Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
338
lượt xem
31
download

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba “thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp phúc thẩm” của bộ luật tố tụng dân sự do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP

 1. H I NG TH M PHÁN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHIÃ VI T NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN c l p - T do - H nh phúc T ICAO S : 05/2006/NQ-H TP Hà N i, ngày 4 tháng 8 năm 2006 NGHN QUY T C A H I NG T H M P HÁN TOÀ Á N NHÂN D ÂN T I C AO S 0 5 / 2 0 0 6 / NQ-H TP NGÀY 0 4 THÁ NG 8 NĂM 2 0 0 6 HƯ N G D N TH I HÀNH M T S QU Y NNH TR ON G P H N TH BA “TH T C G I I QUY T V ÁN T I TOÀ ÁN C P P HÚ C TH M ” C A B LU T T T NG DÂN S H I NG TH M PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO Căn c vào Lu t t ch c Toà án nhân dân; thi hành úng và th ng nh t các quy nh t i Ph n th ba “Th t c gi i quy t v án t i Toà án c p phúc th m” c a B lu t t t ng dân s (sau ây vi t t t là BLTTDS); Sau khi có ý ki n th ng nh t c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao và B trư ng B Tư pháp, QUY T NGHN: I . V CH Ư Ơ NG XV “ T Í NH CH T C A XÉ T X PH ÚC T H M VÀ KH ÁN G CÁO , KH ÁNG N GH N B N Á N, Q UY T N NH C A T O À ÁN C P S Ơ T H M” 1. V i u 243 c a BLTTDS 1.1. i tư ng mà ương s , ngư i i di n c a ương s , cơ quan, t ch c kh i ki n có quy n làm ơn kháng cáo yêu c u Tòa án c p trên tr c ti p gi i quy t l i theo th t c phúc thNm bao g m: b n án, quy t nh t m ình ch , ình ch gi i quy t v án c a Tòa án c p sơ thNm. 1.2. ương s là cá nhân có y năng l c hành vi t t ng dân s có th t mình làm ơn kháng cáo. T i m c tên, a ch c a ngư i kháng cáo trong ơn ph i ghi h , tên, a ch c a ương s có kháng cáo. ng th i ph n cu i ơn kháng cáo, ương s ó ph i ký tên ho c i m ch . 1.3. ương s là ngư i t mư i lăm tu i n chưa mư i tám tu i không m t năng l c hành vi dân s , không b h n ch năng l c hành vi dân s ã tham gia lao ng theo h p ng lao ng ho c giao d ch dân s b ng tài s n riêng c a mình là ương s trong v án v tranh ch p có liên quan n h p ng lao ng ho c giao d ch dân s ó có th t mình làm ơn kháng cáo. T i m c tên, a ch c a ngư i kháng cáo trong ơn ph i ghi h , tên, a ch c a ương s có kháng cáo. ng th i ph n cu i ơn kháng cáo, ương s ó ph i ký tên ho c i m ch . 1.4. ương s ư c hư ng d n t i ti u m c 1.2 và ti u m c 1.3 m c 1 này n u không t mình kháng cáo, thì có th u quy n cho ngư i khác i di n cho mình kháng cáo, tr kháng cáo b n án, quy t nh c a Toà án c p sơ thNm v ly hôn. T i m c tên, a ch c a ngư i kháng cáo trong ơn ph i ghi h , tên, a ch c a ngư i i di n theo u quy n có kháng cáo; h ,
 2. 2 tên, a ch c a ương s u quy n kháng cáo và văn b n u quy n. ng th i ph n cu i ơn kháng cáo, ngư i i di n theo u quy n ph i ký tên ho c i m ch . 1.5. ương s là cơ quan, t ch c có quy n kháng cáo. Ngư i i di n theo pháp lu t c a ương s là cơ quan, t ch c ó có th t mình làm ơn kháng cáo. T i m c tên, a ch c a ngư i kháng cáo trong ơn ph i ghi tên, a ch c a ương s là cơ quan, t ch c; h , tên, ch c v c a ngư i i di n theo pháp lu t c a ương s là cơ quan, t ch c. ng th i ph n cu i ơn kháng cáo, ngư i i di n theo pháp lu t ph i ký tên và óng d u c a cơ quan, t ch c ó. Trư ng h p ngư i i di n theo pháp lu t c a ương s là cơ quan, t ch c u quy n cho ngư i khác i di n cho cơ quan, t ch c kháng cáo, thì t i m c tên, a ch c a ngư i kháng cáo trong ơn ph i ghi h , tên, a ch c a ngư i i di n theo u quy n kháng cáo; tên, a ch c a ương s là cơ quan, t ch c u quy n; h , tên, ch c v c a ngư i i di n theo pháp lu t c a ương s là cơ quan, t ch c ó và văn b n u quy n. ng th i ph n cu i ơn kháng cáo, ngư i i di n theo u quy n ph i ký tên ho c i m ch . 1.6. Ngư i i di n theo pháp lu t c a ương s là ngư i chưa thành niên (tr trư ng h p ư c hư ng d n t i ti u m c 1.3 m c 1 này), ngư i m t năng l c hành vi dân s , ngư i b h n ch năng l c hành vi dân s có th t mình làm ơn kháng cáo. T i m c tên, a ch c a ngư i kháng cáo trong ơn ph i ghi h , tên, a ch c a ngư i i di n theo pháp lu t; h , tên, a ch c a ương s là ngư i chưa thành niên, ngư i m t năng l c hành vi dân s , ngư i b h n ch năng l c hành vi dân s . ng th i ph n cu i ơn kháng cáo, ngư i kháng cáo ph i ký tên ho c i m ch . Trư ng h p ngư i i di n theo pháp lu t c a ương s u quy n cho ngư i khác i di n cho mình kháng cáo, thì t i m c tên, a ch c a ngư i kháng cáo trong ơn ph i ghi h , tên, a ch c a ngư i i di n theo u quy n và văn b n u quy n; h , tên, a ch c a ngư i i di n theo pháp lu t c a ương s u quy n; h , tên, a ch c a ương s là ngư i chưa thành niên, ngư i m t năng l c hành vi dân s , ngư i b h n ch năng l c hành vi dân s . ng th i ph n cu i ơn kháng cáo, ngư i i di n theo u quy n ph i ký tên ho c i m ch . 1.7. Cơ quan, t ch c kh i ki n v án dân s b o v quy n và l i ích h p pháp c a ngư i khác quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 162 c a BLTTDS là ngư i i di n theo pháp lu t trong t t ng dân s c a ngư i ư c b o v . Ngư i i di n theo pháp lu t c a cơ quan, t ch c ó có th t mình làm ơn kháng cáo. T i m c tên, a ch c a ngư i kháng cáo trong ơn ph i ghi tên, a ch c a cơ quan, t ch c và h , tên, ch c v c a ngư i i di n theo pháp lu t c a cơ quan, t ch c ó; h , tên, a ch c a ngư i có quy n và l i ích h p pháp ư cb ov . ng th i ph n cu i ơn, ngư i i di n theo pháp lu t c a cơ quan, t ch c ó ph i ký tên và óng d u c a cơ quan, t ch c ó. 1.8. Vi c u quy n ư c hư ng d n t i các ti u m c 1.4, 1.5 và 1.6 m c 1 Ph n I c a Ngh quy t này ph i ư c làm thành văn b n có công ch ng, ch ng th c h p pháp, tr trư ng h p văn b n u quy n ó ư c l p t i Toà án có s ch ng ki n c a ThNm phán ho c cán b Toà án ư c Chánh án Toà án phân công. Trong văn b n u quy n ph i có n i dung ương s u quy n cho ngư i i di n theo u quy n kháng cáo b n án, quy t nh t m ình ch , ình ch gi i quy t v án c a Toà án c p sơ thNm. 2. V i u 244 c a BLTTDS 2.1. b o m cho vi c làm ơn kháng cáo úng và th ng nh t, Toà án c p sơ thNm yêu c u ngư i kháng cáo làm ơn kháng cáo theo úng m u và ghi y n i dung theo hư ng d n s d ng m u ơn kháng cáo ư c ban hành kèm theo Ngh quy t này. Toà án c p sơ thNm ph i niêm y t công khai t i tr s Toà án nhân dân m u ơn kháng cáo và hư ng d n s d ng m u ơn kháng cáo. 2.2. Vi c nh n ơn kháng cáo và x lý ơn kháng cáo t i Tòa án c p sơ thNm.
 3. 3 a) Tòa án c p sơ thNm ph i có s nh n ơn kháng cáo ghi ngày, tháng, năm nh n ơn kháng cáo làm căn c xác nh ngày kháng cáo. b) Toà án c p sơ thNm th c hi n th t c nh n ơn kháng cáo như sau: b.1) Trư ng h p ngư i kháng cáo tr c ti p n p ơn kháng cáo t i Toà án c p sơ thNm, thì Toà án c p sơ thNm ghi ngày, tháng, năm ngư i kháng cáo n p ơn vào s nh n ơn kháng cáo. Ngày kháng cáo ư c xác nh là ngày n p ơn kháng cáo. b.2) Trư ng h p ngư i kháng cáo g i ơn kháng cáo n Toà án c p sơ thNm qua bưu i n, thì Toà án ph i ghi ngày, tháng, năm nh n ơn kháng cáo do bưu i n chuy n n và ngày, tháng, năm ngư i kháng cáo g i ơn theo ngày, tháng, năm có d u bưu i n nơi g i ơn vào s nh n ơn. Phong bì có d u bưu i n ph i ư c ính kèm ơn kháng cáo. Ngày kháng cáo ư c xác nh là ngày có d u bưu i n nơi g i ơn. Trư ng h p không có ho c không xác nh ư c ngày, tháng, năm theo d u bưu i n nơi g i trên phong bì, thì Toà án ph i ghi chú trong s nh n ơn và vào góc bên trái c a ơn kháng cáo là “không xác nh ư c ngày, tháng, năm”. Trư ng h p này ngày kháng cáo ư c xác nh là ngày Toà án nh n ư c ơn. Khi ki m tra ơn kháng cáo, n u th y ơn kháng cáo này quá h n thì Toà án c p sơ thNm yêu c u ngư i kháng cáo trình bày rõ lý do b ng văn b n theo quy nh t i kho n 2 i u 246 c a BLTTDS và hư ng d n t i ti u m c 5.1 m c 5 Ph n I c a Ngh quy t này. N u ơn kháng cáo úng h n quy nh t i i u 245 c a BLTTDS, thì Toà án c p sơ thNm ti n hành các th t c quy nh t i i u 248 c a BLTTDS và hư ng d n t i m c 6 Ph n I c a Ngh quy t này. b.3) Toà án ph i ghi (ho c óng d u nh n ơn kháng cáo có ghi) ngày, tháng, năm nh n ơn vào góc trên bên trái c a ơn kháng cáo. c) Khi nh n ư c ơn kháng cáo do Toà án c p phúc thNm chuy n n, theo hư ng d n t i ti u m c 2.3 m c 2 này, Toà án c p sơ thNm ph i ki m tra xem ã nh n ư c ơn kháng cáo có cùng n i dung do cùng ngư i kháng cáo g i n chưa x lý như sau: c.1) Trư ng h p Toà án c p sơ thNm ã nh n ư c ơn kháng cáo có n i dung trùng v i n i dung ơn kháng cáo do Toà án c p phúc thNm chuy n n, thì Toà án c p sơ thNm ghi chú vào ơn kháng cáo ó và ính kèm v i ơn kháng cáo ã nh n lưu vào h sơ v án. c.2) Trư ng h p Toà án c p sơ thNm chưa nh n ư c ơn kháng cáo ho c ã nh n ư c ơn kháng cáo, nhưng m t ph n ho c toàn b n i dung kháng cáo khác v i n i dung kháng cáo do Toà án c p phúc thNm chuy n n, thì Tòa án c p sơ thNm ghi ngày, tháng, năm nh n ơn kháng cáo do Toà án c p phúc thNm chuy n n và ngày, tháng, năm nh n ơn kháng cáo theo ngày, tháng, năm mà Toà án c p phúc thNm ghi góc trên bên trái c a ơn kháng cáo vào s nh n ơn. Trong trư ng h p này vi c xác nh ngày kháng cáo ư c th c hi n theo hư ng d n t i các i m b.1 và b.2 ti u m c 2.2 m c 2 này. 2.3. Vi c nh n ơn kháng cáo và x lý ơn kháng cáo t i Tòa án c p phúc thNm. Trư ng h p ngư i kháng cáo tr c ti p n p ơn kháng cáo t i Toà án c p phúc thNm ho c g i ơn kháng cáo n Toà án c p phúc thNm qua bưu i n, thì khi nh n ơn kháng cáo Toà án c p phúc thNm cũng ph i vào s nh n ơn kháng cáo theo dõi. Toà án c p phúc thNm ph i ghi ngày, tháng, năm nh n ơn kháng cáo theo hư ng d n t i i m b ti u m c 2.2 m c 2 này. ng th i Toà án c p phúc thNm ph i chuy n ngay ơn kháng cáo và các tài li u, ch ng c kèm theo (n u có) cho Toà án c p sơ thNm ã ra b n án, quy t nh sơ thNm b kháng cáo Tòa án c p sơ thNm ti n hành các th t c c n thi t và g i kèm h sơ v án cho Toà án c p phúc thNm theo quy nh t i i u 255 c a BLTTDS và hư ng d n t i m c 9 Ph n I c a Ngh quy t này. Vi c chuy n ơn kháng cáo cho Toà án c p sơ thNm ph i ư c ghi chú vào s nh n ơn theo dõi. Toà án c p phúc thNm ph i thông báo cho ngư i kháng cáo bi t v vi c ã nh n ư c ơn kháng cáo và chuy n ơn kháng cáo cho Toà án c p sơ thNm h liên h v i Toà án c p sơ thNm th c hi n quy n, nghĩa v c a ngư i kháng cáo theo th t c chung.
 4. 4 2.4. Sau khi nh n ơn kháng cáo do ngư i kháng cáo n p tr c ti p, Toà án c p sơ thNm ph i c p ngay gi y báo nh n ơn kháng cáo cho ngư i kháng cáo. N u Toà án c p sơ thNm nh n ơn kháng cáo g i qua bưu i n ho c do Toà án c p phúc thNm chuy n n, thì Toà án c p sơ thNm g i ngay gi y báo nh n ơn kháng cáo thông báo cho ngư i kháng cáo bi t. 2.5. Trư ng h p ngư i kháng cáo n p ho c g i kèm theo ơn kháng cáo tài li u, ch ng c b sung ch ng minh cho kháng cáo c a mình là có căn c và h p pháp, thì vi c giao nh n tài li u, ch ng c b sung do ngư i kháng cáo n p ho c g i kèm theo ơn kháng cáo ư c th c hi n theo hư ng d n t i Ph n V c a Ngh quy t s 04/2005/NQ-H TP ngày 17-9-2005 c a H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao hư ng d n thi hành m t s quy nh c a BLTTDS v “Ch ng minh và ch ng c ”. 2.6. Trong trư ng h p ngư i kháng cáo n Toà án c p sơ thNm ho c Toà án c p phúc thNm trình bày tr c ti p v vi c kháng cáo, thì Toà án c p sơ thNm ho c Toà án c p phúc thNm gi i thích cho h bi t là theo quy nh t i i u 243 c a BLTTDS thì ngư i kháng cáo ph i làm ơn kháng cáo, h t mình làm ơn kháng cáo ho c u quy n cho ngư i khác kháng cáo. 3. V i u 245 và i u 252 c a BLTTDS 3.1. Th i i m b t u tính th i h n kháng cáo b n án sơ thNm là ngày ti p theo c a ngày ư c xác nh. Ngày ư c xác nh là ngày Toà án tuyên án i v i ương s có m t t i phiên toà sơ thNm ho c là ngày b n án sơ thNm ư c giao ho c ư c niêm y t i v i ương s không có m t t i phiên toà sơ thNm. 3.2. Th i i m b t u tính th i h n kháng ngh b n án sơ thNm là ngày ti p theo c a ngày ư c xác nh. Ngày ư c xác nh là ngày Toà án tuyên án, trong trư ng h p Vi n ki m sát cùng c p tham gia phiên toà sơ thNm ho c là ngày Vi n ki m sát cùng c p nh n ư c b n án sơ thNm trong trư ng h p Vi n ki m sát cùng c p không tham gia phiên toà sơ thNm. Ví d : Ngày 01-10-2005 Toà án xét x sơ thNm v án dân s và cùng ngày 01-10-2005 Toà án tuyên án, thì ngày ư c xác nh và th i i m b t u tính th i h n kháng cáo, kháng ngh như sau: - i v i ương s có m t t i phiên toà sơ thNm, thì ngày ư c xác nh là ngày 01-10-2005 và th i i m b t u tính th i h n kháng cáo mư i lăm ngày là ngày 02-10-2005. - i v i ương s không có m t t i phiên toà sơ thNm và gi s ngày 15-10-2005 Toà án c p sơ thNm m i giao b n án sơ thNm cho ương s , thì ngày ư c xác nh là ngày 15-10-2005 và th i i m b t u tính th i h n kháng cáo mư i lăm ngày là ngày 16-10-2005; n u Toà án c p sơ thNm không th giao tr c ti p b n án sơ thNm cho ương s mà ph i niêm y t công khai và gi s ngày niêm y t công khai t i tr s U ban nhân dân c p xã nơi cư trú c a ương s là ngày 16-10-2005, thì ngày ư c xác nh là ngày 16-10-2005 và th i i m b t u tính th i h n kháng cáo mư i lăm ngày là ngày 17-10-2005. - Trư ng h p i di n Vi n ki m sát cùng c p có tham gia phiên toà sơ thNm, thì ngày ư c xác nh là ngày 01-10-2005 và th i i m b t u tính th i h n kháng ngh mư i lăm ngày ( i v i Vi n ki m sát cùng c p), ba mươi ngày ( i v i Vi n ki m sát c p trên tr c ti p) là ngày 02-10-2005. - Trư ng h p i di n Vi n ki m sát cùng c p không tham gia phiên toà sơ thNm và gi s ngày 15-10-2005 Vi n ki m sát cùng c p m i nh n ư c b n án c a Toà án c p sơ thNm, thì ngày ư c xác nh là ngày 15-10-2005 và th i i m b t u tính th i h n kháng ngh mư i lăm ngày ( i v i Vi n ki m sát cùng c p), ba mươi ngày ( i v i Vi n ki m sát c p trên tr c ti p) là ngày 16-10-2005. 3.3. Th i i m b t u th i h n kháng cáo, kháng ngh quy t nh t m ình ch , ình ch gi i quy t v án c a Toà án c p sơ thNm là ngày ti p theo c a ngày ư c xác nh. Ngày ư c xác nh là ngày ngư i có quy n kháng cáo, Vi n ki m sát cùng c p nh n ư c quy t nh ó.
 5. 5 a) Trư ng h p quy t nh t m ình ch , ình ch gi i quy t v án ư c ban hành t i phiên toà sơ thNm và H i ng xét x giao ngay quy t nh này cùng ngày cho ương s có m t t i phiên toà, i di n Vi n ki m sát tham gia phiên toà (n u có), thì ngày ư c xác nh là ngày ban hành quy t nh ó. N u ngày giao quy t nh không cùng v i ngày ban hành quy t nh, thì ngày ư c xác nh là ngày giao quy t nh cho ương s , Vi n ki m sát cùng c p. b) Trư ng h p quy t nh t m ình ch , ình ch gi i quy t v án ư c ban hành trư c khi m phiên toà sơ thNm ho c t i phiên toà sơ thNm mà ương s v ng m t, thì ngày ư c xác nh i v i ương s là ngày quy t nh ó ư c giao ho c ư c niêm y t; i v i Vi n ki m sát cùng c p và c p trên tr c ti p là ngày Vi n ki m sát cùng c p nh n ư c quy t nh ó. 3.4. Th i i m k t thúc th i h n kháng cáo, kháng ngh Th i i m k t thúc th i h n kháng cáo, kháng ngh là th i i m k t thúc ngày cu i cùng c a th i h n. N u ngày cu i cùng c a th i h n là ngày ngh cu i tu n (th b y, ch nh t) ho c ngày ngh l , thì th i h n kháng cáo, kháng ngh k t thúc vào lúc hai mươi tư gi c a ngày làm vi c u tiên ti p theo ngày ngh ó. Ví d : Th i h n kháng cáo là mư i lăm ngày ư c tính b t u t ngày 02-10-2005. Theo quy nh t i kho n 1 i u 245 c a BLTTDS, thì th i h n kháng cáo mư i lăm ngày ( i v i ương s có m t t i phiên toà) k t thúc vào lúc hai mươi tư gi ngày 16-10-2005 (n u không úng vào ngày ngh cu i tu n, ngày ngh l ). Gi s ngày 16-10-2005 là ngày ngh l , thì th i h n kháng cáo mư i lăm ngày k t thúc vào lúc hai mươi tư gi ngày 17-10-2005 (n u không úng vào ngày ngh cu i tu n); gi s sau ngày ngh l (17-10-2005), ngày 18-10-2005 úng vào ngày th b y, thì th i h n kháng cáo mư i lăm ngày k t thúc vào lúc hai mươi tư gi ngày 20-10-2005. 4. V i u 246 c a BLTTDS 4.1. Sau khi nh n ư c ơn kháng cáo, Tòa án c p sơ thNm ph i ki m tra ơn kháng cáo có y các n i dung quy nh t i kho n 1 i u 244 và ngư i làm ơn kháng cáo có thu c ch th có quy n kháng cáo ư c quy nh t i i u 243 c a BLTTDS và hư ng d n t i m c 1 Ph n I c a Ngh quy t này hay không; ng th i ki m tra kháng cáo có ư c làm trong th i h n quy nh t i i u 245 c a BLTTDS và ư c hư ng d n t i m c 3 Ph n I c a Ngh quy t này hay không ti n hành ti p các công vi c theo quy nh c a BLTTDS và hư ng d n c a Ngh quy t này. Trư ng h p ơn kháng cáo làm trong th i h n lu t nh và là c a ngư i có quy n kháng cáo nhưng chưa có y các n i dung chính quy nh t i kho n 1 i u 244 c a BLTTDS ho c n i dung kháng cáo chưa c th , thì Tòa án c p sơ thNm ph i thông báo (tr c ti p ho c b ng văn b n) ngay cho ngư i kháng cáo h s a i, b sung ơn kháng cáo cho y ho c th hi n n i dung kháng cáo cho c th , rõ ràng theo quy nh c a pháp lu t. 4.2. Vi c thông báo và th c hi n yêu c u s a i, b sung ơn kháng cáo ư c th c hi n như sau: a) Toà án c p sơ thNm yêu c u ngư i kháng cáo s a i, b sung ơn trong th i h n do Toà án c p sơ thNm n nh nhưng không quá năm ngày làm vi c, k t ngày ngư i kháng cáo nh n ư c thông báo c a Toà án yêu c u s a i, b sung ơn kháng cáo, tr trư ng h p có tr ng i khách quan, thì th i gian có tr ng i khách quan không tính vào th i h n s a i, b sung ơn kháng cáo. b) Trong thông báo yêu c u s a i, b sung ơn kháng cáo ph i nêu rõ nh ng v n c ns a i, b sung cho ngư i kháng cáo bi t h th c hi n. c) Th i gian th c hi n vi c s a i, b sung ơn không tính vào th i h n kháng cáo. Ngày kháng cáo v n ư c xác nh theo hư ng d n t i ti u m c 2.2 m c 2 Ph n I c a Ngh quy t này. d) Sau khi ngư i kháng cáo ã s a i, b sung ơn kháng cáo theo yêu c u c a Toà án, thì Toà án c p sơ thNm ti p t c th c hi n các th t c theo quy nh t i i u 248 c a BLTTDS.
 6. 6 H t th i h n do Toà án n nh mà ngư i kháng cáo không th c hi n vi c s a i, b sung ơn kháng cáo và ơn kháng cáo không có y các n i dung chính quy nh t i kho n 1 i u 244 c a BLTTDS, thì ơn kháng cáo không ư c coi là h p l . Toà án c p sơ thNm tr l i ơn cho ngư i kháng cáo và ghi chú vào s nh n ơn v vi c tr l i ơn. ) N u qua ki m tra mà phát hi n th y ơn kháng cáo là c a ngư i không có quy n kháng cáo ho c n i dung kháng cáo không thu c gi i h n c a vi c kháng cáo, thì trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ơn, Toà án c p sơ thNm tr l i ơn và ghi chú vào s nh n ơn v vi c tr l i ơn. e) Vi c tr l i ơn kháng cáo ư c hư ng d n t i i m d và i m ti u m c 4.2 m c 4 này ph i ư c thông báo b ng văn b n trong ó ghi rõ lý do c a vi c tr l i ơn. 5. V i u 247 c a BLTTDS 5.1. Trư ng h p ơn kháng cáo là c a ngư i có quy n kháng cáo, n i dung kháng cáo thu c gi i h n kháng cáo, nhưng quá th i h n kháng cáo quy nh t i i u 245 c a BLTTDS và hư ng d n t i m c 3 Ph n I c a Ngh quy t này mà ngư i kháng cáo chưa tư ng trình ho c có tư ng trình nhưng lý do kháng cáo quá h n không rõ ràng, thì Toà án c p sơ thNm ph i có văn b n yêu c u ngư i kháng cáo tư ng trình c th b ng văn b n v lý do kháng cáo quá h n và xu t trình tài li u, ch ng c (n u có) ch ng minh cho lý do n p ơn kháng cáo quá h n là chính áng. Toà án c p sơ thNm yêu c u ngư i kháng cáo quá h n tư ng trình c th b ng văn b n v lý do kháng cáo quá h n và xu t trình tài li u, ch ng c (n u có) trong th i h n do Toà án c p sơ thNm n nh nhưng không quá năm ngày làm vi c, k t ngày ngư i kháng cáo nh n ư c thông báo c a Toà án yêu c u làm b n tư ng trình v lý do kháng cáo quá h n. Toà án có th giao tr c ti p ho c g i văn b n này cho ngư i kháng cáo qua bưu i n. “Lý do chính áng” là trư ng h p b t kh kháng ho c tr ng i khách quan khác (như: do thiên tai, lũ l t; do m au, tai n n ph i i u tr t i b nh vi n...) làm cho ngư i kháng cáo không th th c hi n ư c vi c kháng cáo trong th i h n lu t nh. 5.2. Toà án c p sơ thNm ph i g i ơn kháng cáo, b n tư ng trình v lý do kháng cáo quá h n và các tài li u, ch ng c (n u có) ch ng minh lý do c a vi c kháng cáo quá h n cho Toà án c p phúc thNm xét kháng cáo quá h n. N u trong v án ch có kháng cáo quá h n, không có kháng cáo khác, không có kháng ngh , thì Toà án c p sơ thNm chưa ph i g i h sơ v án cho Toà án c p phúc thNm. 5.3. Vi c kháng cáo quá h n có th ư c ch p nh n, n u có lý do chính áng ư c hư ng d n t i ti u m c 5.1 m c 5 này. 5.4. Vi c xét lý do kháng cáo quá h n ph i ư c th c hi n trư c khi m phiên toà phúc thNm không ph thu c vào vi c ngoài các ương s kháng cáo quá h n, trong v án còn có kháng cáo c a các ương s khác trong th i h n quy nh t i i u 245 c a BLTTDS ho c kháng ngh c a Vi n ki m sát quy nh t i i u 252 c a BLTTDS; do ó, khi nh n ư c h sơ v án có nhi u ngư i kháng cáo, Toà án c p phúc thNm ph i ki m tra có kháng cáo nào quá h n hay không. N u có thì ph i xét lý do kháng cáo quá h n trư c khi m phiên toà. 5.5. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n ư c ơn kháng cáo quá h n và tài li u, ch ng c kèm theo, Toà án c p phúc thNm thành l p H i ng g m ba ThNm phán xem xét ơn kháng cáo quá h n. Trong trư ng h p c n thi t H i ng xét ơn kháng cáo quá h n có quy n tri u t p ngư i kháng cáo quá h n n phiên h p trình bày b sung v lý do kháng cáo quá h n ho c yêu c u h cung c p tài li u, gi y t b sung ch ng minh cho vi c kháng cáo quá h n c a mình là có lý do chính áng. i di n Vi n ki m sát cùng c p tham gia phiên h p xét lý do kháng cáo quá h n i v i các trư ng h p Vi n ki m sát ph i tham gia phiên toà phúc thNm quy nh t i kho n 2 i u 264 c a BLTTDS. Trư c khi H i ng xét ơn kháng cáo quá h n th o lu n, m t thành viên c a H i ng nêu tóm t t n i dung ơn kháng cáo quá h n, các tài li u, ch ng c ch ng minh lý do c a vi c
 7. 7 kháng cáo quá h n. N u ngư i kháng cáo quá h n ư c tri u t p n phiên h p thì H i ng xét ơn kháng cáo có th yêu c u trình bày b sung lý do kháng cáo quá h n. H i ng xét ơn kháng cáo quá h n có quy n ra quy t nh ch p nh n ho c không ch p nh n vi c kháng cáo quá h n. Quy t nh ch p nh n ho c không ch p nh n kháng cáo quá h n ph i ư c g i ngay cho Toà án c p sơ thNm và ngư i kháng cáo quá h n. Trư ng h p nh n ư c quy t nh ch p nh n kháng cáo quá h n c a Toà án c p phúc thNm, thì Toà án c p sơ thNm ph i thông báo theo quy nh t i i u 249 c a BLTTDS và hư ng d n t i m c 7 Ph n I c a Ngh quy t này. Toà án c p sơ thNm ph i ti n hành các th t c theo quy nh c a BLTTDS và g i h sơ v án cho Toà án c p phúc thNm (n u h sơ v án còn Toà án c p sơ thNm). 5.6. ThNm phán Toà án c p phúc thNm ã tham gia H i ng xét ơn kháng cáo quá h n v n có th tham gia H i ng xét x phúc thNm v án theo th t c chung. 6. V i u 248 c a BLTTDS 6.1. Sau khi ch p nh n ơn kháng cáo h p l , n u ngư i kháng cáo ư c mi n án phí ho c không ph i n p ti n t m ng án phí phúc thNm, thì Toà án c p sơ thNm ti n hành th t c thông báo v vi c kháng cáo và g i h sơ cho Toà án c p phúc thNm theo quy nh t i kho n 1 i u 249 và kho n 1 i u 255 c a BLTTDS. Trư ng h p h ph i n p ti n t m ng án phí phúc thNm, thì Toà án c p sơ thNm ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i kháng cáo bi t h n p ti n t m ng án phí phúc thNm. Thông báo ph i ghi rõ s ti n t m ng án phí phúc thNm ph i n p, nơi n p ti n, th i h n n p ti n và h u qu c a vi c không n p ti n t m ng án phí phúc thNm. Thông báo n p ti n t m ng án phí phúc thNm ư c giao tr c ti p ho c g i cho ngư i kháng cáo qua bưu i n. 6.2. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n ư c thông báo c a Toà án v vi c n p ti n t m ng án phí phúc thNm, ngư i kháng cáo ph i n p ti n t m ng án phí và n p cho Toà án c p sơ thNm biên lai n p ti n t m ng án phí. N u h t th i h n này mà ngư i kháng cáo không n p ti n t m ng án phí phúc thNm mà không có lý do chính áng, thì ư c coi là h t b vi c kháng cáo. “Lý do chính áng” là trư ng h p ư c hư ng d n t i ti u m c 5.1 m c 5 Ph n I c a Ngh quy t này. 6.3. Trong trư ng h p sau khi h t th i h n mư i ngày, ngư i kháng cáo m i n p cho Toà án biên lai n p ti n t m ng án phí phúc thNm và không có tư ng trình v lý do ch m n p biên lai n p ti n t m ng án phí phúc thNm, thì Toà án c p sơ thNm yêu c u ngư i kháng cáo trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày Toà án yêu c u ph i làm b n tư ng trình n p cho Toà án c p sơ thNm ưa vào h sơ v án. Trư ng h p này ư c coi như kháng cáo quá h n và Toà án c p sơ thNm th c hi n theo hư ng d n t i m c 5 Ph n I c a Ngh quy t này. 6.4. Toà án c p sơ thNm không ph i ti n hành th t c thông báo v vi c kháng cáo ã ư c coi là t b hư ng d n t i ti u m c 6.2 m c 6 này và không ph i g i h sơ cho Toà án c p phúc thNm, tr trư ng h p trong v án còn có kháng cáo c a ngư i khác, kháng ngh c a Vi n ki m sát. 7. V i u 249 c a BLTTDS 7.1. Khi th c hi n thông báo v vi c kháng cáo, Toà án c p sơ thNm không ph i thông báo v vi c kháng cáo cho chính ngư i ã kháng cáo. Toà án c p sơ thNm ph i thông báo ngay b ng văn b n cho Vi n ki m sát cùng c p và ương s có liên quan n kháng cáo (n u vi c xét x phúc thNm v án do có kháng cáo có liên quan n quy n l i, nghĩa v c a ương s ó) bi t v vi c kháng cáo. 7.2. ương s ư c thông báo v vi c kháng cáo có quy n g i văn b n nêu ý ki n c a mình v n i dung kháng cáo cho Toà án c p phúc thNm. Văn b n nêu ý ki n c a ngư i ư c thông báo ph i ư c lưu vào h sơ v án. Trư ng h p ngư i ư c thông báo g i văn b n nêu ý ki n c a mình v n i dung kháng cáo cho Toà án c p sơ thNm mà h sơ v án chưa g i cho Toà án
 8. 8 c p phúc thNm, thì Toà án c p sơ thNm ưa văn b n này vào h sơ v án và g i cho Toà án c p phúc thNm; n u h sơ v án ã g i cho Toà án c p phúc thNm, thì Toà án c p sơ thNm ph i g i văn b n ó cho Toà án c p phúc thNm ưa vào h sơ v án và xem xét khi xét x phúc thNm. 8. V i u 254 c a BLTTDS Nh ng ph n c a b n án, quy t nh sơ thNm không b kháng cáo, kháng ngh thì có hi u l c pháp lu t, k t ngày h t th i h n kháng cáo, kháng ngh và ư c ưa ra thi hành khi có y các i u ki n sau ây: a) c l p v i nh ng ph n c a b n án, quy t nh sơ thNm b kháng cáo, kháng ngh ; b) Vi c xét kháng cáo, kháng ngh i v i nh ng ph n c a b n án, quy t nh sơ thNm b kháng cáo, kháng ngh không có liên quan n nh ng ph n c a b n án, quy t nh sơ thNm không b kháng cáo, kháng ngh . Ví d : T i b n án s 35/2006/HNG -ST ngày 15-02-2006, Toà án nhân dân huy n H, t nh HT. ã quy t nh cho anh A ư c ly hôn ch B; giao ch B trông nom, nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c con chung là cháu C, anh A ph i có nghĩa v c p dư ng nuôi con m i tháng 200.000 ng và chia tài s n chung c a v ch ng cho anh A và ch B. Sau khi xét x sơ thNm anh A không kháng cáo, Vi n ki m sát không kháng ngh . Ch B ch kháng cáo b n án sơ thNm v quy t nh chia tài s n chung c a v ch ng. Như v y, nh ng ph n c a b n án sơ thNm v ly hôn gi a anh A và ch B; v trông nom, nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c con, nghĩa v c p dư ng nuôi con sau khi ly hôn không b kháng cáo, kháng ngh , c l p v i ph n b n án sơ thNm b ch B kháng cáo và vi c xét kháng cáo ph n b n án sơ thNm này không có liên quan n nh ng ph n c a b n án sơ thNm không b kháng cáo, kháng ngh ; do ó nh ng ph n c a b n án sơ thNm không b kháng cáo, kháng ngh có hi u l c pháp lu t và ư c ưa ra thi hành. 9. V i u 255 c a BLTTDS 9.1. Toà án c p sơ thNm ph i g i h sơ v án, kháng cáo, kháng ngh , tài li u, ch ng c kèm theo cho Toà án c p phúc thNm trong th i h n năm ngày làm vi c, k t ngày h t th i h n kháng cáo, kháng ngh , n u ngư i kháng cáo không ph i n p ti n t m ng án phí phúc thNm và trong v án không có ngư i khác kháng cáo. 9.2. N u ngư i kháng cáo ph i n p ti n t m ng án phí phúc thNm, thì th i h n năm ngày làm vi c Toà án c p sơ thNm g i h sơ v án, kháng cáo, kháng ngh , tài li u, ch ng c kèm theo cho Toà án c p phúc thNm, ư c tính k t ngày ngư i kháng cáo n p cho Toà án c p sơ thNm biên lai n p ti n t m ng án phí phúc thNm. 9.3. N u có nhi u ngư i kháng cáo và h u ph i n p ti n t m ng án phí phúc thNm, thì th i h n năm ngày làm vi c Toà án c p sơ thNm g i h sơ v án, kháng cáo, kháng ngh , tài li u, ch ng c kèm theo cho Toà án c p phúc thNm, ư c tính k t ngày ngư i n p cu i cùng cho Toà án c p sơ thNm biên lai n p ti n t m ng án phí phúc thNm. 10. V i u 256 c a BLTTDS 10.1. V vi c thay i, b sung kháng cáo, kháng ngh c n phân bi t như sau: a) Trư ng h p v n còn th i h n kháng cáo, kháng ngh quy nh t i i u 245 và i u 252 c a BLTTDS, thì ngư i kháng cáo, Vi n ki m sát ã kháng ngh có quy n thay i, b sung n i dung kháng cáo, kháng ngh i v i ph n b n án ho c toàn b b n án mà mình có quy n kháng cáo, kháng ngh . Trư ng h p ngư i kháng cáo, Vi n ki m sát ã rút m t ph n ho c toàn b kháng cáo, kháng ngh nhưng sau ó có kháng cáo, kháng ngh l i mà v n còn trong th i h n kháng cáo, kháng ngh , thì v n ư c ch p nh n xét x phúc thNm theo th t c chung.
 9. 9 b) Trư ng h p ã h t th i h n kháng cáo, kháng ngh theo quy nh t i i u 245 và i u 252 c a BLTTDS, thì trư c khi b t u phiên toà ho c t i phiên toà phúc thNm ngư i kháng cáo, Vi n ki m sát ã kháng ngh có quy n thay i, b sung kháng cáo, kháng ngh nhưng không ư c vư t quá ph m vi kháng cáo, kháng ngh ã g i cho Toà án trong th i h n kháng cáo, kháng ngh . 10.2. V vi c rút kháng cáo, kháng ngh . a) Toà án c p phúc thNm ra quy t nh ình ch xét x phúc thNm i v i nh ng ph n c a v án mà ngư i kháng cáo ã rút kháng cáo ho c Vi n ki m sát ã rút kháng ngh khi có các i u ki n sau ây: a.1) Ngư i kháng cáo rút kháng cáo ho c Vi n ki m sát rút kháng ngh mà trong v án không còn có kháng cáo c a ngư i khác, không có kháng ngh c a Vi n ki m sát i v i ph n c a b n án, quy t nh sơ thNm ó. a.2) Ph n b n án, quy t nh sơ thNm b kháng cáo ho c kháng ngh mà kháng cáo ho c kháng ngh ó ã ư c rút c l p v i nh ng ph n khác c a b n án, quy t nh sơ thNm b kháng cáo, kháng ngh và vi c xét kháng cáo, kháng ngh này không liên quan n ph n b n án, quy t nh sơ thNm có kháng cáo ho c kháng ngh ã ư c rút. Ví d : Trong ví d nêu t i i m b m c 8 Ph n I c a Ngh quy t này, sau khi xét x sơ thNm, anh A không kháng cáo, Vi n ki m sát không kháng ngh b n án sơ thNm mà ch có ch B kháng cáo b n án sơ thNm v quy t nh chia tài s n chung c a v ch ng. Trư c khi m phiên toà phúc thNm ho c t i phiên toà phúc thNm n u ch B rút kháng cáo, thì Toà án c p phúc thNm ra quy t nh ình ch xét x phúc thNm i v i ph n c a v án mà ch B ã rút kháng cáo vì trong v án không có kháng cáo c a ngư i khác, không có kháng ngh c a Vi n ki m sát. Trư ng h p anh A cũng kháng cáo b n án sơ thNm v quy t nh chia tài s n chung c a v ch ng vì lý do Toà án c p sơ thNm quy t nh bu c anh A ph i thanh toán m t s kho n n mà ch B vay không s d ng cho m c ích chung c a v ch ng, m c dù ch B rút kháng cáo, thì ph n b n án sơ thNm mà ch B rút kháng cáo v n có liên quan n ph n b n án sơ thNm b anh A kháng cáo. Do ó, trư ng h p này Toà án c p phúc thNm không ra quy t nh ình ch xét x phúc thNm i v i ph n c a v án mà ch B ã rút kháng cáo. b) Trư ng h p ngư i kháng cáo rút toàn b kháng cáo và Vi n ki m sát rút toàn b kháng ngh trư c khi b t u ho c t i phiên toà (trong v án không còn có kháng cáo, kháng ngh ), thì vi c xét x phúc thNm ph i ư c ình ch . Trư c khi m phiên toà vi c ra quy t nh ình ch xét x phúc thNm do ThNm phán ư c phân công ch t a phiên toà th c hi n, còn t i phiên toà do H i ng xét x th c hi n. B n án sơ thNm có hi u l c pháp lu t, k t ngày Toà án c p phúc thNm ra quy t nh ình ch xét x phúc thNm. 10.3. V hình th c thay i, b sung, rút kháng cáo, kháng ngh . a) Vi c thay i, b sung, rút kháng cáo, kháng ngh trư c khi m phiên toà ph i ư c làm thành văn b n và g i cho Toà án c p phúc thNm. Toà án c p phúc thNm ph i thông báo b ng văn b n v vi c thay i, b sung, rút kháng cáo, kháng ngh ó cho các ương s bi t theo quy nh t i kho n 3 i u 256 c a BLTTDS và hư ng d n t i ti u m c 7.1 m c 7 Ph n I c a Ngh quy t này, ng th i ti n hành các công vi c theo quy nh c a BLTTDS m phiên toà xét x phúc thNm v án i v i kháng cáo, kháng ngh , ph n kháng cáo, kháng ngh còn l i theo th t c chung. b) Vi c thay i, b sung, rút kháng cáo, kháng ngh t i phiên toà ph i ư c ghi vào biên b n phiên toà. Toà án c p phúc thNm ti p t c xét x phúc thNm v án theo th t c chung i v i kháng cáo, kháng ngh ã ư c thay i, b sung và ph n kháng cáo, kháng ngh còn l i. II. V CH Ư Ơ NG XVI “ CH U N B N XÉ T X PH ÚC T H M”
 10. 10 1. V kho n 2 i u 257 c a BLTTDS 1.1. i v i Toà án nhân dân c p t nh, Chánh án Toà án có th u nhi m cho m t Phó Chánh án ho c u quy n cho Chánh toà ho c Phó Chánh toà thành l p H i ng xét x phúc thNm và phân công m t ThNm phán làm ch to phiên toà. 1.2. i v i Toà phúc thNm Toà án nhân dân t i cao, Chánh toà có th u nhi m cho m t Phó Chánh toà thành l p H i ng xét x phúc thNm và phân công m t ThNm phán làm ch to phiên toà. 1.3. Khi phân công ThNm phán tham gia H i ng xét x phúc thNm, thì c n ti p t c phân công các ThNm phán ã tham gia H i ng xét kháng cáo quá h n. Vi c phân công này không ph i ra quy t nh. 2. V i u 258 c a BLTTDS i u 258 c a BLTTDS quy nh v th i h n chuNn b xét x phúc thNm; do ó, các th i h n quy nh trong i u này u ư c tính trong th i h n chuNn b xét x phúc thNm. Tuỳ t ng trư ng h p c th th i h n chuNn b xét x phúc thNm ư c tính như sau: 2.1. Trư ng h p có quy t nh ưa v án ra xét x . a) N u không ph i gia h n th i h n chuNn b xét x , thì th i h n chuNn b xét x t i a là hai tháng, k t ngày Toà án th lý v án. b) N u ph i kéo dài th i h n chuNn b xét x i v i v án có tính ch t ph c t p ho c do tr ng i khách quan, thì th i h n chuNn b xét x phúc thNm t i a là ba tháng, k t ngày Toà án th lý v án. c) Trong các trư ng h p ư c hư ng d n t i các i m a và b ti u m c 2.1. m c 2 này mà phiên toà không ư c m trong th i h n m t tháng, k t ngày có quy t nh ưa v án ra xét x vì có lý do chính áng, thì th i h n chuNn b xét x i v i t ng trư ng h p ư c c ng thêm t i a là m t tháng n a. 2.2. Trư ng h p có quy t nh t m ình ch xét x phúc thNm v án dân s . Trư ng h p có quy t nh t m ình ch xét x phúc thNm v án dân s , thì th i h n chuNn b xét x k t thúc vào ngày ra quy t nh t m ình ch . Th i h n chuNn b xét x phúc thNm b t u tính l i, k t ngày Toà án c p phúc thNm ti p t c xét x phúc thNm v án khi lý do t m ình ch không còn n a. 2.3. V vi c gia h n th i h n chuNn b xét x phúc thNm. i v i nh ng v án có tính ch t ph c t p ho c do tr ng i khách quan quy nh t i kho n 1 i u 258 c a BLTTDS mà th i h n chuNn b xét x phúc thNm g n h t (th i h n chuNn b xét x phúc thNm còn l i không quá năm ngày) và ThNm phán ư c phân công làm ch to phiên toà th y r ng v án ph c t p nên chưa th ra ư c m t trong nh ng quy t nh quy nh t i kho n 1 i u 258 c a BLTTDS, thì c n ph i báo ngay v i Chánh án Toà án c p phúc thNm ra quy t nh gia h n th i h n chuNn b xét x phúc thNm. Vi c gia h n th i h n chuNn b xét x phúc thNm không ư c quá th i h n quy nh t i o n cu i kho n 1 i u 258 c a BLTTDS và hư ng d n t i i m b ti u m c 2.1 m c 2 Ph n II c a Ngh quy t này. H t th i h n ư c gia h n, ThNm phán ư c phân công làm ch to phiên toà ph i ra m t trong nh ng quy t nh quy nh t i kho n 1 i u 258 c a BLTTDS. Vi c xác nh nh ng v án có tính ch t ph c t p, tr ng i khách quan, lý do chính áng ư c th c hi n theo hư ng d n t i ti u m c 1.3 m c 1 Ph n II c a Ngh quy t s 02/2006/NQ- H TP ngày 12-5-2006 c a H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao hư ng d n thi hành các quy nh trong Ph n th hai “Th t c gi i quy t v án t i Toà án c p sơ thNm” c a BLTTDS.
 11. 11 2.4. ThNm phán ư c phân công ch to phiên toà phúc thNm ra quy t nh ưa v án ra xét x phúc thNm. Quy t nh này ph i theo úng m u quy t nh ban hành kèm theo Ngh quy t này. Quy t nh ưa v án ra xét x phúc thNm ph i ư c g i ngay cho Vi n ki m sát cùng c p và nh ng ngư i có liên quan n kháng cáo, kháng ngh sau khi Toà án ra quy t nh, không phân bi t v án ó Vi n ki m sát cùng c p có tham gia phiên toà phúc thNm hay không. 3. V kho n 2 i u 262 c a BLTTDS Trư ng h p Vi n ki m sát cùng c p tham gia phiên toà phúc thNm, thì Toà án c p phúc thNm g i h sơ v án cùng v i quy t nh ưa v án ra xét x phúc thNm cho Vi n ki m sát theo hư ng d n t i i m b ti u m c 2.1 m c 2 Ph n I Thông tư liên t ch s 03/2005/TTLT- VKSNDTC-TANDTC ngày 01-9-2005 c a Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Toà án nhân dân t i cao “Hư ng d n thi hành m t s quy nh c a B lu t t t ng dân s v ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong t t ng dân s và s tham gia c a Vi n ki m sát nhân dân trong vi c gi i quy t các v vi c dân s ”. III. V CH Ư Ơ NG XVI I “ T H T C XÉ T X PH ÚC T H M” 1. V i u 263 c a BLTTDS Có liên quan n vi c xem xét n i dung kháng cáo, kháng ngh là trư ng h p vi c gi i quy t kháng cáo, kháng ngh i v i ph n này c a b n án, quy t nh sơ thNm òi h i ph i xem xét, gi i quy t ng th i ph n khác c a b n án, quy t nh sơ thNm ó m c dù ph n này không b kháng cáo, kháng ngh . Ví d : T i b n án s 45/2006/DS-ST ngày 17-3-2006, Toà án nhân dân huy n K, t nh TN ã quy t nh x chia di s n th a k c a ông N cho năm th a k theo pháp lu t c a ông N. Toà án c p sơ thNm còn quy t nh các th a k c a ông N ph i th c hi n nghĩa v v tài s n do ông N l i i v i ông B. Sau khi xét x sơ thNm, ông B kháng cáo ph n b n án sơ thNm v thanh toán nghĩa v tài s n mà các th a k c a ông N ph i th c hi n i v i ông B trong kh i di s n do ông N l i. Trư ng h p này vi c gi i quy t kháng cáo c a ông B òi h i ph i xem xét ng th i ph n b n án v chia di s n th a k c a ông N cho các th a k theo úng quy nh c a B lu t dân s là ngư i hư ng th a k có trách nhi m th c hi n nghĩa v tài s n trong ph m vi di s n do ngư i ch t l i. 2. V i u 266 c a BLTTDS 2.1. Ngư i kháng cáo v ng m t l n th nh t có lý do chính áng, thì H i ng xét x phúc thNm ph i hoãn phiên toà. Trư ng h p không xác nh ư c ngư i kháng cáo v ng m t l n th nh t có lý do chính áng hay không có lý do chính áng, thì H i ng xét x phúc thNm cũng hoãn phiên toà. Trư ng h p ngư i kháng cáo ã ư c tri u t p h p l n l n th hai mà v n v ng m t t i phiên toà, thì b coi là t b vi c kháng cáo và H i ng xét x phúc thNm ra quy t nh ình ch xét x phúc thNm v án có kháng cáo c a ngư i kháng cáo v ng m t (n u trong v án không có ngư i kháng cáo khác). Trư ng h p có nhi u ngư i kháng cáo mà có ngư i kháng cáo thu c trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 266 c a BLTTDS, thì H i ng xét x phúc thNm ti n hành xét x phúc thNm v án theo th t c chung i v i kháng cáo c a nh ng ngư i kháng cáo có m t t i phiên toà. i v i ph n v án có kháng cáo c a ngư i kháng cáo v ng m t, thì H i ng xét x phúc thNm ình ch xét x phúc thNm mà không ph i ra quy t nh riêng b ng văn b n, nhưng ph i ghi rõ quy t nh này trong b n án, n u ph n v án có kháng cáo c a ngư i kháng cáo v ng m t không liên quan n ph n khác c a b n án b kháng cáo, kháng ngh .
 12. 12 Toà án c p phúc thNm cũng ph i hoãn phiên toà i v i ngư i kháng cáo v ng m t t i phiên toà phúc thNm thu c trư ng h p hư ng d n t i ti u m c 1.2 m c 1 Ph n III c a Ngh quy t s 02/2006/NQ-H TP ngày 12-5-2006 c a H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao hư ng d n thi hành các quy nh trong Ph n th hai “Th t c gi i quy t v án t i Toà án c p sơ thNm” c a BLTTDS. 2.2. i v i ngư i tham gia t t ng khác không ph i là ngư i kháng cáo v ng m t t i phiên toà, thì vi c hoãn phiên toà hay v n ti n hành xét x phúc thNm ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 và 206 c a BLTTDS và hư ng d n t i các m c 1 và 2 Ph n III c a Ngh quy t s 02/2006/NQ-H TP ngày 12-5-2006 c a H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao hư ng d n thi hành các quy nh trong Ph n th hai “Th t c gi i quy t v án t i Toà án c p sơ thNm” c a BLTTDS. Ngư i tham gia t t ng khác ph i là ngư i liên quan n kháng cáo, kháng ngh theo quy nh t i i u 263 c a BLTTDS, thì Toà án c p phúc thNm m i xem xét vi c hoãn phiên toà. N u h không có liên quan n vi c xét x phúc thNm (quy n l i, nghĩa v c a h c l p v i vi c xem xét kháng cáo, kháng ngh ) thì Toà án c p phúc thNm không ph i xem xét vi c hoãn phiên toà. 2.3. Trư ng h p H i ng xét x phúc thNm hoãn phiên toà phúc thNm, thì th i h n hoãn phiên toà và quy t nh hoãn phiên toà phúc thNm ư c th c hi n theo quy nh t i i u 208 c a BLTTDS và hư ng d n t i m c 3 Ph n III c a Ngh quy t s 02/2006/NQ-H TP ngày 12-5-2006 nêu trên c a H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao. 3. V i u 267 c a BLTTDS Vi c chuNn b khai m c phiên toà phúc thNm và th t c b t u phiên toà phúc thNm cũng ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 212, 213, 214, 215 và 216 c a BLTTDS. Do ó, khi chuNn b khai m c phiên toà phúc thNm và ti n hành th t c b t u phiên toà phúc thNm, H i ng xét x phúc thNm ph i thi hành úng các quy nh t i các i u lu t nêu trên c a BLTTDS và hư ng d n t i m c 5 Ph n III c a Ngh quy t s 02/2006/NQ-H TP ngày 12-5- 2006 c a H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao. 4. V i u 269 c a BLTTDS 4.1. Vi c rút ơn kh i ki n c a nguyên ơn trư c khi m phiên toà ph i ư c làm thành văn b n. Vi c rút ơn kh i ki n c a nguyên ơn t i phiên toà không ph i làm thành văn b n, nhưng ph i ghi vào biên b n phiên toà. 4.2. Trong th i h n nguyên ơn có quy n kháng cáo, n u nguyên ơn rút ơn kh i ki n, thì Toà án c p sơ thNm c n ph i gi i thích cho h bi t h u qu c a vi c b ơn không ng ý h quy t nh vi c kháng cáo ho c rút ơn kh i ki n. Trư ng h p nguyên ơn v n quy t nh rút ơn kh i ki n thì Toà án c p sơ thNm ph i thông báo b ng văn b n cho b ơn bi t và yêu c u b ơn ph i tr l i b ng văn b n cho Toà án c p sơ thNm v vi c h có ng ý hay không ng ý trong th i h n năm ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo c a Toà án. Tuỳ thu c vào k t qu tr l i c a b ơn mà gi i quy t như sau: a) Trư ng h p Toà án c p sơ thNm nh n ư c văn b n tr l i c a b ơn không ng ý vi c rút ơn kh i ki n c a nguyên ơn và trong th i h n kháng cáo, kháng ngh không có ương s nào kháng cáo, Vi n ki m sát không kháng ngh , thì vi c rút ơn kh i ki n c a nguyên ơn ương nhiên không ư c ch p nh n. Trong trư ng h p này b n án sơ thNm ư c coi là không b kháng cáo, kháng ngh và có hi u l c pháp lu t k t ngày h t th i h n kháng cáo, kháng ngh . b) Trư ng h p Toà án c p sơ thNm nh n ư c văn b n tr l i c a b ơn ng ý vi c rút ơn kh i ki n c a nguyên ơn, thì không phân bi t trong th i h n kháng cáo, kháng ngh có ương s nào kháng cáo ho c Vi n ki m sát kháng ngh hay không, Toà án c p sơ thNm u
 13. 13 ph i g i h sơ v án và kháng cáo, kháng ngh , văn b n rút ơn kh i ki n cho Toà án c p phúc thNm Toà án c p phúc thNm căn c vào i u 269 c a BLTTDS m phiên toà gi i quy t v án theo th t c chung. 4.3. Trư ng h p ương s có kháng cáo (bao g m c nguyên ơn) ho c Vi n ki m sát có kháng ngh , nhưng trư c khi m phiên toà ho c t i phiên toà phúc thNm nguyên ơn rút ơn kh i ki n, thì Toà án c p phúc thNm gi i quy t v án theo quy nh t i kho n 1 i u 269 c a BLTTDS. 4.4. Khi Toà án c p phúc thNm ra quy t nh hu b n án sơ thNm và ình ch gi i quy t v theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 269 c a BLTTDS, thì căn c vào quy t nh c a Toà án c p sơ thNm v án phí trong b n án sơ thNm b hu , Toà án c p phúc thNm quy t nh ương s nào ph i ch u án phí và m c án phí sơ thNm. i v i trư ng h p này các ương s còn ph i ch u m t n a án phí phúc thNm. 5. V i u 270 c a BLTTDS 5.1. Trư ng h p trư c khi m phiên toà phúc thNm, các ương s ã t tho thu n ư c v i nhau v vi c gi i quy t v án và các ương s yêu c u Tòa án c p phúc thNm công nh n s th a thu n c a h , thì Tòa án yêu c u các ương s làm văn b n ghi rõ n i dung th a thu n và n p cho Tòa án c p phúc thNm ưa vào h sơ v án. Văn b n này ư c coi như ch ng c m i b sung. T i phiên toà phúc thNm H i ng xét x phúc thNm ph i h i l i các ương s v th a thu n c a h là có t nguy n hay không và xem xét tho thu n ó có trái pháp lu t ho c o c xã h i hay không; n u tho thu n c a h là t nguy n, không trái pháp lu t, o c xã h i, thì H i ng xét x vào phòng ngh án th o lu n và ra b n án phúc thNm s a b n án sơ thNm, công nh n s th a thu n c a các ương s . 5.2. T i phiên toà phúc thNm n u các ương s tho thu n ư c v i nhau v vi c gi i quy t v án thì tho thu n này ph i ư c ghi vào biên b n phiên toà. N u xét th y tho thu n c a các ương s là t nguy n không trái pháp lu t ho c o c xã h i, thì H i ng xét x vào phòng ngh án th o lu n và ra b n án phúc thNm s a b n án sơ thNm, công nh n s tho thu n c a các ương s . 5.3. Trong các trư ng h p ư c hư ng d n t i ti u m c 5.1 và 5.2 m c 5 này, H i ng xét x c n hư ng d n cho các ương s tho thu n v trách nhi m ch u án phí sơ thNm; n u h không tho thu n ư c, thì H i ng xét x phúc thNm quy t nh theo quy nh c a pháp lu t v án phí. 6. V i u 281 c a BLTTDS 6.1. Toà án c p phúc thNm ph i g i b n án, quy t nh phúc thNm cho ngư i ã kháng cáo, ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan n kháng cáo, kháng ngh ho c ngư i i di n h p pháp c a h và các ch th khác theo úng quy nh t i i u 281 c a BLTTDS. 6.2. Trư ng h p ph i g i b n án, quy t nh phúc thNm cho m t trong nh ng ngư i ư c hư ng d n t i ti u m c 6.1 m c 6 này mà h là ngư i nư c ngoài thì Toà án ph i d ch b n án, quy t nh ó sang ti ng nư c ngoài, n u i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh. Trư ng h p ương s là ngư i nư c ngoài là công dân c a nư c chưa ký k t i u ư c qu c t v i C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nhưng nư c ó và C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t nam ã áp d ng nguyên t c có i, có l i thì áp d ng nguyên t c có i, có l i I V. CÁC M U VĂ N B N T T NG 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t này các m u văn b n t t ng sau ây: 1.1. ơn kháng cáo (m u s 01) 1.2. Gi y báo nh n ơn kháng cáo (m u s 02)
 14. 14 1.3. Thông báo v vi c s a i, b sung ơn kháng cáo (m u s 03) 1.4. Thông báo v vi c trình bày lý do kháng cáo quá h n (m u s 04) 1.5. Thông báo tr l i ơn kháng cáo (m u s 05) 1.6. Quy t nh ch p nh n vi c kháng cáo quá h n (m u s 06) 1.7. Quy t nh không ch p nh n vi c kháng cáo quá h n (m u s 07) 1.8. Thông báo n p ti n t m ng án phí phúc thNm (m u s 08) 1.9. Thông báo v vi c kháng cáo (m u s 09) 1.10. Thông báo v vi c s a i, b sung kháng cáo (kháng ngh ) (m u s 10) 1.11. Thông báo v vi c rút kháng cáo (kháng ngh ) (m u s 11) 1.12. Quy t nh ưa v án ra xét x phúc thNm (m u s 12) 1.13. Quy t nh t m ình ch xét x phúc thNm v án dân s (m u s 13) 1.14. Quy t nh t m ình ch xét x phúc thNm v án dân s (m u s 14) 1.15. Quy t nh ình ch xét x phúc thNm v án dân s (m u s 15) 1.16. Quy t nh ình ch xét x phúc thNm v án dân s (m u s 16) 1.17. Quy t nh hu b n án sơ thNm và ình ch gi i quy t v án dân s (m u s 17) 1.18. Quy t nh gi i quy t vi c kháng cáo, kháng ngh i v i quy t nh t m ình ch ( ình ch ) gi i quy t v án (m u s 18) 1.19. Biên b n phiên toà phúc thNm (m u s 19) 1.20. Quy t nh hoãn phiên toà phúc thNm (m u s 20) 1.21. B n án phúc thNm (m u s 21) 1.22. Thông báo s a ch a, b sung b n án phúc thNm (m u s 22) 2. M u văn b n t t ng ban hành kèm theo Ngh quy t này ch hư ng d n v n i dung Toà án ban hành văn b n t t ng tương ng trong quá trình gi i quy t v án. Khi ban hành các văn b n t t ng c th , Toà án ph i th c hi n úng n i dung và hư ng d n s d ng m u ban hành kèm theo Ngh quy t, th c hi n úng hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT- BNV-VPCP ngày 06-5-2005 c a B N i v - Văn phòng Chính ph hư ng d n v th th c và k thu t trình bày văn b n, như: văn b n ph i ư c trình bày trên gi y kh A4 (210 mm x 297 mm), v kh ch , v hình th c văn b n… 3. Trong quá trình s d ng m u văn b n t t ng, n u c n s a i, b sung ho c ban hành m u văn b n t t ng m i thì báo cáo cho H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao. H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao giao cho Vi n khoa h c xét x Toà án nhân dân t i cao nghiên c u, so n th o m u văn b n t t ng s a i, b sung ho c m u văn b n t t ng m i trình Chánh án Toà án nhân dân t i cao ký ban hành. V. H I U L C T H I H ÀNH C A N GH N Q UY T Ngh quy t này ã ư c H i ng thNm phán Toà án nhân dân t i cao thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2006 và có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. TM. H I NG TH M PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO CHÁNH ÁN
 15. 15 Nguy n Văn Hi n M US 01 (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 05/2006/NQ-H TP ngày 04 tháng 8 năm 2006 c a H i ng Th m phán Toà án nhân dân t i cao) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ……, ngày….. tháng …… năm…… Ơ N KH ÁN G C ÁO Kính g i: Toà án nhân dân (1)…………………………………………… ……………………………………………………………………............ Ngư i kháng cáo: (2)……………………………………………………….……….. a ch : (3) …………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………. Là: (4)………………………….………………………………………………......... Kháng cáo: (5)……..………………………………………….…………….……..... ……………………………………………………………………………………..... Lý do c a vi c kháng cáo: (6) ……………………………………………….……... ……………………………………………………………………………………….. Yêu c u Tòa án c p phúc thNm gi i quy t nh ng vi c sau ây: (7) ………………… …………………………….…………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….. Nh ng tài li u, ch ng c b sung kèm theo ơn kháng cáo g m có: (8) 1…………………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………… 3…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. Ngư i kháng cáo (9) (Ký tên ho c i m ch ) H và tên
 16. 16 Hư ng d n s d ng m u s 01: (1) Ghi tên Toà án ã xét x sơ thNm v án. N u là Toà án nhân dân c p huy n, thì c n ghi rõ Toà án nhân dân huy n gì thu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương nào (ví d : Toà án nhân dân huy n Y, t nh N); n u là Toà án nhân dân c p t nh, thì c n ghi rõ Toà án nhân dân t nh (thành ph ) nào (ví d : Toà án nhân dân thành ph Hà N i). C n ghi a ch c th c a Toà án (n u ơn kháng cáo ư c g i qua bưu i n). (2) N u ngư i kháng cáo là cá nhân, thì ghi h và tên c a cá nhân ó; n u ngư i kháng cáo là cơ quan, t ch c, thì ghi tên c a cơ quan, t ch c ó (ghi như ơn kháng cáo) và ghi h và tên, ch c v c a ngư i i di n theo pháp lu t c a cơ quan, t ch c ó (ví d : Ngư i kháng cáo: T ng công ty X do ông Nguy n Văn A, T ng giám c làm i di n). (3) N u ngư i kháng cáo là cá nhân, thì ghi y a ch nơi cư trú (ví d : a ch : trú t i thôn B, xã C, huy n H, t nh T); n u là cơ quan, t ch c, thì ghi a ch tr s chính c a cơ quan, t ch c ó (ví d : a ch : có tr s t i s 20 ph NP, qu n , thành ph H). (4) Ghi tư cách pháp lý c a ngư i kháng cáo (ví d : là nguyên ơn (b ơn) trong v án v tranh ch p h p ng vay tài s n; là ngư i i di n theo u quy n c a nguyên ơn Tr n Văn Nam trú t i nhà s 34 ph X, qu n H, thành ph H theo u quy n ngày…tháng…năm…; là ngư i i di n theo u quy n c a Công ty XNK A do ông Nguy n Văn Nam – T ng Giám c i di n theo gi y u quy n ngày…tháng…năm…). (5) Ghi c th kháng cáo b n án, quy t nh sơ thNm ho c ph n nào c a b n án, quy t nh sơ thNm chưa có hi u l c pháp lu t ó (ví d : kháng cáo toàn b b n án dân s sơ thNm s 01/2006/DS-ST ngày 15-01-2006 c a Toà án nhân dân t nh H). (6) Ghi lý do c th c a vi c kháng cáo. (7) Nêu c th t ng v n mà ngư i kháng cáo yêu c u Tòa án c p phúc thNm gi i quy t. (8) Trư ng h p có các tài li u, ch ng c b sung thì ph i ghi y tên các tài li u, ch ng c b sung kèm theo ơn kháng cáo (ví d : các tài li u kèm theo ơn g m có: 1) b n sao Gi y xác nh n n ; 2) b n sao Gi y òi n …). (9) N u ngư i kháng cáo là cá nhân, thì ph i ký tên ho c i m ch và ghi rõ h và tên c a ngư i kháng cáo ó; n u là cơ quan, t ch c kháng cáo, thì ngư i i i n theo pháp lu t c a cơ quan, t ch c kháng cáo ký tên, ghi rõ h và tên, ch c v c a mình và óng d u c a cơ quan, t ch c ó. (Ví d : Ngư i kháng cáo T ng Công ty X T ng Giám c (Ký tên, óng d u) Nguy n M nh T)
 17. 17 M US 02 (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 05/2006/NQ-H TP ngày 04 tháng 8 năm 2006 c a H i ng Th m phán Toà án nhân dân t i cao) TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :...../GB-TA ....., ngày...... tháng ...... năm...... GI Y B ÁO NH N Ơ N KH ÁN G CÁO Kính g i: (2)…..……………………………………………………… a ch : (3)……………………………………………...………….… ……………………………………………………………………….. Toà án nhân dân ………………………… ã nh n ư c ơn kháng cáo ngày... tháng ... năm… c a (4)………..………………………….…. n p tr c ti p (ho c do bưu i n ho c Toà án c p phúc thNm chuy n n) ngày….tháng…..năm…… Kháng cáo b n án (quy t nh) sơ thNm s …/…/…-ST(5)... ngày… tháng … năm… c a Tòa án nhân dân(6)…..………………………………………… Toà án s ti n hành xem xét ơn kháng cáo theo quy nh c a pháp lu t t t ng dân s . Nơi nh n: ThNm phán - Như trên; (Ký tên và óng d u) - Lưu h sơ v án. H và tên Hư ng d n s d ng m u s 02: (1) Ghi tên Toà án nhân dân có b n án, quy t nh sơ thNm b kháng cáo. N u là Toà án nhân dân c p huy n thì c n ghi rõ Toà án nhân dân huy n gì thu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương nào (ví d : Toà án nhân dân huy n Y, t nh N); n u là Toà án nhân dân c p t nh, thì c n ghi rõ Toà án nhân dân t nh (thành ph ) nào (ví d : Toà án nhân dân thành ph Hà N i). (2) N u ngư i kháng cáo là cá nhân, thì ghi h và tên c a cá nhân ó; n u ngư i kháng cáo là cơ quan, t ch c thì ghi tên c a cơ quan, t ch c ó (ghi như ơn kháng cáo); n u ngư i kháng cáo là ngư i ư c ương s u quy n thì ghi h và tên c a ngư i ư c u quy n và ghi rõ i di n theo u quy n c a ai theo gi y u quy n ngày….tháng….năm….nào (ví d : Kính g i: Ông Tr n Văn B là ngư i i di n theo u quy n c a Công ty TNHH C theo gi y u quy n ngày 10-02-2006). C n lưu ý i v i cá nhân, thì tuỳ theo tu i mà ghi Ông ho c Bà, Anh ho c Ch trư c khi ghi h tên (ví d : Kính g i: Anh Tr n Văn B).
 18. 18 (3) N u ngư i kháng cáo là cá nhân, thì ghi y a ch nơi cư trú (ví d : Kính g i: Ông Nguy n Văn A trú t i thôn B, xã C, huy n H, t nh T); n u là cơ quan, t ch c, thì ghi a ch tr s chính c a cơ quan, t ch c ó (ví d : Kính g i: Công ty TNHH Hoàng Giang có tr s t i s 20 ph NP, qu n , thành ph H). (4) N u là cá nhân thì tuỳ theo tu i mà ghi Ông ho c Bà, Anh ho c Ch như hư ng d n t i i m (2) mà không ph i ghi h và tên (ví d : c a Ông; c a Bà;…); n u là cơ quan, t ch c, thì ghi tên c a cơ quan, t ch c ó như hư ng d n t i i m (2). (5) Ghi y s , ký hi u, ngày, tháng, năm ra b n án (quy t nh) sơ thNm chưa có hi u l c pháp lu t ó theo úng hư ng d n vi c ghi ký hi u v án t i Ngh quy t s 01/2005/NQ-H TP ngày 31-3-2005 c a H i ng ThNm phán Tòa án nhân dân t i cao (ví d : b n án s 05/2006/KDTM-ST ngày 12-3-2006). (6) Ghi tên Toà án nhân dân có b n án, quy t nh sơ thNm b kháng cáo theo hư ng d n t i i m (1).
 19. 19 M US 03 (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 05/2006/NQ-H TP ngày 04 tháng 8 năm 2006 c a H i ng Th m phán Toà án nhân dân t i cao) TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :...../TB-TA ....., ngày...... tháng ...... năm...... T H Ô NG B ÁO V YÊ U C U S A I, B S UNG Ơ N KH ÁN G CÁO Kính g i:(2)……………………….…………..………….………………. a ch :(3)….………………………………..……………………………. Sau khi ki m tra ơn kháng cáo c a:(4)…….………………………………. Xét th y ơn kháng cáo chưa làm úng quy nh t i kho n 1 i u 244 c a B lu t t t ng dân s và m u ơn kháng cáo do Toà án ban hành; Căn c vào i u 246 c a B lu t t t ng dân s ; Yêu c u (5)………………………… s a i, b sung ơn kháng cáo v các v n sau ây: (6) 1. …………………..………………………………………………………........... …………………..………………………………………………………………... 2. ………...…………………………………………………………………......... ………………….………………………………………………………………… 3. ……..……………………………………………………………………........... ……………….…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Trong th i h n năm (05) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c Thông báo này, ………………(7) ph i s a i, b sung các v n trên ây theo yêu c u c a Toà án. N u h t th i h n do Toà án n nh mà không s a i, b sung ơn kháng cáo theo yêu c u c a Toà án, thì ơn kháng cáo ư c coi là không h p l . Nơi nh n: ThNm phán - Như trên; (Ký tên và óng d u) - Lưu h sơ v án H và tên
 20. 20 Hư ng d n s d ng m u s 03: (1) Ghi tên Toà án ra thông báo v vi c s a i, b sung ơn kháng cáo. N u là Toà án nhân dân c p huy n, thì c n ghi rõ Toà án nhân dân huy n gì thu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương nào (ví d : Toà án nhân dân qu n Hoàn Ki m, thành ph Hà N i); n u là Toà án nhân dân c p t nh, thì c n ghi rõ Toà án nhân dân t nh (thành ph ) nào (ví d : Toà án nhân dân thành ph Hà N i). (2) N u ngư i kháng cáo là cá nhân, thì ghi h và tên c a cá nhân ó; n u ngư i kháng cáo là cơ quan, t ch c, thì ghi tên c a cơ quan, t ch c ó (ghi như ơn kháng cáo). C n lưu ý i v i cá nhân, thì tuỳ theo tu i mà ghi Ông ho c Bà, Anh ho c Ch trư c khi ghi h tên (ví d : Kính g i: Anh Tr n Văn B). (3) N u ngư i kháng cáo là cá nhân, thì ghi y a ch nơi cư trú (ví d : Nguy n Văn A, trú t i thôn B, xã C, huy n H, t nh T); n u là cơ quan, t ch c, thì ghi a ch tr s chính c a cơ quan, t ch c ó (ví d : Công ty TNHH Hoàng Giang có tr s t i s 20 ph NP, qu n , thành ph H). (4), (5) và (7) N u là cá nhân, thì tuỳ theo tu i mà ghi Ông ho c Bà, Anh ho c Ch như hư ng d n t i i m (2) mà không ph i ghi h và tên (ví d : c a Ông; c a Bà); n u là cơ quan, t ch c, thì ghi tên c a cơ quan, t ch c ó như hư ng d n t i i m (2). (6) Ghi c th yêu c u s a i, b sung (ví d : n u ơn kháng cáo chưa ghi rõ ngày, tháng, năm làm ơn kháng cáo; chưa ghi rõ yêu c u c a ngư i kháng cáo; ngư i kháng cáo chưa ký tên ho c i m ch , thì Toà án yêu c u ngư i làm ơn kháng cáo ph i s a i, b sung như sau: 1. Ghi rõ ngày, tháng, năm làm ơn kháng cáo. 2. Ghi rõ nh ng yêu c u Toà án c p phúc thNm xem xét gi i quy t. 3. Ký tên ho c i m ch vào cu i ơn kháng cáo…).
Đồng bộ tài khoản