Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006-2010) thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 08/2008/NQ-H ND Hà N i, ngày 19 tháng 4 năm 2008 NGHN QUY T V K HO CH S D NG T 5 NĂM KỲ CU I (2006-2010) THÀNH PH HÀ N I H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XIII, KỲ H P TH 13 (T ngày 17/4 n ngày 19/4/2008) Căn c Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND, UBND; Xét T trình s 23/TTr-UBND ngày 3/4/2008 c a UBND Thành ph v K ho ch s d ng t 5 năm kỳ cu i (2006-2010) Thành ph Hà N i; Căn c Báo cáo th m tra s 13/BC-KTNS ngày 14/4/2008 c a Ban Kinh t - Ngân sách H ND Thành ph và ý ki n c a i bi u H ND Thành ph t i kỳ h p, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua K ho ch s d ng t 5 năm kỳ cu i (2006-2010) Thành ph Hà N i v i t ng di n tích là 6.409 ha, trong ó t : 1.148 ha (g m t ô th , t tái nh cư và u giá quy n s d ng t: 902 ha; t nông thôn: 246 ha); t chuyên dùng: 4.561 ha (g m t tr s cơ quan: 83 ha; t qu c phòng an ninh: 77 ha; t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p: 1.583 ha; t có m c ích công c ng: 2.742 ha; t nghĩa trang, nghĩa a: 76 ha); t d tr cho m c ích phát tri n ( t , công nghi p, d ch v …): 700 ha. i u 2. K ho ch s d ng t ư c phân b hàng năm như sau: K ho ch s d ng t các năm 2006, 2007, 2008 ã ư c H i ng nhân dân Thành ph thông qua (733 ha, 1.093 ha và 1.636 ha). K ho ch s d ng t năm 2009 là 1.849 ha, d ki n các ngu n thu t t là 5.713 t ng; K ho ch s d ng t năm 2010 là 1.990 ha, d ki n các ngu n thu t t là 6.856 t ng. i u 3. Giao UBND Thành ph trình Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c tri n khai th c hi n, H ND, Thư ng tr c, các ban, i bi u H ND và y ban MTTQ Thành ph giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H ND Thành ph Hà N i khóa XIII, kỳ h p th 13 thông qua./.
  2. TM. H I NG NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - y ban Thư ng v QH; - Chính ph ; - Ban công tác i bi u; - Văn phòng Chính ph ; Văn phòng QH; - Các B : TNMT, Tư pháp; - oàn i bi u Qu c h i Hà N i; - TT TU, TT H ND TP; Ngô Th Doãn Thanh - UBND Thành ph ; - Các v i bi u H ND Thành ph ; - Các S , ban, ngành, oàn th Thành ph ; - TT H ND, UBND các qu n, huy n; - Các cơ quan thông t n báo chí; - VP: TU, BQH&H ND,UBND TP; - Lưu.
Đồng bộ tài khoản