Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 6 NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 07/2008/NQ-H ND Qu n 6, ngày 17 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT C A H I NG NHÂN DÂN QU N NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 6 KHÓA IX, KỲ H P TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét v d ki n chương trình ho t ng giám sát năm 2009 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân qu n th ng nh t t ch c ho t ng giám sát trong năm 2009 các n i dung sau: 1. Vi c th c hi n các k t lu n sau thanh tra vi c ch p hành chính sách, pháp lu t ngành thu i v i Chi c c Thu qu n 6. 2. Vi c các cơ quan, ơn v th c hi n nh ng n i dung ki n ngh sau kh o sát và giám sát c a H i ng nhân dân qu n. 3. Nh ng v n c tri ph n nh, dư lu n qu n chúng quan tâm; nh ng ki n ngh c a M t tr n T qu c Vi t Nam qu n 6, c a T i bi u, i bi u H i ng nhân dân qu n. i u 2. Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n i u hòa, ph i h p ho t ng giám sát v i 2 Ban và i bi u H i ng nhân dân qu n; sau khi k t thúc t ng n i dung giám sát có báo cáo k t qu giám sát n i bi u H i ng nhân dân qu n và các cơ quan liên quan. i u 3. Các cơ quan h u quan có trách nhi m t o i u ki n thu n l i Thư ng tr c H i ng nhân dân, 2 Ban c a H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n ti n hành ho t ng giám sát; chuNn b báo cáo và cung c p tài li u c n thi t theo yêu c u c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, 2 Ban c a H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 6 khóa IX, kỳ h p th 13 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2008./.
  2. CH TNCH Nguy n Văn Th
Đồng bộ tài khoản