m nh các cơ s ngoài công l p v i hai lo i hình: dân l p và tư nhân. Quy n s h u c a các cơ s ngoài công l p ư c xác nh theo B lu t Dân s . Ti n t i không duy trì lo i hình bán công. M i cơ s ngoài công l p u có th ho t ng theo cơ ch phi l i nhu n ho c theo cơ ch l i nhu n. Theo cơ ch phi l i nhu n thì ngoài ph n ư c dùng b o m l i ích h p lý c a các nhà u tư, ph n tham gia th c hi n các chính sách xã h i c a ng và Nhà nư c, tr giúp ngư i nghèo, l i nhu n ch y u ư c dùng u tư phát tri n. Theo cơ ch l i nhu n thì l i nhu n có th ư c chia cho các cá nhân và ph i ch u thu . Nhà nư c khuy n khích phát tri n các cơ s phi l i nhu n. Ti n hành chuy n m t s cơ s thu c lo i hình công l p sang lo i hình ngoài công l p t p th ho c cá nhân qu n lý và hoàn tr v n cho Nhà nư c. Khuy n khích u tư trong và ngoài nư c b ng nhi u hình th c phù h p v i quy ho ch phát tri n, yêu c u và c i m c a t ng lĩnh v c. Các nhà đ u tư đư c b o đ m l i ích h p pháp v v t ch t và tinh th n. 5. Nhà nư c tăng cư ng ho t ng thanh tra, ki m tra vi c th c hi n lu t pháp; phát huy vai trò c a các oàn th , t ch c qu n chúng, c bi t là các h i ngh nghi p trong vi c giám sát các ho t ng d ch v . Nhà nư c t o môi trư ng phát tri n, môi trư ng c nh tranh lành m nh, bình ng theo lu t pháp thúc Ny các cơ s công l p và ngoài công l p phát tri n c v quy mô và ch t lư ng, xây d ng các cơ s t trình tiên ti n trong khu v c và trên th gi i. III. NNH HƯ NG PHÁT TRI N XÃ H I HOÁ TRONG CÁC LĨNH V C GIÁO D C, Y T , VĂN HOÁ VÀ TH D C TH THAO 1. Giáo d c - ào t o a) Nhà nư c ti p t c tăng t l chi ngân sách cho giáo d c - ào t o. B o m kinh phí cho giáo d c ph c p; t p trung u tư cho các nhi m v tr ng i m, các chương trình m c tiêu qu c gia; ào t o nhân l c cho các ngành, ngh mũi nh n, tr ng i m, khó huy ng ngu n l c t xã h i; ưu tiên u tư cho nh ng vùng khó khăn, vùng ng bào dân t c ít ngư i. Nhà nư c có cơ ch , chính sách ào t o v s lư ng và b o m ch t lư ng giáo viên, cán b qu n lý giáo d c và các nhân viên khác, c bi t là các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; ti p t c th c hi n các cơ ch chính sách khuy n khích, thu hút h c sinh, sinh viên gi i làm giáo viên, gi ng viên, g n ào t o v i s d ng.
 4. b) Huy ng ngu n l c c a các ngành, các c p, các t ch c kinh t - xã h i và cá nhân phát tri n giáo d c - ào t o. Tăng cư ng quan h c a nhà trư ng v i gia ình và xã h i; huy ng trí tu , ngu n l c c a toàn ngành, toàn xã h i vào vi c i m i n i dung, chương trình, th c hi n giáo d c toàn di n. Ban hành cơ ch chính sách c th khuy n khích và quy nh trách nhi m các ngành, a phương, các t ch c kinh t - xã h i và ngư i s d ng lao ng tham gia xây d ng trư ng, h tr kinh phí cho ngư i h c, thu hút nhân l c ã ư c ào t o và giám sát các ho t ng giáo d c. c) i m i cơ b n ch h c phí: ngoài ph n h tr c a Nhà nư c theo kh năng ngân sách, h c phí c n b o m trang tr i chi phí c n thi t cho gi ng d y, h c t p và có tích lu u tư phát tri n nhà trư ng; bư c u bù p chi phí thư ng xuyên. Xoá b m i kho n thu khác ngoài h c phí. Nhà nư c có chính sách tr c p h c phí ho c h c b ng cho h c sinh giáo d c ph c p, cho ngư i h c là i tư ng chính sách, nh ng ngư i vùng khó khăn, nh ng ngư i nghèo và nh ng ngư i h c xu t s c, không phân bi t h c trư ng công l p hay ngoài công l p. d) Khuy n khích thành l p các cơ s giáo d c, ào t o và d y ngh ngoài công l p; chuy n m t s cơ s công l p sang lo i hình ngoài công l p. H n ch m thêm các cơ s công l p nh ng vùng kinh t phát tri n. Không duy trì các cơ s bán công, các l p bán công trong trư ng công. Khuy n khích vi c h p tác, liên k t ào t o v i các cơ s ào t o có ch t lư ng cao c a nư c ngoài; khuy n khích m các các cơ s giáo d c ào t o có ch t lư ng cao, có uy tín b ng 100% v n u tư nư c ngoài; khuy n khích các nhà khoa h c, giáo d c có trình cao nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài tham gia gi ng d y t i Vi t Nam. ) C ng c , phát tri n và nâng cao ch t lư ng các cơ s giáo d c t xa, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm h c t p c ng ng áp ng nhu c u h c t p thư ng xuyên c a m i ngư i, m i nơi, m i trình và m i l a tu i. e) Ch tiêu nh hư ng n năm 2010: Chuy n ph n l n các cơ s ào t o và d y ngh công l p và m t ph n các cơ s giáo d c không m nh n nhi m v giáo d c ph c p sang ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v . Chuy n t t c các cơ s bán công sang lo i hình dân l p ho c tư th c. T l h c sinh nhà tr ngoài công l p chi m 80%, m u giáo 70%, trung h c ph thông 40%, trung h c chuyên nghi p 30%, các cơ s d y ngh 60%, i h c, cao ng kho ng 40%. 2. Y t a) Nhà nư c ti p t c tăng u tư cho y t , trong ó b o m ngân sách cho y t công c ng, chăm sóc s c kho cơ b n cho các i tư ng chính sách, ngư i nghèo và tr em dư i 6 tu i. Ưu tiên u tư cho h th ng y t d phòng, y t cơ s , c bi t là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các b nh vi n nhi, khoa nhi, các chuyên khoa ít có kh năng thu hút u tư. Tri n khai đ án đào t o bác sĩ, dư c sĩ đ i h c cho vùng
 5. núi phía B c, mi n Trung, Tây Nguyên và đ ng b ng sông C u Long. ưu tiên đ u tư phát tri n ngu n nguyên li u dư c và s n xu t thu c trong nư c. b) Tăng cư ng các ho t ng chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. V n ng m i ngư i tham gia chăm sóc và b o v s c kho cho b n thân, gia ình và c ng ng. Khuy n khích các cá nhân, t ch c trong nư c và nư c ngoài ho t ng t thi n, cung c p, h tr các thi t b y t và h tr khám ch a b nh. c) Ny nhanh ti n phát tri n và nâng cao ch t lư ng b o hi m y t ; c ng c và m r ng b o hi m y t b t bu c theo hư ng a d ng hoá các lo i hình b o hi m y t áp ng nhu c u c a nhân dân; phát tri n m nh b o hi m y t c ng ng d a ch y u vào s óng góp c a ngư i tham gia b o hi m, có s tr giúp c a Nhà nư c và các ngu n tài tr khác; khuy n khích các lo i hình b o hi m y t t nguy n. M r ng di n các cơ s y t ăng ký khám ch a b nh theo b o hi m y t . T ng bư c th c hi n ngư i đóng b o hi m y t t l a ch n cơ s khám ch a b nh phù h p. Nhà nư c quy đ nh ch đ thanh toán b o hi m y t , đ ng th i có chính sách ưu đãi đ i v i các đ i tư ng chính sách, tr em dư i 6 tu i, tr giúp ngư i nghèo, đ ng bào dân t c ít ngư i, vùng khó khăn. d) i m i ch vi n phí trên cơ s t ng bư c tính úng, tính các chi phí tr c ti p ph c v b nh nhân. T ng bư c chuy n i vi c c p kinh phí ho t ng thư ng xuyên cho các cơ s khám ch a b nh sang c p tr c ti p cho i tư ng th hư ng d ch v y t do Nhà nư c cung c p thông qua hình th c b o hi m y t . ) Khuy n khích m b nh vi n, phòng khám tư nhân, bác sĩ gia ình. e) Ngăn ch n, xoá b c quy n trong xu t nh p khNu, s n xu t và cung ng thu c ch a b nh. g) Ch tiêu nh hư ng n năm 2010: Th c hi n b o hi m y t toàn dân. Chuy n h u h t các b nh vi n công l p sang ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v ; hoàn thành vi c chuy n các cơ s y t bán công sang dân l p ho c tư nhân. Các t nh, thành ph có đi u ki n kinh t phát tri n đ u có b nh vi n ngoài công l p. 3. Văn hoá a) Tăng cư ng qu n lý nhà nư c các ho t ng văn hoá. Tăng đ u tư cho văn hoá, trong đó ưu tiên các vùng nghèo, mi n núi, biên gi i, h i đ o, vùng sâu, vùng xa và b o t n, tôn t o, phát huy các di s n văn hoá v t th và phi v t th . Duy trì và phát tri n dư i hình th c công l p óng vai trò ch ch t trong s nghi p phát tri n văn hoá i v i m t s oàn ngh thu t truy n th ng và tiêu bi u, các b o tàng, ban qu n lý di tích, thư vi n qu c gia, thư vi n t nh, thành ph , qu n huy n, các
 6. i thông tin, chi u bóng lưu ng, các trư ng ào t o ngh thu t nh cao, ào t o cán b văn hoá ngh thu t u ngành, cán b văn hoá ngh thu t dân t c thi u s .... b) Có chính sách thu hút m i ngu n l c, thành ph n kinh t , các t ng l p nhân dân tham gia các ho t ng và sáng t o văn hoá nh m cung c p, ph bi n và t o ra nhi u s n phNm, tác phNm, công trình văn hoá có ch t lư ng, dân t c và hi n i không ng ng nâng cao m c hư ng th văn hoá c a nhân dân. Khuy n khích khôi ph c và phát tri n các lo i hình văn hoá ngh thu t truy n th ng, các trò chơi dân gian c a các dân t c Vi t Nam. c) Có bư c i thích h p trong vi c xã h i hoá m t s ho t ng văn hoá chuyên ngành cho t ng lo i hình, vùng, mi n, c bi t là t p trung phát tri n m nh các vùng kinh t phát tri n bao g m: ho t ng ngh thu t, ào t o văn hoá ngh thu t, i n nh, xu t b n - in - phát hành, b o t n di s n văn hoá, m thu t - nhi p nh, thư vi n, d ch v b o h quy n tác gi . Khuy n khích phát tri n các b o tàng tư nhân. d) T ng bư c chuy n sang lo i hình ngoài công l p các oàn ngh thu t, các trư ng ào t o văn hóa - ngh thu t trung c p. Khuy n khích m t s khoa ho c ngành ào t o không chuyên sâu, có tính ph thông, qu n chúng c a các trư ng văn hoá ngh thu t công l p tách ra thành l p các cơ s văn hoá ngh thu t ngoài công l p. Khuy n khích các ơn v , t ch c ngoài công l p ph i h p v i các t ch c công l p xây d ng i s ng văn hoá cơ s theo nh hư ng c a nhà nư c; xây d ng các thi t ch văn hoá thông tin cơ s xã, phư ng, th tr n, thôn, làng, p, b n, cơ quan, ơn v theo nguyên t c t t ch c, t qu n lý và ch u s qu n lý nhà nư c c a cơ quan có thNm quy n. ) Ch tiêu nh hư ng n năm 2010: Chuy n toàn b s cơ s công l p hi n có thu c ngành văn hoá sang ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v . 4. Th d c, th thao a) Nhà nư c tăng u tư cho phát tri n th d c th thao, trong ó t p trung cho các môn th thao thành tích cao, xây d ng m t s trung tâm th thao qu c gia và vùng t trình , tiêu chuNn t ch c thi u qu c t ; phát hi n, b i dư ng các tài năng th d c th thao; h tr th thao qu n chúng. b) Tuyên truy n, v n ng và t ch c ngày càng có nhi u ngư i t p luy n th d c th thao, góp ph n nâng cao t m vóc và th ch t con ngư i Vi t Nam, áp ng nhu c u ngày càng cao c a nhân dân v ho t ng th d c th thao; phát hi n, b i dư ng các tài năng th d c th thao c a t nư c. c) T ng bư c t o l p và phát tri n th trư ng d ch v th d c th thao. Khuy n khích phát tri n các cơ s th d c th thao ngoài công l p, các t ch c xã h i v th d c th thao. Khuy n khích chuyên nghi p hoá th thao thành tích cao trong nh ng lĩnh v c thích h p. Ny m nh h p tác qu c t v th d c th thao. d) Ch tiêu nh hư ng n năm 2010:
 7. Hoàn thành vi c chuy n các cơ s th d c th thao công l p sang ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v ; chuy n m t s cơ s công l p có i u ki n sang lo i hình ngoài công l p. Các cơ s th d c th thao ngoài công l p chi m kho ng 80 - 85% t ng s cơ s trong toàn qu c. Xây d ng hi p h i, liên oàn c p qu c gia v i t t c các môn th thao; 80% s môn th thao có hi p h i ho c liên oàn c p t nh. Vi t Nam có đ i di n qu c gia trong h u h t các t ch c th thao c a khu v c, châu l c và th gi i. IV. CÁC GI I PHÁP VÀ CƠ CH CHÍNH SÁCH L N 1. Ny m nh công tác tuyên truy n, nghiên c u lý lu n, nâng cao nh n th c v xã h i hoá Tuyên truy n sâu r ng ch trương, chính sách v xã h i hoá các c p y ng, chính quy n các c p, các ơn v công l p, ngoài công l p và nhân dân có nh n th c úng, y , th c hi n có hi u qu ch trương xã h i hoá trong các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao. Tăng cư ng công tác nghiên c u lý lu n, làm rõ các v n v s h u, v tính ch t ho t ng l i nhu n và ho t ng phi l i nhu n, v trách nhi m xã h i c a các t ch c, v hình th c xã h i hoá trong m i lĩnh v c, t ó ti p t c hoàn thi n cơ ch , chính sách. Phát ng các phong trào thi ua, xây d ng và nhân r ng các i n hình xã h i hoá trong t ng lĩnh v c. 2. Ti p t c i m i chính sách và cơ ch qu n lý a) Hoàn thi n các quy ch Hoàn thi n các quy nh v mô hình, quy ch ho t ng c a các ơn v ngoài công l p theo hư ng: quy nh rõ trách nhi m, m c tiêu ho t ng, n i dung, ch t lư ng d ch v , s n phNm, ch s h u và cơ ch ho t ng; quy nh ch tài chính và trách nhi m th c hi n chính sách và nghĩa v xã h i c a các t ch c ho t ng theo cơ ch phi l i nhu n và áp d ng cơ ch doanh nghi p i v i các cơ s ho t ng theo cơ ch l i nhu n. Hoàn thi n ho c ban hành m i quy ch ho t ng c a các lo i qu ; th ch hoá vai trò và ch c năng c a các t ch c xã h i, các doanh nghi p tham gia vào quá trình xã h i hoá. Đơn gi n các th t c hành chính trong vi c thành l p các cơ s ngoài công l p trên cơ s quy đ nh ch t ch , hư ng d n chi ti t đi u ki n thành l p, đi u ki n hành ngh và cơ ch h u ki m. Quy nh i u ki n, th t c chuy n t lo i hình công l p sang các lo i hình ngoài công l p. S a i Ngh nh 73 v cơ ch chính sách khuy n khích xã h i hoá; rà soát, s a i các quy nh, quy ch ã ban hành trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c th
 8. thao, ng th i nghiên c u m r ng cho các lĩnh v c khoa h c công ngh , môi trư ng và các lĩnh v c xã h i khác. b) Chuy n cơ ch ho t ng c a các cơ s công l p sang cơ ch cung ng d ch v . S a i Ngh nh s 10/2002/N -CP v cơ ch tài chính i v i các ơn v s nghi p công l p có thu chuy n sang ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v nh m t o i u ki n phát tri n, nâng cao ch t lư ng s n phNm, d ch v và tăng hi u qu u tư c a nhà nư c cho phúc l i xã h i. Ho t ng tài chính c a cơ s ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v ph i ư c công khai và ư c ki m toán. Chênh l ch thu chi ph i ch y u ư c dùng u tư phát tri n cơ s . c) i m i cơ ch s d ng ngân sách nhà nư c trong các lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao Nghiên c u xây d ng và t ng bư c th c hi n chính sách u th u cung c p d ch v do nhà nư c t hàng; khuy n khích các cơ s thu c m i thành ph n kinh t tham gia. Nghiên c u chuy n vi c c p ph n kinh phí nhà nư c h tr cho ngư i hư ng th thông qua các cơ s công l p sang c p tr c ti p cho ngư i hư ng th phù h p v i t ng lĩnh v c; t ng bư c t o i u ki n ngư i hư ng th l a ch n cơ s d ch v không phân bi t công l p hay ngoài công l p; t ng bư c chuy n vi c th c hi n chính sách xã h i hi n ang giao cho các cơ s công l p sang cho chính quy n a phương các c p. Nhà nư c h tr ban u có th i h n cho các cơ s công l p chuy n sang lo i hình ngoài công l p; h tr khuy n khích các cơ s ngoài công l p ăng ký ho t ng theo cơ ch phi l i nhu n. Các cơ s ngoài công l p ư c tham gia bình ng trong vi c nh n th u các d ch v do nhà nư c t hàng. Thí đi m vi c Nhà nư c cho các cơ s ngoài công l p (nh t là các vùng khó khăn, vùng kém phát tri n) thuê dài h n cơ s h t ng. d) Chính sách thu Có chính sách ưu ãi i v i các cơ s ngoài công l p, c bi t là v i các cơ s ho t ng theo cơ ch phi l i nhu n. ) Chính sách huy ng v n và tín d ng Ban hành quy nh v vi c các cơ s công l p h p tác, liên k t v i a phương, doanh nghi p, cá nhân trong vi c xây d ng cơ s v t ch t, các cơ s ngoài công l p huy ng v n u tư phát tri n cơ s v t ch t và hoàn tr theo tho thu n. Ban hành chính sách b o m l i ích chính áng, h p pháp v v t ch t và tinh th n, v quy n s h u và th a k i v i ph n v n góp và l i t c c a các cá nhân, t p th thu c các thành ph n kinh t , các t ng l p xã h i tham gia xã h i hoá và chính sách ưu ãi tín d ng t Qu h tr phát tri n c a Nhà nư c.
 9. Ti p t c phát tri n các lo i qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo, qu phát tri n văn hoá, qu khuy n h c, qu h tr h c ngh v.v... trên nguyên t c: công khai, minh b ch và qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. e) Chính sách t ai Các đ a phương c n đi u ch nh quy ho ch đ t đai dành qu đ t ưu tiên cho vi c xây d ng các cơ s giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao công l p và ngoài công l p. Th c hi n vi c mi n ti n s d ng t, thuê t i v i các cơ s ngoài công l p ho t ng theo cơ ch phi l i nhu n. Công khai, đơn gi n hoá th t c giao đ t, cho thuê đ t. X lý kiên quy t, d t i m tình tr ng l n chi m, s d ng t sai m c ích. g) Chính sách nhân l c Th c hi n chính sách bình ng gi a khu v c công l p và ngoài công l p v thi ua khen thư ng, v công nh n các danh hi u nhà nư c, v ào t o, b i dư ng cán b , v ti p nh n, thuyên chuy n cán b t khu v c công l p sang ngoài công l p và ngư c l i.T ng bư c xoá b khái ni m ''biên ch '' trong các cơ s công l p, chuy n d n sang ch ''h p ng'' lao ng dài h n. Ban hành chính sách i v i cán b hành ngh và cán b , viên ch c nhà nư c tham gia hành ngh trong các cơ s ngoài công l p; quy nh trách nhi m c a cơ s ngoài công l p b o m ch t lư ng và s lư ng cán b cơ h u, cán b kiêm nhi m phù h p v i quy mô và ngành ngh , b o m ch b o hi m xã h i, b o hi m y t , ch ào t o, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn cho cán b , viên ch c. Ban hành chính sách ào t o l i, tr hoá i ngũ trong giai o n chuy n i lo i hình ho c chuy n i cơ ch ho t ng c a các cơ s công l p, chính sách ào t o và h tr c a Nhà nư c trong vi c ào t o, b i dư ng cán b c a các cơ s ngoài công l p, chính sách h tr các cơ s ngoài công l p t ào t o, phát tri n nhân l c, k c vi c ào t o nư c ngoài và thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà qu n lý nư c ngoài n làm vi c. h) i m i cơ ch qu n lý nhà nư c Nhà nư c qu n lý th ng nh t i v i các cơ s công l p và ngoài công l p; t o i u ki n thu n l i các cơ s ó cùng phát tri n n nh, lâu dài; b o m l i ích c a t ng cá nhân, t p th và c a toàn xã h i; phân c p qu n lý, g n quy n h n v i trách nhi m c a t ng c p, c a t p th và cá nhân ngư i ng u các cơ quan hành chính nhà nư c các c p; g n phân c p nhi m v v i phân c p qu n lý v tài chính, t ch c nhân s và b o m các i u ki n v t ch t khác. Tách b ch qu n lý nhà nư c kh i vi c đi u hành công vi c thư ng xuyên c a cơ s . M t m t trao cho cơ s y quy n t ch và trách nhi m; m t khác b o m quy n s h u và vai trò c a i di n ch s h u trong các cơ s công l p và ngoài công l p.
 10. Hoàn thi n vi c phân c p qu n lý, tăng quy n ch đ ng và trách nhi m c a các đ a phương. Các a phuơng căn c vào cơ ch , chính sách chung, quy t nh cơ ch , chính sách c th cho a phương, xây d ng quy ho ch phát tri n xã h i hóa i v i t ng lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa, th d c th thao trên t ng a bàn. C p qu n, huy n có quy n c p phép thành l p các cơ s do qu n, huy n qu n lý. Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra. Quy nh ch và trách nhi m thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m c a các c p, ng th i, phát huy dân ch cơ s giám sát công vi c qu n lý c a các c p. Phát huy vai trò giám sát c a các H i ngh nghi p v ch t lư ng ho t ng c a các cơ s , tư cách hành ngh c a các cá nhân. Khen thư ng k p th i các cá nhân, cơ quan, t ch c làm t t công tác xã h i hoá. 3. Xây d ng quy ho ch phát tri n xã h i hoá Xây d ng quy ho ch chuy n i các cơ s công l p có i u ki n phù h p v i yêu c u, m c tiêu xã h i hoá sang ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v ho c sang lo i hình ngoài công l p v i các bư c i thích h p; nh rõ ch tiêu, các gi i pháp, l trình chuy n i c a t ng ngành, t ng lĩnh v c, t ng a phương trong giai o n 2005 - 2010. Ph bi n r ng rãi d báo phát tri n m ng lư i các cơ s , nhu c u huy ng ngu n l c th c hi n quy ho ch thu hút các nhà u tư trong và ngoài nư c. Ny m nh ho t ng h p tác qu c t , huy ng u tư tr c ti p c a nư c ngoài trong các lĩnh v c thích h p. V. T CH C TH C HI N 1. Các B , ngành B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , B Văn hoá - Thông tin, U ban Th d c Th thao căn c vào các nh hư ng nêu trên, hoàn ch nh và phê duy t án xã h i hoá c a ngành làm cơ s cho vi c phát tri n xã h i hoá v i các bư c i thích h p, trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2005 và giai o n 2006 - 2010; ch o các a phương xây d ng và th c hi n quy ho ch và k ho ch phát tri n xã h i hoá. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i xây d ng án h c phí; B Y t xây d ng án vi n phí trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan: + Trình Chính ph s a i Ngh nh s 73/1999/N -CP v cơ ch chính sách khuy n khích xã h i hoá trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao và Ngh nh s 10/2002/N -CP c a Chính ph ngày 16 tháng 01 năm 2002 v ch tài chính áp d ng cho các ơn v s nghi p có thu khi chuy n sang ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v trong năm 2005.
 11. + Nghiên c u làm rõ nh ng v n v s h u, tính ch t l i nhu n và phi l i nhu n, trách nhi m c a các cơ s và hình th c xã h i hoá trong t ng lĩnh v c, ki n ngh các cơ ch , chính sách phù h p trong năm 2005. + Nghiên c u xây d ng chính sách u th u cung c p d ch v do Nhà nư c t hàng. Nghiên c u phương th c th c hi n vi c chuy n ph n kinh phí Nhà nư c h tr cho ngư i hư ng th thông qua các cơ s công l p sang c p tr c ti p cho ngư i hư ng th . B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Xây d ng hư ng d n l p quy ho ch, k ho ch ho c rà soát, i u ch nh, b sung và giám sát vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t t i các a phương, t i các xã, phư ng, th tr n, thôn, b n nh m b o m qu t áp ng nhu c u xây trư ng h c, b nh vi n, các thi t ch văn hóa, th d c th thao ; ph i h p v i B Tài chính hư ng d n v ch phí s d ng t và chuy n như ng quy n s d ng t phù h p v i Lu t t ai hi n hành, phù h p v i t ng lo i hình cơ s d ch v và khi chuy n i lo i hình. B Xây d ng ch trì cùng v i B Tài chính xây d ng cơ ch thí i m vi c Nhà nư c xây d ng cơ s h t ng cho các ơn v ngoài công l p thuê dài h n. B N i v ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u trình Th tư ng ban hành các mô hình, cơ c u t ch c, cơ ch t ch và trách nhi m c a các cơ s ho t ng theo cơ ch cung ng d ch v ; ch chính sách xã h i phù h p v i các ch trương xã h i hoá và hư ng d n vi c chuy n i cơ s công l p sang lo i hình dân l p ho c tư th c. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u trình Chính ph ho c Th tư ng Chính ph ban hành chính sách u tư ho c h tr c a Nhà nư c cho các cơ s ngoài công l p trong các lĩnh v c văn hóa, y t , giáo d c, th d c th thao, c bi t là các cơ s ho t ng theo cơ ch phi l i nhu n. B Bưu chính, Vi n thông ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng chính sách thúc Ny ng d ng công ngh thông tin ph c v xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá, th d c th thao. Các B : Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t , Văn hoá - Thông tin, U ban Th d c Th thao và các B , ngành liên quan thư ng xuyên thanh tra, ki m tra vi c th c thi pháp lu t, quy nh c a nhà nư c v n i dung, ch t lư ng ho t ng, v tài chính, k p th i x lý nghiêm các trư ng h p sai ph m ngăn ch n nh ng hành vi tiêu c c, gian l n, làm trái quy nh, c nh tranh thi u lành m nh trong quá trình xã h i hoá. Ny m nh công tác nghiên c u lý lu n, tuyên truy n sâu r ng v m c ích, n i dung, phương th c, chính sách và các gi i pháp phát tri n xã h i hoá. 2. Các a phương U ban nhân dân các c p ch o các cơ quan ch c năng xây d ng quy ho ch, k ho ch và t ch c phát tri n xã h i hoá phù h p v i ch trương chính sách c a Nhà nư c, v i thNm quy n và i u ki n c a a phương.
 12. Ch o các ngành ch c năng, huy ng các ngu n l c t i a phương tri n khai th c hi n quy ho ch; thư ng xuyên giám sát vi c th c thi pháp lu t, các quy nh c a nhà nư c, k p th i ch n ch nh nh ng l ch l c, tiêu c c, x lý nghiêm các trư ng h p sai ph m. nh kỳ t ng k t rút kinh nghi m, k p th i bi u dương nh ng i n hình t t. K p th i xu t v i Chính ph các cơ ch chính sách c n ư c i u ch nh ho c b sung, các gi i pháp m i, các mô hình t t c n ư c nhân r ng. 3. Các cơ s công l p và ngoài công l p có trách nhi m nghiêm ch nh th c hi n các ch trương, chính sách, quy nh c a nhà nư c, không ng ng nâng cao ch t lư ng d ch v , s n phNm, cao trách nhi m, tuân th các m c tiêu ho t ng c a cơ s ã ư c quy nh trong i u l . 4. ngh U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam, các H i xã h i - ngh nghi p có liên quan, các cơ quan thông tin i chúng tuyên truy n sâu r ng, v n ng và t ch c qu n chúng cùng tham gia th c hi n công tác xã h i hoá các ho t ng giáo d c, y t , văn hoá và th d c th thao. 5. Các B : Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Văn hóa - Thông tin, Y t , U ban Th d c Th thao và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o tri n khai th c hi n Ngh quy t này theo ch c năng, thNm quy n. nh kỳ sáu tháng và hàng năm có báo cáo trình Chính ph v k t qu th c hi n. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản