Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc -------- ----------- S : 06/2008/NQ-H ND TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII, KỲ H P TH 14 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét các Báo cáo c a Thư ng tr c và các Ban c a H i ng nhân dân thành ph ; các Báo cáo, T trình c a y ban nhân dân thành ph và các cơ quan h u quan; ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân thành ph , QUY T NGHN: Nh t trí v i báo cáo c a Thư ng tr c và các Ban c a H i ng nhân dân thành ph . Nh t trí thông qua các báo cáo c a y ban nhân dân và các cơ quan h u quan v ánh giá tình hình kinh t - xã h i, qu c phòng an ninh, tr t t an toàn xã h i trên a bàn thành ph năm 2008; m c tiêu, các ch tiêu và nhi m v kinh t - xã h i năm 2009. H i ng nhân dân thành ph nh n m nh m t s v n như sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V K HO CH NĂM 2008: Trong tình hình kinh t th gi i và trong nư c có nhi u bi n ng ph c t p, khó lư ng, tác ng b t l i n kinh t thành ph , nhưng ư c s quan tâm ch o k p th i c a Trung ương, s ch ng và quy t tâm cao c a ng b , H i ng nhân dân, y ban M t tr n T qu c, các t ch c thành viên; s i u hành năng ng c a y ban nhân dân thành ph , các s ngành, a phương, s n l c c a các doanh nghi p và m i t ng l p nhân dân nên ã hoàn thành 15/20 ch tiêu; có nh ng ch tiêu t m c cao như kim ng ch xu t khNu, t ng v n u tư phát tri n toàn xã h i, u tư tr c ti p nư c ngoài, thu ngân sách, xóa ói gi m nghèo. - T ng s n phNm trong nu c (GDP) tăng 11% (k ho ch 12,7-13%); - T ng kim ng ch xu t khNu (không tính d u thô) tăng 24,3% (k ho ch 15%); - T ng ngu n v n u tư phát tri n toàn xã h i t 114.500 t ng (k ho ch 97.500 t ng); - u tư nư c ngoài t 8,244 t USD, tăng g p 4,25 l n so v i cùng kỳ;
  2. - Thu ngân sách trên a bàn t 110.398,4 t ng (k ho ch 98.070,2 t ng), trong ó thu n i a 57.818,4 t ng (k ho ch 51.015 t ng); - Chi ngân sách a phương 27.572 t ng (k ho ch 18.594,8 t ng); - Gi i quy t vi c làm cho 270.500 lao ng (k ho ch 270.000), trong ó t o 120.000 vi c làm m i (k ho ch 120.000), gi m t l th t nghi p còn dư i 5,5% (k ho ch dư i 5,5%), gi m t l h nghèo theo tiêu chí m i (dư i 6 tri u ng/ngư i/năm) còn 0,6%; - T l h dân s d ng nu c s ch t 90% (k ho ch trên 89,5%); - V n chuy n hành khách công c ng t 420 tri u lư t ngư i (k ho ch 420 tri u lư t ngư i); - T l ch t th i r n ư c thu gom t 100% (k ho ch 100%); - T l x lý ch t th i r n nguy h i t 100% (k ho ch 100%); - T l ch t th i r n y t t 100% (k ho ch 100%); - X lý cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng t 90% (k ho ch 95%); - T l che ph m ng xanh (r ng và cây xanh phân tán quy i) t 38% (k ho ch 38%). Tuy v y, còn 5 ch tiêu chưa t (t c tăng trư ng GDP, ch s giá tiêu dùng tăng cao, ào t o ngh dài h n, gi m t l sinh bình quân và x lý cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng); t c tăng trư ng kinh t có xu hư ng ch m l i và tăng th p hơn năm 2007; ch t lư ng, hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t chuy n bi n ch m; công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch, xây d ng, tr t t ô th , ùn t c giao thông, ng p nư c, môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm chưa áp ng yêu c u phát tri n c a thành ph . Vi c th c hi n n p s ng văn minh ô th ư c s ng tình c a xã h i, có chuy n bi n bư c u v nh n th c và có s thay i v hành vi m t b ph n dân cư. Tuy nhiên c n ph i có k ho ch c th , ti p t c t o m t s chuy n bi n rõ nét và v ng ch c hơn. II. M C TIÊU VÀ CÁC CH TIÊU CH Y U C A NĂM 2009: 1. M c tiêu: Cùng c nư c n nh kinh t vĩ mô, duy trì t c tăng trư ng kinh t h p lý, b n v ng; ch ng ngăn ng a suy gi m kinh t , b o m an sinh xã h i. Kiên quy t u tranh phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, th c hành ti t ki m. Nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác c i cách hành chính, c i cách tư pháp, gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng an ninh và tr t t an toàn xã h i. Ti p t c “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”.
  3. 2. Các ch tiêu ch y u: a) Các ch tiêu kinh t (6 ch tiêu) (1) T ng s n phNm trong nư c (GDP) trên a bàn tăng t 10% tr lên; (2) T ng kim ng ch xu t khNu tăng 16,5%, kim ng ch xu t khNu không tính d u thô tăng 22%; (3) T ng ngu n v n u tư phát tri n toàn xã h i kho ng 131.000 t ng, b ng 37,2% GDP. (4) Thu ngân sách trên a bàn 122.327 t ng, n u không tính d u thô là 109.627 t ng, tăng 8,74%; trong ó thu n i a 63.127 t ng, tăng 9,18%; thu t ho t ng xu t nh p khNu 46.500 t ng, tăng 8,14%; (5) Chi ngân sách a phương 21.898 t ng, trong ó chi u tư phát tri n 7.222 t ng (chi m 32,98%); (6) Ch s giá tiêu dùng tăng dư i 15%. b) Các ch tiêu xã h i (8 ch tiêu): (7) S lao ng ư c gi i quy t vi c làm 270.000; (8) S lao ng ư c t o vi c làm m i 120.000; (9) T l lao ng ã qua ào t o ngh 55%; (10) Gi m t l th t nghi p còn 5,3%; (11) T l h nghèo theo tiêu chí m i c a thành ph (thu nh p bình quân dư i 12 tri u ng/ngư i/năm áp d ng cho c khu v c thành th và nông thôn gi m còn 13,8% vào cu i năm; (12) M c gi m t l sinh bình quân 0,1%o; (13) T l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng dư i 7,6%; (14) T l ch t tr em dư i 1 tu i dư i 0,35%o; c) Các ch tiêu môi trư ng và ô th (6 ch tiêu): (15) T l h dân s d ng nư c s ch 91,5%; (16) S d ng phương ti n v n t i hành khách công c ng 480 tri u lư t ngư i; (17) T l ch t th i r n ư c thu gom, x lý ch t th i r n nguy h i 100%; (18) T l x lý ch t th i r n y t 100%, nư c th i y t 80%;
  4. (19) X lý cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng 95%, các khu công nghi p, khu ch xu t có h th ng x lý nư c th i 100%; (20) T l che ph m ng xanh (r ng và cây xanh phân tán quy i) t 38,2%. III. NHI M V VÀ CÁC GI I PHÁP CHÍNH: 1. Tri n khai th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph sát h p v i tình hình thành ph góp ph n cùng c nư c ch ng ngăn ng a suy gi m kinh t , thúc Ny s n xu t và xu t khNu. K p th i c th hóa các ch trương, ch o c a Chính ph sát h p v i tình hình thành ph . Ch ng ph i h p v i các B , ngành, nh t là ngân hàng t o i u ki n gi m thu , giãn n ngân hàng cho các doanh nghi p theo ch o c a Chính ph , h tr tăng cư ng qu ng bá, xúc ti n thương m i, phát tri n m ng lư i phân ph i bán l ; tăng cư ng u tranh ch ng hàng gian, hàng gi , u cơ. 2. Tri n khai k ho ch kích c u vào u tư và tiêu dùng. Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia vào các lĩnh v c như xây d ng h t ng k thu t, nhà ; tri n khai nhanh các d án i u ki n, úng ti n . C n nghiên c u, d báo và thông tin tình hình kinh t - xã h i. 3. i m i công ngh công nghi p s n xu t, t o chuy n bi n v ch t lư ng tăng trư ng, s c c nh tranh và hi u qu c a n n kinh t . Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng phát tri n m nh d ch v cao c p, giá tr gia tăng cao. Ti p t c c i thi n môi trư ng u tư b o m tính công khai, minh b ch và bình ng. T p trung gi i quy t nh ng vư ng m c v th t c, gi m n m c th p nh t v chi phí, th i gian cho các doanh nghi p. 4. Nhanh chóng quy ho ch t s n xu t nông nghi p; t p trung u tư h t ng cho nông thôn. Chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p, thúc Ny nông nghi p phát tri n theo hư ng công ngh cao, nông nghi p ô th , ng d ng công ngh sinh h c, phát tri n m nh các lo i gi ng cây tr ng, v t nuôi và ph c v xu t khNu, t o th trư ng tiêu th s n phNm nông nghi p. Có chính sách khuy n khích d y ngh , h c ngh . 5. Huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n v n u tư cho phát tri n kinh t - xã h i, b o v môi trư ng. Ki m soát ch t ch và nâng cao hi u qu chi tiêu công ngay t khâu ánh giá, phê duy t k ho ch u tư, kh c ph c tình tr ng u tư kém hi u qu , th t thóat, lãng phí. C n có bi n pháp ch tài v trách nhi m c a ch u tư khi không hi u qu . 6. Ny nhanh ti n thNm nh quy ho ch chung xây d ng và quy ho ch chi ti t 1/2000, gi i quy t tình tr ng “quy ho ch treo”, hoàn thành và công b vi c quy ho ch l gi i h m. Thư ng xuyên rà soát, ki m tra vi c qu n lý quy ho ch và s d ng t theo quy ho ch. 7. Ch n ch nh vi c c p phép u tư, tuân th các nguyên t c b o m môi trư ng ngay t khâu xây d ng và phê duy t quy ho ch, d án u tư ng th i tăng cư ng công tác h u ki m. KhNn trương x lý d t i m các doanh nghi p, cơ s gây ô nhi m; có bi n pháp kh c ph c các khu v c ã b ô nhi m, suy thoái, tăng d n ch t lư ng môi trư ng.
  5. 8. Tăng cư ng tr t t , k cương trong qu n lý ô th , d án và xây d ng; Ny nhanh ti n th c hi n các d án u tư nâng c p h t ng k thu t góp ph n gi m ng p, ùn t c giao thông. 9. Thúc Ny công tác xã h i hóa giáo d c, y t , văn hóa, th thao; phát tri n h th ng an sinh xã h i, t ng bư c nâng cao m c s ng và ch t lư ng s ng c a ngư i dân thành ph . Tăng cư ng các ho t ng h tr an sinh xã h i, nh t là chăm lo cho ngư i nghèo, công nhân lao ng, b o hi m th t nghi p. Th c hi n ng b và có hi u qu các bi n pháp phòng ch ng các d ch b nh, v sinh an toàn th c phNm. 10. Ny m nh công tác c i cách hành chính, chú tr ng cơ ch m t c a liên thông; cao trách nhi m công v , trách nhi m cá nhân, ngư i ng u ơn v ; t o s chuy n bi n rõ r t trong công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách d ch trong i ngũ cán b , công ch c. 11. Gi i quy t có hi u qu nh ng v n xã h i b c xúc như b i thư ng, tái nh cư, d y ngh và vi c làm cho nh ng ngư i nh hư ng b i các d án; ô nhi m môi trư ng, ti p công dân và gi i quy t ơn thư khi u n i t cáo c a công dân. Ti p t c th c hi n c i cách tư pháp; nâng cao hi u qu th c hi n chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m, kiên quy t u tranh và Ny lùi t n n xã h i. 12. Xây d ng chương trình, k ho ch c th v tiêu chí văn minh ô th , có tr ng tâm, tr ng i m ti p t c th c hi n ch c a năm 2009 th c hi n n p s ng văn minh ô th . Chú tr ng các bi n pháp như tuyên truy n, giáo d c i vào chi u sâu, huy ng ư c toàn xã h i tham gia; t o i u ki n, phương ti n m b o tính kh thi c a tiêu chí ra; x lý nghiêm các hành vi vi ph m, tăng tính răn e, giáo d c. IV. T CH C TH C HI N: y ban nhân dân thành ph có k ho ch t ch c, ch o và i u hành b o m th c hi n th ng l i Ngh quy t này. Thư ng tr c, các Ban, các T và i bi u H i ng nhân dân thành ph giám sát ch t ch vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph cùng các thành viên giám sát và ng viên các t ng l p nhân dân th c hi n t t Ngh quy t và ph n ánh k p th i tâm tư, nguy n v ng và ki n ngh c a ngư i dân n các c p chính quy n. H i ng nhân dân thành ph kêu g i ng bào, cán b , chi n sĩ thành ph nêu cao tinh th n kh c ph c khó khăn, oàn k t, năng ng, sáng t o và quy t tâm th c hi n th ng l i Ngh quy t nhi m v kinh t - xã h i năm 2009. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân thành ph khóa VII, kỳ h p th 14 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2008./.
  6. CH TNCH Nơi nh n: - y ban Thư ng v Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch Nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các y ban c a Qu c h i; Ph m Phương Th o - Tòa án nhân dân T i cao; - Thư ng tr c Thành y, - Thư ng tr c H ND. TP; - y ban nhân dân thành ph ; - Ban TT y ban MTTQ Vi t Nam. TP; - Văn phòng oàn i bi u Qu c h i TP; - V : CT B c a y ban TVQH, QH phía Nam; - i bi u H i ng nhân dân thành ph ; - Th trư ng các s , ban, ngành thành ph ; - Thư ng tr c H ND và Ch t ch UBND Q-H; - Văn phòng Thành y; - VPH -UB: CPVP; các Phòng Chuyên viên; - Lưu: (HCUB-THH ) H.
Đồng bộ tài khoản