Nghị quyết số 08/2002/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
53
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 08/2002/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 08/2002/nq-cp', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 08/2002/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2002/NQ-CP Hà N ,i ngày 04 tháng 7 năm 2002 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 08/2002/NQ-CP NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2002PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 6 NĂM 2002 Trong ngày 28 và sáng 29 tháng 6 năm 2002, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 6 năm 2002, bàn và quy t ngh các v n sau: 1. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư trình Báo cáo b sung tình hình th c hi n k ho ch và ngân sách năm 2001, th c hi n nhi m v k ho ch và ngân sách 6 tháng u năm 2002; B trư ng B Tài chính trình Báo cáo b sung k t qu th c hi n ngân sách nhà nư c năm 2001, tình hình ngân sách nhà nư c 6 tháng u năm 2002 và các gi i pháp ch y u nh m th c hi n th ng l i nhi m v tài chính - ngân sách nhà nư c năm 2002. Nhìn chung, tình hình kinh t - xã h i và ngân sách năm 2001 có nhi u chuy n bi n tích c c: công nghi p tăng trư ng cao; huy ng và th c hi n v n u tư toàn xã h i t k t qu khá hơn; ho t ng tài chính, ti n t có nhi u ti n b ; thu ngân sách nhà nư c tăng, b o m k p th i các kho n chi; ho t ng ngân hàng có chuy n bi n tích c c; m t s lĩnh v c văn hoá xã h i có ti n b như xoá ói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm... Tuy nhiên, tình hình s n xu t kinh doanh v n g p nhi u khó khăn trong 2 tháng cu i năm, vì v y, so v i Báo cáo c a Chính ph ã trình Qu c h i t i kỳ h p th 10, m t s ch tiêu t ư c th p hơn. Có 4 ch tiêu t th p hơn k ho ch u năm và 5 ch tiêu t th p hơn s ã báo cáo Qu c h i. Trong ó, kim ng ch xu t khNu th c t ch tăng 4,5%, s ã báo cáo Qu c h i tăng 8% và k ho ch u năm là tăng 16%. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, Văn phòng Chính ph và T ng c c Th ng kê chuNn hoá các s li u, hoàn ch nh báo cáo; trình Th tư ng Chính ph báo cáo b sung trư c Qu c h i. Ngay t u năm 2002, Chính ph ã ch o các B , ngành và a phương nhanh chóng tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v nhi m v phát tri n kinh t - xã h i; ban hành nhi u cơ ch chính sách quan tr ng và ch o th c hi n nhi u gi i pháp tri n khai th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2002. Do v y, dù g p ph i nh ng khó khăn l n c trong và ngoài nư c, tình hình kinh t - xã h i 6 tháng u năm v n duy trì ư c m c tăng trư ng khá, ti p t c có nh ng ti n b trên nhi u lĩnh v c: công nghi p, nông, lâm, ngư nghi p, u tư phát tri n, thu ngân sách, giáo d c và ào t o, xóa ói gi m nghèo... T l ng viên tài chính m c h p lý, có m c tăng trư ng khá, b o m ngu n l c th c hi n các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và qu c phòng an ninh; cân i tài chính có chuy n bi n tích c c, t p trung cho
  2. th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng, góp ph n thúc Ny tăng trư ng kinh t - xã h i; công tác qu n lý n có ti n b . Tuy nhiên, kim ng ch xu t khNu v n gi m, t l nh p siêu tăng; u tư xây d ng tăng khá v huy ng v n song s d ng chưa t hi u qu cao, ch t lư ng m t s công trình còn kém, hi u qu u tư th p; m t s s n phNm nông nghi p còn khó tiêu th ; thu ngân sách tăng nhưng chưa v ng ch c, th t thu còn l n; chi ngân sách chưa t p trung th c hi n nhi m v lâu dài v i nh ng quy t sách cơ b n có tính t phá; tình tr ng tham nhũng, lãng phí ngân sách còn l n; th trư ng tài chính và các d ch v tài chính ch m phát tri n; m t s lĩnh v c xã h i chưa có chuy n bi n rõ nét. hoàn thành nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2002, trong 6 tháng cu i năm, Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương t p trung ch o Ny m nh s n xu t kinh doanh; th c hi n ng b các gi i pháp ư c ra trong Ngh quy t s 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 c a Chính ph , tháo g nh ng khó khăn, ách t c nh m tăng kim ng ch xu t khNu; gi i ngân các ngu n v n u tư; i m i và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; chuy n d ch cơ c u kinh t , g n s n xu t v i th trư ng, nghiên c u và áp d ng khoa h c k thu t trong nông nghi p và ngư nghi p, nh t là các chương trình v gi ng; nâng cao hi u qu u tư xây d ng và b o m u tư theo quy ho ch; tăng cư ng ki m tra, x lý nghiêm nh ng sai ph m, nh t là trong xây d ng cơ b n, qu n lý t ai, buôn l u và gian l n thương m i; tăng cư ng qu n lý và ch ng th t thu ngân sách; tăng ngu n d phòng, d tr phòng ch ng thiên tai; th c hi n t t nhi m v chi; qu n lý, s d ng ngân sách ti t ki m, có hi u qu , ch ng lãng phí; th c hi n t t Pháp l nh Phí và l phí và Ngh nh c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh này. Các B , ngành và a phương c n nghiêm túc th c hi n ch trương c a Chính ph v ch n ch nh k cương, k lu t hành chính; tăng cư ng ph i h p trong vi c th c hi n nhi m v . B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph th a l nh Th tư ng Chính ph , ch trì t ch c các cu c h p v i B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th ng nh t, x lý k p th i các v n có tính ch t ph i h p liên ngành; ôn c, ki m tra vi c th c hi n các quy t nh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và báo cáo lên Th tư ng Chính ph . 2. Chính ph ã nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình Báo cáo m t s v n v công tác ch o i u hành c a Chính ph 6 tháng u năm 2002. Trong 6 tháng qua, Chính ph ã tri n khai k p th i các nhi m v tr ng tâm th c hi n các Ngh quy t c a Trung ương ng và Qu c h i; duy trì n n p th c hi n Chương trình công tác và Quy ch làm vi c c a Chính ph , t p trung vào nh ng m c tiêu ch y u phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c; v a quan tâm ch o, x lý nh ng v n c p bách, nh ng di n bi n t xu t, v a t p trung nghiên c u, ho ch nh nh ng ch trương, nh ng quy t sách cơ b n, lâu dài; chú tr ng k t h p i m i kinh t - xã h i v i c i cách hành chính. T p th Chính ph oàn k t, cao ý th c trách nhi m trư c nhân dân, b o m t p trung dân ch trong n i b và ch ng ph i h p v i các cơ quan c a ng, Qu c h i và các oàn th chính tr xã h i trong ch o, i u hành th c hi n các nhi m v kinh t - xã h i c a t nư c.
  3. Chính ph nh t trí thông qua Báo cáo này. Giao Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Báo cáo, trình xin ý ki n Th tư ng Chính ph trư c khi g i các B , ngành và a phương. 3. Chính ph nghe T ng Thanh tra Nhà nư c trình d án Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án Lu t. Lu t Khi u n i, t cáo ư c Qu c h i khoá X thông qua và có hi u l c thi hành t ngày 01/01/1999 ã t o i u ki n phát huy dân ch , b o v quy n và l i ích h p pháp c a công dân, cơ quan, t ch c. Các c p các ngành ã nh n th c y hơn ý nghĩa c a công tác gi i quy t khi u n i t cáo và trách nhi m c a mình trong công tác này. Tuy nhiên, tình hình th c hi n Lu t cho th y, hi u qu công tác gi i quy t khi u n i còn h n ch . M t s quy nh c a Lu t hi n hành có nh ng i m chưa phù h p v i th c t , c n ư c s a i, b sung k p th i. S a i Lu t Khi u n i, t cáo nh m kh c ph c tình tr ng ch ng chéo, ùn Ny trách nhi m, gây khó khăn, ch m tr trong công tác gi i quy t khi u ki n c a nhân dân; nâng cao vai trò c a Toà án hành chính trong vi c gi i quy t khi u ki n; t p trung vào x lý nh ng vư ng m c trong vi c gi i quy t khi u n i quy t nh hành chính và hành vi hành chính; thi t l p ư c trình t gi i quy t khi u n i c a các cơ quan hành chính nhà nư c theo hư ng ơn gi n, g n nh , nhanh chóng và có hi u qu . Giao Thanh tra Nhà nư c ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph , Toà án nhân dân t i cao và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh D án Lu t; trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trình U ban Thư ng v Qu c h i. 4. Chính ph nghe B trư ng B Qu c phòng trình d án Pháp l nh ng viên công nghi p; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án Pháp l nh. Tình hình th gi i và khu v c còn ti m Nn nh ng nhân t b t n, khó lư ng, òi h i ph i thư ng xuyên chăm lo t i nhi m v tăng cư ng ti m l c qu c phòng c a t nư c, k t h p hài hoà hai nhi m v chi n lư c là xây d ng và b o v T qu c. Vì v y, vi c huy ng năng l c c a các cơ s s n xu t công nghi p dân sinh chuNn b cho s n xu t, s a ch a các s n phNm khí tài quân s v a là yêu c u khách quan, v a là chính sách phù h p v i kh năng và i u ki n c a t nư c. Chính sách ng viên công nghi p ph c v qu c phòng góp ph n s d ng h p lý ti m l c c a t nư c, khai thác có hi u qu năng l c c a các cơ s s n xu t công nghi p trong m i tình hu ng. Giao B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Pháp l nh ng viên công nghi p ph c v qu c phòng trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trình U ban Thư ng v Qu c h i. Phan Văn Kh i
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản