Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận khóa III do Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N TH C NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 05/2007/NQ-H ND Th c, ngày 21 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T KỲ H P TH 12 H I NG NHÂN DÂN QU N KHÓA III H I NG NHÂN DÂN QU N TH C KHÓA III - KỲ H P TH 12 Căn c i u 48 và i u 53 Chương II Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003. Kỳ h p th 12 H i ng nhân dân qu n Th c khóa III ư c ti n hành t ngày 20 n ngày 21 tháng 12 năm 2007; Sau khi nghe các báo cáo ư c trình bày t i kỳ h p theo lu t nh và ý ki n th o lu n c a i bi u; Kỳ h p th 12 H i ng nhân dân qu n khóa III i n th ng nh t, QUY T NGHN: i u 1. 1. Th ng nh t thông qua n i dung báo cáo k t qu th c hi n các ch tiêu kinh t xã h i - an ninh qu c phòng năm 2007 và chương trình kinh t - xã h i năm 2008 c a y ban nhân dân qu n. 2. Năm 2008 là năm thành ph ti p t c th c hi n Ngh quy t s 20/NQ-TW c a B Chính tr xây d ng thành ph H Chí Minh tr thành thành ph xã h i ch nghĩa - văn minh - hi n i c th là “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” và Ngh quy t H i ngh l n th 12 c a Ban Ch p hành ng b qu n ngày 11 tháng 12 năm 2007. H i ng nhân dân giao trách nhi m cho y ban nhân dân qu n căn c vào tình hình th c t c a a phương xây d ng các chương trình hành ng nh m t ng bư c hoàn ch nh b máy hành chính công t qu n n phư ng mang l i hi u qu ph c v nhân dân ngày càng t t hơn. + T i kỳ h p này ngh quý i bi u H i ng nhân dân qu n ph i tăng cư ng và thư ng xuyên làm công tác ki m tra giám sát t ng bư c nâng cao ch t lư ng ho t ng c a H i ng nhân ân và ch t lư ng c a ngư i i bi u nhân dân trong tình hình m i. i u 2. - H i ng nhân dân qu n t i kỳ h p l n th 12 ghi nh n s c g ng c a y ban nhân dân qu n trong quá trình tri n khai th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n ra trong năm v i tinh th n quy t tâm cao, nên các ch tiêu kinh t xã h i - an ninh
  2. qu c phòng u t và vư t góp ph n làm n nh chính tr , nâng cao i s ng v t ch t tinh th n cho nhân dân. ti p t c phát huy tinh th n trên, trong năm 2008 H i ng nhân dân giao nhi m v cho Thư ng tr c H i ng nhân dân - Thư ng tr c y ban nhân dân và các ngành ch c năng t p trung th c hi n t và vư t các ch tiêu ch y u trên các lĩnh v c sau: a) Lĩnh v c kinh t : - Giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p do qu n qu n lý tăng t i thi u 16 - 17% t giá tr s n xu t 2.850 t ng. - Giá tr s n xu t nông nghi p ph n u t 28 t ng trong ó t p trung chuy n d ch cơ c u cây tr ng, v t nuôi tăng d n di n tích cây hoa ki ng các lo i. - T ng doanh thu ngành thương m i - d ch v do qu n qu n lý t 4.600 t ng, tăng 18% so v i th c hi n năm 2007. - Thu ngân sách nhà nư c theo ch tiêu pháp l nh 396 t ng tăng 31% so th c hi n năm 2007, thu thu công thương nghi p ngoài qu c doanh ph n u t 203 t ng. - Chi ngân sách qu n t i thi u 193 t ng, trong ó chi thư ng xuyên là 153 t ng, chi u tư theo phân c p là 40 t ng. - Trong năm ph n u hoàn thành các ch tiêu v n ng trong dân. b) Lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n: - T ng m c u tư xây d ng cơ b n s a ch a l n do qu n làm ch u tư t 150 t ng. Trong ó, v n ngân sách t p trung 100 t ng (bao g m v n ngân sách qu n 50 t ng, v n ngân sách thành ph phân c p d ki n 35 t , qu n t cân i 5 t ng, v n u giá quy n s d ng nhà t dôi dư là 10 t ng). - T p trung kh i công m i 4/8 công trình tr ng i m theo Ngh quy t i h i Qu n ng b l n III như: ư ng Kha V n Cân - ư ng Hi p Bình, Trư ng Trung h c cơ s Trư ng Th ; kh i công d án ê bao ch ng lũ ven sông Sài Gòn phư ng Hi p Bình Phư c và ti p t c thi công hoàn ch nh Trư ng Trung h c ph thông Hi p Bình. c) Lĩnh v c quy ho ch qu n lý ô th : - T p trung ki n ngh Thành ph - Trung ương h tr qu n i u ch nh các khu quy ho ch không phù h p, ch u tư không có kh năng th c hi n d án ho c quy ho ch treo nhi u năm. - Tăng cư ng tr t t k cương trong công tác qu n lý ô th , qu n lý xây d ng, ti p t c th c hi n chương trình gi m thi u ô nhi m môi sinh - môi trư ng, tích c c tác ng các ngành ch c năng di d i các doanh nghi p gây ô nhi m. - Th c hi n hoàn thành công tác n bù, gi i phóng m t b ng 02 công trình tr ng i m c a thành ph Tân Sơn Nh t - Bình L i và tuy n Mêtro B n Thành - Su i Tiên.
  3. - Ph n u t ch tiêu t l s h dùng nư c máy và tr m c p nư c s ch ít nh t 85%. d) Lĩnh v c văn hóa - xã h i: + V xã h i: - Ph n u gi t l tăng dân s t nhiên dư i 1,1% ( i v i dân thư ng trú). - Gi i quy t 10.000 lao ng/năm. - Cơ b n hoàn thành chương trình xóa ói gi m nghèo theo tiêu chí 6.000.000 ng/ngư i/năm, ti p t c v n ng b sung ngu n v n xóa ói gi m nghèo c a qu n áp ng nhu c u vay v n c a các h trong chương trình. - Ti p t c Ny m nh vi c th c hi n “Chương trình m c tiêu 3 gi m”, t p trung th c hi n công tác phòng, ch ng t i ph m v ma túy và t n n ma túy; giúp và qu n lý ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng. + V văn hóa: - n cu i năm 2008 ki m tra ánh giá úng th c ch t h gia ình t chuNn văn hóa - khu ph văn hóa (so v i năm 2007) theo tiêu chí m i. T p trung u tư n cu i năm 2008 ngh thành ph công nh n t 1 - 2 phư ng t chuNn phư ng văn hóa (phư ng Linh Chi u, Bình Th ). Ti p t c ph n u xây d ng 07 phư ng ã ăng ký t chuNn văn hóa và 03 ch văn minh thương nghi p. - Ti p t c u tư trang b cơ s v t ch t cho ngành văn hóa - th d c th thao t qu n n 12 phư ng, ph n u m b o 18% dân s luy n t p th d c th thao thư ng xuyên và 90% h c sinh các c p tham gia rèn luy n thân th . + Giáo d c: - Ti p t c u tư trư ng l p cho ngành giáo d c m b o không h c sinh không có trư ng l p trư c khi vào năm h c m i. - m b o th c hi n ch tiêu huy ng các cháu trong tu i vào các c p h c như sau: ngành M m non l p Lá là 100% - Ti u h c 99% - Trung h c cơ s 98% nâng t l h c 02 bu i ngày lên 70% trong ó M m non 100% - Ti u h c trên 95% - Trung h c cơ s 60% xây d ng 3 trư ng t chuNn qu c gia, h n ch lưu ban b h c dư i 2%. - Trư ng Trung c p ngh th c hi n công tác ào t o ngh ít nh t 2.000 h c viên/năm; m b o ch tiêu d y ngh cho h c viên ư c chi t ngân sách qu n là 600 h c viên. +Yt : - Ti p t c u tư hoàn ch nh trang thi t b cho B nh vi n và Trung tâm Y t D phòng c a qu n; xây m i Tr m Y t phư ng Hi p Bình Chánh.
  4. - Ti p t c quán tri t chương trình văn minh y c trong ngành y t , ph n u hoàn thành khám ch a b nh cho 400.000 lư t ngư i/năm. - Ph n u t t l 95 - 98% tr dư i 5 tu i ư c tiêm ch ng các lo i vác-xin, gi m t l tr em t vong dư i 5 tu i còn dư i 0,3% h t l tr em suy dinh dư ng dư i 8% cơ b n c p b o hi m y t cho di n nghèo và ngư i neo ơn, di n chính sách và tr em dư i 6 tu i. - T p trung công tác phòng ch ng, không d ch b nh x y ra trên a bàn và th c hi n có hi u qu công tác v sinh, an toàn th c phNm. Ph n u n cu i năm 2007 gi v ng danh hi u 12/12 Tr m Y t ư c công nh n t chuNn Qu c gia. e) Lĩnh v c an ninh qu c phòng: + Ngành Công an - Quân s ph i h p th c hi n t t các nhi m v sau: - Gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, tăng t l phá án t 60% tr lên trong ó tr ng án t 90% tr lên. T p trung kéo gi m s v ph m pháp hình s , tr ng án, tai n n giao thông so v i năm 2007. - Ph n u hoàn thành ch tiêu giao quân nghĩa v quân s năm 2008 là 180 quân và t yêu c u v ch t lư ng, s lư ng hai c p. g) Lĩnh v c c i cách hành chính: Ti p t c c ng c hoàn thi n v t ch c nhân s , trang thi t b t i các b ph n ti p nh n giao tr h sơ, hoàn thi n quy trình ISO c p qu n, không h sơ tr h n, vư t quá t l cho phép; th c hi n án mô hình liên thông trong vi c gi i quy t hành chính công phư ng, kiên quy t x lý nghiêm cán b , công ch c t qu n n phư ng có thái nhũng nhi u gây phi n hà cho dân. i u 3. - H i ng nhân dân qu n khóa III t i kỳ h p th 12 - Giao nhi m v cho y ban nhân dân qu n ngay t u năm, xây d ng chương trình hành ng c th ch o th c hi n th ng l i Ngh quy t ã ra. - Giao trách nhi m cho Thư ng tr c H i ng nhân dân - hai Ban c a H i ng nhân dân và các i bi u H i ng nhân dân qu n ph i h p v i y ban M t tr n T qu c qu n tăng cư ng vai trò ki m tra giám sát theo lu t nh tinh th n Ngh quy t c a H i ng nhân dân ư c th c thi có hi u qu . Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Th c khóa III kỳ h p l n th 12 thông qua./. CH TNCH
  5. Trương Văn Th ng
Đồng bộ tài khoản