Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2006; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và danh mục công trình đầu tư năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 8 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 05/2006/NQ-H ND Qu n 8, ngày 21 tháng 12 năm 2006 NGHN QUY T V I U CH NH D TOÁN NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG NĂM 2006; D TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C, CHI NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG VÀ DANH M C CÔNG TRÌNH U TƯ NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N 8 KHÓA IX, KỲ H P L N TH 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Xét T trình s 8517/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2006 v d toán ngân sách năm 2007 và T trình s 8532/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 v danh m c công trình u tư năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 8; Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i, QUY T NGHN: i u 1. Ch p thu n i u ch nh d toán ngân sách a phương năm 2006 là 217,365 t ng, ghi nh n tình hình th c hi n ngân sách năm 2006 theo báo cáo kèm theo T trình s 8517/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 8. i u 2. Phê duy t d toán thu ngân sách Nhà nư c nư c và chi ngân sách a phương năm 2007 như sau: 1. D toán thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn:228,446 t ng - Thu cân i ngân sách:211,700 t ng - Thu t các kho n l i:16,746 t ng 2. D toán chi ngân sách a phương:182,644 t ng - Chi cân i ngân sách: 159,051 t ng Trong ó trích Qu thi ua khen thư ng t p trung là 271 tri u ng. Trang b xe chuyên dùng cho Trung tâm Văn hóa qu n 8. - Chi cân i t ngu n thu l i:19,170 t ng
  2. - Chi t k t dư ngân sách:4,423 t ng. 3. Ch p thu n các nguyên t c và phân b ngân sách năm 2007 theo báo cáo kèm theo T trình s 8517/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 8. Trong quá trình ch p hành, ph n u th c hi n t t d toán thu ngân sách năm 2007, b o m thu úng, thu theo quy nh, huy ng và s d ng úng m c ích các ngu n l c xã h i, tuân th các ch và m c phân b ngân sách ã ư c duy t, th c hi n các m c tiêu tr ng tâm áp ng nhi m v chính tr c a a phương; công khai tài chính úng quy nh g n v i vi c th c hi n quy ch dân ch cơ s ; tri t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. i u 3. Ch p thu n danh m c công trình u tư năm 2007 theo T trình s 8532/TTr- UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 8. Giao y ban nhân dân qu n 8 căn c tình hình th c hi n u tư năm 2006 và ngu n v n u tư ư c y ban nhân dân thành ph giao và danh m c này, t ch c tri n khai k ho ch u tư năm 2007. i u 4. T ch c th c hi n 1. Th trư ng các ơn v s d ng ngân sách ch u trách nhi m qu n lý, s d ng kinh phí theo úng ch , tiêu chuNn; th c hi n vi c t ki m tra tài chính, k toán, công khai tài chính theo quy nh; t p trung kinh phí b trí cho nh ng nhi m v quan tr ng, ch y u th c hi n t t nhi m v chính tr . 2. y ban nhân dân qu n 8 ti p nh n d toán ngân sách năm 2007 do y ban nhân dân thành ph giao; t ch c giao nhi m v thu, chi ngân sách cho các ơn v và y ban nhân dân 16 phư ng theo quy nh. Trong quá trình i u hành ngân sách, n u có phát sinh kho n thu, chi m i ngoài Ngh quy t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n 8 ch ng x lý i u hành, nh kỳ báo cáo Thư ng tr c H i ng nhân dân, báo cáo H i ng nhân dân trong kỳ h p g n nh t. 3. Ch u tư d án tăng cư ng ch ng lãng phí trong qu n lý u tư, Ny nhanh ti n th c hi n công trình và gi i ngân v n u tư ng th i tăng cư ng b o m ch t lư ng công trình. 4. Giao y ban nhân dân qu n 8 t ch c th c hi n Ngh quy t này. Thư ng tr c và hai Ban H i ng nhân dân qu n 8 ki m tra giám sát quá trình th c hi n và báo cáo H i ng nhân dân. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 8, khóa IX, kỳ h p l n th 8 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2006./. CH TNCH Tr n H u Tâm
Đồng bộ tài khoản