Nghị quyết số 06/2000/NQ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 06/2000/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 06/2000/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 04 năm 2000 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 06/2000/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2000/NQ-CP Hà N i, ngày 04 tháng 5 năm 2000 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 06/ 2000/NQ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2000 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 04 NĂM 2000 Ngày 26 và sáng 27 tháng 4 năm 2000, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 4 năm 2000, th o lu n và quy t ngh các v n sau: 1- Chính ph nghe B trư ng B Thương m i trình bày d th o Ngh nh v Văn phòng i di n, Chi nhánh c a thương nhân và c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài t i Vi t Nam; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình bày báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o Ngh nh này. Trong nh ng năm qua, các i tác nư c ngoài m Văn phòng i di n và Chi nhánh nư c ta có chi u hư ng gia tăng. Vì v y, vi c ban hành nh ng quy nh v Văn phòng i di n, Chi nhánh c a thương nhân và c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài t i Vi t Nam là c n thi t, t o thêm th và l c cho các doanh nghi p nư c ta trong quá trình h p tác, c nh tranh qu c t . Chính ph giao B Thương m i ch trì, cùng v i T ng c c Du l ch, B Tư pháp và Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph , nghiên c u, hoàn ch nh Ngh nh này, trình Chính ph xem xét, ban hành trong tháng 5 năm 2000. Trên cơ s phân lo i các Văn phòng i di n, Chi nhánh c a thương nhân và c a doanh nghi p du l ch nư c ngoài t i Vi t Nam, n i dung Ngh nh c n quán tri t và k t h p ch trương tăng cư ng phân c p v i vi c xây d ng cơ ch ph i h p gi a các ngành, các c p trong qu n lý ho t ng các Văn phòng i di n và Chi nhánh nói trên. 2- Chính ph nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình bày Báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d th o Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; nghe B Giáo d c và ào t o gi i trình m t s v n c a Ngh nh d th o. Lu t Giáo d c ư c Qu c h i khoá X thông qua t i kỳ h p th 4 ngày 02 tháng 12 năm 1998, là cơ s pháp lý u tiên cho s nghi p phát tri n giáo d c c a nư c ta. Lu t có ph m vi i u ch nh r ng, bao hàm nh ng nguyên t c cơ b n c a ho t ng giáo d c. Do v y, c n có nh ng quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành, nh m gi i thích, c th hoá n i dung m t s i u c a Lu t, nh t là nh ng v n b c xúc c a ngành giáo d c như: mô hình v các lo i trư ng i h c, ng ch công ch c c a nhà giáo, qu n lý ngân sách Nhà nư c chi cho giáo d c... Giao B Giáo d c và ào t o ch trì, cùng B Lao ng-Thương binh và Xã h i, Văn phòng Chính ph và các B , ngành liên quan ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Ngh nh, trình Chính ph xem xét, ban hành trong Quí II năm 2000.
  2. 3- Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình bày "Báo cáo bư c uv chuNn b d án Thu i n Sơn La". D án Thu i n Sơn La là d án có quy mô l n nh t v thu i n nư c ta. D án này nh m tăng ngu n cung c p i n, tham gia ch ng lũ và b sung ngu n nư c v mùa khô cho vùng h lưu ng b ng sông H ng. D án còn có tác d ng m r ng h th ng giao thông ư ng thu , nuôi thu s n, phát tri n du l ch, c i thi n môi trư ng, quy ho ch l i dân cư, t o i u ki n phát tri n kinh t , xã h i c a hai t nh Sơn La và Lai Châu. D án không ch l n v quy mô, mà còn nhi u nh ng n i dung ph c t p c n ư c xem xét k trên góc k thu t, kinh t , xã h i và an ninh qu c phòng ... vì v y c n có thêm th i gian nghiên c u và thNm nh. Giao H i ng thNm nh nhà nư c D án thu i n Sơn La ph i h p v i B Công nghi p, Văn phòng Chính ph và các B , ngành liên quan, ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph , ti p t c nghiên c u các phương án ã nêu trong d án và có k t lu n v phương án kh thi. Giao B K ho ch và u tư báo cáo Qu c h i v k t qu bư c u chuNn b d án trong th i gian qua và nh ng vi c c n ph i làm ti p. 4- Chính ph nghe báo cáo: "Ti p t c Ny m nh vi c th c hi n Quy t nh 668/TTg ngày 22 tháng 8 năm 1997 v phương hư ng, bi n pháp gi m nh thiên tai các t nh ven bi n mi n Trung" c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính, B Xây d ng, B Thu s n, Văn phòng Chính ph và các B , ngành có liên quan xác nh c th nh ng công vi c c n làm, phân công trách nhi m và ti n th c hi n các bi n pháp gi m nh thiên tai các t nh mi n Trung, trình Th tư ng Chính ph phê duy t trong tháng 5 năm 2000. 5- Chính ph nghe U ban th d c th thao trình bày t trình v d án Pháp l nh Th d c th thao; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình bày báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v Pháp l nh d th o. Giao U ban Th d c th thao ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph hoàn ch nh Pháp l nh d th o trình Chính ph trong tháng 5 năm 2000 Chính ph quy t nh vi c trình U ban Thư ng v Qu c h i. 6- Chính ph nghe T ng Thanh tra Nhà nư c báo cáo v công tác thanh tra, xét gi i quy t khi u n i, t cáo quý I năm 2000 c a Thanh tra Nhà nư c. Chính ph nh t trí thông qua báo cáo này. 7- Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình bày "Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch tháng 4 và 4 tháng năm 2000". Nhìn chung, tình hình kinh t -xã h i tháng 4 v n duy trì ư c m c tăng trư ng c a 3 tháng u năm, nông nghi p ti p t c phát tri n t t, s n xu t công nghi p tăng trư ng khá, t ng bư c l y l i ư c nh p tăng trư ng như trư c ây, xu t khNu tăng cao so v i cùng kỳ các năm trư c. Chính ph th ng nh t nh n nh, t u năm n nay, kinh t và xã h i nư c ta ã thu ư c k t qu kh quan trên nhi u m t ho t ng, n i b t là trong lĩnh v c nông nghi p và xoá ói gi m nghèo. Ni m ph n kh i và lòng tin
  3. c a nhân dân i v i Chính ph ư c c ng c qua vi c i m i phương th c qu n lý các d án u tư, th c hi n l ng ghép các d án, công khai các kho n u tư, các công trình, dân bi t và ki m tra; ch o t t kh c ph c h u qu lũ l t các t nh mi n Trung; hoàn thành cơ b n vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p cho nông dân, ng th i tri n khai t t Ngh quy t c a Chính ph v phát tri n kinh t trang tr i. Vi c th c hi n các Lu t thu m i bư c u có nhi u thu n l i, là năm u tri n khai nhưng v n gi ư c giá c n nh. Tuy nhiên, v n còn nhi u v n ch m ư c kh c ph c như: tình hình tiêu th s n phNm chưa ư c c i thi n nhi u, nh t là i v i m t s s n phNm nông nghi p; v n u tư xây d ng cơ b n th c hi n th p, c bi t là v n tín d ng Nhà nư c; các gi i pháp kích c u u tư tri n khai chưa m nh, hi u qu h n ch , giá tiêu dùng và d ch v ti p t c gi m. Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương trong nh ng tháng t i t p trung th c hi n m t s nhi m v tr ng tâm sau ây: Ny nhanh hơn ti n c p gi y Ch ng nh n quy n s d ng t lâm nghi p và t ô th . B Tài chính và T ng c c a chính c n s m th ng nh t kinh phí cho T ng ki m kê t ai c nư c vào năm 2000 các ngành, các c p có kinh phí th c hi n theo úng ti n . i ôi v i tri n khai các chương trình, d án l n, c n ph i tri n khai các gi i pháp h tr b o m d án phát huy hi u qu cao. Phát tri n kinh t trang tr i c n nh hư ng ư c th trư ng tiêu th , chú tr ng các s n phNm u ra là nguyên li u c a công nghi p và thay th nh p khNu như: bông, thu c lá, dâu t m...; i v i ngành thu s n ph i phát tri n ng b c 3 chương trình: ánh cá xa b , nuôi tr ng thu s n, xu t khNu thu s n v i các ho t ng d ch v i kèm. Kích c u u tư và tiêu dùng có hi u qu ; có bi n pháp x lý khNn trương vư ng m c v tài chính cho m t s Nhà máy ư ng. Ny m nh s n xu t và tiêu th s n phNm, chú tr ng tháo g khó khăn cho tiêu th g o, cà phê. ánh giá, xem xét k hi u qu v u tư phát tri n các ài truy n hình a phương. Theo dõi sát tình hình giá c và có bi n pháp kh c ph c hi n tư ng gi m phát. Ch n ch nh l i và tăng cư ng ki m tra khâu hoàn thu giá tr gia tăng, x lý nghiêm nh ng tiêu c c; ch ng th t thoát ti n c a c a Nhà nư c. Tăng cư ng ki m tra v sinh, an toàn th c phNm. Xúc ti n m nh hơn n a công tác xu t khNu lao ng; B Lao ng-Thương binh và Xã h i nghiên c u xây d ng án v xu t khNu lao ng t nay n năm 2005 trình Chính ph vào tháng 6 năm 2000. Th c hi n tri t ch trương c i cách hành chính, tinh gi m b máy qu n lý Nhà nư c.
  4. Tri n khai xây d ng k ho ch 5 năm 2001-2005; ti p t c tri n khai các gi i pháp ch o th c hi n k ho ch năm 2000. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản