Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
116
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------ S : 05/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 04 tháng 02 năm 2008 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 01 NĂM 2008 Ngày 30 tháng 01 năm 2008, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 01 năm 2008, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph nghe B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng trình d th o Lu t a d ng sinh h c; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v d th o Lu t. Chính ph cơ b n nh t trí n i dung d th o Lu t a d ng sinh h c. Giao B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Ch nh ph , hoàn ch nh d th o Lu t. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng th a y quy n Th tư ng Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i d th o Lu t này. 2. Chính ph nghe Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình d th o Lu t S a i, b sung m t s i u c a B lu t Dân s (ph n liên quan n lãi su t huy ng và cho vay v n c a các t ch c tín d ng). Giao Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan liên quan th c hi n y các th t c theo úng Quy ch làm vi c c a Chính ph , hoàn ch nh d th o Lu t và g i xin ý ki n các thành viên Chính ph ; t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh vi c trình y ban Thư ng v Qu c h i. 3. Chính ph nghe B trư ng B Công an trình d th o Pháp l nh S a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Nh p c nh, xu t c nh và cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v d th o Pháp l nh. Chính ph nh t trí thông qua d th o Pháp l nh S a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Nh p c nh, xu t c nh và cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. Giao B Công an ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Pháp l nh. B trư ng B Công an th a y quy n Th tư ng Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i d th o Pháp l nh này.
  2. 4. Chính ph nghe B trư ng B Giao thông v n t i báo cáo K t qu bư c u th c hi n Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph . Vi c th c hi n Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông ã nâng cao trách nhi m qu n lý nhà nư c v b o m tr t t an toàn giao thông c a các c p, các ngành; phát huy s c m nh c a c h th ng chính tr t Trung ương n a phương và toàn xã h i. Công tác tuyên truy n ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông ư c th c hi n th ng nh t, t o s chuy n bi n tích c c trong ý th c t giác ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông c a nhân dân. Vi c th c hi n quy nh b t bu c i mũ b o hi m i v i ngư i tham gia giao thông b ng mô tô, xe g n máy ã ư c toàn dân hư ng ng và th c hi n khá t t. S v tai n n, s ngư i ch t, b thương do tai n n giao thông gi m áng k . ki m ch và gi m tai n n giao thông có hi u qu hơn, Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương ti p t c th c hi n các gi i pháp quy nh t i Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph theo hư ng y m nh v n ng, giáo d c nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông c a nhân dân, ng th i tăng cư ng tu n tra, x ph t nghiêm các hành vi vi ph m, không phân bi t ngư i vi ph m i b hay i u khi n phương ti n giao thông. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các cơ quan ch c năng hoàn thành trư c ngày 30 tháng 6 năm 2008 vi c rà soát, ban hành các quy nh v i u ki n an toàn, ăng ký, c p bi n s các lo i xe thô sơ theo quy nh c a Lu t Giao thông ư ng b ; không c p phép m i cho lưu hành thêm các lo i xe cơ gi i ba bánh; i v i các lo i xe cơ gi i ba bánh hi n có ang lưu hành thì ban hành quy nh c m lưu hành (k c xe cơ gi i ba bánh nh p khNu) trong n i thành, n i th và các qu c l (tr xe xích lô ph c v du l ch, xe thu gom rác th i ph c v v sinh môi trư ng, xe làm phương ti n i l i c a thương binh, ngư i tàn t t); quy nh các khu v c khác và th i gian ư c phép lưu hành c a xe cơ gi i ba bánh và xe thô sơ ba, b n bánh phù h p v i tình hình c th c a t ng a phương. Riêng xe t ch dùng làm phương ti n i l i c a thương binh, ngư i tàn t t (không ch thêm ngư i và hàng hóa) ư c phép lưu hành n ngày 31 tháng 12 năm 2008. Các B , cơ quan liên quan, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n nghiêm ch o c a Chính ph v vi c s n xu t, l p ráp, lưu hành xe ba bánh, xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t t i công văn s 1992/TTg-CN ngày 21 tháng 12 năm 2007. Chính ph giao : B Giao thông v n t i: - Hư ng d n, ki m tra các a phương th c hi n vi c không cho phép lưu hành xe công nông t ch theo quy nh t i Ch th s 46/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph và Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP c a Chính ph ; - Quy nh th i h n ình ch lưu hành các lo i phương ti n th y n i a không có ng cơ tr ng t i toàn ph n t 01 n 15 t n ho c có s c ch t 05 n 12 ngư i, phương ti n có ng cơ t ng công su t máy chính t 15 mã l c tr xu ng ho c có s c ch dư i 05 ngư i; t ch c ăng ký hành chính nh ng phương ti n th y n i a
  3. không có h sơ g c nhưng ư c chính quy n c p xã xác nh n không có tranh ch p s h u. B Tài chính hư ng d n v chính sách phí, l phí ăng ki m các lo i phương ti n thu n i a; nghiên c u hư ng d n chính sách chung v vi c h tr các ch phương ti n không ư c phép lưu hành h có i u ki n chuy n i phương ti n ho c ngh nghi p trong Quý I năm 2008. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành trư c ngày 31 tháng 12 năm 2008 các chính sách c th h tr vi c chuy n i ngh nghi p ho c thay th các phương ti n giao thông không ư c phép lưu hành. B Công an ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Thông tin và Truy n thông tăng cư ng tuyên truy n, ki m tra vi c b t bu c i mũ b o hi m i v i ngư i tham gia giao thông b ng mô tô, xe g n máy; x ph t hành vi i mũ không cài quai như hành vi không i mũ b o hi m. Trư c m t, các c p, các ngành c n ch o th c hi n t t Ch th s 03/2008/CT-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng b o m tr t t an toàn giao thông, nâng cao ch t lư ng ph c v v n t i khách d p T t Nguyên án và mùa L h i Xuân M u Tý 2008. 5. Chính ph nghe Báo cáo tình hình kinh t - xã h i tháng 01 năm 2008 do B trư ng B K ho ch và u tư trình, Báo cáo tình hình th c hi n công tác c i cách hành chính tháng 01 năm 2008 do B trư ng B N i v trình, Báo cáo công tác phòng ch ng tham nhũng, công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo tháng 01 năm 2008 do T ng Thanh tra Chính ph trình; Báo cáo tình hình th c hi n chương trình công tác tháng 01 năm 2008 và các quy t ngh c a Chính ph t phiên h p tháng 12 năm 2007 do B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình. Tình hình kinh t - xã h i tháng 01 v n duy trì ư c à tăng trư ng c a tháng 12 năm 2007. Các B , ngành và a phương ã tri n khai tích c c vi c giao k ho ch kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2008 t o i u ki n cho các ơn v , cơ s ch ng trong s n xu t kinh doanh. S n xu t công nghi p ti p t c t m c tăng trư ng cao; s n xu t nông nghi p, lâm nghi p và th y s n n nh. Ho t ng thương m i ti p t c ư c Ny m nh, kim ng ch xu t khNu tăng khá, b o m ngu n hàng ph c v trong d p T t Nguyên án. T ng m c bán l hàng hóa và doanh thu d ch v trong nư c tăng hơn cùng kỳ năm 2007. Các ho t ng du l ch, d ch v , v n chuy n hành khách và hàng hóa bưu chính, vi n thông... cơ b n áp ng nhu c u xã h i. Thu ngân sách áp ng nhu c u chi thư ng xuyên, chi u tư phát tri n, chi tr n n h n và gi i quy t chính sách xã h i. Công tác c i cách hành chính và phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ư c các B , ngành và a phương quan tâm ch o có nhi u ti n b . Công tác ki m soát v sinh, an toàn th c phNm ư c Ny m nh. Tuy nhiên, giá c th trư ng trong nư c và th gi i v n ang có xu hư ng tăng; h n hán, rét m kéo dài, tình tr ng s n xu t, kinh doanh hàng gi , hàng kém ch t lư ng; m t v sinh, an toàn th c phNm chưa ư c ki m soát, ngăn ch n có hi u qu . th c hi n th ng l i nhi m v năm 2008, Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương theo ch c năng nhi m v ư c giao ch o sát sao ngay t u năm kh c ph c nh ng h n ch , y u kém ã ki m i m cu i năm 2007; khNn trương hoàn thành vi c giao k ho ch cho các ơn v cơ s ; ch o th c hi n t t Ngh quy t s 02/2008/NQ-
  4. CP ngày 09 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch kinh t - xã h i, ngân sách nhà nư c và Chương trình công tác năm 2008 c a Chính ph . Lưu ý t p trung vào m t s n i dung ch y u sau: a) i u hành, ki m soát ch t ch gi v ng n nh kinh t vĩ mô, nâng cao ch t lư ng phân tích và d báo tình hình giá c và th trư ng, cân i ngo i thương, năng lư ng, th trư ng ch ng khoán... B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Công thương, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam theo dõi, t ng h p tình hình, xu t các gi i pháp duy trì n nh kinh t vĩ mô, hàng tháng có báo cáo Chính ph . b) Tri n khai s m nhi m v s n xu t và u tư ngay t u năm. Chú tr ng công tác gi i ngân v n u tư xây d ng cơ b n, nh t là gi i ngân v n u tư có ngu n g c t ngân sách nhà nư c, v n trái phi u Chính ph . Ti p t c tháo g vư ng m c v th t c hành chính thu hút các ngu n v n u tư, nhưng ph i soát xét k , ch c p phép cho các d án u tư áp ng các tiêu chuNn v môi trư ng và em l i hi u qu kinh t cao. B Công Thương, B Tài nguyên và Môi trư ng s m ban hành các tiêu chí c th v b o v môi trư ng, v s d ng t c a các d án làm căn c cho phép u tư. c) Tri n khai m nh m Chương trình nâng cao ch t lư ng giáo d c, có gi i pháp các h c sinh b h c tr l i trư ng, l p; chú tr ng ào t o ngu n nhân l c theo nhu c u s d ng c a các doanh nghi p và xã h i; tăng cư ng th c hi n xã h i hóa trong vi c huy ng các ngu n v n cho h c sinh, sinh viên vay h c i h c, cao ng; th c hi n t t công tác xóa ói, gi m nghèo, nh t là i v i ng bào dân t c, ng bào mi n núi, vùng sâu, vùng xa. d) KhNn trương hoàn thành, trình Chính ph ban hành các ngh nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B ; ti p t c th c hi n c i cách th t c hành chính t o l p môi trư ng kinh doanh thông thoáng cho ngư i dân và doanh nghi p. Tăng cư ng ph i h p gi a B , ngành, a phương trong vi c ki m tra, giám sát, phát hi n và x lý nghiêm, k p th i, úng pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. C ng c công tác thanh tra chuyên ngành c a các B nâng cao ch t lư ng thanh tra và gi i quy t k p th i, úng pháp lu t các khi u n i, t cáo c a công dân. ) V công tác thông tin tuyên truy n, B Thông tin và Truy n thông ch o nâng cao ch t lư ng công tác thông tin c a các phương ti n thông tin i chúng; có khen thư ng k p th i và x lý nghiêm theo pháp lu t nh ng cơ quan báo chí và cá nhân ưa tin không úng s th t. ph c v nhân dân ón T t M u Tý vui tươi lành m nh, an toàn và ti t ki m, Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương quan tâm ch o ch t ch công tác ki m tra, thanh tra an toàn th c phNm; ch ng u cơ, buôn l u, hàng gi , hàng kém ch t lư ng; chuNn b y ngu n hàng, ph c v t t vi c i l i và các ho t ng văn hóa, th thao, vui chơi, du l ch... nhân dân trong nư c, ki u bào nư c ngoài v nư c ón T t, vui xuân. Chăm lo t ch c T t cho các h gia ình chính sách, ngư i có công, các h nghèo, các i tư ng xã h i; ng bào vùng sâu, vùng xa, vùng b thi t h i do thiên tai; b o m an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i; phòng, ch ng cháy, n . B Công an ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương t ch c t t vi c ki m tra,
  5. ki m soát và x lý nghiêm nh ng hành vi s n xu t, buôn bán, v n chuy n, tàng tr và t pháo n ./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn vi tr c thu c, Công báo; - Lưu : Văn thư, TH (5b). 305
Đồng bộ tài khoản