Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP về việc tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2001/NQ-CP Hà N i , ngày 28 tháng 8 năm 2001 NGH QUY T C A CHÍNH PH S 09/2001/NQ-CP NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2001 V TĂNG CƯ NG THU HÚT VÀ NÂNG CAO HI U QU Đ U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI TH I KỲ 2001 - 2005 Ngh quy t Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th IX c a Đ ng đã kh ng đ nh kinh t có v n đ u tư nư c ngoài là m t b ph n c u thành quan tr ng c a n n kinh t th trư ng đ nh hư ng xã h i ch nghĩa nư c ta, đư c khuy n khích phát tri n lâu dài, bình đ ng v i các thành ph n kinh t khác. Thu hút đ u tư tr c ti p nư c ngoài là ch trương quan tr ng, góp ph n khai thác các ngu n l c trong nư c, m r ng h p tác kinh t qu c t , t o nên s c m nh t ng h p ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá, phát tri n đ t nư c. Trong hơn mư i năm qua k t khi ban hành Lu t Đ u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam năm 1987, ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài nư c ta đã đ t đư c nhi u thành t u quan tr ng, góp ph n tích c c vào vi c th c hi n nh ng m c tiêu kinh t - xã h i, vào th ng l i c a công cu c đ i m i, đưa nư c ta ra kh i kh ng ho ng kinh t , tăng cư ng th và l c c a Vi t Nam trên trư ng qu c t . Đ u tư tr c ti p nư c ngoài đã tr thành m t trong nh ng ngu n v n quan tr ng cho đ u tư phát tri n; có tác d ng thúc đ y s chuy n d ch cơ c u theo hư ng công nghi p hoá, hi n đ i hoá; m ra nhi u ngành ngh , s n ph m m i; nâng cao năng l c qu n lý và trình đ công ngh , m r ng th trư ng xu t kh u; t o thêm nhi u vi c làm m i, góp ph n m r ng quan h đ i ngo i và ch đ ng h i nh p kinh t th gi i. Tuy nhiên, ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài nh ng năm qua cũng đã b c l nh ng m t y u kém, h n ch . Nh n th c, quan đi m v đ u tư tr c ti p nư c ngoài chưa th c s th ng nh t và chưa đư c quán tri t đ y đ các c p, các ngành; cơ c u đ u tư tr c ti p nư c ngoài có m t còn b t h p lý và hi u qu t ng th v kinh t - xã h i c a ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài chưa cao; môi trư ng đ u tư còn chưa h p d n; môi trư ng kinh t và pháp lý còn đang trong quá trình hoàn thi n nên chưa đ ng b ; công tác qu n lý Nhà nư c v đ u tư tr c ti p nư c ngoài còn nh ng m t y u kém; th t c hành chính còn phi n hà; công tác cán b còn nhi u b t c p. Nh p đ tăng trư ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài t năm 1997 liên t c gi m sút, tuy t năm 2000 có d u hi u ph c h i nhưng chưa v ng ch c, n u không k p th i có bi n pháp kh c ph c s nh hư ng đ n ngu n v n đ u tư phát tri n nh ng năm t i. Trong khi đó, c nh tranh thu hút v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài trên th gi i và khu v c di n ra ngày càng gay g t, nh t là sau kh ng ho ng kinh t khu v c; nh p tăng trư ng c a kinh t th gi i đang ch m l i; các n n kinh t khu v c, nh ng đ i tác chính đ u tư vào Vi t Nam, đang g p khó khăn. Nh m ti p t c c i thi n môi trư ng đ u tư, c ng c ni m tin c a các nhà đ u tư tr c ti p nư c ngoài, t o đi u ki n đ thành ph n kinh t có v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài phát tri n thu n l i, đóng góp nhi u hơn vào phát tri n kinh t , góp ph n th c hi n thành công các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i trong th i gian t i, Chính ph ban hành Ngh quy t v "Tăng cư ng thu hút và nâng cao hi u qu đ u tư tr c ti p nư c ngoài th i kỳ 2001 - 2005", v i nh ng n i dung chính như sau: I. M C TIÊU VÀ Đ NH HƯ NG THU HÚT Đ U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI 1. M c tiêu: Đ th c hi n Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 2001 - 2010 và phương hư ng nhi m v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 2001 - 2005, khu v c đ u tư tr c ti p nư c ngoài ph i phát tri n n đ nh hơn, đ t k t qu cao hơn, đ c bi t là v ch t lư ng, so v i th i kỳ trư c, đ đ y nhanh công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t nư c. C th hơn, ho t đ ng đ u tư nư c ngoài trong th i kỳ 2001 - 2005 ph i đ t đư c các m c tiêu sau: a) V n đăng ký c a các d án c p gi y phép m i: kho ng 12 t USD.
  2. b) V n th c hi n: kho ng 11 t USD. c) Đ n năm 2005 đóng góp kho ng 15% GDP, 25% t ng kim ng ch xu t kh u và kho ng 10% t ng thu ngân sách c a c nư c (không k d u khí). 2. Đ nh hư ng: a) Khuy n khích m nh m vi c thu hút đ u tư tr c ti p nư c ngoài vào các ngành công nghi p s n xu t hàng xu t kh u, công nghi p ch bi n; công nghi p ph c v phát tri n nông nghi p và kinh t nông thôn; các d án ng d ng công ngh thông tin, công ngh sinh h c, d u khí, đi n t , v t li u m i, vi n thông, s n xu t phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i và các ngành mà Vi t Nam có nhi u l i th c nh tranh g n v i công ngh hi n đ i, t o thêm nhi u vi c làm, góp ph n chuy n d ch cơ c u kinh t . b) Ti p t c thu hút đ u tư tr c ti p nư c ngoài vào nh ng đ a bàn có nhi u l i th đ phát huy vai trò c a các vùng đ ng l c, t o đi u ki n liên k t phát tri n các vùng khác trên cơ s phát huy l i th so sánh. Khuy n khích và dành các ưu đãi t i đa cho đ u tư tr c ti p nư c ngoài vào nh ng vùng và đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn và đ y m nh đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng các đ a bàn này b ng các ngu n v n khác đ t o đi u ki n thu n l i cho ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài. T p trung thu hút đ u tư tr c ti p nư c ngoài vào các Khu công nghi p t p trung đã hình thành theo quy ho ch đư c phê duy t. c) Khuy n khích các nhà đ u tư tr c ti p nư c ngoài t t t c các nư c và vùng lãnh th đ u tư vào Vi t Nam, nh t là các nhà đ u tư nư c ngoài có ti m năng l n v tài chính và n m công ngh ngu n t các nư c công nghi p phát tri n; ti p t c thu hút các nhà đ u tư tr c ti p nư c ngoài khu v c. Có k ho ch v n đ ng các t p đoàn, công ty l n đ u tư vào Vi t Nam, đ ng th i chú ý đ n các công ty có quy mô v a và nh , nhưng công ngh hi n đ i; khuy n khích, t o thu n l i cho ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đ u tư v nư c. II. CÁC GI I PHÁP TH C HI N 1. Xây d ng danh m c d án kêu g i đ u tư tr c ti p nư c ngoài a) Xây d ng Danh m c d án qu c gia kêu g i đ u tư tr c ti p nư c ngoài th i kỳ 2001 - 2005 và công b trong năm 2001, làm cơ s cho vi c v n đ ng xúc ti n đ u tư. Các d án khi đư c l a ch n đưa vào danh m c này ph i có s th ng nh t trư c v ch trương và quy ho ch và đư c b trí v n làm d án ti n kh thi. Các B , ngành, đ a phương ch đ ng xây d ng và công b danh m c d án kêu g i đ u tư tr c ti p nư c ngoài c a ngành, đ a phương mình sau khi th ng nh t v i B K ho ch và Đ u tư. b) Các B , ngành xây d ng và đi u ch nh quy ho ch ngành và các s n ph m ch y u phù h p v i Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 2001 - 2010 và K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 2001 - 2005; xác đ nh rõ nhu c u v t ng lo i ngu n v n, trong đó có v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài đ đ t đư c các m c tiêu, s n ph m đ t ra trong k ho ch. 2. Ti p t c hoàn thi n h th ng pháp lu t, cơ ch chính sách v đ u tư tr c ti p nư c ngoài a) Ti p t c nghiên c u xây d ng, đi u ch nh, hoàn thi n h th ng pháp lu t liên quan đ n đ u tư tr c ti p nư c ngoài, t o đi u ki n thu n l i cho ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài phát tri n theo đúng đ nh hư ng c a Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i và phù h p v i yêu c u ch đ ng h i nh p kinh t qu c t . b) Nghiên c u, xây d ng và hoàn thi n các văn b n pháp lu t v đ u tư tr c ti p nư c ngoài theo hư ng: - Thi t l p m t m t b ng pháp lý chung áp d ng cho c đ u tư trong nư c và đ u tư tr c ti p nư c ngoài nh m t o l p môi trư ng n đ nh, bình đ ng cho s n xu t và kinh doanh; đ ng th i áp d ng m t s quy đ nh v đi u ki n đ u tư và ưu đãi phù h p v i t ng đ i tư ng, lĩnh v c trong t ng th i kỳ. - Đa d ng hoá các hình th c đ u tư tr c ti p nư c ngoài đ khai thác thêm các kênh thu hút đ u tư m i; nghiên c u và th c hi n thí đi m các hình th c đ u tư như công ty h p danh, công ty qu n lý v n; s a đ i, b sung Ngh đ nh s 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p nhà nư c, theo hư ng cho phép nhà đ u tư tr c ti p nư c ngoài mua, nh n khoán kinh doanh, qu n lý, thuê các doanh nghi p trong nư c; nghiên c u mô hình khu kinh t m .
  3. - M r ng lĩnh v c thu hút đ u tư tr c ti p nư c ngoài phù h p v i cam k t trong quá trình ch đ ng h i nh p kinh t qu c t . T ng bư c m th trư ng b t đ ng s n cho ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài và các nhà đ u tư tr c ti p nư c ngoài tham gia đ u tư t i Vi t Nam; xây d ng cơ ch đ doanh nghi p đ u tư tr c ti p nư c ngoài đư c xây d ng, kinh doanh nhà và xây d ng, kinh doanh phát tri n khu đô th m i; khuy n khích đ u tư trong các lĩnh v c d ch v khoa h c, công ngh d ch v thông tin, chuy n giao công ngh , phát tri n ngu n nhân l c; t ng bư c m r ng kh năng h p tác đ u tư trong lĩnh v c thương m i, d ch v , du l ch. Trong năm 2001 c n th c hi n m t s công vi c c p bách sau: - Xây d ng Đ án m r ng lĩnh v c thu hút đ u tư tr c ti p nư c ngoài trên cơ s t ng k t, đánh giá nh ng lĩnh v c đã cho phép đ u tư tr c ti p nư c ngoài làm thí đi m, nh ng lĩnh v c mà trong th i gian qua có ch trương không c p phép ho c h n ch c p phép đ u tư; đi u ch nh danh m c các s n ph m ph i đ m b o t l xu t kh u ít nh t 80%. Căn c Đ án trên và các quy đ nh hi n hành, nhà đ u tư đư c ch đ ng l a ch n d án đ u tư theo đúng quy đ nh t i Đi u 3 Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Các cơ quan qu n lý Nhà nư c không đư c t ý đ t ra b t c h n ch nào khác đ i v i đ u tư tr c ti p nư c ngoài. - Xây d ng Quy ch th c hi n thí đi m vi c chuy n đ i doanh nghi p có v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài sang ho t đ ng theo hình th c công ty c ph n và t o đi u ki n cho các doanh nghi p này đư c đăng ký t i th trư ng ch ng khoán. Nghiên c u s a đ i các quy đ nh c th v th i h n đàm phán d án BOT và quy t c, th m quy n ch đ nh nhà đ u tư tr c ti p nư c ngoài làm d án BOT trong m t s trư ng h p c n thi t. - Ban hành các quy đ nh v vi c cho phép nhà đ u tư tr c ti p nư c ngoài đư c đ u tư vào d ch v nh p kh u, d ch v phân ph i trong nư c theo tinh th n Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph . Thu h p danh m c hàng hoá không thu c đ i tư ng doanh nghi p đ u tư tr c ti p nư c ngoài mua đ xu t kh u. - Nghiên c u b sung, s a đ i Ngh đ nh s 60/CP c a Chính ph ngày 05 tháng 7 năm 1994 v quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t t i đô th và Ngh đ nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà phù h p v i quy đ nh c a B Lu t Dân s và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Đ t đai; ban hành Ngh đ nh c a Chính ph quy đ nh c th ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài có d án đ u tư và thư ng trú t i Vi t Nam đư c mua nhà . - Ban hành ngay các văn b n hư ng d n th c hi n chính sách, quy đ nh v h p tác đ u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v c giáo d c đào t o, nghiên c u khoa h c theo Ngh đ nh s 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph đ tăng cư ng thu hút đư c nh ng d án đ u tư có ch t lư ng và qu n lý đư c ho t đ ng c a các d án đ u tư trong lĩnh v c này. c) Ti p t c th c hi n l trình gi m chi phí đ u tư và ti n t i ch đ m t giá áp d ng th ng nh t cho đ u tư trong nư c và đ u tư tr c ti p nư c ngoài theo Quy t đ nh s 53/1999/QĐ- TTg ngày 26 tháng 3 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph . Trong năm 2001, th ng nh t áp d ng phí đăng ki m phương ti n cơ gi i, phí c ng bi n, phí qu ng cáo trên các phương ti n thông tin đ i chúng, phí thăm quan các di tích văn hoá, l ch s , cách m ng. Hoàn thành trư c tháng 6 năm 2002 vi c hoàn tr các doanh nghi p đ u tư tr c ti p nư c ngoài s v n h p th c, th c t mà các doanh nghi p này đã b ra đ xây d ng các công trình đi n ngoài hàng rào. d) Đ i m i và hoàn thi n chính sách ti n t liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài theo hư ng ti p t c gi m d n, ti n t i xóa b vi c b t bu c k t h i ngo i t khi có đ đi u ki n. S d ng linh ho t, có hi u qu các công c , chính sách ti n t như t giá, lãi su t theo các nguyên t c c a th trư ng có s qu n lý vĩ mô c a Nhà nư c. đ) Ti p t c c i cách h th ng thu phù h p tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c và cam k t qu c t theo hư ng đơn gi n hoá các s c thu , t ng bư c áp d ng h th ng thu chung cho c đ u tư trong nư c và đ u tư tr c ti p nư c ngoài. Xây d ng chính sách thu
  4. khuy n khích đ u tư tr c ti p nư c ngoài s n xu t ph tùng, linh ki n, nâng cao t l n i đ a hoá s n ph m; cho phép các d án s n xu t nguyên li u ph tr ph c v hàng xu t kh u đư c hư ng ưu đãi tương t như các d án đ u tư s n xu t hàng xu t kh u. B o h có th i h n h p lý và hi u qu đ i v i m t s s n ph m quan tr ng. Trong năm 2001, ban hành chính sách khuy n khích ho t đ ng c a các qu đ u tư nư c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam; s m áp d ng quy đ nh v vi c kê khai n p thu , k t thúc năm tài chính căn c vào k t qu ki m toán đ c l p đ quy t toán thu ; cơ quan thu ch ki m tra l i trong m t s trư ng h p c n thi t. e) Gi i quy t k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c v đ t đai, gi i phóng m t b ng đ đ y nhanh ti n đ tri n khai d án. Thí đi m vi c cho phép tư nhân trong nư c đã đư c c p quy n s d ng lâu dài đư c cho nhà đ u tư tr c ti p nư c ngoài thuê l i đ t trong th i h n đư c c p quy n s d ng đ t. Nghiên c u cách gi i quy t yêu c u c a doanh nghi p nư c ngoài đ u tư th c hi n d án l n Vi t Nam c n th ch p giá tr quy n s d ng đ t đã đư c giao ho c cho thuê dài h n đ vay v n c a các t ch c tín d ng ho t đ ng nư c ngoài trong trư ng h p các t ch c tín d ng Vi t Nam không có kh năng đáp ng nhu c u v n. Trong năm 2001, c n th c hi n các v n đ c p bách sau: - Đ y nhanh ti n đ đ n bù, gi i phóng m t b ng, t o thu n l i cho vi c tri n khai các d án đ u tư tr c ti p nư c ngoài. U ban nhân dân đ a phương kiên quy t t ch c cư ng ch th c hi n gi i phóng m t b ng các trư ng h p đã đư c đ i x theo đúng chính sách và quy đ nh c a Nhà nư c nhưng v n không ch p hành. - Ban hành văn b n hư ng d n v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t cho các doanh nghi p ho t đ ng trong Khu công nghi p, Khu ch xu t. - Ban hành văn b n hư ng d n vi c x lý trách nhi m và nghĩa v c a các bên đ i v i đ t góp v n vào liên doanh trong trư ng h p doanh nghi p chuy n đ i hình th c đ u tư, b phá s n ho c gi i th trư c th i h n. 3. Nâng cao hi u qu qu n lý Nhà nư c a) Các cơ quan c p Gi y phép đ u tư ph i thư ng xuyên rà soát, phân lo i các d án đ u tư tr c ti p nư c ngoài đã đư c c p Gi y phép đ u tư đ có nh ng bi n pháp thích h p, k p th i tháo g khó khăn cho các doanh nghi p đ u tư tr c ti p nư c ngoài. Đ i v i các doanh nghi p đã đi vào s n xu t, kinh doanh, các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh, trong ph m vi th m quy n c a mình, c n đ ng viên khen thư ng k p th i đ khuy n khích các doanh nghi p ho t đ ng t t ti p t c phát tri n, đ ng th i c n có bi n pháp thích h p đ tháo g khó khăn cho các doanh nghi p, đ c bi t là các v n đ liên quan đ n th trư ng tiêu th s n ph m, các nghĩa v thu . Đ i v i các d án đang tri n khai th c hi n, các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh tích c c h tr doanh nghi p tháo g khó khăn, nh t là trong khâu đ n bù, gi i phóng m t b ng đ nhanh chóng hoàn thành xây d ng cơ b n, đưa doanh nghi p vào s n xu t, kinh doanh. Đ i v i các d án chưa tri n khai, song xét th y v n có kh năng th c hi n, c n thúc đ y vi c tri n khai trong m t kho ng th i gian nh t đ nh và gi i quy t các vư ng m c, k c vi c đi u ch nh m c tiêu và quy mô ho t đ ng c a d án. Đ i v i các d án chưa tri n khai và không có tri n v ng th c hi n, kiên quy t thu h i gi y phép đ u tư, dành đ a đi m cho các nhà đ u tư khác. Trong quý III năm 2001, Th tư ng Chính ph s xem xét k t qu bư c đ u vi c rà soát, x lý các d án đ u tư tr c ti p nư c ngoài đã c p phép đ u tư. b) Ki m soát ch t ch vi c thành l p m i các khu công nghi p (KCN) và đánh giá tình hình tri n khai các KCN đã có quy t đ nh thành l p; B K ho ch và Đ u tư trình Th tư ng Chính ph trong tháng 10 năm 2001 phương án d ng ho c giãn ti n đ xây d ng đ i v i các KCN không đ y u t kh thi. Trong năm 2001, b sung, s a đ i Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh đ nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph theo hư ng: thu h p kho ng cách và ti n t i th ng nh t cơ ch , chính sách đ i v i đ u tư trong
  5. nư c và đ u tư tr c ti p nư c ngoài trong khu công nghi p; b sung các mô hình v khu công nghi p nh ph c v cho vi c phát tri n ngành ngh nông thôn và ch nh trang đô th ; đi u ch nh cơ ch chính sách đ u tư phát tri n h t ng trong và ngoài hàng rào; tách vi c cho thuê đ t nguyên th và kinh doanh h t ng. c) Ti p t c th c hi n ch trương phân c p qu n lý Nhà nư c v đ u tư tr c ti p nư c ngoài cho y ban nhân dân c p t nh trên cơ s đ m b o nguyên t c t p trung, th ng nh t qu n lý v quy ho ch, cơ c u, chính sách và cơ ch ; trong đó chú tr ng phân c p qu n lý Nhà nư c đ i v i ho t đ ng sau gi y phép c a các d án có v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài; tăng cư ng s hư ng d n, ki m tra c a các B , ngành Trung ương. Có cơ ch x lý nghiêm kh c các trư ng h p vi ph m lu t pháp, chính sách, quy ho ch trong vi c th c hi n ch trương phân c p qu n lý nhà nư c v đ u tư tr c ti p nư c ngoài; k c vi c ch m d t hi u l c c a các Gi y phép đ u tư c p sai quy đ nh. 4. C i ti n các th t c hành chính Đ y m nh c i cách hành chính liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài. Nghiên c u xây d ng cơ ch qu n lý và t ch c qu n lý theo hư ng m t c a, m t đ u m i Trung ương và đ a phương đ t o thu n l i cho ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài. Đ t o bư c chuy n căn b n v th t c hành chính, trong năm 2001 c n th c hi n các gi i pháp sau: - Tăng cư ng ph i h p ch t ch gi a các cơ quan qu n lý Nhà nư c Trung ương và đ a phương trong qu n lý ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài; phân đ nh rõ quy n h n, trách nhi m c a t ng cơ quan trong vi c gi i quy t các v n đ phát sinh; th c hi n ch đ giao ban đ nh kỳ gi a các B , ngành Trung ương v i các đ a phương có nhi u d án đ u tư tr c ti p nư c ngoài; duy trì thư ng xuyên vi c ti p xúc tr c ti p gi a các cơ quan qu n lý Nhà nư c v i nhà đ u tư tr c ti p nư c ngoài. - C i ti n m nh th t c hành chính liên quan đ n các ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài theo hư ng ti p t c đơn gi n hoá vi c c p phép đ u tư, m r ng ph m vi các d án thu c di n đăng ký c p phép đ u tư. L p t công tác liên ngành do B K ho ch và Đ u tư ch trì đ rà soát có h th ng t t c các lo i Gi y phép, các quy đ nh liên quan đ n ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài, trên cơ s đó có ki n ngh bãi b nh ng lo i Gi y phép, quy đ nh không c n thi t đ i v i ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài. - Các B , ngành, đ a phương quy đ nh rõ ràng, công khai các th t c hành chính, đơn gi n hoá và gi m b t các th t c không c n thi t; kiên quy t x lý nghiêm kh c các trư ng h p sách nhi u, c a quy n, tiêu c c và vô trách nhi m c a cán b công quy n. 5. Đ y m nh v n đ ng, xúc ti n đ u tư a) Đ i m i v n i dung và phương th c v n đ ng, xúc ti n đ u tư. Tri n khai các chương trình xúc ti n đ u tư theo ngành, lĩnh v c, đ a bàn v i các d án và đ i tác c th , hư ng vào các đ i tác nư c ngoài có ti m l c v tài chính và công ngh ngu n. Căn c vào Danh m c d án qu c gia kêu g i đ u tư tr c ti p nư c nư c ngoài, chu n b k m t s d án đ u tư quan tr ng, l a ch n, m i tr c ti p m t vài t p đoàn l n trong ngành, lĩnh v c đó vào đ đàm phán, tham gia đ u tư vào các d án. b) Chú tr ng c xúc ti n đ u tư đ thu hút các d án đ u tư tr c ti p nư c ngoài m i và các ho t đ ng h tr các nhà đ u tư đ tri n khai hi u qu các d án đ u tư tr c ti p nư c ngoài đang ho t đ ng. Gi i quy t k p th i các khó khăn, vư ng m c đ các doanh nghi p đ u tư tr c ti p nư c ngoài ho t đ ng thu n l i. Bi u dương, khen thư ng k p th i các doanh nghi p, nhà đ u tư tr c ti p nư c ngoài có thành tích xu t s c trong kinh doanh, có đóng góp thi t th c vào xây d ng đ t nư c. Đ ng th i phê phán, x lý nghiêm nh ng trư ng h p vi ph m pháp lu t Vi t Nam. - Đa d ng hoá các ho t đ ng xúc ti n đ u tư thông qua các ho t đ ng đ i ngo i c a lãnh đ o Đ ng và Nhà nư c, các di n đàn qu c t , các ho t đ ng h p tác xúc ti n đ u tư trong khuôn kh h p tác AIA, ASEAN, APEC, ASEM, các cu c h i th o v đ u tư trong và ngoài nư c; s d ng t ng h p các phương ti n xúc ti n đ u tư qua truy n thông đ i chúng, m ng Internet, ti p xúc tr c ti p ...
  6. - Đ y m nh vi c tuyên truy n gi i thi u v ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài đ t o d ng hình nh m i v Vi t Nam; t o s đánh giá th ng nh t v đ u tư tr c ti p nư c ngoài trong dư lu n xã h i. - Các cơ quan đ i di n ngo i giao - thương m i Vi t Nam có trách nhi m làm t t vi c v n đ ng xúc ti n đ u tư vào Vi t Nam, b trí cán b làm công tác xúc ti n đ u tư m t s đ a bàn tr ng đi m. Tăng cư ng cán b làm công tác xúc ti n đ u tư các B , ngành, đ a phương. - B trí ngu n tài chính cho ho t đ ng xúc ti n đ u tư trong kinh phí ngân sách chi thư ng xuyên hàng năm c a các B , ngành, đ a phương. - Tăng cư ng công tác nghiên c u tình hình kinh t , th trư ng đ u tư, chính sách đ u tư ra nư c ngoài c a các nư c, các t p đoàn và công ty l n đ có chính sách thu hút đ u tư phù h p; nghiên c u lu t pháp, chính sách, bi n pháp thu hút đ u tư tr c ti p nư c ngoài c a các nư c trong khu v c đ k p th i có đ i sách thích h p. - Xây d ng, hoàn thi n h th ng thông tin v đ u tư tr c ti p nư c ngoài làm cơ s cho vi c ho ch đ nh chính sách, qu n lý ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài, m r ng tuyên truy n đ i ngo i trên cơ s s d ng thông tin hi n đ i. Xây d ng và đưa vào ho t đ ng trang web v đ u tư tr c ti p nư c ngoài đ ph c v vi c cung c p thông tin c p nh t v ch trương, chính sách pháp lu t v đ u tư, gi i thi u các d án kêu g i đ u tư, bi u dương nh ng d án thành công,... 6. Công tác cán b và đào t o Chú tr ng tăng cư ng công tác cán b và đào t o cán b , công nhân k thu t làm vi c trong khu v c kinh t có v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài. Trong năm 2001 ph i hoàn thành các Đ án sau: - Xây d ng Quy ch cán b Vi t Nam tham gia H i đ ng qu n tr và qu n lý doanh nghi p liên doanh, quy đ nh rõ tiêu chu n tuy n ch n v chính tr , chuyên môn và nghi p v ; trách nhi m, nghĩa v và quy n l i c a cán b làm vi c t i các doanh nghi p đ u tư tr c ti p nư c ngoài. - Xây d ng Đ án t ch c đào t o theo nhi u hình th c đ i v i cán b làm công tác đ u tư tr c ti p nư c ngoài, cán b qu n lý các doanh nghi p có v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài; t ch c thư ng xuyên vi c t p hu n v chuyên môn, nghi p v , lu t pháp cho cán b Vi t Nam hi n nay đang làm vi c t i các doanh nghi p đ u tư tr c ti p nư c ngoài. - Xây d ng Đ án t ch c đào t o công nhân lành ngh làm vi c cho các doanh nghi p đ u tư tr c ti p nư c ngoài, trư c h t là ph c v cho các khu công nghi p l n. III. T CH C TH C HI N 1. B K ho ch và Đ u tư ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph làm đ u m i theo dõi, đôn đ c, ki m tra và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph theo đ nh kỳ v tình hình th c hi n Ngh quy t này theo s phân công c a Th tư ng Chính ph . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ph i k p th i xin ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph . 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản