Nghị quyết số 06/1997/NQ-QH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 06/1997/NQ-QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 06/1997/NQ-QH10 về dự án Khí - điện - đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 06/1997/NQ-QH10

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/1997/NQ-QH10 Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 1997 NGHN QUY T V D ÁN KHÍ - I N - M T I BÀ RNA - VŨNG TÀU QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c Ngh quy t s 05/1997/QH10 c a Qu c h i khoá X t i kỳ h p th 2 v Tiêu chu n các công trình quan tr ng qu c gia trình Qu c h i xem xét, quy t nh ch trương u tư; Trên cơ s xem xét t trình s 399 KTN-m ngày 17/11/1997 c a Chính ph ; Báo cáo th m tra s 44/KHCNMT ngày 20/11/1997 c a U ban Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i và ý ki n c a các i bi u Qu c h i v D án Khí - i n - m t i Bà R a - Vũng Tàu; QUY T NGHN i u 1: D án Khí - i n - m t i Bà R a - Vũng Tàu là công trình quan tr ng qu c gia. Thông qua ch trương u tư xây d ng các công trình trong D án Khí - i n - m t i Bà R a - Vũng Tàu, bao g m các công trình khai thác, v n chuy n và s d ng khí (có ph l c kèm theo). i u 2: Giao Chính ph t ch c th c hi n d án và lưu ý m t s i m sau: - Tính toán k ti n xây d ng b o m s ng b các công trình trong toàn b D án, b o m hi u qu t ng công trình t khai thác, v n chuy n n s d ng khí. c bi t i v i Nhà máy phân m, c n cân nh c k , l a ch n gi i pháp t i ưu và nh ng i u ki n t hi u qu kinh t và s n phNm có s c c nh tranh trư c khi quy t nh u tư; - Có k ho ch huy ng v n thích h p, k t h p v n trong nư c và v n nư c ngoài trong các công trình c a D án b o m hi u qu cao nh t; - Có bi n pháp b o v môi trư ng, b o m tuy t i an toàn cho các công trình, cho dân cư. - Hàng năm Chính ph báo cáo Qu c h i tình hình th c hi n d án. i u : Ngh quy t này có hi u l c k t ngày Qu c h i thông qua.
  2. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X kỳ h p th 2 thông qua ngày 5 tháng 12 năm 1997. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản