Nghị quyết số 08/2001/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
82
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 08/2001/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 08/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2001 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 08/2001/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2001/NQ-CP Hà N i, ngày 02 tháng 8 năm 2001 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 08/2001/NQ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2001 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 7 NĂM 2001 Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 7 năm 2001, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 7, th o lu n và quy t ngh các v n sau: 1. Chính ph th o lu n v Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX, do B K ho ch và u tư trình. Căn c vào các quan i m, ch trương, chính sách l n ã ư c ghi trong Báo cáo Chính tr c a Ban Ch p hành Trung ương ng t i i h i i bi u toàn qu c l n th IX, Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i th i kỳ 2001 - 2010 và phương hư ng, nhi m v k ho ch 5 năm 2001 - 2005, Chính ph c n kh ng nh quy t tâm th c hi n Ngh quy t i h i IX b ng Chương trình hành ng c a mình v i các nhi m v và bư c i c th . Chương trình hành ng ph i th hi n các v n m t cách bao quát, toàn di n, dài h n, t p trung vào nh ng tr ng i m là chuy n d ch cơ c u kinh t và nh ng chính sách, bi n pháp nâng cao s c c nh tranh c a t ng doanh nghi p và c n n kinh t , b o m tính b n v ng cho s phát tri n; th c hi n các gi i pháp i m i cơ ch chính sách nh m gi i phóng tri t s c s n xu t, t o bư c chuy n m nh m v giáo d c và khoa h c công ngh , c i cách hành chính, c bi t là c i cách t ch c b máy v i m c tiêu nâng cao ch t lư ng phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c; b o ms ng b v i các Chương trình hành ng c a ng và Nhà nư c. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c trình Ban Ch p hành Trung ương. 2. Chính ph nghe B trư ng B Giáo d c và ào t o c T trình v Chi n lư c phát tri n giáo d c và ào t o t năm 2001 n năm 2010. Chính ph nh n nh: qua 15 năm i m i, s nghi p giáo d c và ào t o c a t nư c ã có bư c phát tri n v quy mô, ch t lư ng, hình th c ào t o và cơ s v t ch t; trình dân trí ư c nâng lên rõ r t; ch trương xã h i hoá giáo d c ã em l i k t qu bư c u. Tuy nhiên, ch t lư ng giáo d c i trà các c p h c, b c h c còn th p. Kh năng tư duy c l p, sáng t o và k năng th c hành c a h c sinh, sinh viên còn y u. Nhi m v
  2. rèn luy n phNm ch t chính tr , o c và l i s ng t hi u qu th p. Cơ s v t ch t, i ngũ giáo viên, phương pháp giáo d c, phương ti n gi ng d y còn nhi u b t c p. Cơ c u ào t o còn b t h p lý. Giáo d c ào t o vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s còn r t khó khăn. Nh ng hi n tư ng tiêu c c, thi u k cương trong giáo d c và ào t o còn khá ph bi n. áp ng yêu c u c a s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c trong nh ng năm t i, Chi n lư c phát tri n giáo d c và ào t o c n th hi n quy t tâm cao c a Chính ph b ng nh ng bi n pháp h u hi u nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c và ào t o, ch n ch nh nh ng l ch l c, nhanh chóng Ny lùi nh ng hi n tư ng tiêu c c, nh c nh i trong giáo d c ang di n ra hi n nay, khNn trương c i ti n ch thi c , ti p t c Ny m nh ch trương xã h i hoá giáo d c, ph n u thoát kh i tình tr ng l c h u so v i các nư c trong khu v c. Giao B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các i bi u d h p, l y ý ki n c a các chuyên gia, ti p t c b sung, hoàn ch nh D th o Chi n lư c, trình Chính ph thông qua. i v i nh ng v n b c xúc trong giáo d c và ào t o c n k p th i ch n ch nh như tình tr ng thương m i hoá trong d y thêm, h c thêm; vi c thay sách giáo khoa; tiêu c c, lãng phí trong thi tuy n; vi c tuy n sinh vào các trư ng i h c, Cao ng... B Giáo d c và ào t o khNn trương ban hành ho c trình Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n theo thNm quy n t ch c th c hi n. 3. Chính ph nghe Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh trình D th o Quy ch qu n lý và phát tri n thành ph H Chí Minh; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n tham gia c a các B , ngành v D th o Quy ch . Chính ph th ng nh t nh n nh, n i dung c a Quy ch ã th hi n quy t tâm l n c a thành ph H Chí Minh trong vi c xu t và i u th c hi n thí i m nhi u cơ ch , chính sách m i nh m t o th ch ng, sáng t o trong vi c phát huy ti m năng c a thành ph vào s nghi p phát tri n chung c a c nư c. Thành ph H Chí Minh có v trí r t quan tr ng trong s phát tri n c a t nư c, vì v y, c n ph i có nh ng cơ ch , chính sách m i, t o i u ki n cho thành ph phát huy n i l c, i u trong công cu c i m i, tương x ng v i v trí, vai trò c a thành ph i v i t nư c và khu v c. Cơ ch qu n lý và phát tri n thành ph ph i phù h p v i ti n trình c i cách và i m i t nư c, trên cơ s phân c p m nh m và giao quy n t ch t i a cho thành ph , cao trách nhi m t p th và cá nhân, v a m b o s ch o th ng nh t và i u hành t p trung c a Chính ph , v a khai thác có hi u qu các ngu n l c c a thành ph . Chính ph nh t trí th c hi n vi c phân c p cho thành ph H Chí Minh trên m t s lĩnh v c thu c thNm quy n c a Chính ph và Th tư ng Chính ph ; m r ng di n i v i nh ng ho t ng c i cách hành chính ã ư c Chính ph cho phép thành ph làm thí i m có k t qu . Giao U ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Ngh nh v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh, trình Chính ph xem xét, quy t nh ban hành trong tháng 8 năm 2001.
  3. i v i nh ng v n m i, chưa ư c Lu t và Pháp l nh quy nh mà thành ph xu t làm thí i m, giao U ban nhân dân thành ph H Chí Minh làm án c th v t ng vi c trình Chính ph xem xét, báo cáo B Chính tr và U ban Thư ng v Qu c h i quy t nh. 4. Chính ph ã xem xét D th o Ngh nh v phát tri n doanh nghi p v a và nh do B K ho ch và u tư trình; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v D th o Ngh nh. Giao B K ho ch và u tư, Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , ti p t c l y ý ki n các thành viên Chính ph v các n i dung liên quan n tiêu chí xác nh doanh nghi p v a và nh , hình th c t ch c cơ quan tr giúp doanh nghi p v a và nh , hoàn ch nh D th o Ngh nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 5. Chính ph nghe T ng Thanh tra Nhà nư c trình Báo cáo công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo quý II năm 2001; xem xét Báo cáo v tình hình kinh t - xã h i tháng 7 và 7 tháng u năm 2001 c a B K ho ch và u tư. Chính ph nh t trí thông qua các Báo cáo này. Trong tháng 7 và 7 tháng u năm, tình hình kinh t - xã h i c a t nư c ti p t c tăng trư ng khá. Trên lĩnh v c nông nghi p, thu s n v n phát tri n m nh; vi c tu b ê i u, phòng ch ng thiên tai ư c tri n khai nhanh, h n ch ư c nhi u thi t h i do thiên tai gây ra. S n xu t công nghi p tăng 14,2% so v i cùng kỳ. Du l ch phát tri n khá, doanh thu tăng 15%. V n t i hàng hoá và hành khách áp ng ư c yêu c u s n xu t và i l i c a nhân dân. Thu ngân sách nhà nư c t khá. Chi ngân sách áp ng k p th i các nhi m v chi theo d toán. B y tháng qua, ư c th c hi n v n u tư tr c ti p nư c ngoài tăng 30% so v i cùng kỳ. Tình hình th c hi n các chương trình, d án ODA có xu hư ng tích c c hơn. Trên lĩnh v c văn hoá - xã h i, ngành giáo d c và ào t o ã t ch c các kỳ thi vào i h c và Cao ng năm 2001 t t hơn các năm trư c. Công tác nghiên c u khoa h c và công ngh , b o v môi trư ng sinh thái ư c Ny m nh, các chương trình tr ng i m v khoa h c và công ngh c p nhà nư c ang ư c tích c c tri n khai. Nhi m v gi i quy t vi c làm, chăm sóc s c kho nhân dân và lĩnh v c văn hoá - thông tin có nhi u chuy n bi n tích c c. Tuy nhiên, thiên tai lũ l t trong tháng 7 ã gây thi t h i l n t i m t s a phương. c bi t là tình hình tiêu th s n phNm v n ti p t c khó khăn, ch y u là do s c c nh tranh kém, th trư ng b thu h p, s c mua chung có chi u hư ng gi m sút do nông dân tiêu th nông s n ch m, thu nh p th p. Xu t khNu v n chưa t m c d ki n, các m t hàng xu t khNu ch y u v n tăng cao v s lư ng nhưng giá xu t khNu v n r t th p, kim ng ch xu t khNu gi m. V n tín d ng u tư, kh i lư ng thanh toán t ngu n v n xây d ng cơ b n t p trung t quá th p. Nhi m v trong nh ng tháng còn l i c a k ho ch năm 2001 còn r t n ng n v i nhi u thách th c và khó khăn l n. Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương
  4. t p trung cao trong ch o i u hành, th c hi n nghiêm các gi i pháp i u hành kinh t - xã h i, t l c t cư ng kh c ph c khó khăn, ch ng gi i quy t các vư ng m c, hoàn thành t t các nhi m v kinh t - xã h i năm 2001, làm ti n th ng l i cho k ho ch 5 năm 2001- 2005. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản