Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
57
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 11 NAM ------ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 08/2008/NQ-H ND Qu n 11, ngày 26 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 11 KHÓA IX, KỲ H P TH 16 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s xem xét báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, các báo cáo c a y ban nhân dân qu n, báo cáo c a các cơ quan Tư pháp, báo cáo th m nh c a hai Ban H i ng nhân dân (Ban Kinh t - Xã h i và Ban Pháp ch ), phát bi u c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c qu n v tham gia xây d ng chính quy n và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí báo cáo c a y ban nhân dân qu n và báo cáo c a các cơ quan h u quan v ánh giá tình hình th c hi n nhi m v năm 2008 và phương hư ng nhi m v , các ch tiêu, gi i pháp ch y u th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009. H i ng nhân dân qu n nh n m nh m t s n i dung sau ây: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V NĂM 2008: Trong năm 2008, m c dù tình hình kinh t g p nhi u khó khăn do nh hư ng c a l m phát, s bi n ng giá m t s m t hàng thi t y u, giá vàng, di n bi n ph c t p c a th i ti t… nhưng v i s n l c c a các ngành, các c p và toàn th nhân dân qu n nên tình hình kinh t - xã h i trên a bàn qu n v n ti p t c phát tri n (kinh t các tháng cu i năm tăng trư ng ch m l i và gi m sút); các ch tiêu thu ngân sách nhà nư c, u tư xây d ng cơ b n hoàn thành vư t m c; công tác gi i quy t vi c làm, chăm lo i s ng cho các gia ình chính sách và nhân dân lao ng nghèo th c hi n t t; ã hoàn thành 2 chương trình tr ng i m v xóa ói gi m nghèo và ph c p giáo d c b c trung h c; an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng, c th như sau: - Giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p tăng 6,5% so cùng kỳ. Doanh thu thương m i d ch v tăng 16,87% so v i cùng kỳ. - T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn ư c t 129% d toán năm (532/414 t ng) tăng 43% so cùng kỳ, trong ó thu công thương nghi p ngoài qu c doanh t
  2. 100,2% d toán tăng 35% so cùng kỳ; các kho n thu khác u hoàn thành vư t m c ch tiêu. - Trong năm ã th c hi n kh i lư ng u tư xây d ng cơ b n 221,34 t ng; hoàn t t ưa vào s d ng: i m sinh ho t văn hóa phư ng 14, Trư ng M m non 8, các công trình s a ch a trư ng, l p trong d p hè, Công viên i phía sau tr s y ban nhân dân qu n, 12 công trình nâng c p th m nh a và s a ch a h m, kh i công các công trình Trư ng M m non 2, tr s y ban nhân dân và Phư ng i 3, Phư ng i 1, Phư ng i 4, Tr m Y t phư ng 4; trình duy t d án Trư ng THCS Lê Anh Xuân, Trư ng Ti u h c Âu Cơ, trình duy t thi t k cơ s d án ư ng vành ai m Sen. ang tri n khai l p d án n bù gi i phóng m t b ng 02 nút giao thông Ông Ích Khiêm - Bình Th i - Lãnh Binh Thăng và Lãnh Binh Thăng - Tôn Th t Hi p. - Ph i h p các ch u tư tri n khai l p phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư các d án: nâng c p, m r ng ư ng Lũy Bán Bích - Tân Hóa; d án gi i quy t chung cư hư h ng có nguy cơ s p và ch nh trang ô th lô A, E, F, G, H chung cư Lý Thư ng Ki t (phư ng 7); khu 5,8ha Công viên Văn hóa m Sen (phư ng 3); trùng tu di tích chùa Gò (Ph ng Sơn T ). Ti p t c hoàn ch nh phương án b i thư ng, chuy n như ng thu h i các m t b ng: nhà máy th y tinh Phú Th (152 L c Long Quân, phư ng 10); Công ty C ph n Th y s n s 5 (435/1 Hàn H i Nguyên, phư ng 01). - V công tác quy ho ch: ti p t c ph i h p S Quy ho ch - Ki n trúc hoàn thi n án quy ho ch chung t l 1/5.000. ang ki n ngh S Quy ho ch - Ki n trúc thNm nh quy ho ch chi ti t t l 1/2.000 các c m phư ng 1 - 3 - 10; 5 - 14; 4 - 6 - 7 - 15; ban hành quy t nh công b i u ch nh quy ho ch h m gi i dư i 12m cho 185 h m/16 phư ng; ã phê duy t quy ho ch chi ti t t l 1/500 khu 278 - 284 Lãnh Binh Thăng; ang hoàn thi n quy ho ch t l 1/500 khu d t ông Á. Hư ng d n các ch u tư l p quy ho ch 1/500 khu t c a Công ty Viettronic, Công ty Nh a R ng ông, khu chung cư Lý Thư ng Ki t (phư ng 7), khu 5,8ha m Sen và m t b ng 152 L c Long Quân (xây d ng ch Bình Th i m i). - G n m i 3.631 ng h nư c (tăng 170,2% so v i năm 2007), nâng t ng s h dân ư c s d ng nư c th y c c là 49.918 h . - Phong trào Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa ti p t c phát tri n: n nay có 90,47% (32.386 h ) ư c công nh n danh hi u gia ình văn hóa (tăng 1,72% so năm 2007). - V “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” cũng t ư c nhi u chuy n bi n tích c c: ã t ch c trên 886 bu i tuyên truy n cho nhân dân v i 30.500 lư t ngư i tham d , gi i quy t tr t t an toàn giao thông t i 5 giao l và 13 tuy n ư ng tr ng i m v tr t t giao thông trên a bàn, ã l p t 174 thùng rác công c ng t i các tuy n ư ng, u tư thêm 2 nhà v sinh t i góc ngã ba Bình Th i -L c Long Quân và phía trư c chung cư 312 ư ng L c Long Quân. - Công tác xóa mù ch , ph c p giáo d c cũng t nhi u k t qu : n nay ã có 15/16 phư ng hoàn thành ch tiêu ph c p b c trung h c. Công tác giáo d c t k t qu khá, t l h c sinh hoàn thành b c ti u h c là 100% tăng 0,2% so v i năm h c 2006 - 2007. T l h c sinh t t nghi p trung h c cơ s t 100% b ng năm h c trư c; huy
  3. ng tr 5 tu i vào m u giáo t t l 98,06%, tr 6 tu i vào l p 1 t t l 100%, h c sinh hoàn thành ti u h c vào l p 6 t t l 99,7%. ã v n ng 830/887 h c sinh r t 3 nguy n v ng vào l p 10 ra l p ( t t l 93,6%), trong ó có 192 h c sinh vào h c t i các trung c p ngh . - Gi i thi u gi i quy t vi c làm cho 10.611 lư t ngư i, t 106,11% k ho ch. Chăm lo cho 4.251 i tư ng chính sách có công và 1.087 i tư ng hư ng tr c p xã h i thư ng xuyên; t ch c thăm và t ng quà cho các Bà m Vi t Nam anh hùng, cán b ti n kh i nghĩa, cán b lão thành cách m ng, thương binh n ng nhân các d p l , T t v i t ng kinh phí chăm lo hơn 3,7 t ng. Chi tr c p thư ng xuyên cho 12.966 lư t ngư i v i t ng kinh phí 1,945 t ng, tr c p t xu t cho 216 lư t ngư i v i t ng kinh phí là 51,9 tri u ng, xây d ng 9 căn nhà tình thương v i t ng kinh phí là 201,52 tri u ng. - Công tác xóa ói gi m nghèo: ã ư c thành ph công nh n hoàn thành m c tiêu Chương trình Xóa ói gi m nghèo giai o n II (2004 - 2010) v i 3.729 h vư t chuNn trên 6 tri u ng/ngư i/năm ( t 100% ch tiêu). ng th i ã t ch c i u tra kh o sát 4.229 h dân có m c thu nh p bình quân dư i 12 tri u ng/ngư i/năm. - Tình hình an ninh chính tr - tr t t xã h i trên a bàn qu n ư c gi v ng n nh, t l án khám phá t 85,16% (tăng 12,69% so v i năm 2007); hoàn thành t t nhi m v qu c phòng, tuy n nghĩa v quân s t 100% ch tiêu, m b o tiêu chuNn v ch t lư ng tuy n quân. - T ch c th c hi n có hi u qu các chương trình hành ng th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, Lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, trong năm ã ti t ki m ư c 17,66 t ng trong qu n lý chi ngân sách. Tuy nhiên cũng còn m t s t n t i c n kh c ph c trong th i gian t i: giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p và doanh thu thương m i - d ch v không t ch tiêu ra, d án nút giao thông Ông Ích Khiêm - Lãnh Binh Thăng - Bình Th i và Lãnh Binh Thăng - Tôn Th t Hi p, khu nhà Phú Th (khu A) ti n còn ch m. Công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t - quy n s h u nhà còn m t s trư ng h p tr h n so v i th i gian quy nh. Tr t t an toàn giao thông ô th tuy có chuy n bi n nhưng tình tr ng l n chi m lòng, l ư ng kinh doanh, nh t là các i m xung quanh các ch chưa ư c kh c ph c, v sinh môi trư ng, rác th i trong c ng ng dân cư v n chưa ư c c i thi n t t, chưa xây d ng t t ý th c t giác c a nhân dân trong th c hi n n p s ng văn minh ô th . II. NHI M V VÀ CÁC CH TIÊU CH Y U NĂM 2009: Năm 2009, v i d báo tình hình kinh t - xã h i c nư c và thành ph s ti p t c g p nhi u khó khăn, m b o th c hi n các nhi m v , m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i 5 năm (2006 - 2010) mà Ngh quy t i h i ng b qu n l n th IX ã ra; ng th i tri n khai th c hi n có hi u qu ch “Năm văn minh ô th ” theo ch trương c a thành ph . H i ng nhân dân qu n xác nh các ch tiêu ch y u và nhi m v tr ng tâm c n t p trung th c hi n như sau: 1. Các ch tiêu kinh t - xã h i ch y u:
  4. 1.1. Giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p tăng 6% tr lên; doanh thu thương m i - d ch v tăng 16% tr lên. 1.2. Ph n u hoàn thành d toán thu ngân sách nhà nư c do thành ph giao là 510,4 t ng, trong ó thu công thương nghi p ngoài qu c doanh là 350 t ng. 1.3. T ng m c u tư xây d ng cơ b n (theo ch tiêu ăng ký v i thành ph ) là 288,9 t ng; trong ó v n ngân sách t p trung thành ph 269,6 t ng, v n ngân sách thành ph phân c p và v n ngân sách qu n 19,3 t ng. 1.4. Th c hi n huy ng tr 5 tu i ra l p t 98% tr lên; 100% tr 6 tu i vào l p 1. Ti p t c nâng t l hoàn thành ph c p giáo d c b c trung h c t 1% tr lên, riêng phư ng 6 hoàn thành công tác ph c p giáo d c b c trung h c. 1.5. Xây d ng và tri n khai k ho ch th c hi n chương trình gi m nghèo chuNn 12 tri u ng/ngư i/năm c a giai o n 2009 - 2015. Ph n u trong năm 2009 nâng 25% s h trong chương trình t m c thu nh p trên 8 tri u ng/ngư i/năm; có 04 khu ph và 01 phư ng không còn h nghèo có m c thu nh p dư i 8 tri u ng/ngư i/năm. 1.6. Gi i thi u, gi i quy t vi c làm cho 10.000 lư t ngư i. 1.7. Gi v ng t l phát tri n dân s t nhiên m c dư i 1%, gi m t l sinh là 0,12‰, gi m t l sinh con th ba tr lên là 0,24 %. 1.8. Xây d ng 80% s h t gia ình văn hóa; ti p t c v n ng ăng ký xây d ng 57/62 khu ph văn hóa (ph n u 44 khu ph t chuNn khu ph văn hóa), 10 phư ng ăng ký xây d ng phư ng văn hóa (ph n u 6 phư ng: 1, 5, 10, 14, 15, 16 t chuNn phư ng văn hóa), 8 chung cư văn hóa. 1.9. Ph n u gi m 3% tr lên s v ph m pháp hình s ; t l i u tra khám phá các v án hình s t 65% tr lên, riêng tr ng án t l khám phá t 90% tr lên; không tái phát sinh và phát sinh m i các a bàn, t i m ph c t p v hình s , t n n xã h i. 1.10. Hoàn thành 100% ch tiêu tuy n quân năm 2009 m b o ch t lư ng. 1.11. T p trung Ny m nh th c hi n công tác c i cách hành chính. Ti p t c th c hi n k ho ch phòng, ch ng tham nhũng, k ho ch th c hành ti t ki m - ch ng lãng phí trong t t c các ngành, các c p. 2. Nhi m v công tác tr ng tâm: 2.1. Ti p t c th c hi n các gi i pháp nh m góp ph n ki m ch l m phát, duy trì nh p tăng trư ng kinh t , ti p t c Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng gia tăng t tr ng thương m i - d ch v ; t ch c tri n khai th c hi n quy ho ch phát tri n thương m i - d ch v , s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p n năm 2010, t m nhìn n năm 2015.
  5. 2.2. Hoàn t t i u ch nh quy ho ch chung và quy ho ch chi ti t các c m phư ng còn l i, phê duy t quy ho ch chi ti t khu 5,8ha m Sen, khu chung cư Lý Thư ng Ki t; qu n lý ch t ch và nâng cao hi u qu s d ng t, qu n lý tr t t ô th ; th c hi n t t quy ch dân ch cơ s trong u tư xây d ng cơ b n, t p trung Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo Quy t nh s 54/2007/Q -UBND c a y ban nhân dân thành ph . Ti p t c g n ng h nư c cho các h dân nh t, là các chung cư, ph n u cơ b n m b o 100% h dân s d ng nư c th y c c. 2.3. T p trung s lãnh o, huy ng s c m nh c a c h th ng chính tr , khai thác m i ngu n l c c a xã h i nh m t o s chuy n bi n m nh m trong vi c th c hi n các công trình tr ng i m ã xác nh c a chương trình phát tri n và qu n lý ô th . 2.4. Ti p t c th c hi n “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” k t h p v i vi c v n ng th c hi n t t phong trào xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư, xây d ng gia ình văn hóa, khu ph văn hóa, phư ng văn hóa, quan tâm nhân r ng mô hình i m sáng văn hóa theo ch tiêu ã ra i ôi v i qu n lý ch t ch các ho t ng văn hóa, phòng, ch ng các bi u hi n tiêu c c, không lành m nh; ph i h p th c hi n có hi u qu chương trình sau cai nghi n. 2.5. Duy trì b n v ng k t qu ph c p b c trung h c ph thông trên a bàn qu n, có bi n pháp h tr nghi p v giúp phư ng 6 hoàn thành ph c p b c trung h c ph thông. 2.6. Ti p t c tri n khai án Chương trình gi m h nghèo, tăng h khá c a thành ph giai o n 2009 - 2015. Ny m nh và nâng cao ch t lư ng, hi u qu chương trình ào t o ngh , t p trung cho công tác gi i quy t vi c làm, xu t khNu lao ng và v n ng các doanh nghi p thu nh n lao ng di n xóa ói gi m nghèo, xem ây là gi i pháp cơ b n giúp các h vươn lên thoát nghèo b n v ng. 2.7. Th c hi n t t công tác chăm sóc s c kh e ban u; tăng cư ng công tác v sinh an toàn th c phNm; tăng cư ng ph i h p gi a B nh vi n qu n 11, Trung tâm Y t D phòng và cơ quan B o hi m Xã h i trong vi c chăm sóc s c kh e cho ngư i dân. 2.8. Nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t ng c a các cơ quan tư pháp; Ny m nh phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c, “Chương trình ba gi m”, ti p t c th c hi n các gi i pháp h u hi u nh m ngăn ch n, Ny lùi t i ph m, t n n xã h i, kéo gi m tai n n và ùn t c giao thông. Ti p t c có bi n pháp tích c c, hi u qu tri n khai Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 2.9. Ti p t c Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao ch t lư ng ho t ng theo cơ ch “M t c a” y ban nhân dân qu n và y ban nhân dân 16 phư ng, ch n l c m t s lĩnh v c hành chính liên quan thi t th c n i s ng ngư i dân t ch c áp d ng th c hi n cơ ch “M t c a liên thông” t qu n n phư ng. Sơ k t vi c áp d ng H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001:2000 phư ng 5 và 15 trên cơ s ó nhân r ng và áp d ng các phư ng còn l i. 2.10. Ny m nh phong trào thi ua yêu nư c và các ho t ng thi t th c chào m ng k ni m các ngày l l n trong năm.
  6. i u 2. T ch c th c hi n 1. H i ng nhân dân qu n giao cho y ban nhân dân qu n có k ho ch ch o i u hành th c hi n th ng l i toàn di n các m c tiêu, ch tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2009. 2. Giao cho Thư ng tr c, các Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và các i bi u H i ng nhân dân ph i h p th c hi n giám sát các ho t ng v kinh t - xã h i c a y ban nhân dân qu n nh m k p th i ôn c, ch n ch nh nh ng thi u sót trong quá trình t ch c th c hi n. 3. ngh y ban M t tr n T qu c qu n, phư ng và các oàn th , nhân dân ph i h p v i H i ng nhân dân cùng v i các cơ quan nhà nư c v n ng các t ng l p nhân dân tích c c tham gia th c hi n th ng l i Ngh quy t này. 4. H i ng nhân dân qu n kêu g i ng bào các gi i, cán b , công ch c, l c lư ng vũ trang, các ngành, các ơn v nêu cao tinh th n trách nhi m, oàn k t, phát huy tính năng ng, sáng t o, kh c ph c khó khăn quy t tâm th c hi n th ng l i nhi m v năm 2009. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n khóa IX, kỳ h p th 16 thông qua./. CH TNCH Dương Công Khanh
Đồng bộ tài khoản