Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N NHÀ BÈ NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 06/2008/NQ-H ND Nhà Bè, ngày 31 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT C A H I NG NHÂN DÂN HUY N NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN HUY N NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ H P TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 67/TTr-H ND ngày 25 tháng 12 năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân huy n v d ki n Chương trình ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân năm 2008 và ý ki n óng góp c a i bi u H i ng nhân dân huy n, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân huy n th ng nh t các n i dung ho t ng giám sát trong năm 2009: 1. Giám sát công tác tri n khai và th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, c ng c qu c phòng an ninh trên a bàn các xã - th tr n; 2. Giám sát công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng; giám sát quy trình th c hi n b trí tái nh cư cho ngư i dân sau gi i t a; 3. Giám sát công tác c i cách hành chính g n v i vi c th c hi n phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; 4. Giám sát vi c th c hi n n p s ng văn minh ô th ; 5. Giám sát vi c t ch c th c hi n u tư xây d ng cơ b n b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, vi c qu n lý, khai thác, s d ng công trình sau xây d ng; 6. Giám sát vi c th c hi n các d án u tư phát tri n kinh t , chuy n i cơ c u v t nuôi, cây tr ng, hi u qu sau u tư; 7. Giám sát công tác phòng, ch ng t i ph m và phòng, ch ng t n n xã h i trên a bàn; hi u qu vi c h tr , giúp cho ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng. i u 2. Trên cơ s Chương trình giám sát c a H i ng nhân dân huy n và căn c vào nhi m v quy n h n theo quy nh c a pháp lu t, giao Thư ng tr c và 02 Ban c a
  2. H i ng nhân dân huy n ch ng xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n Chương trình giám sát. Thư ng tr c H i ng nhân dân có trách nhi m i u hòa, ph i h p ho t ng giám sát v i 02 Ban H i ng nhân dân huy n; hư ng d n và t o i u ki n cho các i bi u H i ng nhân dân huy n trong vi c th c hi n ho t ng giám sát. i u 3. Các cơ quan, t ch c h u quan có trách nhi m chuNn b n i dung báo cáo và cung c p tài li u c n thi t theo yêu c u c a Thư ng tr c, 02 Ban và i bi u H i ng nhân dân trong quá trình ti n hành ho t ng giám sát. nh kỳ sau khi k t thúc m i n i dung giám sát, Thư ng tr c và 02 Ban H i ng nhân dân huy n báo cáo k t qu n các v i bi u H i ng nhân dân huy n. T i kỳ h p thư ng l (gi a năm và cu i năm), Thư ng tr c H i ng nhân dân huy n báo cáo k t qu th c hi n ho t ng giám sát theo Chương trình giám sát năm 2009 c a H i ng nhân dân huy n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n Nhà Bè khóa IX, kỳ h p th 15 thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Ph m Th Vi t
Đồng bộ tài khoản